O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-629 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO VADYBOS FONDĄ NR. R-629

2007-06-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švietimo ministerija (1941-06-23–1941-08-17)

Švietimo vadyba (Verwaltung für das Bildungswesen) (1941-08-18–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-06-23 paskyrė švietimo ministrą.

Vilniaus miesto ir srities piliečių komitetas 1941-06-24 laikinai paskyrė Lietuvos švietimo ministerijos valdytoją Vilniuje.

Švietimo ministerijos valdytojo 1941-06-24 įsakymu Nr. 2 buvęs Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatas buvo pavadintas Lietuvos švietimo ministerija.[1] Nuo 1941-06-27 ministerija buvo vadinama Švietimo reikalų valdyba, vėliau – Švietimo skyriumi.

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės veikla nuo 1941-08-05 buvo sustabdyta, Lietuvoje ėmė veikti vokiečių civilinė administracija. 1941-08-18 paskirtas švietimo generalinis tarėjas, Švietimo ministerija pertvarkyta į Švietimo vadybą.[2]

Švietimo vadyba iš Kauno buvo perkelta į Vilnių. Kaune liko Švietimo vadybos įgaliotinio įstaiga, kuri 1942 m. reorganizuota į Švietimo vadybos Kauno skyrių.

Švietimo vadyba buvo pavaldi Generaliniam komisarui Kaune.

Nuo 1943 m. kovo mėn. Švietimo vadybai vadovavo įgaliotinis švietimo reikalams, skiriamas iš vokiečių pareigūnų tarpo.

Tiksli data, kada 1944 m. Švietimo vadyba baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Švietimo vadyba vykdė vokiečių civilinės administracijos nurodymus švietimo, mokslo ir kultūros srityse, organizavo ir kontroliavo švietimo, mokslo ir kultūros įstaigų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR švietimo ministerijos 1948-03-31 perėmė 1379 Švietimo vadybos neaprašytas bylas.

1956 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 807 bylos. Atrinkta naikinti 119 saugojimo vienetų. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961 m. sudarytos ir į apyrašą Nr. 2 įrašytos 185 bylos. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

1961–1996 m. į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 2 papildomai įrašyti 433 apskaitos vienetai. Dokumentų perėmimo arba sutvarkymo aktų nėra.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 1974-11-12 perėmė 47 bylas, kurios papildomai įrašytos į fondo Nr. R-629 apyrašą Nr. 2, o 1984-04-03 perėmė 1 bylą, kuri buvo įrašyta į apyrašą Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-629 yra 2 apyrašai, 1473 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis.

Fonde yra 1939–1941 m. Švietimo ministerijos ir Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato pavienių dokumentų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės administracijos, Vilniaus miesto ir srities švietimo valdytojo, švietimo generalinio tarėjo tvarkomieji dokumentai, švietimo generalinio tarėjo įsakymai personalo klausimais, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokymo įstaigų programos, mokymo planai, nuostatai, susirašinėjimo veiklos, personalo, ūkio, finansų, pedagoginių kursų steigimo klausimais dokumentai, statistinės žinios apie mokymo įstaigas, mokinių ir studentų skaičių, mokytojus, mokyklų veiklos stebėjimo bylos, mokyklų ir vaikų darželių lankymo apyskaitos, pedagoginių kursų lankytojų sąrašai ir baigimo pažymėjimai, vadybos etatų, tarnautojų, vaikų darželių auklėtojų, mokytojų, dėstytojų, mokyklų, meno įstaigų, bibliotekų sąrašai, buhalteriniai dokumentai, mokytojų prašymai tarnybai gauti, atestacijos, tarnybos lapai, anketos, charakteristikos, tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose - pagal struktūrinius padalinius. Mokytojų atestacijos lapai, prašymai tarnybai gauti įrašyti pagal apskričių pavadinimus. Susirašinėjimo su mokymo įstaigomis dokumentai įrašyti pagal mokymo įstaigų pavadinimus. Mokyklų veiklos stebėjimo bylos įrašytos pagal mokyklų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1091 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Vilniaus miesto ir srities švietimo valdytojo, švietimo generalinio tarėjo, įgaliotinio Lietuvos švietimo reikalams įsakymai veiklos ir personalo klausimais, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su mokymo įstaigomis veiklos ir personalo klausimais dokumentai, mokinių, mokytojų ir tarnautojų sąrašai, žinios apie Vilniaus ir Kauno miestų gimnazijų ir progimnazijų mokytojus, asmenų prašymai priimti į darbą ir atleisti iš darbo, tarnautojų autobiografijos, tarnybos lapai, tarnautojų stažo laipsniui nustatyti anketos, atlyginimų išmokėjimo lapai, pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymo lentelės, mokslo baigimo pažymėjimai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal vadybos struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą. Tarnautojų stažo laipsniui nustatyti anketos įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka ir pagal gimnazijų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 382 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau –LCVA), F.R-629, ap. 1, b. 803, l. 44, 43.
[2] LCVA, F.R-629, ap. 2, b. 1, l. 464, 465.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVIETIMO VADYBOS FONDO NR. R-629 PAPILDYMĄ

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Švietimo vadybos fondą Nr. R-629 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-06-27 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-185.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centriniame valstybės archyve buvo rastos neaprašytos Švietimo vadybos bylos.

2011 m. balandžio mėn. dokumentai sutvarkyti: sudarytos 3 bylos ir įrašytos į apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 tęsinius. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m.

Iš viso fonde Nr. R-629 yra 2 apyrašai, 1476 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos vaikų darželių auklėtojų asmens bylos.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1941–1942 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Iš viso fondo Nr. R-629 apyraše Nr. 1 įrašyti 1093 apskaitos vienetai.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti asmenų mokslo baigimo ir pažangumo pažymėjimai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas, dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Iš viso fondo Nr. R-629 apyraše Nr. 2 įrašyti 383 apskaitos vienetai.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

  
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:09