O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1573 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠILUTĖS VALSČIAUS TEISMO FONDĄ NR. 1573

2008-05-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Karališkasis krašto teismas Šilutėje (Das Königliche Landgericht zu Heydekrug) ([1839–1849] m.)

Karališkasis apskrities teismas Šilutėje (Das Königliche Kreisgericht zu Heydekrug) ([1849–1879] m.)

Šilutės karališkasis valsčiaus teismas (Das Königliche Amtsgericht Heydekrug) ([1879]–1918 m.)

Šilutės valsčiaus teismas (Das Amtsgericht Heydekrug) (1919–1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Karališkojo krašto teismo Šilutėje tiksli veiklos pradžia ir veiklos teritorija nenustatytos. 1839 m. teismas jau veikė.[1]

Vadovaujantis Prūsijos karaliaus 1849-01-02 potvarkiu apie privačios jurisdikcijos panaikinimą ir teismų sistemos pertvarkymą, įsteigtas Karališkasis apskrities teismas Šilutėje. Tiksli teismo veiklos pradžia nenustatyta. Dokumentuose teismas dar vadinamas Prūsijos karališkuoju apskrities teismu Šilutėje (Das Königliche Preussische Kreisgericht zu Heydekrug).

Teismas priklausė Karališkojo apeliacinio teismo Įsrutyje apygardai, jo jurisdikcijoje buvo didžioji dalis Šilutės apskrities ir dalis Tilžės apskrities.[2] 1876 m. teismas veikė Šilutės apskrityje ir dalyje Lankos (Kaukiemio) apskrities.[3]

Vadovaujantis 1877-01-27 Teismų santvarkos įstatymu, įsigaliojusiu 1879-10-01[4], Karališkasis apskrities teismas Šilutėje pertvarkytas į Šilutės karališkąjį valsčiaus teismą. Tiksli pertvarkymo data nenustatyta. Dokumentuose teismas dar vadinamas Prūsijos karališkuoju valsčiaus teismu Šilutėje (Das Königliche Preussische Amtsgericht in Heydekrug).

Šilutės karališkąjį valsčiaus teismą prižiūrėjo Tilžės apygardos teismo, nuo 1885 m.[5] - Klaipėdos apygardos teismo prezidentai.

Nuo 1919 m. teismas vadinosi Šilutės valsčiaus teismu.[6] Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta. Teismą prižiūrėjo Klaipėdos apygardos teismo prezidentas.

Pagal 1920-01-10 įsigaliojusią Versalio taikos sutartį Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos. Dalis Šilutės valsčiaus teismo jurisdikcijoje buvusios teritorijos perėjo Kaukiemio valsčiaus teismo ir Rusnės valsčiaus teismo jurisdikcijon, o dalis Kaukiemio valsčiaus teismo jurisdikcijoje buvusios teritorijos perėjo Šilutės valsčiaus teismo jurisdikcijon.[7]

Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos autonomine dalimi, 1924-03-01 įsigaliojusiu Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo pakeitimu Klaipėdos kraštui buvo išplėsta Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo jurisdikcija.[8] Krašte liko veikti Vokietijos teisė, vokiškoji teismų sistema ir teismų proceso įstatymai. Šilutės valsčiaus teismas tęsė veiklą vadovaudamasis 1877 m. Teismų santvarkos įstatymu, 1877 m. Civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso įstatymais bei jų pakeitimais.[9]

Teismą prižiūrėjo Klaipėdos apygardos teismo prezidentas.

Pagal 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymą Klaipėdos krašto teismus prižiūrėjo Vyriausiojo tribunolo Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas.[10]

Šilutės valsčiaus teismo veiklos teritorija buvo dalis Šilutės apskrities ir dalis Pagėgių apskrities.[11]

Vokietijos reichui prisijungus Klaipėdos kraštą, 1939-05-01 Klaipėdos krašte įsigaliojo Vokietijos reicho įstatymai.[12] Dalis Šilutės valsčiaus teismo jurisdikcijoje buvusios teritorijos 1939-11-21 buvo priskirta Tilžės valsčiaus teismo jurisdikcijai.[13]Likvidavus Rusnės valsčiaus teismą, Šilutės valsčiaus teismas 1943-06-23 perėmė šio teismo veiklos sritis.[14] Šilutės valsčiaus teismą prižiūrėjo Klaipėdos apygardos teismo prezidentas.

