O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 129 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VILNIAUS APYGARDOS TEISMO FONDĄ NR. 129

2005-12- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vilniaus apygardos teismas (Sąd Okręgowy w Wilnie) (1919-06-15 – 1920-07-23)

Vilniaus apygardos teismas (Sąd Okręgowy w Wilnie) (1920-12-01 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rytų Žemių generalinio komisaro 1919-05-24 potvarkiu nuo 1919-06-15 įsteigtas Vilniaus apygardos teismas. Teismo jurisdikcijoje buvo Ašmenos, Lydos, Naugarduko, Švenčionių, Trakų, Vilniaus apskritys, nuo 1919-10-01 – ir Dysnos bei Vileikos apskritys, o nuo 1919-11-20 – ir Breslaujos apskritis.1

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, nutraukė veiklą. Teismo dokumentai buvo evakuoti į Lenkijos Chelmno miestą, ten teismas 1920-11-23 likviduotas.2

Vadovaujantis Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretu Nr. 26 apie apygardos, apeliacinio ir kasacinio teismų steigimą, 1920-12-01 buvo įsteigtas Vilniaus apygardos teismas, kurio jurisdikcijoje buvo visa Vidurio Lietuva – Ašmenos, Švenčionių, Trakų, Vilniaus apskritys ir Vilniaus miestas.3 Teismo veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-18 dekretas Nr. 20 apie teisėtvarkos organizavimą Vidurio Lietuvos teritorijoje.4 Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-05-06 potvarkiu visos Vilniaus žemėje veikusios teisėtvarkos institucijos buvo paliktos veikti iki jų reorganizavimo. 5

Vilniaus apygardos teismo jurisdikcijoje nuo 1922-07-01 buvo Ašmenos, Breslaujos, Dysnos, Dunilovo, Lydos, Švenčionių, Trakų, Valažino, Vileikos ir Vilniaus apskritys,6 nuo 1926-01-01 - Vilniaus vaivadijos teritorija: Vilniaus miestas, Ašmenos, Breslaujos, Dysnos, Molodečno, Pastovių, Švenčionių, Vileikos, Vilniaus-Trakų apskritys ir Naugarduko vaivadijos Lydos bei Valažino apskritys, nuo 1929-04-26 - ir Ščiutino apskritis.7 Teisingumo ministro 1930-07-08 potvarkiu 1930-11-01 buvo įsteigtas Vilniaus apygardos teismo Lydos skyrius, pradėjęs veiklą 1931-07-01.8

Teismo veiklą reglamentavo Lenkijos Respublikos Prezidento 1928-02-06 potvarkis apie bendrųjų teismų santvarką 9 ir kiti teisės aktai.

Vilniaus apygardos teismas veikė iki 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vilniaus apygardos teismas sprendė bylas, kurias jam pavedė teismo proceso kodeksai ir nepaprastieji įstatymai.

Teismas buvo pirmoji instancija baudžiamosioms byloms dėl nusikaltimų, už kuriuos buvo skiriama mirties bausmė arba neribotas laisvės atėmimas (iki gyvos galvos), mažiausia bausmė - laisvės apribojimas iki 10 metų, dėl politinių nusikaltimų; civilinėms byloms dėl valstybinės valdžios ar savivaldybių institucijų piliečiams padarytos žalos atlyginimo, autorinių teisių apsaugos, akcinių bendrovių ginčų byloms su akcininkais ar valdytojais, byloms, susijusioms su biržos veikla, patentų, prekių ženklų ir pavyzdžių apsauga, negarbinga konkurencija ir kt.; byloms, nepavestoms kitiems teismams; apeliacinė instancija taikos (vėliau – miesto) teismų spręstoms byloms bei skundams dėl teismo tyrėjų veiksmų nagrinėti.10

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus apygardos teismo dokumentai iš teismo archyvo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui buvo perduoti 1940 ir 1944 m. Dokumentų perdavimo aktų fondo byloje nėra.

