O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-761 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR TEISINGUMO MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-761

2008-01- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Teisingumo ministerija (1940-06-17–1940-08-25)

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas (1940-08-26–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR teisingumo ministerija (1946-03-25–1959-08-05, 1970-09-30–1990-03-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Einančio Respublikos Prezidento pareigas ministro pirmininko 1940-06-17 aktu paskirtas teisingumo ministras.1

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos sesijoje 1940-08-26 buvo išrinktas teisingumo liaudies komisaras.2Teisingumo ministerija buvo pavadinta Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatu.

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. prasidėjęs Vokietijos - Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas atkūrė veiklą.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR teisingumo ministeriją.4

Lietuvos TSR teisingumo ministerija buvo sąjunginė respublikinė ministerija ir buvo pavaldi TSRS teisingumo ministerijai ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

1956-05-31 TSRS teisingumo ministerija buvo panaikinta. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1956-06-16 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teisingumo ministerijos pertvarkymo“ sąjunginė respublikinė Lietuvos TSR teisingumo ministerija pertvarkyta į respublikinę Lietuvos TSR teisingumo ministeriją5 ir tapo pavaldi Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1959-08-05 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teisingumo ministerijos panaikinimo“ Lietuvos TSR teisingumo ministerija panaikinta.6

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1970-09-30 įsaku „Dėl sąjunginės respublikinės Lietuvos TSR teisingumo ministerijos įsteigimo“ įsteigta Lietuvos TSR teisingumo ministerija.7

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1990-03-22 įstatymu Lietuvoje pradėjo veikti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariatas organizavo Lietuvos TSR teismus, prižiūrėjo ir kontroliavo jų veiklą, organizavo advokatūrą bei notarines įstaigas ir vadovavo jų veiklai, sistemino Lietuvos TSR įstatymus, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakus, LTSR vyriausybės nutarimus ir ruošė dokumentus jiems kodifikuoti, leido kodeksus, kitą teisinę literatūrą.

Lietuvos TSR teisingumo ministerijarūpinosi valstybinių, kooperatinių, visuomeninių įstaigų ir organizacijų bei piliečių teisių ir teisėtų interesų apsauga, nusikalstamumo mažinimu, vadovavo rajonų (miestų) liaudies teismams, sistemino ir ruošė pasiūlymus dėl įstatymų kodifikavimo, organizavo ir prižiūrėjo teisėsaugos įstaigų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1959-07-07 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 68 Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariato 1940–1941 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1a.

1965 m. archyve buvo rasti Lietuvos TSR teisingumo liaudies komisariato netvarkyti 1940–1941 m.dokumentai. 1965-06-30 sutvarkius dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 1a buvo įrašytos 8 bylos, o į sudarytą naują apyrašą Nr. 2 – 75 bylos.

1987-02-23 ir 1989-06-16 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR teisingumo ministerijos perėmė 1136 Lietuvos TSR teisingumo ministerijos 1940–1941 m., 1944–1959 m., 1971–1984 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 5.

2001-05-28 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos perėmė 459 Lietuvos TSR teisingumo ministerijos 1941 m., 1944–1990 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1, Nr. 5, Nr. 6.

2001-06-28 į apyrašą Nr. 1a papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2002-12-21 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos perėmė 32 Lietuvos TSR teisingumo ministerijos 1985–1989 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 5.

Iš viso fonde Nr. R-761 yra 5 apyrašai, 1779 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1959 m., 1971–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Dalis fondo dokumentų mikrofilmuota.

Buvusios įslaptintos Lietuvos TSR teisingumo ministerijos 1944–1951 m. veiklos 137 bylos yra fonde Nr. R-121.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR teisingumo ministerijų tvarkomieji dokumentai, ministerijos Kolegijos ir Advokatų kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, ministerijos ir pavaldžių įstaigų darbo planai ir ataskaitos, kadrų ataskaitos, įstaigų veiklos patikrinimo aktai, teisininkų suvažiavimų ir pasitarimų dokumentai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, ministerijos teikimai LTSR Aukščiausiajam Teismui dėl liaudies teismų priimtų sprendimų ir nutarimų, įstatymų projektų rengimo dokumentai, liaudies teismų veiklos apžvalgos,žinios apie liaudies teismus ir notarines kontoras, ministerijos ir pavaldžių įstaigų etatų sąrašai, finansų dokumentai, profsąjungos komiteto ir liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 1218 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m., 1944–1959 m., 1971–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos ir personalo bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti teisingumo liaudies komisaro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kalėjimų, arešto namų tarnautojų algų lapai ir išlaidų apyskaitos, komisariato tarnautojų anketos, piliečių, norinčių lankyti juridinius kursus, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr.1a įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašytos komisariato tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.2 įrašyti 75 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR teisingumo ministerijos tvarkomieji dokumentai statistikos klausimais, ministerijos ir pavaldžių įstaigų suvestinės statistinės civilinių bylų nagrinėjimo, personalo ataskaitos, metų ir ketvirčių baudžiamųjų, civilinių ir administracinių bylų nagrinėjimo bei teismo vykdytojų darbo ataskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 178 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1959 m., 1971–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų, TSRS teisingumo ministerijos (komisariato) tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR teisingumo ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos nutarimai, ministerijos teikimai LTSR Aukščiausiajam Teismui ir LTSR prokurorui, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, slaptų dokumentų, bylų perėmimo ir sunaikinimo aktai, pranešimai apie liaudies teismų veiklą,teismų baudžiamųjų bylų statistinės suvestinės ataskaitos, teisingumo įstaigų veiklos apžvalgos ir pažymos, slaptų bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašytas 231 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1941 m., 1944–1959 m., 1971–1990 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 922, ap. 1, b. 59, l. 98.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 1, l. 13 a.p.

3 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

5 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 84, l. 152.

6 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 110, l. 78.

7 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 259, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-03 14:05