O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-363 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS 

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO STATISTIKOS KOMITETO FONDĄ NR. R-363

2009-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos valdyba (1940-12-17–1941 m. kovo mėn.)

Lietuvos TSR statistikos valdyba (1941 m. balandžio mėn.–1941 m. birželio mėn.)

Valstybinės plano komisijos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinio Lietuvos TSR Statistikos valdyba (1944-06-26–1946 m. kovo mėn.)

TSRS Ministrų Tarybos Valstybinės plano komisijos įgaliotinio Lietuvos TSR Statistikos valdyba (1946 m. kovo mėn.–1948-08-09)

Lietuvos TSR statistikos valdyba (1948-08-10–1960-05-18)

Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1960-05-19–1978-09-04)

Lietuvos TSR centrinė statistikos valdyba (1978-09-05–1987-08-18)

Lietuvos TSR valstybinis statistikos komitetas (1987-08-19–1990-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-12-17 nutarimu Nr. 418 buvo įsteigta Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos valdyba.[1] Valdyba buvo pavaldi TSRS valstybinės plano komisijos Centrinei liaudies ūkio apskaitos valdybai.

1941 m. kovo mėn. TSRS valstybinės plano komisijos Centrinę liaudies ūkio apskaitos valdybą pertvarkius į TSRS valstybinės plano komisijos Centrinę statistikos valdybą, Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos valdyba nuo 1941 m. balandžio mėn. vadinama Lietuvos TSR statistikos valdyba.[2] Tiksli pavadinimo pakeitimo data nenustatyta.

1941 m. birželio mėn. prasidėjus Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karui, Lietuvos TSR statistikos valdyba veiklą nutraukė.

1944-06-26 buvo patvirtinti Valstybinės plano komisijos prie TSRS Liaudies Komisarų Tarybos įgaliotinio Lietuvos TSR Statistikos valdybos etatai.[3]

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1946-03-15 įstatymu „Dėl TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į TSRS Ministrų Tarybą“, Statistikos valdyba nuo 1946 m. kovo mėn. vadinama TSRS Ministrų Tarybos Valstybinės plano komisijos įgaliotinio Lietuvos TSR Statistikos valdyba.[4]

Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos viršininko 1948-08-10 įsakymu Nr. 1 TSRS Ministrų Tarybos Valstybinės plano komisijos įgaliotinio Lietuvos TSR Statistikos valdyba reorganizuota į Lietuvos TSR statistikos valdybą.[5] Valdyba buvo pavaldi Centrinei statistikos valdybai prie TSRS Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1960-05-19 įsaku Lietuvos TSR statistikos valdyba pertvarkyta į Centrinę statistikos valdybą prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos. Valdybos nuostatai patvirtinti 1960-05-31.[6] Valdyba buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir Centrinei statistikos valdybai prie TSRS Ministrų Tarybos.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1978-09-05 įsaku Nr. IX-2908 Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pavadinta Lietuvos TSR centrine statistikos valdyba.[7]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1987-08-19 įsaku Nr. XI-1839 Lietuvos TSR centrinė statistikos valdyba pertvarkyta į Lietuvos TSR valstybinį statistikos komitetą.[8]

1990-03-11 atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę Lietuvos TSR valstybinis statistikos komitetas veiklą baigė.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio apskaitos valdyba, vėliau Lietuvos TSR statistikos valdyba, Valstybinės plano komisijos prie TSRS Komisarų Tarybos įgaliotinio Lietuvos TSR Statistikos valdyba, TSRS Ministrų Tarybos Valstybinės plano komisijos įgaliotinio Lietuvos TSR statistikos valdyba, Centrinė statistikos valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR centrinė statistikos valdyba, Lietuvos TSR valstybinis statistikos komitetas tvarkė apskaitą ir statistiką Lietuvos TSR ūkio šakose, vadovavo apskaitos ir statistikos darbui respublikos teritorijoje.

Statistikos valdyba (vėliau komitetas) rinko ir analizavo statistikos duomenis apie valstybinių planų vykdymą, respublikos pramonę, žemės ūkį, mokslą ir kultūrą, gamtinius, darbo jėgos ir materialinius išteklius. Teikė respublikos vadovaujančioms institucijoms pranešimus bei pasiūlymus, skelbė pranešimus spaudoje, leido statistinius biuletenius ir rinkinius. Sudarinėjo respublikos ūkio apyskaitinį balansą, apskaičiavo visuomeninį produktą, nacionalines pajamas, gyventojų pajamas bei išlaidas, kontroliavo apskaitą ir statistiką respublikos įmonėse ir įstaigose. Organizavo gyventojų ir kitokius surašymus bei atrankinius statistinius tyrimus.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) 1970-01-13 iš Centrinės statistikos valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (toliau – Statistikos valdyba) perėmė 1255 valdybos bylas, įrašytas apyraše Nr. 18.

1973-12-10 ir 1974-12-26 archyvas iš Statistikos valdybos perėmė 4942 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1975-08-22 ir 1978-01-10 archyvas iš Statistikos valdybos perėmė 4901 bylą, įrašytą apyraše Nr. 2.

1978-03-22 sutvarkius neaprašytus dokumentus, sudarytas apyrašas Nr. 1a, į kurį įrašyta 14 apskaitos vienetų.

