O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-1682 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO CENTRINIO SUAUGUSIŲ INSTITUTO FONDĄ NR. R-1682

2006-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kauno pagrindinė viešoji liaudies mokykla (1940-10-25–1941-09-15)

Kauno suaugusių institutas (1941-09-16–1942-02-18)

Kauno centrinis suaugusių institutas (Zentralinstitut fur Erwachsenenbildung in Kauen) (1942-02-19–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1940-10-24 įsakymu Nr. 49 nuo 1940-10-25 įsteigta Kauno pagrindinė viešoji liaudies mokykla.1

Mokyklos pavadinimas 1940–1941 m. dokumentuose įvairuoja. Mokykla buvo vadinama: Kauno pagrindine viešąja liaudies mokykla arba Kauno liaudies universitetu.

Švietimo generalinio tarėjo 1941-09-15 įsakymu A/Nr. 26 nuo 1941-09-16 Kauno liaudies universitetas pavadintas Kauno suaugusių institutu.

Švietimo generalinio tarėjo 1942-02-19 raštu Nr. 1275 Kauno suaugusių institutas pavadintas Kauno centriniu suaugusių institutu.

Kauno centrinis suaugusių institutas nuo 1942-07-01 perduotas Lietuvos generalinės srities profesinių sąjungų centro biurui.2

Tiksli data, kada 1944 m. Kauno centrinis suaugusių institutas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno pagrindinė viešoji liaudies mokykla, Kauno liaudies universitetas, Kauno suaugusių institutas buvo valstybinė suaugusiųjų mokymo įstaiga.

Kauno pagrindinėje viešojoje liaudies mokykloje veikė: visuomenės mokslų, socialinių - ekonominių mokslų, literatūros ir meno, gamtos - technologijos ir gamtos agronomijos skyriai bei buhalterijos, stenografijos, mašinraščio, bibliotekininkystės, lietuvių ir užsenių kalbų ir kt. kursai.

Kauno suaugusių institute veikė bendrojo lavinimo ir specialiųjų dalykų: administracijos, ekonomikos ir buhalterijos, kooperacijos, mašinraščio ir stenografijos, technikos, agrotechnikos, namų ūkio, kūno kultūros skyriai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Duomenų apie Kauno centrinio suaugusių instituto dokumentų perdavimą archyvui apskaitos dokumentuose nėra.

Dokumentai 1963-12-15 sutvarkyti. Į sudarytą apyrašą Nr. 1 įrašyti 2335 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1964 m. archyve rastos 108 Kauno pagrindinės viešosios liaudies mokyklos ir Kauno suaugusių instituto neaprašytos bylos. Dokumentai 1965-12-07 sutvarkyti: 98 apskaitos vienetai papildomai įrašyti į apyrašą Nr. 1, o 10 apskaitos vienetų - į sudarytą naują apyrašą Nr. 2.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1969-11-25 perdavė archyvui 392 Kauno centrinio suaugusių instituto bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1-2: apyraše Nr. 1 įrašytus 112, apyraše Nr. 2 - 280 apskaitos vienetų. Gautasis apyrašas Nr. 1 buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 3, apyrašas Nr. 2 - į apyrašą Nr. 4.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1972 m. ir 1999 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 4 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-1682 yra 4 apyrašai, 2843 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m., 1946 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fondo apyraše Nr. 2 yra įrašyti Kauno liaudies universiteto 1946 m. mokslo baigimo pažymėjimai ir diplomai.

 

Klausytojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos klausytojų asmens bylos: mokslo baigimo pažymėjimai, atestatai, prašymai priimti į mokyklą (institutą), klausytojų registracijos pareiškimai, studijų knygelės ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2439 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato, švietimo generalinio tarėjo tvarkomieji dokumentai; mokyklos ir instituto direktorių įsakymai personalo klausimais; lektorių tarybos posėdžių protokolai; lektorių, tarnautojų, kursų klausytojų sąrašai, žinios apie klausytojų skaičių; susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai; piliečių prašymai priimti į mokyklą (institutą), klausytojų registracijos pareiškimai; mokslo baigimo pažymėjimai ir diplomai; mokyklos lektorių asmens dokumentai, lektorių ir kt. tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai; buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 10 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1944 m., 1946 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis. Yra dokumentų, kurių tekstas išblukęs.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti instituto statutas, nuostatai, mokslo ir egzaminų programos bei planai; lektorių tarybos posėdžių ir baigiamųjų egzaminų protokolai; instituto veiklos apžvalga; kursų klausytojų sąrašai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; mokslo baigimo pažymėjimai; piliečių prašymai priimti į institutą, klausytojų registracijos pareiškimai; technikos skyriaus darbo žurnalai; lektorių ir kt. tarnautojų prašymai priimti į darbą, atlyginimų išmokėjimo lapai; buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 112 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Klausytojų asmens bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos klausytojų asmens bylos: išeito mokslo pažymėjimai, prašymai priimti į institutą, klausytojų registracijos pareiškimai, išrašai iš metrikų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 282 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. R-762, ap. 1, b. 693, l. 53.

2 LCVA, F. R-629, ap. 1, b. 1031, l. 23, 38, 46, 197, 360.

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 08:16