O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1387 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

BIRŽŲ APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 1387

2005-11-18 Nr. SA-175/1

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

Biržų apskrities Biržų nuovados taikos teisėjas (1918-12-10 – 1919-06-30)

Biržų nuovados taikos teisėjas (1919-07-01 – 1920-01-31)

Biržų apskrities Biržų nuovados taikos teisėjas (1920-02-01 – 1924-01-31)

Biržų nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-11-30)

Biržų apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

1. Biržų I liaudies teismas (1940 m. gruodžio mėn. – 1941 m.)

2. Biržų II liaudies teismas (1940 m. gruodžio mėn. – 1941 m.)

Biržų apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn.– 1944 m.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas įteisino bendrųjų teismų sistemą Lietuvos Respublikoje. Žemiausia grandis teismų sistemoje buvo taikos teisėjai, kuriuos skyrė teisingumo ministras. Nuovados taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo keletas valsčių.[1]

Biržų apskrities Biržų nuovada įsteigta 1918-12-10.[2]

Teisingumo ministerijos 1919-08-13 aplinkraštyje Nr.9 nurodyta, kad 1919-07-01 Apskričių sienų ir jų centrų įstatymu[3] panaikintų apskričių taikos teisėjų jurisdikcija laikinai paliekama tokia, kokia buvo iki 1919-08-01, tik taikos teisėjai vadinami atitinkamos nuovados taikos teisėjais nenurodant apskrities.[4]

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad nuo 1920-02-01 Biržų apskrities Biržų nuovadai priskiriami Biržų, Budbergio, Pabiržės (Rastauskinės), Papilio, Nemunėlio Radviliškio, Saločių, Vabalninko valsčiai ir Biržų miestas.[5]

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr. 54 nurodyta, kad Biržų nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Biržų, Pabiržės, Papilių, Radviliškio valsčiai ir Biržų miestas.[6]

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[7] Žemutine teisminės sistemos grandimi, vietoje taikos teisėjų, tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu. Apylinkių teismus prižiūrėjo apygardos teismo pirmininkas.[8]

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Biržų apylinkės teismas,[9] o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nurodyta, kad nuo 1938-01-01 Biržų apylinkės teismo (Biržuose) jurisdikciją sudarys Biržų miestas, Biržų, Pabiržės, Papilio ir N. Radviliškio valsčiai.[10] Teismo jurisdikcija nepasikeitė ir 1940 m.[11]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku ,,Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[12]Iki tol veikęs Biržų apylinkės teismas pertvarkytas į Biržų I ir II liaudies teismus.[13]

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašyti: Biržų I liaudies teismas (Biržuose), kurio jurisdikcijoje buvo Biržų miestas ir Biržų valsčius, ir Biržų II liaudies teismas (Biržuose), kurio jurisdikcijoje buvo Papilio, N. Radviliškio ir Pabiržės valsčiai.[14]

Tikslios datos, kada 1940 m. Biržų I ir II liaudies teismai pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.[15]

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Biržų apylinkės teismas, nenustatyta.

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[16]

Biržų apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Biržų miestas, Biržų, Pabiržės, Papilės, Radviliškio (Nemunėlio) valsčiai. Teisingumo generalinio tarėjo 1943 m. gegužės mėn. įsakymu Biržų apylinkės teismo jurisdikciją nuo 1943-06-01 turėjo sudaryti Biržų miestas, Biržų, Pabiržės, Papilio, Nemunėlio Radviliškio ir Vabalninko valsčiai.[17]

Tiksli data, kada 1944 m. Biržų apylinkės teismas baigė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

Taikos teisėjas bylas sprendė vienas. Taikos teisėjo kompetencijai priklausė civilinės bylos ir ginčai dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, jeigu ginčijamojo dalyko kaina nebuvo didesnė kaip penki tūkstančiai rublių (10 000 markių). Taikos teisėjai sprendė ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos skiriama bausmė buvo ne didesnė, kaip kalėti kalėjime.[18]

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus.[19] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismo kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veiklos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.[20]

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismas sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Kėdainių rajono valstybinis archyvas 1959-02-19 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui neaprašytas Biržų apylinkės teismo bylas - bylų skaičius archyvo apskaitos dokumentuose nenurodytas.

Dokumentai 1960 m. pradėti tvarkyti. Atrinktos naikinti 5738 bylos, apie 9000 bylų paliktos saugoti. Į 1962-01-04 sudarytą apyrašą Nr. 2 įrašytas 501, į apyrašą Nr. 3 - 1391 ir į apyrašą Nr. 4 - 4343 apskaitos vienetai.

Sutvarkius 1964-12-04 rastus neaprašytus dokumentus, 1965 m. gegužės mėn. sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyti 973 apskaitos vienetai.

Papildomai 1966–1967 m. į apyrašą Nr. 1 įrašytas 51 apskaitos vienetas.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1969-06-24 perdavė archyvui 2771 Biržų apylinkės teismo ir Biržų liaudies teismų bylą, įrašytą apyrašuose Nr. 1, 4 - 6. Apyraše Nr. 1 buvo įrašyti 362, apyraše Nr. 4 - 1672, apyraše Nr. 5 - 88, apyraše Nr. 6 - 649 apskaitos vienetai.

Papildomai 1975 m. ir 1980 m. į apyrašą Nr. 1 įrašyta 20 apskaitos vienetų.

