O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 141 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ARBITRAŽO PATALPŲ NUOMOS BYLOMS VILNIUJE IR VAIVADIJOS ARBITRAŽO KAIMO ŪKIŲ SAVININKŲ TURTO BYLOMS VILNIUJE

FONDĄ NR. 141

2005-10- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

 

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

 

1. Arbitražas patalpų nuomos byloms Vilniuje (Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu Lokali w Wilnie) (1924 m. – 1936-02-25)

2. Vilniaus vaivadijos arbitražas stambesnių kaimo ūkių savininkų turto byloms (Wileński Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Większych Gospodarstw Wiejskich) (1933-05-16 – 1934-10-23)

Vaivadijos arbitražas kaimo ūkių savininkų turto byloms Vilniuje (Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Wilnie) (1934-10-24 – 1939 m. rugsėjo mėn.)

 

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

 

1. Arbitražas patalpų nuomos byloms Vilniuje (toliau – arbitražas) įsteigtas vadovaujantis Lenkijos Respublikos 1924-04-11 įstatymu „Dėl nuomininkų teisių apsaugos“.1 Data, kada arbitražas pradėjo veiklą, nenustatyta.

Arbitražo veiklą prižiūrėjo teisingumo ministras. Arbitražo pirmininką ir pavaduotoją skyrė Apygardos teismo Vilniuje pirmininkas.2Arbitražas veikė Vilniaus mieste.

Arbitražas likviduotas teisingumo ministro 1936-02-25 potvarkiu, suderinus su vidaus reikalų ministru.3

2. Vaivadijos arbitražas kaimo ūkių savininkų turto bylomsVilniuje (toliau – arbitražas) įsteigtas vadovaujantis Lenkijos Respublikos 1933-03-28 įstatymu „Dėl arbitražų kaimo ūkių savininkų turto byloms steigimo“.4

Arbitražas pradėjo veiklą 1933-05-16, paskyrus arbitražo pirmininką ir pavaduotoją. 1933-06-08 įvyko pirmas organizacinis arbitražo posėdis.5

Arbitražas buvo pavaldus Žemės ūkio ir žemės reformų ministerijos Centriniam finansų-žemės ūkio reikalų biurui. Jo veiklą prižiūrėjo žemės ūkio ir žemės reformų ministras. Arbitražo pirmininką ir pavaduotoją skyrė ir atleido teisingumo ministras, suderinęs su finansų bei žemės ūkio ir žemės reformų ministrais.6

Vadovaujantis Lenkijos Respublikos Prezidento 1934-10-24 potvarkiu „Dėl žemės ūkio skolų konversijos ir sutvarkymo“, arbitražas pavadintas Vaivadijos arbitražu kaimo ūkių savininkų turto byloms Vilniuje. Arbitražas liko pavaldus Centriniam finansų-žemės ūkio reikalų biurui, jo veiklą prižiūrėjo žemės ūkio ir žemės reformų bei teisingumo ministrai.7

Arbitražo veikla nutrūko 1939 m. rugsėjo mėn. Tiksli veiklos pabaigos data nenustatyta.

 

Sudarytojų funkcijos

 

1. Arbitražas patalpų nuomos byloms Vilniuje sprendė ginčus tarp patalpų savininkų ir nuomininkų, gynė abiejų pusių teises ginčuose dėl nuomos mokesčių padidinimo arba sumažinimo, nuomos sutarčių pratęsimo arba nutraukimo, nuomojamų patalpų remonto ir priežiūros.

2. Vaivadijos arbitražas kaimo ūkių savininkų turto byloms Vilniuje sprendė ginčus tarp ūkių savininkų, žemės ūkio įmonių ir kreditorių dėl įsiskolinimų. Arbitražas galėjo įteisinti privačią žemdirbio ir kreditoriaus sutartį, sustabdyti ūkio arba įmonės varžytynes, skolų mokėjimą išdėstyti 7 metams, o palikimo išmokėjimą giminėms – 12 metų, sumažinti skolų metines palūkanas, sumažinti skolų sumas, jeigu kreditorius imdavo didesnes palūkanas, negu numato įstatymas.8

 

II. FONDO SUDARYMAS IR SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Arbitražo patalpų nuomos byloms Vilniuje dokumentai perduoti Vilniaus miesto archyvui 1938 m. Fondo dokumentų perdavimo į Lietuvos TSR centrinį valstybinį archyvą data nenustatyta. Dokumentų perdavimo-perėmimo akto nėra.

Sutvarkius 1964 m. ir 1967 m. rastus neaprašytus arbitražų dokumentus, apskaitos dokumentuose 1968-02-29 buvo įrašyti fondo Nr. 141 2 apyrašai, 10506 apskaitos vienetai.

2001 m. patikslintas fondo bylų skaičius. Nustatyta, kad 2651 byla į apskaitos dokumentus buvo įrašyta 2 kartus (tos pačios bylos įrašytos į abu apyrašus). 2651 byla išbraukta iš apskaitos.

Iš viso fonde Nr. 141 yra 2 apyrašai, 8262 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m. Dokumentai lenkų kalba.

Fondas nepilnas, jame nėra Arbitražo patalpų nuomos byloms Vilniuje organizacinės-tvarkomosios veiklos dokumentų.

Fonde yra Vilniaus miesto magistrato arbitražo komisijos 1921–1924 m. veiklos bylų, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 2.

 

Arbitražo patalpų nuomos byloms Vilniuje arbitražo bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos arbitražo spręstos ginčų dėl nuomos mokesčio nustatymo, nuompinigių išieškojimo, iškeldinimo iš butų, nuomos sutarčių nutraukimo ir kt. bylos.

Apyrašas sudarytas iš arbitražo bylų sąrašų, pagal kuriuos 1938-02-04 jos buvo perduotos Vilniaus miesto archyvui. Sąrašuose bylos įrašytos pagal chronologiją, metų ribose - pagal bylos pradžios datą.

Iš viso fondo Nr. 141 apyraše Nr. 1 įrašytos 7603 bylos. Dokumentų chronologinės ribos – 1924–1935 m. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Arbitražų veiklos ir arbitražo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Žemės ūkio ir žemės reformų ministerijos tvarkomieji dokumentai, Vaivadijos arbitražo kaimo ūkių savininkų turto byloms Vilniuje ir jam pavaldžių apskričių arbitražų posėdžių protokolai, veiklos ir finansinės ataskaitos, susirašinėjimo organizaciniais, finansiniais, personalo klausimais dokumentai, tarnautojų sąrašai ir algalapiai, arbitražo spręstos ginčų dėl skolų išieškojimo, varžytynių sustabdymo, palūkanų sumažinimo ir kt. bylos, Arbitražo patalpų nuomos byloms Vilniuje nagrinėtų bylų registracijos knygos ir Vilniaus miesto archyvui perduotų bylų sąrašai.

Veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Dalis spręstų bylų susisteminta pagal chronologiją, dalis - pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Sisteminimo tvarkos griežtai nesilaikyta.

Iš viso fondo Nr.141 apyraše Nr. 2 įrašytos 659 bylos. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1939 m.

Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Edita Motiejūnienė

 

1 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau - DU RP), 1924, Nr. 39-406.

2DU RP, 1924, Nr. 39-406.

3DU RP, 1936, Nr. 16-148.

4DU RP, 1933, Nr. 29-253.

5Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 1270, ap. 1, b. 7, l. 27 a.p.

6DU RP, 1933, Nr. 29-253.

7DU RP, 1934, Nr. 94-841.

8DU RP, 1933, Nr. 29-253

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:35