1948 m. vasario mėn. į apskaitos dokumentus buvo įrašytos 226057 neaprašytos teismo bylos.

Dauguma bylų buvo perduota su teisme sudarytais raštvedybiniais apyrašais. 1948 m. kovo mėn. į apskaitos dokumentus įrašyti baudžiamųjų bylų apyrašai Nr. 1 – 243, kuriuose buvo įrašyti 52381 apskaitos vienetas bei civilinių bylų apyrašai Nr. 1 – 306, kuriuose buvo įrašyta 140218 apskaitos vienetų, iš viso 192599 bylos. 1951 m. į apskaitos dokumentus įrašyti baudžiamųjų bylų apyrašai Nr. 244 – 270, 21229 apskaitos vienetai.

Baltarusijos TSR Molodečno srities valstybinis archyvas 1948-09-23 perdavė 14 bylų, Baltarusijos TSR valstybinio istorinio archyvo Gardino filialas 1952-02-04 perdavė 23 bylas ir apyrašą.

1952 m. buvo atrinkti naikinti13099 neaprašyti saugojimo vienetai. 1953 m. buvoatrinktos naikinti33023, 1964 m. – 18983, 1965 m. – 15916, 1966 m. – 3373 bylos.

1965 m. sudaryti nauji apyrašai Nr. 1 – 8. 1967 m. pagal apskaitos dokumentus fonde buvo 174792 apskaitos vienetai: 34574 apskaitos vienetai, įrašyti į apyrašus Nr. 1 – 8 ir 140218 apskaitos vienetų, įrašytų į raštvedybinius Civilinio skyriaus apyrašus Nr. 1 – 306.

1979 m. sudarytas apyrašas Nr. 9, į kurį įrašyti 764 apskaitos vienetai.

1968 m. ir 1979—1998 m. į apyrašus Nr. 1 - 9 papildomai įrašyti 698 apskaitos vienetai.

1993 – 2001 m. buvo tvarkomos teismo Civilinio skyriaus bylos. Sudaryti nauji apyrašai Nr. 126C, 239C 293C, 294C, 295C, 296C, 297C, 298C, 299C, 300C, 301C, 302C, 303C, 304C. Į juos įrašytos 21399 bylos, kurių raštvedybiniai apyrašai buvo dingę arba išlikę nepilni. Patikrintas išlikusiuose raštvedybiniuose apyrašuose įrašytų bylų kiekis, išbraukti iš apskaitos 42346 tvarkymo metu nerasti apskaitos vienetai. Sutvarkius bylas, fonde yra 97872 civilinės bylos, įrašytos į apyrašus Nr. 1C - 24C, 26C - 33C, 35C, 37C - 44C, 46C, 48C - 50C, 53C - 57C, 59C, 61C - 73C, 75C - 170C, 172C, 173C, 175C - 195C, 197C - 224C, 226C, 227C, 229C, 230C, 232C - 277C, 279C, 283C - 288C, 290C - 304C.

Iš viso fonde Nr. 129 yra 292 apyrašai, 134 681 apskaitos vienetas. Apyrašai sudaryti pagal Vilniaus apygardos teismo struktūrą.

Dokumentų chronologinės ribos 1919—1944 m. Dokumentai lenkų, rusų, lietuvių, vokiečių kalbomis.

 

