O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-624 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TEISINGUMO VADYBOS FONDĄ NR. R-624

2009-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Teisingumo vadyba (Justizverwaltung) (1941-08-05–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Teisingumo vadyba įsteigta generalinio komisaro Kaune įsakymu nuo 1941-08-05 atleidus iš pareigų Laikinosios Lietuvos Vyriausybės narius, tarp jų – teisingumo ministrą, ir įsteigus teisingumo generalinio tarėjo pareigybę.1

Tarėjas ir jo vadovaujama Teisingumo vadyba veikė pagal generalinio komisaro Kaune ar jo įgaliotinių nurodymus, tarėjo ir jam pavaldžių įstaigų bei lietuviškų teismų veiklą prižiūrėjo Generalinio komisaro Kaune įstaigos Teisės skyriaus viršininkas.2

Tiksli Teisingumo vadybos veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Teisingumo vadyba prižiūrėjo lietuviškų teismų, notarų ir kitų teisminių įstaigų veiklą, sprendė teismų veiklos teritorijos, struktūros, etatų klausimus. Organizavo įkalinimo įstaigų veiklą ir ją kontroliavo. Tvarkė pavaldžių įstaigų finansavimo ir ūkio reikalus.

Teisingumo generalinis tarėjas turėjo teisę leisti potvarkius. Teisingumo vadybos taryba rengė generalinio tarėjo potvarkių projektus, pasiūlymus ir pastabas Generalinio komisaro Kaune įstaigai dėl jos rengiamų teisės aktų, reiškė nuomonę dėl kitų vadybų parengtų teisės aktų projektų bei teisės interpretacijos klausimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose 1949-11-28 buvo įrašyti 2 fondui priklausantys neaprašyti saugojimo vienetai.

1951-09-05 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo filialo Kaune 150 kg neaprašytų Teisingumo vadybos dokumentų.

Dokumentai sutvarkyti, 1952-12-23 sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 895 apskaitos vienetai.

Iki 1955 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 2, į kurį įrašyti 38 apskaitos vienetai. Apyrašo sudarymo data nenustatyta. 1955 m. buvo sudarytas apyrašas Nr. 3, į kurį įrašyta 15 apskaitos vienetų.

1958-03-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Valstybinio Kauno miesto archyvo Lietuvos generalinės srities Teisingumo vadybos fondo 90 apskaitos vienetų, įrašytų į 1952-08-30 sudarytą apyrašą Nr. 1. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve apyrašui duotas Nr. 4.

1959 m., 1961 m., 1963 m., 1975 m. ir 1987 m. į apyrašus Nr. 2 ir Nr. 3 papildomai įrašyti 34 apskaitos vienetai. Fondo papildymo šaltinis nenustatytas.

1965 m. sutvarkius rastus neaprašytus 8 saugojimo vienetus ir 28 kg pabirų, sudaryti ir į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašyti 76 apskaitos vienetai.

1966 m. iš fondo Nr. R-615 į fondą Nr. R-624 perkeltas ir į apyrašą Nr. 2 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1973-10-30 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas perėmė iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo 6 bylas, kurios buvo papildomai įrašytos į apyrašą Nr. 2.

1983 m. buvo patikslintas bylų skaičius apyrašuose Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 4.

1987 m. iš fondo Nr. 1558 į fondą Nr. R-624 perkeltas ir į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. R-624 yra 4 apyrašai, 1156 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Fondo bylose yra Teisingumo ministerijos 1941 m. liepos mėn.–1941 m. rugpjūčio mėn. veiklos dokumentų.

