O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1016 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PAŠTO VALDYBOS FONDĄ NR. 1016

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Paštų, telegrafų ir telefonų valdyba (1918-11-16–1929-12-31)

Pašto valdyba (1930-01-01–1940-09-09)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Susisiekimo ministro 1918-11-16 įsakymu buvo paskirtas Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos viršininkas.[1]

Paštų, telegrafų ir telefonų valdyba nuo 1930-01-01 pavadinta Pašto valdyba.[2]Valdyba buvo pavaldi Susisiekimo ministerijai.

Vadovaujantis Susisiekimo ministerijos likvidacinės komisijos 1940-09-03 nutarimu ir Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-09-05 nutarimu, Pašto valdyba tapo pavaldi TSRS ryšių liaudies komisariatui.[3]

Vadovaujantis TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos ryšių valdybos viršininko 1940-09-10 įsakymu Nr. 1 vietoje Pašto valdybos pradėta organizuoti TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdyba.[4]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Paštų, telegrafų ir telefonų valdyba, vėliau Pašto valdyba organizavo pašto ryšius Lietuvoje bei su užsienio šalimis, vadovavo pašto, telegrafo ir telefono, radijo įstaigų veiklai. Valdyba rūpinosi pašto įstaigų ir agentūrų steigimu, išlaikymu, eksploatavimu, telefono ir telegrafo, radijo stočių statyba, techninę priežiūra, eksploatavimu.

 

 IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1948-10-24 iš Lietuvos TSR ryšių ministerijos perėmė 4 tonas neaprašytų Lietuvos pašto įstaigų 1918–1944 m. dokumentų.

Pašto valdybos fondas archyvo apskaitos dokumentuose įrašytas 1951 m. Jame buvo 9594 neaprašytos bylos.

1951-12-27 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 9082 bylos. 512 bylų buvo atrinkta naikinti.

1952-10-20 sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašytos 872 bylos.

1963 m. fondas pertvarkytas. Dokumentų sutvarkymo aktų nėra.

1963-08-23 fonde buvo 9 apyrašai, 10232 apskaitos vienetai: apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 6446, apyraše Nr. 2 – 488, apyraše Nr. 3 – 877, apyraše Nr. 4 – 417, apyraše Nr. 5 – 236, apyraše Nr. 6 – 513, apyraše Nr. 7 – 872, apyraše Nr. 8 – 379, apyraše Nr. 9 – 4 apskaitos vienetai.

1963-09-08 iš fondo apskaitos buvo išbraukta 712 bylų, įrašytų apyraše Nr. 7.

1964 m. apyraše Nr. 6 įrašytos 269 bylos buvo atrinktos naikinti, 7 bylos sujungtos su apyrašo Nr. 8 bylomis.

1965–1998 m. į apyrašus papildomai įrašyti 108 apskaitos vienetai, 1976–2003 m. iš apskaitos išbraukta 11 apskaitos vienetų.

2003 m. buvo atkurtas dingęs apyrašas Nr. 7 (apyrašo dingimo data nenustatyta). Jame įrašyta 160 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 1016 yra 9 apyrašai, 9400 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, rusų, anglų kalbomis.

Fonde yra TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybos 1941 m. veiklos dokumentų, priklausančių TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybos ir Lietuvos TSR ryšių ministerijos fondui Nr. R-1014.

Pašto valdybos veiklos bylų yra TSRS ryšių liaudies komisariato Lietuvos TSR ryšių valdybos ir Lietuvos TSR ryšių ministerijos fonde Nr. R-1014.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos valdybos ir jai pavaldžių įstaigų tarnautojų ir darbininkų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6495 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Technikos tarnybos veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti telefono-telegrafo linijų, stočių planai, schemos, konkursų telefono-telegrafo prietaisams, statybinėms medžiagoms pirkti dokumentai, susirašinėjimo telefono-telegrafo linijų įrengimo, prietaisų pirkimo, Kauno radijo stoties veiklos klausimais dokumentai, akcinės bendrovės ,,Polskie radio“ likvidavimo dokumentai, telefono-telegrafo stulpų surašymo sąsiuviniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnybos struktūrą, struktūrinių padalinių viduje – pagal temas.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 506 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, mašinraštis, rankraštis.

