O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-972 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SAUGUMO POLICIJOS IR SD VADO LIETUVAI LIETUVIŠKOJO KAUNO SKYRIAUS FONDĄ NR. R-972

2009-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentas (1941-06-24–1941 m.)

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis skyrius (Litauische Abteilung des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen) ([1941 m.]

2. Valstybės saugumo policijos Kauno apygarda (1941 m.)

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Kauno skyrius (Litauische Abteilung-Kauen des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen) ([1942]–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentas buvo atkurtas 1941-06-24. Departamento veiklą kontroliavo Saugumo policijos ir SD vado Operatyvinis būrys 3 (3/A).

1941 m. rugpjūčio mėn. naciams likvidavus Laikinąją Lietuvos Vyriausybę, Valstybės saugumo departamentas buvo pertvarkytas į Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškąjį skyrių. 1 Pertvarkymo data nenustatyta.

2. Tiksli data, kada 1941 m. naciams okupavus Lietuvą pradėjo veikti Valstybės saugumo policijos Kauno apygarda, nenustatyta. Liepos mėn. apygarda jau veikė.2Dokumentuose įstaiga taip pat vadinama Saugumo policijos Kauno apygarda. Apygarda buvo pavaldi Valstybės saugumo departamentui, jos veiklą kontroliavo Saugumo policijos ir SD vado Operatyvinis būrys 3 (3/A).

1942–1944 m. dokumentuose Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis skyrius ir Saugumo policijos Kauno apygarda vadinami „Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Kauno skyrius“.3 Taip pat vartojami Saugumo departamento, Saugumo policijos Kauno apygardos, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Kauno apygardos pavadinimai.

Nuo 1942-05-01 iki 1942 m. pabaigos į Saugumo policijos Kauno apygardą buvo įjungta Saugumo policijos Marijampolės apygarda.4

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Kauno skyriaus veiklą kontroliavo Saugumo policijos ir SD vadas Lietuvoje.

Tiksli Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Kauno skyriaus veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamentas, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis skyrius vadovavo lietuvių saugumo ir kriminalinės policijos veiklai.

Valstybės saugumo policijos Kauno apygardos pagrindinis uždavinys pirmaisiais nacių okupacijos mėnesiais buvo išaiškinti ir suimti komunistus, komjaunuolius ir buvusius sovietų aktyvistus.

Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Kauno skyrius vadovavo lietuvių saugumo ir kriminalinės policijos veiklai, dalyvavo kovoje su komunistiniu ir lenkų pogrindžiu bei partizanais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1951-09-05 perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo filialo Kaune Saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje Lietuviškojo skyriaus fondo 533 apskaitos vienetus, įrašytus į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2.

1959-07-22 į Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentus buvo įrašyti apyrašo Nr. 1 1-as ir 2-as tomai, 541 apskaitos vienetas.

1966 m. ir 1973 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 7 apskaitos vienetai.

1981 m. išbraukta iš apskaitos 1 nerasta byla.

1973–1974 m. fondo dokumentai buvo kataloguoti ir įtraukti į Hitlerinės okupacijos laikotarpio Lietuvoje kartotekinį katalogą.

Iš viso fonde Nr. R-972 yra 1 apyrašas, 547 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra Lietuvių policijos štabo, Pavienės policijos tarnybos ryšių karininko Tvarkos policijos vado štabe veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Saugumo departamento direktoriaus įsakymai, Lietuvių tvarkos policijos statutas,

Saugumo policijos Kauno apygardoje, Saugumo ir kriminalinės policijos Marijampolės apygardoje, šių apygardų rajonuose, kitose policijos įstaigose, Kauno karo komendantūroje sudarytos pirmaisiais nacių okupacijos mėnesiais suimtų asmenų, įtariamų komunistine veikla ar prijautimu sovietų valdžiai, kvotos bylos,

sovietų saugumo verbuotų asmenų parodymai,

susirašinėjimo policijos įstaigų aprūpinimo blankais, daktiloskopinėmis kortelėmis, ūkio, finansų klausimais dokumentai, kriminalinės policijos Identifikacijos direkcijos fotolaboratorijos veiklos dokumentai (laboratorijos perėmimo iš Karininkų ramovės dokumentai, atliktų darbų aprašai, turimų ir reikalingų medžiagų sąrašai, prašymai pagaminti fotonuotraukas ir kt.),

žinios apie lietuvių policijos suimtus asmenis, apie policijos tarnautojų skaičių Lietuvoje, Saugumo policijos Marijampolės apygardos siųstų telefonogramų knygutė, saugumo ir kriminalinės policijos įstaigų tarnautojų komandiruočių pažymėjimai, Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškojo Kauno skyrius tarnautojų, Kriminalinės policijos Kauno apygardos tarnautojų, saugumo policijos Vilkaviškio rajono teritorijoje gyvenusių žydų, suimtų, vokiečių saugumo policijai perduotų asmenų sąrašai, žydų tautybės asmenų prašymai paleisti suimtus jų artimuosius, leidimai asmenims lankytis Saugumo departamente („lankymosi lapai“), saugumo ir kriminalinės policijos apygardų bei rajonų tarnautojų algų lapai, apmokėtų sąskaitų sąrašai bei kiti buhalterijos dokumentai, leidiniai kriminalistikos klausimais.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal policijos padalinių pavadinimuose esančius vietovardžius abėcėlės tvarka, asmenų kvotos bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, lankymosi lapų bylos – chronologine tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 547 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 A. Bubnys. Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941-1944). Genocidas ir rezistencija, 1997 m., Nr. 1, psl. 166, 170.

2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-972, ap. 1, b. 30, l. 2; b. 358, l. 1.

3 LCVA. F. R-972, ap. 1, b. 383, b. 396, l. 99; F. R-1216, ap. 1, b. 1, l. 184; R-650, ap. 1, b. 13 II t., l. 329, 332; b. 13 I t., l. 34a; F. R-1399, ap. 1, b. 8, l. 12; b. 10, l. 12; F. R-702, ap. 1, b. 56, l.37 – 41, 85, 88, 121.

4 LCVA. F. R-691, ap. 1, b. 54, l. 227; F. R-972, ap. 1, b. 535, l. 343.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:13