O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 386 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS FONDĄ NR. 386

2009-05- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Susisiekimo ministerija (1918-11-11–1940-08-25)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Taryba 1918-11-03 posėdyje nutarė įsteigti Susisiekimo ministeriją.[1] Valstybės Tarybos Prezidiumui 1918-11-11 patvirtinus Ministrų Kabinetą, susisiekimo ministro pareigas ėjo finansų ministras M. Yčas.[2]

Susisiekimo ministerijos veiklą reglamentavo Lietuvos valstybės įstatymai.

Susisiekimo ministerija veiklą baigė 1940-08-25.[3]

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940-08-29 nutarimu Nr. 20 buvo sudaryta Susisiekimo ministerijos likvidacinė komisija.[4] Susisiekimo ministerijos likvidavimo darbai tęsėsi iki 1940-09-15. [5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Susisiekimo ministerija buvo vykdomosios valdžios institucija, kurios žinioje buvo visų Respublikos susisiekimo kelių ir kitų objektų statymas ir eksploatavimas. Ministerija vadovavo Geležinkelių, Paštų, telegrafų ir telefonų (vėliau – Pašto), Plentų ir vandens kelių (vėliau – Kelių) valdyboms, Klaipėdos uostui, civilinei aviacijai. Ministerijos žinioje buvo Aukštesnioji technikos mokykla.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose Susisiekimo ministerijos fondas įrašytas 1949 m. Jame buvo 21 neaprašyta byla ir 1 kg pabirų dokumentų.

1951-08-15 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 1000 Susisiekimo ministerijos neaprašytų bylų.

1952 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 3146 apskaitos vienetai. Atrinkti naikinimui 525 saugojimo vienetai.

1963-08-22 fonde buvo 3 apyrašai, 3289 apskaitos vienetai, 1977 m. sausio mėn. – 3 apyrašai, 3382 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltiniai nenustatyti.

1977 m. fondas buvo pertvarkytas. Sudaryti 3 apyrašai: apyraše Nr. 1 įrašyti 1202 apskaitos vienetai, apyraše Nr. 2 – 328, apyraše Nr. 3 – 101 apskaitos vienetas. 30 bylų perkelta į kitus archyvo fondus, 1721 byla sujungta su kitomis fondo bylomis.

1980 m., 1984 m. į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 3 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 386 yra 3 apyrašai, 1634 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, prancūzų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti įstatymai ir įstatymų projektai, taisyklės susisiekimo klausimais, susisiekimo ministro, Geležinkelių valdybos vyriausiojo direktoriaus, Pašto valdybos, Klaipėdos uosto direktorių įsakymai, aplinkraščiai, ministerijos statuto projektas, Technikos mokyklos įstatai, Susisiekimo ministerijos tarybos, Geležinkelių valdybos tarybos, Inžinierių tarybos, įvairių komisijų posėdžių protokolai, tarptautinių konferencijų ir pasitarimų dokumentai, valdybų veiklos ataskaitos, tikrinimo protokolai, akcinių bendrovių ,,Auto susisiekimas ir transportas“ ir ,,Elektra“ veiklos stebėjimo bylos, žinios apie susisiekimo būklę Lietuvoje, padėtį pašto įstaigose, pašto įstaigų sąrašai, Klaipėdos uosto istorijos apžvalga ir vystymo planas,

susirašinėjimo susisiekimo įstaigų, objektų perėmimo iš vokiečių bei jų darbo organizavimo, pašto, telefono įstaigų veiklos, geležinkelio linijų, kelių tiesimo ir eksploatacijos, tiltų, telefono stočių, Kauno ir Klaipėdos radijo stočių, Palangos bei Šventosios žvejų uostų statybos, Klaipėdos uosto veiklos bei plėtimo, Aukštesniosios technikos mokyklos steigimo ir veiklos, Energijos komiteto veiklos, personalo, ūkio ir kitais klausimais dokumentai,

kelių, tiltų, pastatų įrengimo, tiltų sprogdinimo projektai, telefono susisiekimo schemos, ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbo planai, pajamų ir išlaidų sąmatos, etatų, darbuotojų sąrašai, statistinės žinios apie darbuotojus, prašymai priimti į darbą, ministerijos tarnautojų šeimų evakavimo anketos, straipsniai susisiekimo temomis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 1205 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, rusų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, spaudinys.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojų atlyginimo išmokėjimo lapai, ligonių kasos narių kortelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigas ir chronologiją, ligonių kasos narių kortelės susistemintos pagal pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 328 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3 

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal tarnautojų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 101 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Danuta Bruzgul[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 57.

[2] Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis. Kaunas, 1930, psl. 66.

[3] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 1, l. 12.

[4] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 327, l. 20.

[5] LCVA. R-754, ap. 3, b. 339, l. 307-317. F. 379, ap. 1, b. 293, l. 214.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 10:38