O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

LCVA fondo R-762 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŠVIETIMO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-762

2006-04-28 Nr. SA-209/1

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švietimo ministerija (1940-06-17–1940-08-26)

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatas (1940-08-27–1941 m. birželis, 1944-07-15–1946-03-24)

Lietuvos TSR švietimo ministerija (1946-03-25–1988-03-21)

Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija (1988-03-22–1990-03-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministro pirmininko 1940-06-17 aktu paskirtas švietimo ministras.

Lietuvos TSR Švietimo liaudies komisaro 1940-08-27 įsakymu E/Nr. 54 nuo 1940-08-27 Lietuvos Respublikos Švietimo ministerija pavadinta Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatu.[1]

Prasidėjus 1941 m. birželio mėn. Vokietijos - Sovietų Sąjungos karui, Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato veikla buvo nutraukta.

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisaro 1944-07-15 įsakymu Nr. 1 Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatas atkūrė veiklą.[2]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR švietimo ministeriją.[3]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-03-22 įsaku „Dėl Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos įsteigimo,“ panaikinus Lietuvos TSR švietimo ir Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijas bei Lietuvos TSR valstybinį profesinio techninio mokymo komitetą, įsteigta sąjunginė respublikinė Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija.[4]

Lietuvos TSR švietimo ministerija buvo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir TSRS švietimo ministerijai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-22 įstatymu Lietuvoje pradėjo veikti Lietuvos Respublikos švietimo ir kultūros ministerija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR švietimo ministerija organizavo švietimo ir auklėjimo įstaigų veiklą, jai vadovavo, kontroliavo švietimo ir auklėjimo įstaigų bei miestų ir rajonų liaudies švietimo skyrių darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Komunistų Partijos Centro Komitetas 1954-11-15 perdavė archyvui Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato švietimo, auklėjimo, meno įstaigų darbuotojų 1940-1941 m. asmens dokumentus. 1958 m. dokumentai sutvarkyti ir į sudarytą apyrašą Nr. 2 įrašyti 673 apskaitos vienetai. Dokumentų sutvarkymo akto nėra.

Apskaitos dokumentuose nurodyta, kad 1961 m. fonde buvo 3 apyrašai, 771 saugojimo vienetas. Dokumentų perdavimo aktų nėra, iš kur gautos bylos, įrašytos apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 3, nenustatyta.

1965 m. fondas pertvarkytas: sudaryti apyrašai Nr. 1 - 4, kuriuose buvo įrašyti 1889 apskaitos vienetai: į apyrašą Nr. 1 įrašyti 809, į apyrašą Nr. 2 - 729, į apyrašą Nr. 3 - 8, į apyrašą Nr. 4 - 342 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1966–1976 m. į apyrašus Nr. 1 - 4 papildomai įrašyti 37 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR švietimo ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo ministerija 1988–2003 m. perdavė archyvui 4023 bylas, įrašytas apyraše Nr. 6 ir vaikų namų auklėtinių kartoteką. Sutvarkyta kartoteka sudarė 1 apskaitos vienetą ir buvo įrašyta į apyrašą Nr. 6.

Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir kultūros ministerija 1988-08-11 ir 1990-05-30 perdavė archyvui Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos 56 buvusias įslaptintos veiklos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1s. 1994 m. apyrašas Nr.1s peršifruotas į apyrašą Nr. 7.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1998–1999 m. į apyrašus Nr. 2, 4, 6 papildomai įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. R-762 yra 6 apyrašai, 6014 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 1 yra 1936–1940 m. Švietimo ministerijos dokumentų.

 

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Aukštųjų ir Pedagoginių mokyklų, Specialiųjų mokyklų, Vidurinių mokyklų, Pradžios mokyklų, Suaugusiųjų švietimo, Meno reikalų, Politinio švietimo, Kadrų valdybų bei Priešmokyklinių įstaigų ir vaikų namų, Statybos, Statistikos, planų ir finansų, Administracijos–ūkio skyrių dokumentai:

vadovaujančių institucijų ir įstaigų tvarkomieji dokumentai; švietimo liaudies komisaro įsakymai; susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai; universitetų Senato bei fakultetų tarybų, pedagogų tarybų, baigiamųjų egzaminų komisijų, švietimo ir meno darbuotojų profsąjungos komiteto, statybos komisijų posėdžių protokolai;

