O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 227 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS STANISLOVO KONARSKIO VYRŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS ŠVENČIONYSE FONDĄ NR. 227

2007-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Valstybinė vyrų mokytojų seminarija Švenčionyse (Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Święcianach) (1923-08-28–1926-06-25)

Valstybinė Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarija Švenčionyse (Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Stanisława Konarskiego w Święcianach) (1926-06-26–1938-08-03)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Valstybinė vyrų mokytojų seminarija Švenčionyse įsteigta Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1923-08-28 potvarkiu Nr. L.11333/I. Seminarija pradėjo veikti 1924-09-01.1

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1926-06-26 potvarkiu Nr. I-7775/26 seminarija pavadinta Valstybine Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarija Švenčionyse.2

Seminarijai vadovavo direktorius ir pedagogų taryba. Jos veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija bei Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerija.

Prie seminarijos nuo 1927 m. veikė pratybų mokykla (Szkoła ćwiczeń przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim im. Stanisława Konarskiego w Święcianach), kurioje būsimieji mokytojai atlikdavo profesinę praktiką. Pratybų mokykloje buvo mokoma pagal pradžios mokyklos programą.3

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1936-04-02 potvarkiu Nr. II.S.1763/36, pasibaigus 1935/36 mokslo metams seminarija nutraukė veiklą; liko veikti tik pratybų mokykla.4

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1938-08-03 potvarkiu Nr. II-S-5812/38 Valstybinė Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarija ir prie jos veikusi pratybų mokykla buvo likviduotos.5

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Valstybinė Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarija ruošė pradžios mokyklų lenkų ir lietuvių dėstomosiomis kalbomis mokytojus. Mokymas seminarijoje truko 5 metus (neįskaitant paruošiamojo kurso). Dėstomoji kalba – lenkų.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1949-11-13 buvo įrašyti 602 neaprašyti saugojimo vienetai. Baltarusijos TSR Gardino srities valstybinis archyvas 1951 m. perdavė archyvui 13 saugojimo vienetų.

1952 m. dokumentai buvo sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1 – 242 bylos ir apyrašas Nr. 2 – 201 byla.

1965 m. rasta fondui priklausančių 11 neaprašytų saugojimo vienetų ir 2 kg pabirų. Dokumentai buvo sutvarkyti, iš jų sudarytos 2 bylos, kurios 1965-06-10 įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1995 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyta 1 byla.

Iš viso fonde Nr. 227 yra 2 apyrašai, 446 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis.

Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse 1928–1934 m. veiklos bylų ir dokumentų yra Valstybinės Tomo Zano vyrų mokytojų seminarijos Vilniuje fonde Nr. 119.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, pedagogų tarybos posėdžių, veiklos patikrinimo bei egzaminų protokolai, veiklos ataskaitos, susirašinėjimo seminarijos ir pratybų mokyklos steigimo ir likvidavimo, mokymo organizavimo, stipendijų studentams skyrimo, ūkio ir kitais klausimais dokumentai, statistinės žinios apie veiklą, prašymai priimti į seminariją, studentų sąrašai, pamokų dienoraščiai, diplomų nuorašai, seminarijos pastatų planai, finansų ir kiti dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytoschronologine tvarka, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 245 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys; yra asmenų nuotraukų.

 

Personalo ir studentų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos personalo ir studentų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos abėcėlės tvarka, pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 201 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis; yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Bumažnikova1 Dziennik Urzędowy Ministersta Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Rzeczypospolitej Polskiej ( toliau – DU MWROPRP), 1923, Nr. 21(122)-192. Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 227, ap. 1, b. 8, l. 22.

2 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 1424, l. 5.

3 DU MWROPRP, 1924, N. 6(128)-52. LCVA. F. 227, ap. 1, b. 27, l. 13, 107.

4 LCVA. F. 227, ap. 1, b. 234, l. 23.

5 LCVA. F. 172, ap. 1, b. 6758, l. 14.

 

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS STANISLOVO KONARSKIO VYRŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS ŠVENČIONYSE FONDO NR. 227 APYRAŠO NR. 3 ATKŪRIMĄ

2013-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse fondą Nr. 227 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-01-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-16.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2012 m. Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose buvo rastos Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse fondo Nr. 227 apyrašo Nr. 3 sušifruotos 5 bylos.