 

Pašto tarnybos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Pašto valdybos direktoriaus aplinkraščiai, veiklos ataskaitos, pranešimai apie pašto įstaigų, agentūrų steigimą, Klaipėdos krašto pašto įstaigų perėmimo iš vokiečių bei perdavimo vokiečiams aktai, susirašinėjimo pašto įstaigų darbo organizavimo, korespondencijos pristatymo, pašto autobusų pirkimo ir eksploatavimo, Vilniaus krašto pašto įstaigų darbo organizavimo ir kitais klausimais dokumentai, pašto įstaigų, agentūrų ir punktų veiklos priežiūros bylos, prašymai steigti pašto agentūras, punktus, pašto įstaigų, agentūrų sąrašai, pašto tarifai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą. Priežiūros bylos susistemintos pagal pašto įstaigų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyta 880 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotrauką.

 

 Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Susisiekimo ministerijos, Pašto valdybos įsakymai ir aplinkraščiai veiklos ir personalo klausimais, Paštų, telegrafų ir telefonų valdybos tarybos posėdžių ir pašto, telegrafo ir telefono įstaigų viršininkų suvažiavimo protokolai, veiklos ataskaitos, Pašto valdybos struktūros schema, pašto tarnautojams iškeltos teismo bylos, susirašinėjimo personalo, tarnybinių nusižengimų tyrimo, praktikos atlikimo, ūkio klausimais dokumentai, žinios apie tarnautojus, tarnautojų, etatų, pašto įstaigų sąrašai, prašymai priimti į darbą, telefono-telegrafo kursus, Vyžuonų pašto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal struktūrą, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 482 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Statybos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie pašto įstaigų, agentūrų, telefono, telegrafo, radijo stočių pastatų pirkimą, statybą, remontą, žemės sklypų pirkimą bei nuomą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pašto įstaigų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 236 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Tarptautinio ir Atskaitomybės skyrių veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Tarptautinio skyriaus susirašinėjimo pašto susisiekimo su užsieniu organizavimo, Lietuvos pašto įstojimo į pasaulinę pašto sąjungą, Klaipėdos krašto pašto įstaigų priskyrimo Lietuvai klausimais dokumentai, statistinės žinios apie išsiųstas į užsienį telegramas, telefono pokalbius su užsienio šalimis.

Atskaitomybės skyriaus susirašinėjimo finansų, telefono pokalbių, pašto paslaugų apmokėjimo, atlyginimų klausimais dokumentai, Klaipėdos krašto pašto įstaigų perdavimo vokiečiams dokumentai, tarnautojų algų lapai, pašto įstaigų finansų apyskaitos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal sudarytojus, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 238 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Pašto valdybos aplinkraščiai, pranešimai apie sugadintus siuntinius, dingusius laiškus, susirašinėjimo pašto susisiekimo su užsieniu, pašto įstaigų veiklos, pašto paslaugų apmokėjimo, telegrafo ir telefono tarifų nustatymo, prekybos pašto ženklais ir kitais klausimais dokumentai, pašto įstaigose atliktų revizijų aktai, telefono stočių, pašto įstaigų statybos projektai, išlaidų sąmatos, periodinių leidinių iškarpos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyta 160 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, anglų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti valdybos ir jai pavaldžių įstaigų tarnautojų algų lapai, ligonių kasos narių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 399 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašyti Kauno radijo stoties statybos ir rekonstrukcijos planai, susirašinėjimo Statybos skyriaus personalo klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 4 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1935–1941 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1016, ap. 1, b. 5542, l. 2. Susisiekimo ministerijos 1937 metų metraštis, Kaunas, 1938, psl. 69.

[2] Vyriausybės žinios, 1930, Nr. 321-2185, psl. 8, 18.

[3] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 339, l. 270, 308; F. 379, ap. 1, b. 293, l. 214.

[4] LCVA. F. 1748, ap. 1, b. 93, l. 304.

 

 

PAŽYMA APIE

PAŠTO VALDYBOS FONDO NR. 1016 PAPILDYMĄ

2019-04-02 Nr. SA-10

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

Informacija apie Pašto valdybos fondo Nr. 1016 dokumentus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-05-20 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-152. Pakeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Vytauto Digrio 2019-03-26 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-30 perėmė 1 sąlyginį vienetą neaprašytų Pašto valdybos tarnautojo (laiškininko) Antano Rupšio dokumentų.

2019 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas 1 apskaitos vienetas – Nr. 6447, kuris įrašytas į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Iš viso fonde Nr. 1016 yra 9 apyrašai, 9403 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

Į apyrašo tęsinį įrašyta Pašto valdybos tarnautojo Antano Rupšio asmens byla.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 6447. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Yra 1948 m. dokumentas.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyti 6498 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Ligija Augūnienė

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:14