O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 1787 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PENSIJŲ IR PAŠALPŲ SKYRIMO DOKUMENTŲ KOLEKCIJĄ NR. 1787

2010-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE KOLEKCIJOS SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Karių pensijų komisija (1935-07-15–1940 m.)

2. Valstybės tarnautojams pensijoms ir pašalpoms skirti komisija (1926-04-26–1940 m.)

3. Savivaldybių tarnautojų pensijų komisija (1939-07-01–1940 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vadovaujantis 1935-07-15 paskelbtu „Karių pensijų įstatymo pakeitimu“ buvo įsteigta Karių pensijų komisija,[1] kurios pirmininką skyrė ir sudėtį tvirtino krašto apsaugos ministras. Karių pensijų komisijos reikalus tvarkė Krašto apsaugos ministerijos Pensijų skyrius.

Karių pensijų komisija savo veikloje vadovavosi 1919-05-22 „Įstatymu apie algas ir pašalpas kariškiams ir jų šeimynoms“, 1922-08-29 „Netekusiems sveikatos kariams, jų šeimoms, o taip pat žuvusiųjų karių šeimoms pensijų įstatymu“, 1925-08-11 „Karių pensijų įstatymu“, 1930-03-12 „Karo invalidų pensijų įstatymu“, kitais teisės aktais.[2]

2. Vadovaujantis 1926-04-26 „Valstybės tarnautojų pensijų ir pašalpų įstatymu“ prie Ministrų Kabineto buvo sudaryta Valstybės tarnautojams pensijoms ir pašalpoms skirti komisija.[3] Komisija buvo pavaldi Ministrų Kabinetui.

Valstybės tarnautojams pensijoms ir pašalpoms skirti komisija savo veikloje vadovavosi 1919-05-22 įstatymu Apie algas ir pašalpas kariškiams ir jų šeimynoms, 1926-04-10 „Valstybės tarnautojų pensijų ir pašalpų įstatymu“, 1926-09-25 „Valstybės tarnautojų pensijų ir pašalpų įstatymui vykdyti taisyklėmis“, 1933-08-12 „Valstybės tarnautojų pensijų ir pašalpų įstatymui vykdyti taisyklių pakeitimu“, 1939-04-29 „Valstybės tarnautojų pensijų ir pašalpų įstatymo pakeitimu“, kitais teisės aktais.[4]

3. Vadovaujantis 1939-04-29 paskelbtu „Savivaldybių tarnautojų pensijų įstatymu“, kuris įsigaliojo nuo 1939-07-01, buvo įsteigta Savivaldybių tarnautojų pensijų komisija.[5] Komisija buvo pavaldi vidaus reikalų ministrui.

Savivaldybių tarnautojų pensijų komisija savo veikloje vadovavosi 1939 m. „Savivaldybių tarnautojų pensijų įstatymu“, 1939-07-28 „Savivaldybių tarnautojų pensijų įstatymui vykdyti taisyklėmis, 1940-02-13 „Savivaldybių tarnautojų pensijų įstatymo pakeitimu“, kitais teisės aktais.[6]

Nusipelniusiems tautai ar valstybei asmenims pensijas savo aktu skyrė Respublikos Prezidentas, gavęs Ministrų Tarybos pasiūlymą, pašalpas skyrė Ministrų Taryba Švietimo ministro teikimu.

Nusipelniusiems tautai ar valstybei asmenims, pasižymėjusiems visuomenės veikėjams ir jų šeimos nariams pensijų ir pašalpų skyrimą reglamentavo: 1921 m. paskelbti keli įstatymai, kuriais buvo paskirtos pensijos nusipelniusiems Lietuvos Respublikai asmenims, 1924-07-18 „Stipendijos ir pensijos paskyrimo įstatymas“, 1925-06-26 „Pasižymėjusiems visuomenės veikėjams pensijų įstatymas“, 1926-01-15 „Pasižymėjusiems visuomenės veikėjams pensijų įstatymo pakeitimas“, 1940-02-13 „Nusipelniusiems tautai ar valstybei asmenų pensijų įstatymas“, kiti teisės aktai.[7]

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Ministrų Tarybos 1940-07-25 nutarimu buvo priimtas „Laikinas pensijoms mokėti įstatymas“,[8] kuris galiojo iki 1940-11-10. Tiksli data, kada 1940 m. veiklą baigė Karių pensijų, Valstybės tarnautojams pensijoms ir pašalpoms skirti ir Savivaldybių tarnautojų pensijų komisijos, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Karių pensijų komisija skyrė kariams ir jų šeimoms pensijas, pašalpas bei sprendė kitus pensijų ir pašalpų klausimus.

2. Valstybės tarnautojams pensijoms ir pašalpoms skirti komisija skyrė valstybės tarnautojams pensijas ir pašalpas bei sprendė kitus pensijų ir pašalpų klausimus.

3. Savivaldybių tarnautojų pensijų komisija skyrė savivaldybių tarnautojams pensijas, pašalpas, kompensacijas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie kolekcijos dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – LCVA) 1959-11-13 iš Kybartų rajono valstybinio archyvo perėmė 484 Vilkaviškio apskrities socialinio aprūpinimo inspekcijos bylas. LCVA fondui duotas Nr. 1603

LCVA 1967-11-01 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialo perėmė 219 Zarasų apskrities socialinio aprūpinimo įstaigos fondo Nr. 26 bylas. LCVA fondas peršifruotas į Nr. 886.

