O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1385 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KĖDAINIŲ APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 1385

2005-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Kėdainių apskrities Kėdainių nuovados taikos teisėjas (1919-01-01 – 1924-01-31)

Kėdainių nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 - 1933-11-30)

Kėdainių apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m. gruodžio mėn.)

1. Kėdainių I liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

2. Kėdainių II liaudies teismas (1940-12-04 – 1941 m.)

Kėdainių apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. -1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas įteisino bendrųjų teismų sistemą Lietuvos Respublikoje. Žemiausia grandis teismų sistemoje buvo taikos teisėjai, kuriuos skyrė teisingumo ministras. Nuovados taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo keletas valsčių.[1]

Kėdainių apskrities Kėdainių nuovada įsteigta 1919-01-01.[2]

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad nuo 1920-02-01 Kėdainių apskrities Kėdainių nuovados taikos teisėjo jurisdikcijai priskiriami Ariogalos, Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos, Žeimių valčiai ir Kėdainių miestas.[3]Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr.54 nurodyta, kad Kėdainių nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Josvainių, Kėdainių, Surviliškio, Šėtos, Žeimių valsčiai bei Kėdainių miestas.[4]

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[5] Žemutine teisminės sistemos grandimi, vietoje Taikos teisėjų tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.[6]

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Kėdainių apylinkės teismas,[7] o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nurodyta, kad nuo 1938-01-01 Kėdainių apylinkės teismo (Kėdainiuose) jurisdikciją sudarys Kėdainių miestas, Kėdainių, Surviliškio, Šėtos, Dotnuvos, Josvainių ir Žeimių valsčiai.[8]

1940 m. Kėdainių apylinkės teismo jurisdikciją sudarė Kėdainių miestas, Kėdainių, Surviliškio, Šėtos, Dotnuvos, Josvainių, Pernaravos ir Žeimių valsčiai.[9]

Tiksli data, kada 1940 m. Kėdainių apylinkės teismas baigė savo veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[10]

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti Kėdainių I liaudies ir Kėdainių II liaudies teismai. Kėdainių I liaudies teismo jurisdikcijoje buvo Kėdainių miestas, Šėtos ir Žeimių valsčiai, o Kėdainių II liaudies teismo - Kėdainių, Pernaravos, Josvainių ir Ariogalos valsčiai.[11]

Tikslios datos, kada 1940 m. Kėdainių I ir II liaudies teismai pradėjo veiklą ir kada baigė ją, nenustatytos.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.[12]

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Kėdainių apylinkės teismas, nenustatyta. Teisingumo ministro 1941 m. liepos mėn. įsakymu Nr. 51 nuo 1941-07-11 paskirtas Kėdainių apylinkės teismo teisėjas.[13]

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[14]

Kėdainių apylinkės teismo 1942-07-01 jurisdikcijoje buvo Kėdainių miestas, Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių, Pernaravos, Surviliškio, Šėtos ir Žeimių valsčiai.[15]

Kėdainių apylinkės teismo jurisdikcijoje 1943 m. buvo Kėdainių miestas, Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių, Pernaravos, Smailiškio, Šėtos ir Žeimių valsčiai.[16]

Tiksli data, kada 1944 m. Kėdainių apylinkės teismas nutraukė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Taikos teisėjas bylas sprendė vienas. Taikos teisėjo kompetencijai priklausė civilinės bylos ir ginčai dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, jeigu ginčijamojo dalyko kaina nebuvo didesnė kaip penki tūkstančiai rublių (10 000 markių). Taikos teisėjai sprendė ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos skiriama bausmė buvo ne didesnė, kaip kalėti kalėjime.[17]

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus.[18] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismo kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veiklos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.[19]

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismas sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kėdainių rajono archyvas 1959-02-27 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 7901 Kėdainių apylinkės teismo 1919-1940 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1959 m., atlikus dokumentų vertės ekspertizę, atrinkta naikinti 3041 apskaitos vienetas. Fondas pertvarkytas: 1961 m. sudarytame apyraše Nr. 2 buvo įrašyta 2517, o apyraše Nr. 3 - 313 apskaitos vienetų. 1965 m. sudarytame apyraše Nr. 1 buvo įrašytas 141, o apyraše Nr. 4 – 1101 apskaitos vienetas.

 1967 m., 1976 m., 1986 m., 1993 m., 1994m., 1999 m. į apyrašus Nr. 1 - 4 papildomai buvo įrašyti 26 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1385 yra 4 apyrašai, 4513 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Kėdainių apylinkės teismo 1941-1944 m. spręstos bylos yra įrašytos ir fonde Nr. R-482.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta Teisingumo ministerijos tvarkomieji dokumentai teismo veiklos klausimais, susirašinėjimo su Teisingumo ministerija, Kauno apygardos teismu, Kalėjimų departamentu organizaciniais ir finansiniais klausimais, nuovadų administracinio paskirstymo, mokesčių išieškojimo ir kt. dokumentai, statistinės žinios apie bylų eigą, asmenų prašymai priimti į darbą teisme, išduoti pažymėjimus apie teisminių bylų iškėlimą ir išduoti pažymėjimai, pranešimai asmenims apie teismo ir žyminį mokesčius, teismo išlaidų ir pajamų apyskaitos, tarnautojų algų lapai, baudžiamųjų, civilinių ir apsaugos bylų, lygtinai nuteistų asmenų ir teismo sprendimų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1385 apyraše Nr. 1 įrašyti 155 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Kėdainių apylinkės teisme spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių į turto valdymą bei įpėdinystės teisių pripažinimo, testamento patvirtinimo, skolų, alimentų išieškojimo, nuostolių atlyginimo, išlaikymo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas. Temų ribose – pagal ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka. Sudaryta apyrašo bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1385 apyraše Nr. 2 įrašyti 2936 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Kėdainių apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl įstatymų pažeidimo, vengimo atlikti karinę prievolę, neteisėto turto pasisavinimo ir išeikvojimo, vagysčių, žmogžudysčių, chuliganizmo, elgetavimo, valkatavimo, vertimosi nelegalia medicinine praktika, dokumentų, pinigų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal bylos pradžios datą ir kaltinamų asmenų pavardes. Sudaryta apyrašo bylų rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 1385 apyraše Nr. 3 įrašyta 313 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Apsaugos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Kėdainių apylinkės teisme spręstos apsaugos bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, turto padalijimo, įpėdinystės teisių pripažinimo, testamento patvirtinimo, skolos išieškojimo, įvaikinimo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Iš viso fondo Nr. 1385 apyraše Nr. 4 įrašyti 1109 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.
[2] Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., p. 92.
[3] LVŽ, 1920 m., Nr. 19, p. 7
[4] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1924 m., Nr. 151 - 1080.
[5] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[6] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[7] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.
[8] LCVA, F. 912, ap.1, b. 15, l. 36.
[9] LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 17 a.p.
[10] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
[11] LCVA, F. R-761, ap. 1 b. 3, l. 83.
[12] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
[13] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 23, 873.
[14] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941 - 1944), V.,1998 m., psl. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.
[15] LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 92-93.
[16] Teisininkų kalendorius 1943 metams, p. 134.
[17] LVŽ, 1919 m., Nr. 2/3 - 26.
[18] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[19] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37; F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.  
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:00