O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 219 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS TOMO ZANO VYRŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 219

2007-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė vyrų mokytojų seminarija Vilniuje (Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Wilnie) (1919-12-22–1920 m. birželis)

Švietimo draugijos „Polska Macierz Szkolna“ vyrų mokytojų seminarija Vilniuje (Polska Macierz Szkolna. Seminarium Nauczycielskie Męskie w Wilnie) (1921-01-20–1922-06-30)

Valstybinė vyrų mokytojų seminarija Vilniuje (Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Wilnie) (1922-07-01–1927-07-18)

Valstybinė Tomo Zano vyrų mokytojų seminarija Vilniuje (Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Tomasza Zana w Wilnie) (1927-07-19–1936 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų žemių generalinio komisaro 1919-12-22 įsakymu Nr. IPr.840/20 paskirtas Valstybinės vyrų mokytojų seminarijos Vilniuje direktorius. Seminarija pradėjo veikti 1920-01-25. Ji buvo pavaldi Vilniaus apygardosmokyklų inspektoriui ir Rytų žemių generalinio komisariato viešojo švietimo sekcijai. Pasibaigus mokslo metams, 1920 m. birželio mėn. seminarija nutraukė veiklą.1

Vyrų mokytojų seminarija Vilniuje atnaujino veiklą 1921-01-20. Ją išlaikė švietimo draugija „Polska Macierz Szkolna“.2 Seminarijos veiklą kontroliavo Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos švietimo departamentas.

Seminarija 1922-07-01 suvalstybinta.3 Valstybinei vyrų mokytojų seminarijai Vilniuje vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1927-07-19 potvarkiu Nr. I-10924/27 seminarija pavadinta Valstybine Tomo Zano vyrų mokytojų seminarija Vilniuje.4

Prie seminarijosveikė pratybų mokykla (Szkoła ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Tomasza Zana w Wilnie), kurioje būsimieji mokytojai atlikdavo profesinę praktiką. Pratybų mokykloje buvo mokoma pagal pradžios mokyklos programą.

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1936-04-02 potvarkiu Nr. II.S.1763/36, pasibaigus 1935/36 mokslo metams Valstybinė Tomo Zano vyrų mokytojų seminarija buvo likviduota.5Tiksli seminarijos likvidavimo data nenustatyta.

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Valstybinė Tomo Zano vyrų mokytojų seminarija Vilniuje ruošė pradžios mokyklų lenkų ir gudų dėstomosiomis kalbomis mokytojus. Mokslas seminarijoje truko 5 metus. Dėstomoji kalba – lenkų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės Tomo Zano vyrų mokytojų seminarijos Vilniuje dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1949-07-18 buvo įrašyti 854 neaprašyti saugojimo vienetai. 1952-01-02 rasti 82 neaprašyti saugojimo vienetai.

1952 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 937 bylos.

1961 m., atlikus bylų kiekio ir būklės patikrinimą, nustatyta, kad apyraše Nr. 1 įrašytos 954 bylos.

1978 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytos 5 bylos.

Iš viso fonde Nr. 219 yra 1 apyrašas, 959 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1936 m. Dokumentai lenkų ir gudų kalbomis.

Fonde yra Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse 1928–1934 m. veiklos bylų ir dokumentų, priklausančių fondui Nr. 227.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių, veiklos patikrinimo bei egzaminų protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo mokymo organizavimo seminarijoje ir pratybų mokykloje, stipendijų studentams skyrimo, kadrų, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, statistinės žinios apie veiklą, asmenų prašymai priimti į seminariją, studentų ir pratybų mokyklos mokinių sąrašai, pamokų dienoraščiai, diplomų nuorašai, personalo ir studentų asmens bylos bei kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Personalo ir studentų asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos abėcėlės tvarka pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 959 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1936 m. Dokumentai lenkų ir gudų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 13, ap. 1, b. 408, l. 23; f. 172, ap. 1, b. 140, l. 1; f. 219, ap. 1, b. 1, l. 1.

2 LCVA. F. 34, ap. 1, b. 1, l. 49; f. 219, ap. 1, b. 29, l. 61.

3 LCVA. F. 219, ap. 1, b. 29, l. 61.

4 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1416, l. 215.

5 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 5544, l. 147.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS TOMO ZANO VYRŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS VILNIUJE FONDO NR. 219 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-23

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Valstybinės Tomo Zano vyrų mokytojų seminarijos Vilniuje fondą Nr. 219 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-01-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-14.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 1594 ir 1595 priklauso Valstybinės Tomo Zano vyrų mokytojų seminarijos Vilniuje fondui Nr. 219 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 219 apyrašo Nr. 1 tęsinys, į kurį minėtos 2 bylos įrašytos numeriais 925 ir 926.

Iš viso fonde Nr. 219 yra 1 apyrašas, 961 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1936 m. Dokumentai lenkų, gūdų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Veiklos ir asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai nuo Nr. 925 iki Nr. 926.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 7 klasių viešosios pradžios mokyklos prie seminarijos III ir IV skyrių žurnalai.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 961 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1936 m. Dokumentai lenkų, gūdų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-12 14:56