O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-507 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR AUKŠTOJO IR SPECIALIOJO VIDURINIO MOKSLO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-507

2006-04-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komitetas (1959-09-04–1966-01-25)

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija (1966-01-26–1988-03-22)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1959-09-04 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto įsteigimo“ įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komitetas.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1966-01-26 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto pertvarkymo į sąjunginę-respublikinę Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministeriją“ Lietuvos TSR Ministrų Tarybos valstybinis aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komitetas pertvarkytas į sąjunginę respublikinę Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministeriją.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-03-22 įsaku „Dėl Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos įsteigimo“ Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija panaikinta.[3]

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir TSRS aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija organizavo mokymą aukštosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose, vadovavo mokymo įstaigų veiklai ir ją kontroliavo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija ir Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija 1982–1989 m. perdavė archyvui 4788 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir kultūros ministerija 1988–1990 m. perdavė archyvui 71 buvusią įslaptintos veiklos bylą, įrašytą apyraše Nr. 1s. 1994 m. apyrašas Nr. 1s peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 1998-11-03 perdavė archyvui 68 bylas, papildomai įrašytas apyraše Nr. 2.

Iš viso fonde Nr. R-507 yra 2 apyrašai, 4927 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Kanceliarijos, Aukštųjų mokyklų, Specialiųjų vidurinių mokyklų valdybų, Mokslinių kadrų ir jaunųjų specialistų paskirstymo, Planų ir finansų, Kapitalinės statybos ir materialinių fondų, Užsienio ryšių, Civilinės gynybos skyrių, Profsąjungos komiteto ir Buhalterijos dokumentai:

LTSR ir TSRS Ministrų Tarybų, LKP ir TSKP Centro Komitetų, TSRS aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos tvarkomieji dokumentai;

aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto pirmininko ir ministro įsakymai, potvarkiai; ministerijos kolegijos, mokslinės metodinės tarybos, fakultetų tarybų, mokslinių darbų apžiūros organizavimo komiteto ir sekcijų pirmininkų posėdžių protokolai;

suvažiavimų, konferencijų, pasitarimų ir susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai;

ministerijos ketvirčių darbo, aukštųjų mokyklų perspektyviniai ir metiniai mokslinio- tiriamojo darbo, perspektyviniai mokslo kadrų paruošimo, perspektyviniai ir metiniai studentų priėmimo, specialiųjų vidurinių mokyklų teminiai darbo, metiniai gamybiniai-finansiniai, darbo jėgos, kapitalinės statybos ir projektavimo darbų medžiagų paskirstymo įstaigoms planai;

aukštųjų ir specialiųjų vidurinių mokyklų, studentų mokslinių draugijų, studentų gamybinio darbo ataskaitos; valstybinių egzaminų laikymo ataskaitos, statistinės ataskaitos apie studentų priėmimą ir pasiruošimą naujiems mokslo metams, mokslinius pedagoginius darbuotojus, išsilavinimą;

dokumentai apie darbuotojų apdovanojimą, išsilavinimo dokumentų atkūrimą, vardinių stipendijų studentams skyrimą, kadrų paruošimą, probleminių laboratorijų organizavimą ir veiklą, jaunųjų specialistų paskirstymą, studentus, besimokančius už respublikos ribų, studentų dainų šventes ir kt.;

diplomų blankų registracijos knygos; turto perėmimo aktai keičiantis įstaigų vadovams; etatų sąrašai, profsąjungos komiteto ir buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, institucijos struktūrą ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 4788 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti LKP Centro Komiteto, LTSR Ministrų Tarybos, TSRS aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos, LTSR Ministrų Tarybos valstybinio aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto ir ministerijos tvarkomieji dokumentai; ministerijos slaptos raštvedybos bylų nomenklatūros; slaptų bylų perėmimo, patikrinimo ir sunaikinimo aktai; susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai; ministerijos darbuotojų, kuriems leista dirbti slaptą darbą, dokumentai; ministerijos pirminės partinės organizacijos darbo planai, žurnalas, partijos narių ir kandidatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 139 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1959–1988 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R-758, ap. 2, b. 110, l. 86.
[2] LCVA, F. R-758, ap. 2, b. 196, l. 211.
[3] LCVA, F. R-758, ap. 2, b. 749, l. 10.
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:01