1987-03-26 archyvas iš Statistikos valdybos perėmė 5785 bylas, įrašytas apyrašo Nr. 1 tęsinyje, bei 1835 bylas, įrašytas apyrašo Nr. 2 tęsinyje.

1993-06-04 buvo atrinkta naikinti 6161 byla, įrašyta apyraše Nr. 2. Apyraše liko 601 byla.

1998-12-16 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) perėmė Lietuvos TSR valstybinio statistikos komiteto 13411 bylų, įrašytų į apyrašo Nr. 1 tęsinį, 557 bylas, įrašytas į apyrašo Nr. 2 tęsinį, 2333 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 8, bei 675 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 10.

2000-04-03 LCVA iš Statistikos departamento perėmė 15 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1, 11 bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 8, bei 811 bylų, įrašytų į apyrašo Nr. 18 tęsinį.

2004 m. skaitmeninėje laikmenoje sudaryta apyrašo Nr. 18 bylų Nr. 1–1243 geografinė rodyklė.

Iš viso fonde Nr. R-363 yra 6 apyrašai, 30420 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, valdybos viršininko, Respublikinio skaičiavimo centro direktoriaus įsakymai, valdybos ir jai pavaldžių įstaigų darbo planai ir ataskaitos, valdybos kolegijos protokolai ir nutarimai, skaičiavimo centro tarybos posėdžių, valdybos skyrių viršininkų pasitarimų protokolai, valdybos skyrių analitiniai pranešimai ir raštai, visuomeninio produkto, nacionalinių pajamų ir išlaidų, pramonės, žemės ūkio, statybos, transporto, prekybos įmonių, kultūros, mokslo, mokymo įstaigų balansai, gyvulių, pramonės įmonių, įrengimų surašymo duomenys, duomenys apie respublikos administracinį paskirstymą, pasėlių plotus, pramonės įmonių, sveikatos, kultūros, mokslo, mokymo įstaigų sąrašai, statistikos žinios apie valstybinio plano vykdymą, pramonę, žemės ūkį, statybą, kultūros, mokslo, mokymo, sveikatos įstaigas, darbininkų, administracinio personalo, gyventojų skaičių, gyventojų migraciją, statistikos rinkiniai ir biuleteniai, valdybos ir jai pavaldžių įstaigų balansai, sąmatos, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 24159 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1984 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, įmonių ataskaitos apie gamybinio plano vykdymą, statistikos žinios apie plano vykdymą, pagamintą produkciją, darbuotojų skaičių ir atlyginimus, gautas ir suvartotas žaliavas, kurą, pramonės įmonių, artelių, statybų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyta 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Kolūkiečių, darbininkų ir tarnautojų biudžetų statistikos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti nutarimai, instrukcijos ir įsakymai šeimų biudžetų tyrimo klausimais, statistikos žinios apie kolūkiečių, darbininkų, tarnautojų, pensininkų šeimų biudžetus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 1158 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1952–1983 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, statistikos valdybos viršininko, komiteto pirmininko įsakymai, valdybos (vėliau komiteto) kolegijos posėdžių protokolai, visuomeninio produkto, nacionalinių pajamų ir išlaidų, pramonės, žemės ūkio, statybos, transporto, prekybos įmonių balansai, statistikos žinios apie pramonę, žemės ūkį, gamtinius išteklius, kultūros, mokymo, sveikatos įstaigas, darbuotojus, gyventojus, migraciją, mirtingumą, santuokas, ištuokas, analitiniai pranešimai ir raštai, statistikos valdybos ir komiteto etatų sąrašai, sąmatos, finansų apyskaitos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 2348 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1985–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašyti TSRS centrinės statistikos valdybos įsakymai ir nurodymai, Lietuvos TSR statistikos valdybos viršininko, komiteto pirmininko įsakymai, įmonių, organizacijų statistikos, finansų ataskaitos, statistikos rinkiniai, bylų nomenklatūra, dokumentų naikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 675 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1946–1991 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Gyventojų surašymo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašyti tvarkomieji dokumentai gyventojų surašymo organizavimo klausimais, 1959 m. gyventojų surašymo lapai, 1979 m. ir 1989 m. gyventojų surašymų duomenys, žinios apie gyventojų pasiskirstymą pagal lytį ir amžių, šeimyninę padėtį, lytį ir amžių, tautybę ir gimtąją kalbą, amžių ir išsilavinimą, pragyvenimo lėšų šaltinius ir amžių, gyvenviečių grupavimą pagal gyventojų skaičių.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dokumentų svarbumą ir vietovių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Sudaryta bylų Nr. 1–1243 geografinė rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyti 2066 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1959–1989 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 4 (7)-110.

[2] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-363, ap. 1a, b. 8, l. 33-36.

[3] LCVA. F. R-363, ap. 1, b. 22, l. 1.

[4] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189. F. R-363, ap. 1, b. 616, l. 340.

[5] LCVA. Fondo Nr. R-363 byla, l. 9. F. R-363, ap. 1, b. 616.

[6] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 118, l. 76. F. R-754, ap. 1, b. 532, l. 192.

[7] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 438, l. 11, 12; ap. 3, b. 927, l. 1-2.

[8] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 733, l. 81. R-363, ap. 8, b. 1786, l. 1.

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:16