mokytojų konferencijų pranešimai; mokymo planai, programos; darbo planai ir ataskaitos; švietimo įstaigų statutai, nuostatai, veiklos stebėjimo bylos; žinios apie mokyklų tarnautojų, mokinių, kursų lankytojų, vaikų namų ir darželių vaikų skaičių;

mokyklų pastatų ir sklypų planai, statybos projektai; likviduotų draugijų, vaikų prieglaudos, našlaičių namų bei bendrabučių nacionalizacijos ir turto perėmimo aktai; gaunamos literatūros bei išimtų iš apyvartos knygų sąrašai;

kultūros židinių, viešųjų liaudies mokyklų (liaudies universitetų), vidurinių ir nepilnų vidurinių mokyklų suaugusiems, apskričių vykdomųjų komitetų liaudies švietimo skyrių veiklos dokumentai; baigiamųjų egzaminų rašomieji darbai, mokyklų lankymo apyskaitos; švietimo įstaigų etatų bei dėstytojų, studentų, mokytojų, valdybų tarnautojų, vaikų namų ir darželių darbuotojų, mokyklų, viešųjų valstybinių bibliotekų sąrašai, pamokų ir pareigų pasiskirstymo lentelės;

mokytojų atestacijos lapai, stipendijų bei pedagogų ir kitų tarnautojų atlyginimų išmokėjimo lapai ir kiti personalo dokumentai; buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal komisariato struktūrą ir dokumentų svarbumą. Kultūros židinių ir apskričių vykdomųjų komitetų liaudies švietimo skyrių, viešųjų liaudies mokyklų (universitetų), mokyklų suaugusiems veiklos dokumentai įrašyti pagal apskritis ir institucijas abėcėlės tvarka.

Apyrašui sudaryta dokumentų sisteminimo schema ir geografinė - teminė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 815 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos švietimo ir meno darbuotojų asmens bylos ir anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Sudaryta abėcėlinė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 741 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Vaikų namų veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos TSRS teritorijoje karo metais veikusių lietuvių vaikų namų veiklos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijas.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 8 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1945 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Aukštųjų ir pedagoginių mokyklų, Specialiųjų mokyklų, Vidurinių mokyklų, Pradžios mokyklų, Suaugusiųjų švietimo, meno reikalų, Kadrų valdybų bei Priešmokyklinių įstaigų ir vaikų namų, Statistikos, planų ir finansų, Administracijos-ūkio skyrių dokumentai:

švietimo liaudies komisaro įsakymai personalo klausimais; susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai; pedagogų tarybų ir baigiamųjų egzaminų komisijų posėdžių protokolai; mokslo planai; pamokų ir pridedamųjų pareigų paskirstymo lentelės;

mokslo baigimo pažymėjimai; žinios apie pradžios mokyklų mokytojų skyrimą, perkėlimą ir atleidimą, mokinių skaičių; komisariato tarnautojų, etatų, mokytojų, amatų kursų klausytojų sąrašai, piliečių prašymai priimti į valstybinius amatų kursus; mokytojų prašymai priimti į darbą ir asmens dokumentai; darbuotojų atlyginimų išmokėjimo lapai;

viešųjų valstybinių bibliotekų knygų ir inventoriaus perėmimo aktai; išlaidų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal komisariato struktūrą ir dokumentų svarbumą. Mokslo baigimo pažymėjimai įrašyti pagal mokslo įstaigas.

Sudaryta geografinė - teminė rodyklė.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 366 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti Administracijos-ūkio, Planavimo-finansų, Mokymo-metodinio, Vaikų namų ir ikimokyklinių įstaigų, Kapitalinės statybos, Fizinio lavinimo, Kadrų, Aukštųjų mokyklų ir pedagoginio mokymo įstaigų, Pradinio karinio rengimo, Užmokyklinio ir užklasinio darbo, Žinybinės kontrolės ir revizijos, Darbinio mokymo ir informatikos skyrių, Mokyklų, Mokymo priemonių ir materialinių fondų valdybų bei Buhalterijos, Juriskonsulto, Profsąjungos komiteto ir Civilinės gynybos štabo dokumentai:

TSRS ir LTSR valdymo institucijų ir vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai; švietimo liaudies komisaro ir švietimo ministro įsakymai; Lietuvos TSR švietimo ministerijos Kolegijos nutarimai ir posėdžių protokolai; pedagogų konferencijų, seminarų, suvažiavimų ir pedagogų tarybų posėdžių protokolai, pranešimai;

liaudies švietimo vystymo metiniai ir perspektyviniai planai; švietimo įstaigų ir apskričių liaudies švietimo skyrių darbo planai ir ataskaitos, mokymo įstaigų suvestinės ataskaitos;

švietimo įstaigų mokymo planai, programos, vadovėlių aptarimo protokolai ir recenzijos; baigiamųjų ir keliamųjų egzaminų dokumentai, mokslo baigimo pažymėjimų, diplomų ir jų blankų išdavimo registracijos knygos;

susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai;

švietimo ministerijos ir švietimo skyrių inspektorių pranešimai bei mokyklų, vaikų namų, ikimokyklinių įstaigų patikrinimo aktai ir pažymos;

žinios apie mokyklas, švietimo darbuotojus ir uždarbio mokos fondo sunaudojimą, mokinių, vaikų namų ir darželių auklėtinių skaičių, jaunųjų specialistų paskirstymą;

vaikų apgyvendinimo vaikų namuose dokumentai, vaikų namų auklėtinių judėjimo knygos ir kartoteka, vaikų namų pasai;

švietimo komisariato, ministerijos ir pavaldžių įstaigų etatų, tarifikacijos, mokytojų, dėstytojų, auklėtojų, vaikų namų auklėtinių, tituliniai mokyklų sąrašai;

švietimo darbuotojų asmens dokumentai; švietimo įstaigų kapitalinės statybos planai; buhalteriniai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir institucijos struktūrą.

Sudarytas vaikų namų auklėtinių kartotekos bylos vidaus apyrašas.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 4028 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR švietimo ministerijos įsakymai, slaptos raštvedybos bylų nomenklatūros, perėmimo ir sunaikinimo aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 56 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940 m., 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas - mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Liudmila Funikova

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F.R-762, ap. 4, b. 305, l. 210.
[2] LCVA, F.R-762, ap. 6, b. 1, l. 1.
[3] LCVA, F.R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.
[4] LCVA, F.R-758, ap. 2, b. 749, l. 10.
 
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŠVIETIMO MINISTERIJOS FONDO NR. R-762 PAPILDYMĄ

2011-04- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos fondą Nr. R-762 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-04-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-209.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centriniame valstybės archyve buvo rastos Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerijos 85 neaprašytos bylos.

2011 m. balandžio mėn. dokumentai sutvarkyti. Buvo sudarytos 76 bylos ir įrašytos į apyrašų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 6 tęsinius. Dokumentų chronologinės ribos 1941–1958 m.

Atlikus dokumentų vertės ekspertizę, atrinkta naikinti dokumentų antrieji egzemplioriai, kopijos, kiti neturintys išliekamosios vertės ir praktinės reikšmės dokumentai. Iš viso atrinkta naikinti 9 (devyni) sąlyginiai vienetai dokumentų. Sudarytas Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktas.

Iš viso fonde Nr. R-762 yra 6 apyrašai, 6090 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1990 m.

 

Lietuvos TSR švietimo liaudies komisariato veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Rokiškio apskrities ir miesto, Vilniaus miesto vidurinių bei pradžios mokyklų pastatų ir sklypų planai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 2 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Iš viso fondo Nr. R-762 apyraše Nr. 1 įrašyta 817 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos ministerijos Tiekimo skyriaus ir Vilniaus dailiųjų amatų mokyklos darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 37 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1941–1949 m., 1954–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Iš viso fondo Nr. R-762 apyraše Nr. 2 įrašyti 778 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1949 m., 1954–1955 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos švietimo ministro įsakymų knygos, baigiamųjų egzaminų protokolai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, mokymo įstaigų veiklos stebėjimo bylos, žinios apie pedagogų paskyrimą ir atleidimą bei moksleivių skaičių, jų pažangumą, piliečių prašymai išduoti mokslo baigimo pažymėjimų nuorašus, mokslo baigimo pažymėjimų bei brandos atestatų nuorašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 37 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1944–1958 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Iš viso fondo Nr. R-762 apyraše Nr. 6 įrašyti 4065 apskaitos vienetai.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 
 
 
 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-11 14:12