1964-03-05 fondo Nr. 227 patikrinimo lape įrašyta, kad patikrintos apyrašuose Nr. 1-Nr. 3 įrašytos bylos. Lape nurodyta, kad apyraše Nr. 3 buvo įrašytos 6 bylos, iš jų byla Nr. 3 nerasta.

Fondo lape apyrašo Nr. 3 bylos neįrašytos ir neapskaitytos. Pats apyrašas Nr. 3 taip pat nerastas.

2013 m. Veiklos bylų apyrašas Nr. 3 atkurtas pagal sušifruotas bylas. Apyrašo atkūrimo metu patobulintos bylų antraštės, dokumentai bylose susisteminti pagal chronologiją. Iš viso į apyrašą Nr. 3 įrašytos 5 bylos (Nr. 1–2 ir Nr. 4–6). Bylos Nr. 3 antraštė neįrašyta, nes byla nerasta ir išbraukta iš apskaitos.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1934 m.

Iš viso fonde Nr. 227 yra 3 apyrašai, 451 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis.

Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse 1928–1934 m. veiklos bylų ir dokumentų yra Valstybinės Tomo Zano vyrų mokytojų seminarijos Vilniuje fonde Nr. 219.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą įrašyti Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministerijos ir Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos aplinkraščiai, potvarkiai ir raštai seminarijos veiklos klausimais, susirašinėjimo žinių apie seminarijos studentus teikimo, studentų karinės tarnybos atidėjimo, seminarijos remonto, baldų pirkimo, vadovėlių bei periodinių leidinių užsakymo, kursų organizavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, seminarijos personalo sąrašas, prašymai leisti laikyti egzaminus, išduoti ir atsiųsti dokumentus, išduotų liudijimų nuorašai, seminarijos direktoriaus kalba Lenkijos Respublikos Prezidento vizito metu, Prezidento vizito Švenčionių apskrityje programa, seminarijos penkto kurso studentų pedagoginės praktikos žurnalas.

Bylos neperšifruotos, į apyrašą įrašytos pagal chronologiją – bylos pradžios datą. Ši tvarka griežtai neišlaikyta.

Į apyrašą įrašyti 5 apskaitos vienetai.

Iš viso fondo Nr. 227 apyraše Nr. 3 įrašyti 5 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1934 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė   Elžbeta Šimelevičienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS STANISLOVO KONARSKIO VYRŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS ŠVENČIONYSE FONDO NR. 227 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-25

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse fondą Nr. 227 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-01-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-16.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 byla Nr. 1740 priklauso Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse fondui Nr. 227 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 227 apyrašo Nr. 3 tęsinys, į kurį minėta viena byla įrašyta numeriu 7.

Iš viso fonde Nr. 227 yra 3 apyrašai, 452 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, fotografija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas vienas apskaitos vienetas – Nr. 7.

Į apyrašo tęsinį įrašytas seminaristų pedagoginės praktikos žurnalas.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS STANISLOVO KONARSKIO VYRŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS ŠVENČIONYSE FONDO NR. 227 PAPILDYMĄ

2015- 01-28 Nr. SA-25

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse fondą Nr. 227 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-01-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-16.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tobulinant Vilniaus mokyklų apygardos ir mokyklų rajonų inspektorių įstaigų Vilniuje fondo Nr. 173 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštes nustatyta, kad apyrašo Nr. 1 byla Nr. 1740 priklauso Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse fondui Nr. 227 (žr. Fondo Nr. 173 pertvarkymo (apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 antraščių tobulinimo) aktą).

2015 m. sausio mėn. sudarytas fondo Nr. 227 apyrašo Nr. 3 tęsinys, į kurį minėta viena byla įrašyta numeriu 7.

Iš viso fonde Nr. 227 yra 3 apyrašai, 452 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, fotografija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas vienas apskaitos vienetas – Nr. 7.

