O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 220 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VALSTYBINĖS STAČIATIKIŲ DVASINĖS SEMINARIJOS VILNIUJE FONDĄ NR. 220

2006-07- Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

Lietuvos dvasinė seminarija (Литовская духовная семинария) (1845 m.–1919-11-18)

Seminariniai kursai (Kursy Seminarjalne) (1919-11-19–1921 m.)

Lietuvos dvasinė seminarija (Литовская духовная семинария) (1921–1922 m.)

Vilniaus stačiatikių dvasinė seminarija (Wilenskie Prawosławne Seminarjum Duchowne) (1922 m.–1924-12-20)

Stačiatikių metropolijos dvasinė seminarija Vilniuje (Prawosławne Seminarjum Duchowne Metropolitalne w Wilnie) (1924-12-21–1927-08-31)

Valstybinė stačiatikių dvasinė seminarija Vilniuje (Państwowe Prawosławne Seminarjum Duchowne w Wilnie) (1927-09-01–1939-12-31)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos dvasinė seminarija Vilniuje įsteigta 1845 m.[1] Seminarija buvo pavaldi Rusijos stačiatikių cerkvės Vilniaus stačiatikių vyskupijos tarybai.

Remiantis Vilniaus mokyklų apygardos inspektoriaus 1919-10-13 raštu Nr. 591/3244, seminarija 1919-11-19 atnaujino veiklą ir buvo pavadinta Seminariniais kursais. Veikė dvi teologijos klasės rusų dėstomąja kalba.

1921 m. seminarija pertvarkyta į dešimties klasių mokymo įstaigą, kurią sudarė 8 bendrojo lavinimo klasės ir 2 metų Teologijos studijos.[2] Tiksli pertvarkymo data ir teisinis pagrindas nenustatyti. Dokumentuose seminarija dar vadinama Lietuvos dvasine seminarija.[3]

Nuo 1922 m. mokykla buvo vadinama Vilniaus stačiatikių dvasine seminarija.[4] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta. Seminarijoje mokėsi asmenys iš Vilniaus, Gardino ir Polesės vyskupijų. Seminarija buvo pavaldi Vilniaus stačiatikių vyskupijos tarybai, I–VIII klasių pedagoginę veiklą kontroliavo Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija.

Remiantis Tikybų ir viešojo švietimo ministro 1924-09-15 raštu Nr. 6428/1225, nuo 1924-09-01 seminarijos I–VIII gimnazijos klasės buvo suvalstybintos ir pavadintos Stačiatikių dvasinės seminarijos Vilniuje valstybinėmis gimnazijos klasėmis („Państwowe Klasy Gimnazjalne Duchownego Seminarjum Prawosławnego w Wilnie“). Gimnazijos klasės buvo pavaldžios Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijai, IX–X (teologijos) klasės - Vilniaus stačiatikių vyskupijos tarybai.

Lenkijos stačiatikių metropolijos Šventojo Sinodo įsaku, Tikybos ir viešojo švietimo ministerijai pasiūlius, nuo 1924-12-20 seminarija pavadinta Stačiatikių metropolijos dvasine seminarija Vilniuje. Seminarija buvo tiesiogiai pavaldi Lenkijos stačiatikių bažnyčios metropolijai ir Tikybų ir viešojo švietimo ministerijai, ją sudarė 8 valstybinės gimnazijos klasės ir aukštesnioji dvasininkų mokykla – 2 metų Teologijos studijos.[5]

Tikybų ir viešojo švietimo ministerijos 1927-05-28 dekretu Nr. VI. C. II – 3391/27 nuo 1927-09-01 mokykla pertvarkyta į Valstybinę stačiatikių dvasinę seminariją Vilniuje, kurioje buvo 9 klasės.[6]

Nuo 1932 m. seminarijos klasių skaičius buvo kasmet mažinamas. 1938/1939 m. m. veikė tik VIII ir IX klasės.[7]

Valstybinė stačiatikių dvasinė seminarija Vilniuje uždaryta 1940-01-01.[8]

Sudarytojo funkcijos

Valstybinė stačiatikių dvasinė seminarija Vilniuje buvo aukštesnioji dvasininkų mokykla rusų dėstomąja kalba. Nuo 1924 m. palaipsniui pereita prie bendrojo lavinimo dalykų dėstymo lenkų kalba ir tik teologijos dalykai buvo dėstomi rusų kalba. Asmenys, baigę seminariją, turėjo vienodas teises su baigusiais valstybines gimnazijas.

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Valstybinės stačiatikių dvasinės seminarijos Vilniuje dokumentų perdavimo archyvui data nenustatyta. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra.

1949 m. fonde buvo 1002 saugojimo vienetai.

Į apskaitos dokumentus 1951-12-25 įrašyti apyrašai: Nr. 1, 400 apskaitos vienetų ir Nr. 2, 638 apskaitos vienetai.

1994 m. papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 220 yra 2 apyrašai, 1041 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1906–1910 m., 1921–1940 m. Dokumentai rusų, lenkų, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti Lenkijos stačiatikių metropolijos, Vilniaus eparchijos, Tikybų ir švietimo ministerijos, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos, seminarijos rektoriaus tvarkomieji dokumentai; pedagogų tarybos, internato globos tarybos posėdžių, baigiamųjų egzaminų protokolai; mokslo metų statistinės žinios, seminarijos pertvarkymo dokumentai; susirašinėjimo moksleivių priėmimo, mokinių atostogų, mokymo valandų paskirstymo, pedagogų skyrimo, finansų ir kt. klausimais dokumentai; administracijos, pedagogų ir personalo sąrašai; mokinių elgesio ir pažangumo įvertinimo pažymos, klasių žurnalai, brandos atestatai, mokinių asmens duomenų knygos, kuriose pažymėta apie sumokėtą mokestį už mokslą, 1906-1910 m. seminarijos inspektoriaus budėjimų žurnalas, kasos knygos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, abiturientų brandos atestatai – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 220 apyraše Nr. 1 įrašytas 401 apskaitos vienetas. Dokumentai rusų, lenkų, baltarusių kalbomis. Dokumentų chronologinės ribos 1906–1910 m., 1921–1939 m. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Mokinių asmens bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos mokinių asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 220 apyraše Nr. 2 įrašyta 640 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lenkų, baltarusių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 391, ap. 4, b.695, l.

[2] LCVA. F. 220, ap. 1, b. 27, l. 303.

[3] LCVA. F. 220, ap. 1, b. 276.

[4] LCVA. F. 51, ap. 15, b. 102, l. 49a.

[5] LCVA. F. 220, ap. 1, b. 290, l. 32, 40, 44, 46.

[6] LCVA. F. 220, ap. 1, b. 26, l.32.

[7] LCVA. F. 220, ap. 1, b. 27, l.304.

[8] LCVA. F. 391, ap. 8, b. 419, l. 290.

  
 
 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-09-23 14:53