O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo 172 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RYTŲ LENKIJOS IR VIDURIO LIETUVOS VADOVAUJANČIŲ ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ FONDĄ NR. 172

2005-12-   /2007-12-    Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Vilniaus apygardos mokyklų inspektoriaus įstaiga (Inspektorat Szkolny Okręgu Wileńskiego) (1919 m. rugpjūčio mėn.–1920-12-31)

2. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas (Departament Oświaty Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12–1922-04-05)

3. Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija (Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego) (1922-05-16–1939 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Vilniaus apygardos mokyklų inspektoriaus įstaiga pradėjo veiklą 1919 m. rugpjūčio mėn.[1] Tiksli įsteigimo data nenustatyta. Mokyklų inspektorius veikė prie Vilniaus apygardos komisaro, nuo 1919-10-10 – Vilniaus apygardos viršininko, vadovavusio Vilniaus administracinei apygardai, įstaigos. Inspektoriaus įstaiga dokumentuose taip pat buvo vadinama Vilniaus apygardos Mokyklų skyriumi Vilniuje (Wydział Szkolny Okręgu Wileńskiego w Wilnie). Savo kompetencijos srityje inspektorius buvo pavaldus Rytų žemių generalinio komisariato Viešojo švietimo sekcijai.[2]

Vilniaus apygardos mokyklų inspektoriaus įstaiga veikė Vilniaus administracinės apygardos, kurią sudarė Vilniaus, Trakų, Ašmenos, Švenčionių, Lydos, Gardino, Naugarduko apskritys, teritorijoje.[3] Apskrityse veikė apskričių mokyklų inspektoriai.

Vilniaus apygardos mokyklų inspektoriaus ir jo įstaigos veiklą reglamentavo Rytų žemių generalinio komisaro 1919-10-11 laikinasis potvarkis apie mokyklas ir švietimą, 1919-11-06 potvarkis apie apygardų mokyklų inspektorių darbo reglamentą.[4]

Lenkijos vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-09-09 likvidavus Rytų žemių generalinį komisariatą, buvo likviduojamos ir kitos Rytų žemių civilinės administracijos įstaigos.[5] Rytų žemių generalinio komisariato likvidacinė komisija 1920-12-20 raštu Vilniaus apygardos mokyklų inspektorių nuo 1921-01-01 atleido iš pareigų.[6]

2. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 sudarius Laikinąją Valdymo Komisiją. Dekrete tarp steigiamų departamentų paminėtas ir Švietimo departamentas, kurio direktoriaus vieta buvo vakuojanti.[7] Departamento vadovas, laikinai einantis direktoriaus pareigas, paskirtas 1920-11-21.[8]

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų organizacijos ir kompetencijos“[9], jį papildantis 1920-12-17 dekretas Nr. 48  ir laikinai einančio Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.[10]

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos Respublikos valdžia. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų veikla buvo nutraukta.[11]

3. Vilniaus kraštą prijungus prie Lenkijos Respublikos, jame įsigaliojo Lenkijos Respublikos 1920-06-04 įstatymas apie laikinąją mokyklų valdymo sistemą. Pagal šį įstatymą šalies teritorija buvo padalinta į mokyklų apygardas, kurioms vadovavo kuratoriai.

Lenkijos Respublikos tikybų ir viešojo švietimo ministro 1922-05-03 potvarkiu nuo 1922-05-16 įsteigta Vilniaus mokyklų apygarda su kuratoriaus buveine Vilniuje.[12] Apygardą sudarė Vilniaus, Ašmenos, Švenčionių, Trakų, Breslaujos, Dysnos, Dunilovo, Vileikos apskritys. Nuo 1927-04-01 į Vilniaus mokyklų apygardą įėjo ir Naugarduko vaivadija.[13] Nuo 1932-09-01 Vilniaus mokyklų apygardą sudarė Vilniaus, Naugarduko vaivadijos bei Balstogės vaivadijos Augustavo, Gardino, Suvalkų ir Valkavisko apskritys.[14]

Mokyklų apygardos kuratorių skyrė valstybės vadovas tikybų ir viešojo švietimo ministro siūlymu, jis buvo tiesiogiai pavaldus tikybų ir viešojo švietimo ministrui.

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija (kuratoriaus įstaiga) savo veikloje vadovavosi Lenkijos Respublikos 1920-06-04 įstatymu apie laikinąją mokyklų valdymo sistemą, tikybų ir viešojo švietimo ministro 1924-11-22 potvarkiu dėl mokyklų apygardų kuratorijų statuto.[15]

Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta. 1939 spalio mėn. kuratorija dar veikė.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1–3. Vilniaus apygardos mokyklų inspektoriaus įstaiga, Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Švietimo departamentas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorija administravo ir kontroliavo valstybines bendrojo lavinimo, profesinio paruošimo, ikimokyklinio ugdymo, suaugusiųjų, kitas mokymo, auklėjimo bei švietimo įstaigas, išskyrus aukštąsias mokyklas, prižiūrėjo privačių mokymo įstaigų veiklą; rūpinosi mokymo, moksleivių vasaros poilsio organizavimu, švietimo plėtra ir finansavimu, gyventojų kultūros poreikių tenkinimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Rytų Lenkijos ir Vidurio Lietuvos vadovaujančių švietimo institucijų dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Į apskaitos dokumentus 1949 m. buvo įrašyta 150000 neaprašytų saugojimo vienetų.

