O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 5 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KARIUOMENĖS FIZINIO LAVINIMO INSPEKCIJOS IR KARIUOMENĖS SPORTO DRAUGIJOS FONDĄ NR. 5

2008-05-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimo pasikeitimai

 

1. Karo mokslo valdybos Kūno lavinimo dalis (1926-01-01–1929-02-28)

Aukštųjų karininkų D.L.K. Vytauto kursų Kūno lavinimo skyrius (1929-03-01–1930-02-09)

Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kūno lavinimo skyrius (1930-02-10–1930-12-31)

Karo sanitarijos valdybos Fizinio lavinimo inspekcija (1931-01-01–1931 m. rugpjūčio mėn.)

Kariuomenės fizinio lavinimo inspekcija (1931 m. rugpjūčio mėn.–1935 m. birželio mėn.)

2. Lietuvos kariuomenės sporto draugija (1924-06-20–1925-04-17)

Kariuomenės sporto draugija (1925-04-18–1936-04-09)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. 1926-01-14 įsakymu Vyriausiajam štabui Nr. 5 nuo 1926-01-01 paskirtas Karo mokslo valdybos Kūno lavinimo dalies vedėjas, kuris buvo pavaldus Karo mokslo valdybos viršininkui. [1]

1929 m. likvidavus Karo mokslo valdybą, Kūno lavinimo dalis perkelta į Aukštųjų karininkų D.L.K. Vytauto kursus ir pavadinta Aukštųjų karininkų D.L.K. Vytauto kursų Kūno lavinimo skyriumi.[2] Kursų viršininko 1929-04-14 įsakymu Nr. 9 nuo 1929-03-01 paskirtas Kūno lavinimo skyriaus vedėjas, kuris buvo pavaldus kursų viršininkui.[3]

Lietuvos Respublikos Prezidento 1930-02-10 aktu Nr. 61 Aukštuosius karininkų D.L.K. Vytauto kursus pavadinus Vytauto Didžiojo karininkų kursais, [4] Kūno lavinimo skyrius pavadintas Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kūno lavinimo skyriumi.

1931-01-01 Kūno lavinimo skyrius iš Vytauto Didžiojo karininkų kursų perkeltas į Karo sanitarijos valdybą ir pavadintas Karo sanitarijos valdybos Fizinio lavinimo inspekcija.[5]

Nuo 1931 m. rugpjūčio mėn. dokumentuose vartojamas Kariuomenės fizinio lavinimo inspekcijos pavadinimas.

Fizinio lavinimo inspektorius buvo pavaldus Karo sanitarijos viršininkui, nuo 1933-10-18 – Vyriausiojo štabo viršininkui, nuo 1934-12-27 – Karo sanitarijos viršininkui.

Tiksli Kariuomenės fizinio lavinimo inspekcijos veiklos pabaigos data nenustatyta. Karo sanitarijos valdybos etatuose, įsigaliojusiuose nuo 1935-07-01, įrašytas Fizinio lavinimo referentas.[6]

2. Lietuvos kariuomenės sporto draugijos organizacinis susirinkimas įvyko 1924-06-20.[7]

1925-04-18 įsakyme kariuomenei Nr. 34 paskelbti Kariuomenės sporto draugijos įstatai.[8]

Draugiją valdė visuotinis narių įgaliotinių susirinkimas, centro valdyba, centro revizijos komisija.

1936-04-09 įsakymu kariuomenei Nr. 25 Kariuomenės sporto draugija uždaryta.[9]

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Karo mokslo valdybos Kūno lavinimo dalis, Aukštųjų karininkų D.L.K. Vytauto kursų Kūno lavinimo skyrius, Vytauto Didžiojo karininkų kursų Kūno lavinimo skyrius ruošė kūno lavinimo statutus, instrukcijas ir programas, jomis ir vadovėliais aprūpindavo kariuomenės dalis ir Šaulių sąjungą, tikrino fizinio lavinimo darbą kariuomenės dalyse, organizavo rungtynes, sudarė išlaidų sąmatas.

Kariuomenės fizinio lavinimo inspekcija rūpinosi karių fiziniu lavinimu, ištvermės ugdymu ir sporto reikalais, fizinio lavinimo instruktorių kariuomenės dalims ruošimu, kariuomenės fizinių pratimų ir sporto rungtynių rengimu, centrinio kariuomenės stadiono įrengimu, išlaikymu ir naudojimu, tikrino fizinio lavinimo darbą kariuomenėje, aprūpindavo kariuomenę fizinio lavinimo ir sporto reikmenimis, kuravo Kariuomenės sporto draugijos veiklą.