Į apyrašo tęsinį įrašytas seminaristų pedagoginės praktikos žurnalas.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1929–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS STANISLOVO KONARSKIO VYRŲ MOKYTOJŲ SEMINARIJOS ŠVENČIONYSE FONDO NR. 227 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2020-12-14 Nr. SA-61

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Valstybinės Stanislovo Konarskio vyrų mokytojų seminarijos Švenčionyse fondo Nr. 227 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-01-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-16.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 227 buvo 3 apyrašai, 450 apskaitos vienetų.

2020 m. buvo tobulinamos fondo Nr. 227 apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 bylų antraštės, tikslinamos datos.

Į patobulintus apyrašus įrašytos 6 bylos: į apyrašą Nr. 1 įrašyta byla Nr. 245 (senas fondo Nr. 227 apyrašas Nr. 1), į apyrašą Nr. 2 – įrašytos bylos Nr. 202–205 ir byla Nr. 206 (senas fondo Nr. 227 apyrašas Nr. 2).

Patikslintas apyrašo Nr. 2 pavadinimas – Personalo ir mokinių asmens bylos.

Dalis bylų kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyrašuose nekeistas.

Iš viso fonde Nr. 227 yra 3 apyrašai, 456 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, fotografija.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, seminarijos direktoriaus potvarkiai, pranešimai, pedagogų tarybų, auklėtojų, internato valdybos, Globos tarybos ir Ūkio tarybos posėdžių protokolai, seminarijos gydytojo, fizinio lavinimo ataskaitos, Pratybų mokyklos veiklos ataskaitos, valstybinių vidurinių mokyklų direktorių, pedagogų tarybos, auklėtojų darbo taisyklės, žinios apie mokinių organizacijas,

susirašinėjimo priėmimo į seminariją tvarkos, mokslo metų organizavimo, brandos egzaminų laikymo, dėstomų dalykų, paskaitų tvarkaraščio, informacijos apie mokinių skaičių pateikimo, stipendijų skyrimo, aprūpinimo mokymo priemonėmis, vadovėliais, perėjimo į kitas seminarijas, karo tarnybos atidėjimo, meteorologijos stoties, botanikos daržo įrengimo, pučiamųjų instrumentų orkestro, internato steigimo, patalpų, žemės sklypo sporto aikštelei nuomos, mokinių apgyvendinimo ir sąskaitų už internatą apmokėjimo, mokyklos karinio būrio (hufiec) parengimo, sporto ir kitų renginių organizavimo, personalo, apmokėjimo už darbą, pajamų mokesčio, buhalterijos, ūkio išlaidų revizijos, pastatų būklės ir remonto ir kitais klausimais dokumentai,

susirašinėjimo seminarijos ir Pratybų mokyklos likvidavimo, inventoriaus, asmens bylų perdavimo klausimais dokumentai,

mokinių organizacijos „Bratnia pomoc“ (Broliška pagalba) narių, valdybos ir Priešlėktuvinės ir priešdujinės apsaugos lygos (Liga obrony powietrznej i przeciwgazowej) ratelio valdybos susirinkimų protokolai ir kiti dokumentai, ataskaita apie seminarijos skautų organizacijos veiklą,

prašymai priimti į seminariją, stojamieji darbai, stojamųjų ir brandos egzaminų protokolai, egzaminų temos, mokinių elgesio ir mokslo pažangumo, pamokų ir lankomumo, fizinio lavinimo užsiėmimų žurnalai, mokinių vertinimo lapai, pažymos apie seminarijos lankymą, išlaikytus egzaminus, seminarijos baigimo pažymėjimai, pradžios mokyklų mokytojų diplomai, mokinių apskaitos, išduotų brandos atestatų registracijos knygos, žinios apie seminariją, mokinių sąrašai,

seminarijos mokesčių, pajamų ir išlaidų dokumentai, sąskaitos, kvitai, mokytojų algalapiai, stipendijų išmokėjimo, mokesčių kontrolės ir kasos knygos, gautų ir išsiųstų raštų registracijos žurnalai,

seminarijos sanitarinės knygos, nekilnojamojo turto inventorinis aprašas, teritorijos ir patalpų situacijos planas bei jo aprašymas.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, fotografija.

 

Personalo ir mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašytos personalo ir mokinių asmens bylos, mokslo pažymėjimai.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyti 206 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1938 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-01-18 14:40