1952 m. sudaryti apyrašai Nr. 1–6, į kuriuos buvo įrašyti 20369 apskaitos vienetai. Atrinkta naikinti 30500 saugojimo vienetų, nurašytas 99131 nerastas saugojimo vienetas.

Dalis bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 6, buvo perkelta į fondą Nr. 173. Perkėlimo data nenustatyta. 1954-12-25 į apskaitos dokumentus įrašytas naujas apyrašas Nr. 6, 43 apskaitos vienetai.

1960-03-13 į apyrašą Nr. 3 papildomai įrašyti 752 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus 1966–1998 m. į apyrašus papildomai įrašyti 677 apskaitos vienetai.

Pagal 1967-12-29 aktą atrinkti naikinimui 132 saugojimo vienetai ir 61 kg pabirų. 1978 m. ir 1984 m. išbrauktas iš apskaitos 301 apskaitos vienetas.

2000-09-21 prie fondo prijungtas Mokyklų inspektoriaus Švenčionyse fondas Nr. 283. Šio fondo 1 apskaitos vienetas ir apyrašas Nr. 1 įrašyti į fondo Nr. 172 apyrašą Nr. 1.

2007 m. patikslintas Vilniaus apygardos mokyklų kuratorijos fondo Nr. 172 pavadinimas. Jungtinis fondas pavadintas Rytų Lenkijos ir Vidurio Lietuvos vadovaujančių švietimo institucijų fondu.

Iš viso fonde Nr. 172 yra 6 apyrašai, 19562 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, jidiš, hebrajų, baltarusių kalbomis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Fonde yra Vilniaus miesto, Ašmenos, Trakų, Švenčionių apskričių mokyklų inspektorių įstaigų veiklos bylų, įrašytų į apyrašą Nr. 1, bei mokymo įstaigų veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, švietimo draugijų įstatai, tėvų komitetų veiklos reglamentai, mokytojų konferencijų, mokymo įstaigų pedagogų tarybų posėdžių protokolai, mokymo ir auklėjimo įstaigų, klasių vadovų, mokyklų gydytojų veiklos, mokymo įstaigų, internatų, vaikų namų, prieglaudų patikrinimo, egzaminų eigos, mokytojų kvalifikacijos kėlimo, suaugusiųjų švietimo, finansų ataskaitos, mokymo programos, brandos egzaminų temos ir darbai, žinios apie mokymo, auklėjimo įstaigas, pamokų ir papildomų pareigų paskirstymą, mokymo, auklėjimo įstaigų stebėjimo bylos,

susirašinėjimo leidimų veikti mokymo įstaigoms išdavimo, jų steigimo, likvidavimo, mokytojų kvalifikacijos kėlimo, mokymo bei fizinio lavinimo mokyklose, suaugusiųjų švietimo, vasaros stovyklų, ekskursijų, parodų organizavimo, tikybos dėstymo, dėstomųjų kalbų, pamokų paskirstymo, stipendijų skyrimo, mokyklų statybos, remonto, aprūpinimo, bibliotekų papildymo, apmokėjimo už darbą, mokslą, finansų, etatų, personalo, skundų nagrinėjimo klausimais dokumentai,

švietimo įstaigų tarnautojų, mokytojų, mokinių, auklėtinių, mokymo, auklėjimo įstaigų, kursų, chorų, teatro ratelių sąrašai, biudžeto sąmatos, etatų kontrolės knygos, mokytojų, mokančių už obligacijas, kortelės, personalo dokumentai.

Vilniaus miesto mokyklų inspektoriaus įstaigos dokumentai: mokyklų anketos, mokymo įstaigų veiklos ir patikrinimo ataskaitos, susirašinėjimo leidimų veikti mokykloms išdavimo, jų steigimo, aprūpinimo, vasaros stovyklų organizavimo, apmokėjimo už darbą, personalo klausimais dokumentai, mokyklų, vaikų namų sąrašai, prašymai priimti į darbą.