Apyraše Nr. 2 yra įrašytų Apeliacinių rūmų 1941–1944 m. veiklos bylų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės ir karinės valdžios institucijų, prokuratūros vedėjo prie Vokiečių teismo Kaune, Teisingumo ministerijos, pirmojo generalinio tarėjo, teisingumo generalinio tarėjo ir kitų generalinių tarėjų tvarkomieji dokumentai,

Teismų santvarkos įstatymo pakeitimas, įstatymų projektai, potvarkių rengimo ir derinimo su Generalinio komisaro Kaune įstaiga dokumentai, pasiūlymai ir pastabos dėl Generalinio komisaro Kaune įstaigos ir kitų vadybų parengtų teisės aktų projektų,

ištrauka iš Laikinosios Lietuvos Vyriausybės posėdžio protokolo, Teisingumo vadybos, teismų ir prokuratūros darbuotojų pasitarimų protokolai ir išvados, teismų visuotinių susirinkimų nutarimai,

Teisingumo vadybos struktūros ir jos padalinių funkcijų aprašas bei jo rengimo dokumentai, teismo kandidatų kursų veiklos dokumentai,

bylų bei kitų dokumentų perėmimo teismams atnaujinant veiklą, tardytojų veiklos ir bylų, kalėjimų veiklos ir turto patikrinimo, inventoriaus ir kasų perdavimo-perėmimo keičiantis tarnautojams aktai, Suimtųjų fondo steigimo aktas bei fondo sudarymo ir naudojimo taisyklės,

pranešimai apie įkalinimo įstaigų veiklą, žinios apie teismų bylų eigą, nuteistuosius, statistinės žinios apie teisėjų, prokurorų, notarų, advokatų, privatinių gynėjų skaičių, užimtų etatų skaičių teismuose ir kalėjimuose,

susirašinėjimo lietuviškų teismų kompetencijos nustatymo, teismų, kalėjimų veiklos organizavimo, finansų, ūkio, personalo klausimais dokumentai, skundai, malonės prašymai ir atsakymai į juos,

tarpininkavimo teisminėse bylose (gaunant teismams ir kitoms įstaigoms reikalingus dokumentus, informaciją, įteikiant teismų šaukimus, raginimus ir pan.) dokumentai,

vadybos bei pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatos ir kiti finansų dokumentai, kalėjimų žinioje buvusių žemės sklypų nuomos, profesinių sąjungų įgaliotinių skyrimo į vadybai pavaldžias įstaigas, tarnautojų priskyrimo atlyginimo grupėms dokumentai, etatų, vadybos tarnautojų, teismų bei kalėjimų personalo, teismo kandidatų, tardytojų sąrašai, tarnautojų algų lapai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Tarpininkavimo teisminėse bylose dokumentų bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 899 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės valdžios institucijų, teisingumo ministro, teisingumo generalinio tarėjo ir kitų generalinių tarėjų tvarkomieji dokumentai, pasiūlymų ir pastabų Generalinio komisaro Kaune įstaigos Teisės skyriui dėl šio skyriaus potvarkio projekto rengimo dokumentai, Apeliacinių rūmų visuotinio susirinkimo ir Ypatingojo skyriaus nutarimai dėl įstatymų ir teisės klausimų išaiškinimo, dokumentai apie lietuviškų teismų kompetencijos nustatymą, teisės aktų galiojimą,

notarų pranešimai apie veiklos atnaujinimą, teismų, teismo antstolių, notarų bylų, dokumentų, antspaudų perdavimo-perėmimo keičiantis personalui, kalinimo įstaigų turto patikrinimo, turto surašymo ir perdavimo-perėmimo keičiantis personalui, vadybos finansinių revizijų aktai,

susirašinėjimo naujų teismų steigimo, teismų, kalėjimų, notarų veiklos, finansų, ūkio, personalo klausimais dokumentai,

žinios apie teismų, tardytojų bylų eigą, statistinės žinios apie suimtuosius,

Teisingumo vadybos biudžetas, Teisingumo ministerijos, Teisingumo vadybos ir jai pavaldžių įstaigų išlaidų ir pajamų sąmatos, biudžeto vykdymo apyskaitos ir kiti finansų, buhalterijos dokumentai,

etatų, teisėjų, tardytojų, teismo antstolių, ipotekos knygų vedėjų, notarų, advokatų, kitų tarnautojų sąrašai, teisingumo generalinio tarėjo įsakymai bei išrašai iš pirmojo generalinio tarėjo aktų dėl teisėjų, prokurorų, teismo tardytojų, antstolių, notarų, advokatų, kalėjimų tarnautojų bei kitų pareigūnų skyrimo, atleidimo, kiti personalo dokumentai,

Ašmenos kalėjimo planas.

