O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

LCVA fondo 1231 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KAUNO MIESTO ŽYDŲ TIKYBINĖS BENDRUOMENĖS TARYBOS FONDĄ NR. 1231

2009- 03- Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Kauno žydų bendruomenės taryba (1919 m. gruodžio mėn.–1925-11-18)

Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės taryba (1925-11-19–1932-02-05)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rinkimai į I-ąją Kauno žydų bendruomenės tarybą vyko 1919-07-03 ir 1919-07-20.[1] Tiksli data, kada išrinkta Kauno žydų bendruomenės taryba, nenustatyta. Taryba 1919 m. gruodžio mėn. jau veikė. Oficialiai Kauno žydų bendruomenės taryba įregistruota 1920-03-14, registro Nr. 423.[2]

1925-11-19 Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje įregistruoti Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės įstatai, registro Nr.634.[3] 1925-12-27 steigėjų susirinkime buvo išrinkta valdyba ir taryba.[4]

Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės taryba buvo pavaldi Žydų reikalų ministerijai, Žydų tautos tarybai.

Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės tarybos veiklą reglamentavo 1925-06-04 Žydų tautinių bendruomenių įstatymas, 1925-11-26 Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti instrukcija ir 1926-03-08 Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti instrukcijos pakeitimas, kiti teisės aktai.

Dokumentuose Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės taryba dar vadinama Kauno žydų tikybinės bendruomenės taryba, Kauno žydų bendruomenės taryba.

Komisijos klausimams iš įstatymo apie draugijas spręsti 1932-02-05 nutarimu Kauno miesto žydų tikybinė bendruomenė uždaryta.[5]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Kauno žydų tikybinės bendruomenės taryba vadovavo Kauno žydų bendruomenei, rūpinosi jos nekilnojamuoju turtu, narių tikyba, švietimu, kultūra, labdara ir socialine pagalba, pildė metrikų knygas, rinko mokesčius, tvarkė kitus su bendruomenės veikla susijusius reikalus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1949 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose buvo įrašytas Kauno miesto žydų bendruomenės fondas, kuriame buvo 221 neaprašytas saugojimo vienetas.

1955 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 173 apskaitos vienetai.

1968 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1970-11-26 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 204 neaprašytas Žydų tautos tarybos bylas.

Sutvarkius neaprašytus dokumentus, 1977 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 41, 1978 m. – 63 apskaitos vienetai.

1995 m. papildomai į apyrašą Nr. 1 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1994 m. darbuotojai, mokantys jidiš ir hebrajų kalbas, patikslino bylų antraštes. 2009 m. apyrašas Nr. 1 perspausdintas, bylos jame įrašytos tokiomis antraštėmis, kokios buvo parašytos 1994 m. Bylų įrašymo į apyrašą tvarka nepakeista. Fondo Nr. 1231 senas apyrašas Nr. 1 įrašytas į naują apyrašą (bylos Nr. 281).

Patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas „Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės taryba“. Apyrašo bylų antraštėse Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės taryba vadinama Kauno žydų bendruomenės taryba.

Iš viso fonde Nr. 1231 yra 1 apyrašas, 281 apskaitos vienetas.  Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, vokiečių, rusų, anglų, prancūzų ir lenkų kalbomis.

Fonde yra Žydų tautos tarybos ir Gargždų, Ylakių, Jurbarko, Kėdainių, Kybartų, Krekenavos, Plungės žydų bendruomenių dokumentų.

Žydų tautos tarybos veiklos dokumentų yra Žydų tautos tarybos ir Seimo žydų frakcijos fondo Nr. 620 apyraše Nr. 1.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Laikinasis įstatymas apie žydų bendruomenių tarybų teises apkrauti mokesniais gyventojus žydus, Žydų tautinių bendruomenių įstatymas, Rinkimų į II Lietuvos žydų bendruomenių atstovų suvažiavimą statutas, Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti ir Žydų tautinių bendruomenių tarybų narių rinkimų instrukcijos, Rinkimų į žydų tautos susirinkimą taisyklės, Žydų tautos tarybos nutarimai, aplinkraščiai, posėdžių protokolai,

I Lietuvos žydų bendruomenių suvažiavimo nutarimai, posėdžių protokolai, darbotvarkė, delegatų sąrašai ir anketos,

Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės tarybos, Pagalbos pabėgėliams, „Maot Chitim“ ir Kalinių šelpimo komitetų posėdžių protokolai, statistinės žinios apie žydų mokymo įstaigas Lietuvoje, dirbančius ir bedarbius žydus, susirašinėjimo su Žydų reikalų ministerija, Žydų tautos taryba, Seimo žydų frakcija, Kauno apskrities viršininku, žydų bendruomenėmis, švietimo įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis sveikatos apsaugos, metrikacijos, švietimo, labdaros, pašalpų skyrimo ir kitais klausimais dokumentai, bendruomenės narių, rinkėjų, mokytojų, gavusių pašalpas asmenų sąrašai, prašymai skirti pašalpas, metrikų knygų perdavimo aktai, Gargždų, Ylakių, Jurbarko, Kėdainių, Kybartų, Krekenavos, Plungės žydų bendruomenių gimimo, santuokos, skyrybų ir mirties liudijimai bei jų šaknelės, narių mokesčių ir rabinams suteiktų paskolų apskaitos kortelės, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, kuri nėra griežtai išlaikyta, Kauno žydų bendruomenės narių mokesčių kortelės – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, rabinams suteiktų paskolų apskaitos kortelės – pagal vietovės pavadinimą abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 281 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, jidiš, hebrajų, vokiečių, rusų, anglų, prancūzų ir lenkų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus specialistė Neringa Betingienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1129, ap. 1, b. 16, l. 133.
[2] LCVA. F. 1129, ap. 1, b. 16, l. 133 a.p.
[3] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 396, l. 5.
[4] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 396, l. 7.
[5] LCVA. F. 402, ap. 4, b. 396, l. 18.

  

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-13 15:26