LCVA 1969-12-17 ir 1971-02-02 iš Panevėžio miesto DŽDT vykdomojo komiteto socialinio aprūpinimo skyriaus perėmė 290 Panevėžio apskrities socialinio aprūpinimo įstaigos bylų. LCVA fondui duotas Nr. 1345

LCVA 1972-11-30 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 97 Trakų apskrities socialinio aprūpinimo įstaigos bylas. LCVA fondui duotas Nr. 1768.

LCVA 1974-06-20 iš Kapsuko rajono socialinio aprūpinimo skyriaus perėmė 572 Marijampolės socialinio aprūpinimo įstaigos bylas. LCVA fondui duotas Nr. 1784

LCVA 1975-03-26 iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 996 Valstybės tarnautojų pensijoms ir pašalpoms skirti komisijos bylas. LCVA fondui duotas Nr. 1787

LCVA 1992-03-18 iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 127 Rokiškio apskrities socialinio aprūpinimo įstaigos pensijų ir pašalpų bylas, kurios buvo prijungtos prie fondo Nr. 1787.

1997 m. fondas Nr. 1787 buvo pertvarkytas. Tvarkant bylas buvo pasirinktas kriterijus – pensijos ir pašalpos paskyrimo pirmas nutarimas. Prie fondo Nr. 1787 buvo prijungti fondai Nr. 886, Nr.1345, Nr.1603, Nr.1768, Nr.1784.

Iš Lietuvos generalinės srities darbo ir socialės apsaugos valdybos fondo Nr. R-625 apyrašų Nr. 2 ir Nr. 3, Lietuvos TSR socialinio aprūpinimo liaudies komisariato fondo Nr. R-770 apyrašo Nr. 3 buvo atkelta 260 Lietuvos Respublikos laikotarpio bylų, kurios įrašytos į fondo Nr. 1787 apyrašus.

9 bylos buvo perkeltos į fondą Nr. 277.

Sudarytas Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų kasos fondas Nr. 643, į kurį perkeltos 63 bylos.

Buvo patikslintos dokumentų datos, bylų antraštės, bylos peršifruotos, sudarytos bylų šifrų pakeitimo lentelės. Iš senų pertvarkytų apyrašų sudaryta 1 byla, kuri įrašyta į fondo Nr. 1787 apyrašą Nr. 1. Fonde buvo 4 apyrašai, į kuriuos buvo įrašyta 2219 apskaitos vienetų.

Valstybės tarnautojų pensijoms ir pašalpoms skirti komisijos fondas Nr. 1787 pavadintas Pensijų ir pašalpų komisijos.

2010 m. Pensijų ir pašalpų komisijų fondas pavadintas Pensijų ir pašalpų skyrimo dokumentų kolekcija.

Iš viso kolekcijoje Nr. 1787 yra 4 apyrašai, 2219 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lietuvių, kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Nusipelniusių tautai ar valstybei asmenų ir jų šeimų narių pensijų ir pašalpų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos nusipelniusių tautai ar valstybei asmenų ir jų šeimų narių pensijų ir pašalpų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 192 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Karių ir jų šeimų narių pensijų ir pašalpų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos karių ir jų šeimų narių pensijų ir pašalpų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 311 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Valstybės tarnautojų ir jų šeimų narių pensijų ir pašalpų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos valstybės tarnautojų ir jų šeimų narių pensijų ir pašalpų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 1683 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Savivaldybių tarnautojų ir jų šeimų narių pensijų ir pašalpų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos savivaldybių tarnautojų ir jų šeimų narių pensijų ir pašalpų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 33 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924 m., 1939–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Salomėja Loskutova[1] V. Ž. 1935 m., Nr. 490.

[2] L. V. Ž. 1919 m., Nr. 7, psl. 7; V. Ž. 1922 m., Nr. 104 – 819; V. Ž. 1925 m., Nr. 201 – 1352; V. Ž. 1930 m., Nr. 321 – 2186.

[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas. (toliau – LCVA). F. 387, ap. 5, b. 143b, l. 4.

[4] L. V. Ž. 1919 m., Nr. 7; V. Ž. 1926 m., Nr. 221 – 1443; Nr. 235 – 2526; V. Ž. 1933 m., Nr. 422; V. Ž. 1939 m., Nr. 643 – 4686.

[5] V. Ž. 1939 m., Nr. 643 – 4685.

[6] V. Ž. 1939 m., Nr. 655 – 4807; V. Ž. 1940 m., Nr. 692 – 5233; 

www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Filosofija/fil72/9.pdf; www.lb.lt/lt/

leidiniai/pinigu_studijos2001_1/bucas.pdf

[7] V. Ž. 1924 m., Nr. 166 – 1155; V. Ž. 1925 m., Nr. 196 – 1329; V. Ž. 1926 m., Nr. 213 – 1408; V. Ž. 1940 m., Nr. 692 – 5232.

[8] V. Ž. 1940 m., Nr. 721 – 5771.

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 11:16