Bendrojo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti aukščiausiųjų valdžios ir teisėtvarkos institucijų, Vilniaus apeliacinio ir apygardos teismų pirmininkų tvarkomieji dokumentai, teisėjų suvažiavimų ir konferencijų nutarimai ir protokolai, teismo administracinės kolegijos, kvalifikacinės egzaminų komisijos bei teismo posėdžių protokolai, apygardos ir taikos (miesto) teismų veiklos patikrinimų protokolai ir aktai, dokumentai teismų steigimo, veiklos, likvidavimo klausimais, statistinės žinios apie nusikaltimus ir apie bylų nagrinėjimą teismuose, teismų sprendimai, teismo tyrėjų mėnesių ataskaitos, susirašinėjimo nepaprastųjų teismų steigimo ir veiklos, arbitražų veiklos priežiūros, teismo išvažiuojamųjų sesijų organizavimo, teismo tyrėjų įstaigų tinklo plėtimo, tarnautojų socialinio draudimo, personalo ir kitais klausimais dokumentai; prašymai priimti į tarnybą, skundai dėl teismo tyrėjų ir vykdytojų veiksmų, prokurorų, teisėjų, advokatų, teismų tarnautojų sąrašai, algų lapai, baudžiamųjų ir civilinių bylų registrai ir rodyklės.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. 129 apyraše Nr.1 įrašyti 2958 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919—1939 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra apskričių žemėlapių.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl pasisakymų ir agitacijos prieš valstybinę santvarką, dalyvavimo tautiniame lietuvių ir baltarusių judėjime, lietuviškos spaudos ir literatūros platinimo, slaptų lietuviškų kaimo mokyklų laikymo, priklausymo komunistų partijai ir komjaunimo organizacijai, streikų ir demonstracijų organizavimo ir dalyvavimo juose, nelegalių emigracijos biurų steigimo ir rėmimo, ryšių su Sovietų Sąjunga, pasipriešinimo policijai ir valdžiai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Iš viso fondo Nr. 129 apyraše Nr. 2 įrašyti 3693 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920—1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl pasipriešinimo policijai ir valdžiai, karinės tarnybos vengimo, nelegalaus ginklų ir šaudmenų laikymo, pasienio zonos pažeidimo, nelegalaus verslo, tarnybinių pareigų nevykdymo, švietimo ir mokslo įstatymų pažeidimo, vaikų, senelių, invalidų nepriežiūros, nelegalaus miško kirtimo, žmogžudysčių, plėšikavimo, chuliganizmo, pinigų klastojimo, daugpatystės, išprievartavimo, kontrabandos ir kitų įstatymų pažeidimų.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 129 apyraše Nr. 3 įrašyti 18643 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919—1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl pasipriešinimo policijai ir valdžiai, karinės tarnybos vengimo, nelegalaus ginklų ir šaudmenų laikymo, pasienio zonos pažeidimo, nelegalaus verslo, tarnybinių pareigų nevykdymo, švietimo ir mokslo įstatymų pažeidimo, vaikų, senelių, invalidų nepriežiūros, nelegalaus miško kirtimo, žmogžudysčių, plėšikavimo, chuliganizmo, pinigų klastojimo, daugpatystės, išprievartavimo, kontrabandos ir kitų įstatymų pažeidimų.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją. 1979 m. ir 1998 m. papildomai į apyrašą įrašytos bylos susistemintos pagal temas, temose – pagal kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 129 apyraše Nr. 4 įrašyti 8703 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919—1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Drausmės bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos teisėjų, teismo tyrėjų, teisininkų stažuotojų, teismo vykdytojų ir kitų teismo tarnautojų drausmės bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 129 apyraše Nr. 5 įrašyta 50 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1921—1926 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos teisėjų, prokurorų, advokatų, teismo tyrėjų, teisininkų stažuotojų, tarėjų, teismo vykdytojų, notarų ir kitų teismo tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 129 apyraše Nr. 6 įrašyti 1727 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920—1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Prekybos įmonių registro skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti pramonės, transporto, prekybos ir kitų akcinių bendrovių bei privačių įmonių įregistravimo, veiklos sekimo, likvidavimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 129 apyraše Nr. 7 įrašyti 225 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923—1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Bendrojo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašyti žemės ūkio ir žemės reformų ministro, Vilniaus apeliacinio ir apygardos teismų pirmininkų tvarkomieji dokumentai, notarų kvalifikacinių egzaminų, notarų veiklos patikrinimo protokolai, notarų tarybos pranešimai, statistinės žinios apie notarinius veiksmus, ataskaitos apie gautas pajamas, susirašinėjimo kvalifikacinių egzaminų ir konkursų notaro pareigoms užimti, žemės tvarkymo dokumentų įteisinimo, asmenims su psichikos negalia globos paskyrimo ir kitais su notariniais veiksmais susijusiais klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 129 apyraše Nr. 8 įrašyta 40 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920—1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl šnipinėjimo Lietuvos naudai, trispalvės vėliavos iškėlimo, nelegalaus vaikų mokymo lietuviškai, tarnavimo Lietuvos kariuomenėje, chuliganiškų veiksmų prieš žydus, šmeižto, žmogžudysčių, neteisėto prekinių ženklų panaudojimo ir kitų įstatymų pažeidimų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal kaltinamųjų asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 129 apyraše Nr. 9 įrašyti 769 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919—1939 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Civilinių bylų apyrašai Nr. 1C - 24C, 26C - 33C, 35C, 37C - 44C, 46C, 48C - 50C, 53C - 57C, 59C, 61C - 73C, 75C - 170C, 172C, 173C, 175C - 195C,

