O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1333 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VABALNINKO APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 1333

2005-11-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų-Pasvalio apskrities Vabalninko nuovados taikos teisėjas (1922-06-30 – 1924-01-31)

Vabalninko nuovados taikos teisėjas(1924-02-01 – 1933-12-31)

Vabalninko apylinkės teismas (1934-01-01 – 1940 m.)

Vabalninko liaudies teismas (1940 m.gruodžio mėn. – 1941 m.)

Vabalninko apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. – 1943-06-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas įteisino bendrųjų teismų sistemą Lietuvos Respublikoje. Žemiausia grandis teismų sistemoje buvo taikos teisėjai, kuriuos skyrė teisingumo ministras. Nuovados taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo keletas valsčių.[1]

Biržų-Pasvalio apskrities Vabalninko nuovada įsteigta 1922-06-30. [2]

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr. 54 Vabalninko nuovados taikos teisėjo jurisdikcijai nuo 1924-02-01 priskirti Vabalninko, Daujėnų, Krinčino ir Pumpėnų valsčiai.[3]

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[4] Žemutine teisminės sistemos grandimi, vietoje taikos teisėjų tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.[5]

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 382 nuo 1934-01-01 įsteigtas Vabalninko apylinkės teismas ir pakeista jo jurisdikcija,[6] o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nurodyta, kad nuo 1938-01-01 Vabalninko apylinkės teismo (Vabalninke) jurisdikciją sudarys Vabalninko ir Daujėnų valsčiai.[7] 1940 m. teismo jurisdikcija nepasikeitė.[8]

Tiksli data, kada 1940 m. Vabalninko apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku ,,Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[9]

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Vabalninko liaudies teismas (Vabalninke). Jo jurisdikcijoje buvo Vabalninko ir Daujėnų valsčiai.[10]

Tikslios datos, kada 1940 m. Vabalninko liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.[11]

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Vabalninko apylinkės teismas nenustatyta.

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[12]

Vabalninko apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Vabalninko ir Daujėnų valsčiai. Teisingumo generalinis tarėjas 1943 m. gegužės mėn. įsakymu Vabalninko valsčių nuo 1943-06-01 priskyrė Biržų apylinkės teismo, o Daujėnų valsčių – Pasvalio apylinkės teismo jurisdikcijai.[13]

Vabalninko apylinkės teismas 1943 06-01 baigė veiklą.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Taikos teisėjas bylas sprendė vienas. Taikos teisėjo kompetencijai priklausė civilinės bylos ir ginčai dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, jeigu ginčijamojo dalyko kaina nebuvo didesnė kaip penki tūkstančiai rublių (10 000 markių). Taikos teisėjai sprendė ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos skiriama bausmė buvo ne didesnė, kaip kalėti kalėjime.[14]

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija, sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus[15] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismo kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veiklos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.[16]

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija, sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismas sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1970-12-22 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 4354 Vabalninko apylinkės teismo bylas: apyraše Nr. 1 įrašytus 1102, apyraše Nr. 2 – 2696 ir apyraše Nr. 3 - 556 apskaitos vienetus.

Vabalninko apylinkės teismo fondo apyrašas Nr. 4 buvo 1965 m. sudarytas archyve, jame buvo įrašyti 4 apskaitos vienetai. Iš kur gauti dokumentai nenustatyta.

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė archyvui dar 148 Vabalninko apylinkės teismo bylas. Tikslinant iš Panevėžio valstybinio archyvo 1992-03-18 gautų Biržų apylinkės teismo bylų fondinę priklausomybę, rasta 620 Vabalninko apylinkės teismo bylų. 1993 m. tvarkant gautas bylas buvo pertvarkytas ir apyrašas Nr. 4. Į sudarytą naują apyrašą Nr. 4 1993-11-29 buvo įrašyti 699 apskaitos vienetai. Atrinkta naikinti 79 bylos.

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė archyvui 72 neaprašytas Panevėžio apygardos teismo antstolio Kupiškyje bylas. Patikslinus šių bylų fondinę priklausomybę, 14 Vabalninko apylinkės teismo bylų 1994-11-08 įrašyta į apyrašą Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. 1333 yra 4 apyrašai, 5084 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1921-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl įstatymų ir viešosios tvarkos pažeidimo, svetimo turto pasisavinimo ir slėpimo, vagysčių, sukčiavimo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temose - pagal chronologiją. Kaltinamų asmenų vardai ir pavardės nenurodyti. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1333 apyraše Nr. 1 įrašyti 1103 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1921-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos teisme spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, įpėdinystės teisių patvirtinimo, turto padalijimo, globos paskyrimo, skolos išieškojimo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją. Ieškovų ir atsakovų vardai ir pavardės nenurodyti. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1333 apyraše Nr. 2 įrašyti 2707 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Apsaugos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos teisme spręstos apsaugos bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, testamento, įpėdinystės teisių patvirtinimo, turto padalinimo, globos paskyrimo, skolos išieškojimo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją. Ieškovų vardai ir pavardės nenurodytos. Sudaryta chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1333 apyraše Nr. 3 įrašyti 561 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1930-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos, apsaugos, civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos teismo statistinės žinios apie spręstas bylas, pajamų-išlaidų apyskaitos ir tarnautojų atlyginimo lapai, spręstos apsaugos bylos dėl testamento patvirtinimo, globos paskyrimo, nuosavybės teisių pripažinimo, įpėdinystės teisių pripažinimo, gimimo metrikų sudarymo ir kt., civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, skolos grąžinimo, turto padalinimo, pardavimo iš varžytinių, alimentų išieškojimo, išimtinės, ištuokos, pašalinimo iš ūkio, draudimo uždėjimo, vaikų išlaikymo ir kt., teismo antstolio bylos dėl skolos išieškojimo ir baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kūno sužalojimo, savavališko miško kirtimo, chuliganizmo, viešosios tvarkos pažeidimo, naminės pardavimo, brakonieriavimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis: veiklos bylos įrašytos – pagal chronologiją, civilinės ir baudžiamosios ir kt. bylos – pagal ieškovų ar kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1333 apyraše Nr. 4 įrašyta 713 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1926-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.
[2] Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., p. 112.
[3] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1924 m., Nr. 151 - 1080.
[4] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[5] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[6] VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2996, 2298.
[7] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 912, ap. 1, b. 15, l. 39.
[8] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 20 a.p.
[9] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
[10] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 74.
[11] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
[12] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941 - 1944), V., 1998 m., p. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l.22 - 24.
[13] LCVA, F. R- 624, ap. 1, b. 225, l. 99, 51.
[14] LVŽ, 1919 m., Nr. 2/3 - 26.
[15] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[16] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37; F. R-.624, ap. 2, b. 39, l. 18.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:02