1988-09-20 patikslintas bylų, įrašytų apyraše Nr. 4, skaičius. Papildomai 1993 m. į apyrašą Nr. 4 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, papildomai 1994-09-19 į apyrašus Nr. 1 ir Nr. 6 įrašyta 114 apskaitos vienetų (į apyrašą Nr. 6 įrašytos 22 Biržų apylinkės teismo antstolio bylos, rastos tvarkant iš Panevėžio valstybinio archyvo 1992-03-18 gautas Kupiškio teismo antstolio bylas).

Papildomai 1995–1998 m. į apyrašus įrašyti 8 apskaitos vienetai.

2005 m. buvo parašytos suminiame apyraše Nr. 5 įrašytų bylų antraštės, papildomai įrašyta 1 byla (senas apyrašas Nr. 5), sudaryta teminė rodyklė (rodyklė pridedama), bylų numeriai nepakeisti (bylos neperšifruotos). Sudarytame naujame apyraše Nr. 5 įrašyti 89 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 1387 yra 6 apyrašai, 10080 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių ir rusų kalbomis.

Biržų liaudies teismuose 1940-1941 m. spręstų bylų yra fonde Nr. R-119. Biržų apylinkės teisme 1941-1944 m. spręstų bylų yra fonde Nr. R-481.

 

Veiklos, civilinių, apsaugos ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyta teismo nutarimai, sprendimai, teismo posėdžių protokolai, susirašinėjimo organizaciniais klausimais dokumentai, statistinės žinios apie bylų eigą, tarnautojų asmens bylos, algų lapai, pajamų-išlaidų apyskaitos, teisme spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, turto padalinimo, skolų išieškojimo ir kt.; apsaugos bylos dėl neteisėtų teismo antstolių ir policijos veiksmų, išvaržyto turto padalinimo, varžytinių sustabdymo, nuosavybės teisių pripažinimo, globos paskyrimo, testamentų patvirtinimo, skolų išieškojimo, įvaikinimo ir kt.; baudžiamosios bylos dėl įstatymų pažeidimo, vagysčių, sukčiavimo, savavališko miško kirtimo ir kt.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis: veiklos bylos pagal chronologiją, civilinės ir baudžiamosios - pagal temas ir chronologiją, o metų ribose – pagal ieškovų ir kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, dalis bylų - pagal temas, nenurodant pavardžių. Sudarytos chronologinė ir teminė rodyklės.

Iš viso fondo Nr. 1387 apyraše Nr. 1 įrašyti 1502 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Biržų apylinkės teisme spręstos baudžiamosios bylos dėl įstatymų pažeidimo, neteisėto turto padalinimo, vagysčių, sukčiavimo, kontrabandos, savavališko miško kirtimo ir kt.,

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1387 apyraše Nr. 2 įrašytas 501 apskaitos vienetas Dokumentų chronologinės ribos 1923-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Kriminalinių bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Biržų apylinkės teisme spręstos kriminalinės bylos dėl įstatymų pažeidimo, turto išeikvojimo, vagysčių, sukčiavimo, kontrabandos, savavališko miško kirtimo, elgetavimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, o temų ribose - pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1387 apyraše Nr. 3 įrašyti 1392 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1936 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Biržų apylinkės ir liaudies teismuose spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, turto padalinimo, algos išmokėjimo, nuostolių atlyginimo ir kt.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, o temų ribose - pagal ieškovų pavardes, abėcėlės tvarka, dalis bylų - pagal temas ir chronologiją, nenurodant ieškovų pavardžių. Sudaryta chronologinė ir teminė rodyklės.

Iš viso fondo Nr. 1387 apyraše Nr. 4 įrašyti 5923 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1943 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Apsaugos ir globos paskyrimo bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Biržų apylinkės teismuose spręstos apsaugos bylos dėl nuosavybės ir įpėdinystės teisių pripažinimo, turto padalinimo, testamentų patvirtinimo, skolų, metrikų surašymo, globos mažamečiams, neįgaliems, turtui paskyrimo ir kt.

2005 m. parašytos buvusiame suminiame apyraše Nr. 5 įrašytų bylų antraštės, sudaryta teminė rodyklė, bylos neperšifruotos, papildomai įrašyta 1 byla (senas apyrašas Nr.5) ir sudarytas naujas apyrašas Nr. 5.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal temas, o temų ribose - pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr.1387 apyraše Nr. 5 įrašyti 89 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927 m., 1932-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Teismo antstolio vykdomųjų bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Biržų apylinkės teismo antstolio vykdomosios bylos dėl skolų, alimentų ir algų išieškojimo, palikimo padalinimo, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto nuomos ir iškraustymo, piniginių ieškinių ir kt..

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose - pagal chronologiją (pagal bylos pradžios datą), nenurodant ieškovų ir atsakovų pavardžių. Sudarytos chronologinė ir teminė rodyklės.

Iš viso fondo Nr. 1387 apyraše Nr. 6 įrašyti 673 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925-1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1] Laikinosios vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.
[2] Lietuvos teismas 1918 - 1928 m., K., 1930 m., p. 104.
[3] LVŽ, 1919 m., Nr. 9, l. 7.
[4] LVŽ, 1919 m., Nr. 11, l. 6.
[5] LVŽ, 1920 m., Nr. 19, l. 6.
[6] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1924 m., Nr. 151 - 1080.
[7] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[8] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[9] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 1715, ap. 4, b. 1, l. 107.
[10] LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 38.
[11] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 20.
[12] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
[13] LCVA, F.R-761, ap. 1, b. 3, l. 86.
[14] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 86.
[15] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
[16] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., p. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.
[17] LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 97 - 98, 51.
[18] LVŽ, 1919 m., Nr. 2/3 - 26.
[19] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[20] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37; F. R-.624, ap. 2, b. 39, l. 18.

 

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:58