O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1316 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

SEIRIJŲ APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 1316

2005-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Seirijų apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Seirijų liaudies teismas (1940-12-28 –1941 m.)

Seirijų apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. –1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[1] Žemutine teisminės sistemos grandimi, vietoje taikos teisėjų tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.[2]

1933-10-10 Apylinkių teismams steigti įstatyme nurodyta, kad steigiamas Seirijų apylinkės teismas.[3]

Teisingumo ministras 1933-11-18 įsakymais nurodė Seirijų apylinkės teismą įsteigti iki 1933-12-01, kad Seirijų apylinkės teismo būstinė - Seirijų miestelis, o Seirijų apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Seirijų, Leipalingio ir Liškiavos valsčiai.[4]

Teisingumo ministro 1937-12-24 įsakymu Nr.419 nuo 1938-01-01 nustatytos naujos apylinkių teismų ribos ir nurodyta, kad Seirijų apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Seirijų, Leipalingio, Kapčiamiesčio valsčiai ir Merkinės valsčiaus 23 kaimai.[5] Teismo jurisdikcija 1940 m. nepasikeitė.[6]

Tiksli data, kada 1940 m. Seirijų apylinkės teismas baigė savo veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[7]Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame LTSR liaudies teismų sąraše įrašytas Miroslavo liaudies teismas (Miroslave), kurio jurisdikcijoje buvo Simno, Miroslavo valsčiai. Teisingumo liaudies komisaras 1940-12-28 raštu Nr.35060 vietoje Miroslavo liaudies teismo įsteigė Seirijų liaudies teismą Seirijuose ir iš Merkinės liaudies teismo jurisdikcijos išskyrė Seirijų valsčių.[8]

Seirijų liaudies teismo jurisdikcijai 1940 m. gruodžio mėn. buvo priskirti Alytaus apskrities Simno, Miroslavo ir Seirijų valsčiai. [9]

Tikslios datos, kada 1940 m. gruodžio mėn. Seirijų liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. baigė ją, nenustatytos.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.[10]

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas Seirijų apylinkės teismas, nenustatyta.

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[11]

Seirijų apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Seirijų valsčiai, Merkinės valsčiaus 23 kaimai, esantieji kairėje Nemuno pusėje.[12]

Tiksli data, kada 1944 m. Seirijų apylinkės teismas baigė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus.[13] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismo kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veiklos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.[14]

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismas sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Alytaus rajoninis archyvas 1961 m. perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 3728 Seirijų apylinkės teismo neaprašytas bylas.

1964 m. bylos sutvarkytos. Į dalinai suminį apyrašą Nr. 1 1964-12-20 buvo įrašyti 2176 apskaitos vienetai, 1561 byla atrinkta naikinti.

Apyrašas Nr. 2 sudarytas 1966-01-20, į jį buvo įrašyti 2 apskaitos vienetai.

1967 m., 1993 m.,1999 m. ir 2001 m. papildomai įrašyti 74 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1316 yra 2 apyrašai, 2253 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1928-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Seirijų liaudies teisme spręstos bylos yra įrašytos ir fonde Nr. R-167.

 

Veiklos, civilinių, apsaugos ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Seirijų apylinkės teismo patalpų nuomos sutartys, susirašinėjimo organizaciniais ir finansiniais klausimais dokumentai, teismo turto perdavimo-perėmimo aktai, darbuotojų algų lapai, teisme spręstos civilinės ir apsaugos bylos dėl testamento ir teisių į turtą patvirtinimo, alimentų, nuostolių, skolų, mokesčių išieškojimo, atlyginimo išmokėjimo, ištuokos, išlaikymo, įpėdinystės, įvaikinimo, gimimo, mirimo metrikų sudarymo ir kt., baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kūno sužalojimo, svetimo turto pasisavinimo, viešosios tvarkos pažeidimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir temas. Temų ribose – pagal ieškovų ir kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta apyrašo bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1316 apyraše Nr. 1 įrašytas 2251 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1928-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Apsaugos ir teismo antstolio veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyta Seirijų apylinkės teismo antstolio susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai ir teisme spręsta apsaugos byla dėl mokesčių išieškojimo.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1316 apyraše Nr. 2 įrašyti 2 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934-1939 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1]VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[2] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[3] VŽ, 1933 m., Nr. 427 - 2942.
[4] VŽ, 1933 m., Nr. 431 - 2996, 2997, 2998.
[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 912, ap. 1, b. 15, l. 39.
[6] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 17.
[7] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
[8] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 80
[9] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 3.
[10] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
[11] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941 - 1944), V.,1998 m., p. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F.R - 624, ap. 2,b. 49, l.22 - 24.                      
[12] LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 100.
[13] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[14] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37; F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.  
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:03