Trakų apskrities mokyklų inspektoriaus įstaigos dokumentai: valsčių tarybų posėdžių protokolai dėl mokyklų steigimo, mokytojų konferencijų, tėvų komitetų posėdžių protokolai, mokymo programos, pradžios mokyklų aprūpinimo sąsiuviniais, vadovėliais planai, ataskaitos apie mokyklų patikrinimus bei renginius, žinios apie mokyklas, vaikus, susirašinėjimo mokyklų steigimo bei aprūpinimo, tikybos dėstymo, apmokėjimo už darbą, finansų, personalo klausimais dokumentai, mokyklų, mokytojų, mokinių, knygų, mokyklų inventoriaus sąrašai, prašymai leisti steigti, legalizuoti mokyklas, priimti į darbą.

Ašmenos apskrities mokyklų inspektoriaus įstaigos dokumentai: mokytojų susirinkimų, mokyklų tarybų rinkimų protokolai, mokyklų veiklos ataskaitos, mokymo programos, žinios apie pradžios mokyklas, susirašinėjimo mokyklų steigimo ir aprūpinimo, apmokėjimo už darbą, personalo klausimais dokumentai, mokytojų, mokinių sąrašai, prašymai leisti steigti mokyklas, priimti į darbą.

Švenčionių apskrities mokyklų inspektoriaus įstaigos susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, mokinių sąrašai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą, mokytojų, mokančių už obligacijas, kortelių bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 172 apyraše Nr. 1 įrašyti 8062 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, jidiš, hebrajų, baltarusių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys, yra nuotraukų, pastatų planų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, mokymo įstaigų, mokytojų kvalifikacijos kėlimo, profesinių, brandos kursų egzaminų eigos, egzaminų komisijų posėdžių protokolai, egzaminų darbai, kursų veiklos ataskaitos, mokymo programos, susirašinėjimo brandos egzaminų, kursų organizavimo klausimais dokumentai, mokinių, kursų klausytojų sąrašai, išeito mokslo pažymėjimai, eksternu laikiusiųjų brandos egzaminus asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir pagal temas. Asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 172 apyraše Nr. 2 įrašyta 6550 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, piešinys, yra nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Finansinės veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, finansinių revizijų protokolai, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos, apskričių mokyklų inspektorių, mokymo įstaigų finansiniai ūkiniai planai, biudžeto vykdymo ataskaitos, biudžeto sąmatos, susirašinėjimo finansų, kreditavimo, apmokėjimo už darbą, mokėjimo už mokslą, mokyklų pastatų statybos ir patalpų remonto klausimais dokumentai, mokymo įstaigų kasos knygos, algų mokėjimo knygos, švietimo darbuotojų algų lapai, kiti finansų dokumentai, kuratorijos pensininkų asmens bylos.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dalis bylų įrašyta pagal apskričių pavadinimus abėcėlės tvarka. Pensininkų asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 172 apyraše Nr. 3 įrašyti 3139 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, žinios apie pradžios mokyklas, Vilniaus mokyklų apygardos kuratorijos, mokymo įstaigų finansiniai ūkiniai planai ir jų vykdymo ataskaitos, finansų ataskaitos, biudžeto sąmatos, mokytojų algų suvestinės, biudžeto, kreditų kontrolės knygos, kiti finansų dokumentai.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka. Žinių apie pradžios mokyklas bylos susistemintos pagal apskričių ir valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 172 apyraše Nr. 4 įrašytas 421 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos švietimo įstaigų tarnautojų, mokytojų asmens bylos, kvalifikacijos dokumentai, darbo sutartys, drausmės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Pagal fondo sudarytojus bylos nesugrupuotos.

Iš viso fondo Nr. 172 apyraše Nr. 5 įrašyta 1319 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti mokymo įstaigų stojamųjų ir baigiamųjų egzaminų protokolai, pradžios mokyklų vadovų ataskaitos, prašymai priimti į mokyklas, skirti stipendijas, leisti laikyti egzaminus, išeito mokslo pažymėjimai, finansų, personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 172 apyraše Nr. 6 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1941 m. Dokumentai lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvystė   Elena Vydrina[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 172, ap. 1, b. 494, l. 2.
[2] Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (toliau – DU ZCZW), 1919, Nr. 32-349.
[3] DU ZCZW, 1919, Nr. 5-39, 41.
[4] DU ZCZW, 1919, Nr. 31-340, Nr. 32-349.
[5] DU ZCZW, 1920, Nr. 59 (103)-1630.
[6] „Władze szkolne w latach 1917/18 – 1937/38“, Warszawa, 1938, l. 128.
[7] Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2, dekretas Nr. 2.
[8] DU TKR, 1920, Nr. 1, psl. 6, dekretas Nr. 15.
[9] DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34.
[10] DU TKR, 1921, Nr. 1 (11), psl. 61; Nr. 33 (43), psl. 450.
[11] DU TKR, 1922, Nr. 14 (64), psl. 282.
[12] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau – DU RP), 1922, Nr. 27-222, Nr. 34-283.
[13] DU RP, 1927, Nr. 20-157.
[14] DU PR, 1932, Nr. 63-589.
[15] DU RP, 1920, Nr. 50-304, Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1924, Nr. 19-191.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 13:43