Apeliacinių rūmų veiklos bylos: teisėjų egzaminų organizavimo ir eigos dokumentai, apygardų teismų civilinių ir baudžiamųjų skyrių posėdžių sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 136 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti vokiečių civilinės valdžios institucijų, prokuratūros vedėjo prie Vokiečių teismo Kaune, teisingumo ministro, teisingumo generalinio tarėjo ir kitų generalinių tarėjų tvarkomieji dokumentai, Teisingumo vadybos rengti teisės aktų projektai ir jų rengimo dokumentai, pasiūlymai ir pastabos Generalinio komisaro Kaune įstaigos Teisės skyriui dėl šio skyriaus rengtų potvarkių projektų, Apeliacinių rūmų visuotinio susirinkimo ir Ypatingojo skyriaus nutarimai dėl įstatymų ir teisės klausimų išaiškinimo,

susirašinėjimo teismų ir kalėjimų veiklos, finansų, etatų, ūkio, personalo klausimais dokumentai,

žinios apie notarų, teismo antstolių veiklą, teismų bylų eigą, Vilniaus apygardos apylinkių tardytojų tardymo bylų persiuntimo registracijos knyga, Teisingumo vadybos ir jai pavaldžių įstaigų etatų, nekilnojamojo turto sąrašai, dokumentai apie teismų depozituose esančias žydų naudai išieškotas pinigų sumas, biudžeto vykdymo apyskaitos ir kiti finansų dokumentai, tarnautojų algų lapai, sąskaitos ir kiti išlaidų pateisinamieji dokumentai, tarnautojų skyrimo, atleidimo, perkėlimo ir kiti personalo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 35 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių ir vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Kalėjimų departamento, Teismų departamento ir Buhalterijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti:

Teisingumo generalinio tarėjo tvarkomieji dokumentai, Kalėjimų departamento tvarkomieji dokumentai, įsakymai kalėjimams, kalėjimų perdavimo-perėmimo, keičiantis vadovaujančiam personalui, kalėjimų turto surašymo ir įvertinimo, sanitarinės apžiūros, kasų bei atskaitomybės patikrinimo aktai, žemės sklypų nuomos kalėjimams bei kalėjimų žemės sklypų nuomos sutartys, susirašinėjimo įkalinimo įstaigų veiklos, aprūpinimo, finansų, personalo, ūkio klausimais dokumentai, įkalinimo įstaigų pranešimai apie dirbtuvių veiklą, kovos su užkrečiamomis ligomis priemones, nelaimingus atsitikimus, susirgusius, mirusius kalinius ir tarnautojus, statistinės žinios apie suimtuosius, įkalinimo įstaigų išlaidų sąmatos, apyskaitos ir kiti finansų dokumentai, personalo dokumentai,

Teismų departamento dokumentai: Globos įstatymo projektas, apylinkių teismų pranešimai apie veiklos atnaujinimą, notarų kontorų ir buvusių liaudies teismų bylų bei turto perėmimo aktai, susirašinėjimo teismų veiklos, ūkio, personalo klausimais dokumentai, žinios apie tardytojų, teismų ir prokuratūrų bylų eigą, notarų veiklą, teismams priklausiusius žemės sklypus, sklypų nuomos dokumentai, finansų, personalo dokumentai, teismų tarnautojų algų lapai,

Buhalterijos skyriaus dokumentai: Teisingumo vadybos 1943 m. biudžetas ir jo paaiškinimas, susirašinėjimo biudžeto projekto sudarymo, mokesčių ir rinkliavų įnešimo į valstybės iždą, lėšų asignavimo, skolų išieškojimo, tarnautojų atlyginimų apskaičiavimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, žinios apie Teisingumo vadybos ir jai pavaldžių įstaigų turtą, pajamų ir išlaidų dokumentai, algų ir pašalpų mokėjimo, rinkliavų lapai, skyriaus bylų sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą ir pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 86 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1941–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-624, ap. 4, b. 47. l. 2, 3; F. R-615, ap. 1, b. 81, l. 1.

2 A. Bubnys. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), 1998, psl. 57, 157-160, 163.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:08