197C - 224C, 226C, 227C, 229C, 230C, 232C - 277C, 279C, 283C - 288C, 290C- 304C

Apyrašuose įrašytos civilinės bylos dėl skolos išieškojimo, grąžinimo termino pratęsimo ir panaikinimo, testamento patvirtinimo ir panaikinimo, turto paveldėjimo teisių patvirtinimo ir atsisakymo, paveldėto turto padalinimo, turto nuosavybės teisių pripažinimo ir panaikinimo, žemės sklypų išpirkimo, pirkimo - pardavimo ir nuomos sutarčių sukūrimo bei panaikinimo, nuostolių atlyginimo, pažymų apie neturtą išdavimo, bankroto paskelbimo, asmenų pripažinimo dingusiais be žinios, neveiksniais, turto eikvotojais, nemokiais, mirusiais, globos turtui paskyrimo, pilietybės atėmimo, įvaikinimo, nepilnamečių globos, gimimo įteisinimo, trečiųjų teismo sprendimo patvirtinimo ar panaikinimo bei kitos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašus Nr. 1C - 24C, 26C - 33C, 35C, 37C - 44C, 46C, 48C - 50C, 53C - 57C, 59C, 61C - 73C, 75C - 125C, 127C – 170C, 172C, 173C, 175C - 195C, 197C - 224C, 226C, 227C, 229C, 230C, 232C - 238C, 240C – 277C, 279C, 283C - 288C, 290C - 292C įrašytos pagal chronologiją, į apyrašus Nr. 126C, 239C, 293C – 304C – pagal temas, temų ribose - pagal asmenų pavardes, įmonių, įstaigų, firmų, draugijų pavadinimus, vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 129 apyrašuose Nr. 1C - 24C, 26C - 33C, 35C, 37C - 44C, 46C, 48C - 50C, 53C - 57C, 59C, 61C - 73C, 75C - 170C, 172C, 173C, 175C - 195C, 197C - 224C, 226C, 227C, 229C, 230C, 232C - 277C, 279C, 283C - 288C, 290C - 304C įrašyti 97872 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919—1944 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė

 

1 Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, 1919, Nr. 4 – 22, 28, Nr. 20-190, Nr. 36-409.
2 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1; b. 2840, l. 41.
3 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej, 1920, Nr. 5-26.
4 LCVA. F.129, ap. 1, b. 10, l. 10.
5 LCVA. F. 129, ap. 1, b. 23, l. 39.
6 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ( toliau - DU RP), 1922, Nr. 47-415.
7 LCVA. F. 129, ap.1, b. 264, l. 23-38; DU RP, 1929, Nr. 33-307.
8 DU RP, 1930, Nr. 52-434, LCVA, F. 129, ap. 1, b. 675, l.10.
9 DU RP, 1928, Nr. 12-93.
10 DU RP, 1928, Nr. 12-93,Nr. 33-313, 1930, Nr. 83-651, 1932, Nr. 83-725, Nr. 102-863, Nr. 112-934.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:39