2. Kariuomenės sporto draugija rėmė sporto vystymą ir populiarino sportą kariuomenėje, rūpinosi kariuomenės dalių aprūpinimu sporto reikmenimis ir literatūra, sporto salių ir aikščių suteikimu ir parengimu varžyboms, ruošė kursus instruktoriams, teisėjams, sportininkams, rengė kasmetines Lietuvos kariuomenės sporto dienas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti, dokumentų perėmimo akto nėra.

Kariuomenės fizinio lavinimo inspekcijos ir Kariuomenės sporto draugijos jungtinis fondas Nr. 5 sudarytas 1967 m., išskyrus dokumentus iš Krašto apsaugos ministerijos fondo Nr. 384. Sutvarkius dokumentus, 1967-09-04 į fondo Nr. 5 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 25 bylos.

Iš viso fonde Nr. 5 yra 1 apyrašas, 25 apskaitos vienetai. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1936 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti:

Kariuomenės fizinio lavinimo inspekcijos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, karių fizinio auklėjimo ir sporto kontrolinių tyrimų, kariuomenės dalių fizinės ištvermės metinio patikrinimo nuostatai, Kariuomenės sanitarijos karininkų pasitarimo protokolai, fizinio lavinimo, karinio jaunuomenės parengimo, 1931 m. kariuomenės sporto rungtynių, kariškiams privalomos mankštos mokymo ir kitos programos,

kūno lavinimo kursų, karininkų fizinio lavinimo žinių patikrinimo dokumentai,

Kariuomenės fizinio lavinimo inspekcijos, Latvijos kariuomenės sporto klubo veiklos ataskaitos, kariuomenės dalių ir karo įstaigų patikrinimo, kariuomenės dalių sporto ataskaitos,

susirašinėjimo kariuomenės fizinio paruošimo, fizinio lavinimo kursų steigimo, komandiruočių į užsienį, leidimo rengti renginius, treniruotes, varžybas kariuomenės stadione, inventoriaus, patalpų, trobesių ir personalo klausimais dokumentai,

žinios apie dalyse turimus mankštos ir sporto įrengimus, fizinio lavinimo ir sporto reikmenų aprašymas, karių fiziologinių tyrimų rezultatai, pranešimai apie paskaitas, renginius,

karininkų, baigusių Aukštųjų karininkų D.L.K. Vytauto kursų kūno lavinimosi skyriaus kursus, fizinio lavinimo reikmenų, inventoriaus sąrašai.

Kariuomenės sporto draugijos dokumentai: vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Kariuomenės sporto draugijos įstatai, mažojo kalibro šaudymo komiteto laikinieji įstatai, visuotinio Kariuomenės sporto draugijos narių įgaliotinių 1930-03-15 suvažiavimo protokolas, draugijos narių įgaliotinių, centro valdybos, skyrių atstovų, teniso sekcijos posėdžių protokolai, sporto rungtynių dokumentai, susirašinėjimo rungtynių, slidinėjimo kursų organizavimo, čiuožyklos ir teniso aikštelės įrengimo, draugijos likvidavimo kausimais dokumentai, Lietuvos futbolo lygos centro komiteto biuleteniai, draugijos narių, rungtynių dalyvių, futbolo komandų narių, teisėjų, rekordų sąrašai, kliūčių aprašymai ir piešiniai, savigynos būdų piešiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal fondo sudarytojus ir chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 5 apyraše Nr. 1 įrašyti 25 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, piešinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Elena Vydrina[1] LCVA. F. 929, ap. 1, b. 489, l. 15.
[2] LCVA. F. 5, ap. 1, b. 1, l. 23; F. 384, ap. 1, b. 92, l. 29.
[3] LCVA. F. 1451, ap. 1, b. 38, l. 38.
[4] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 95, l. 17.
[5] LCVA. F. 929, ap. 5, b. 447, l.48, 139; b. 350, l. 21.
[6] LCVA. F. 929, ap. 5, b. 428, l. 87.
[7] LCVA. F. 5, ap. 1, b. 13, l. 29.
[8] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 70, l. 44.
[9] LCVA. F. 384, ap. 1, b. 122, l. 65 a. p.
  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:28