Tiksli Šilutės valsčiaus teismo veiklos pabaigos 1944 m. data nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Karališkojo krašto teismo Šilutėje ir Karališkojo apskrities teismo Šilutėjejurisdikcija nenustatyta.

Šilutės karališkasis valsčiaus teismas sprendė civilines bylas dėl turto, jei turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos sumos, dėl ginčų, susijusių su nuomos, darbo santykiais, dėl skolų grąžinimo, palikimų tvarkymo, turto valdymo teisės atėmimo, globos ir rūpybos steigimo, varžytinių ir kitas bylas; nagrinėjo bylas šaukiamosios teisenos tvarka; sprendė teisės aktais jam priskirtas baudžiamąsias bylas bei atliko pirminius tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Civilines bylas valsčiaus teismo teisėjas sprendė vienas, baudžiamąsias bylas – vienas arba su posėdininkais, renkamais iš gyventojų.

Teisme buvo tvarkomi Prekybos, Sąjungų, Bendrovių, Turtinių teisių, Laivų ir kiti registrai, tvarkomos ir saugomos žemės knygos, saugomi civilinės metrikacijos įstaigų papildomieji registrai bei bažnytinių aktų knygų dublikatai, notarų dokumentai. Teismo žinioje veikė kalėjimas.

Šilutės valsčiaus teismo funkcijos iš esmės nepasikeitė. Prie teismo veikusi Vertės atkūrimo įstaiga (dokumentuose – „Atvertinimo įstaiga“, „Aufwertugsstelle“) nagrinėjo per infliaciją po Pirmojo pasaulinio karo nuvertėjusių skolų ir ipotekų vertės atkūrimo bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti.

1960 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Šilutės rajoninio archyvo perėmė 9310 bylų, įrašytų į 13 apyrašų. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1968 m. fondas pertvarkytas, sudaryti nauji apyrašai Nr. 1 – 10, į kuriuos įrašyti 11436 apskaitos vienetai.

Tvarkant dokumentus, 1966–1967 m. atrinkti naikinti 7909 saugojimo vienetai.

1969 m. ir 1994 m. į apyrašus Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 Nr. 9 papildomai įrašyti 24 apskaitos vienetai.

1994 m. patikslintas apyrašuose Nr. 4 ir Nr. 7 įrašytų bylų skaičius.

Iš viso fonde Nr. 1573 yra 10 apyrašų, 11461 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1772–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Karališkosios teisingumo įstaigos Šilutėje (Das Königliche Justizamt zu Heydekrug) 1832–1838 m. veiklos dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti valdžios, valdymo ir aukštesniųjų teisinių institucijų, teismo vadovybės tvarkomieji dokumentai, teismo posėdžių protokolai, teismo ir kalėjimo veiklos ataskaitos bei apžvalgos, teismo, kalėjimo patikrinimų, teisėjų, ekspertų prisaikdinimo, teismo nekilnojamojo turto inventorizacijos aktai,

susirašinėjimo teismų sistemos pertvarkymo, teismo kompetencijos, darbo organizavimo, įstatymų taikymo, posėdininkų rinkimo, teismo vykdytojų, notarų, advokatų, vertėjų, kalėjimo veiklos, rinkėjų į Seimelį sąrašų tikrinimo, bažnyčių aktų knygų dublikatų, civilinės metrikacijos įstaigų papildomųjų registrų saugojimo teisme ir įrašų juose ištaisymo, globėjų našlaičiams ir našlaičių reikalų tarėjų skyrimo, depozitų saugojimo bei grąžinimo savininkams ar paveldėtojams, Vertės atkūrimo įstaigos, jaunimo centrų, pataisos namų steigimo, tarnautojų draudimo ir kitais veiklos bei ūkio, finansų, personalo klausimais dokumentai,

teisėjų, prokurorų skyrimo, teisėjų ir tarnautojų pareigų paskirstymo dokumentai, išvažiuojamųjų teismo sesijų Kintuose, Piktupėnuose, Katyčiuose, Pagėgiuose dokumentai, teismo vykdytojų, kalėjimo veiklos priežiūros, teismo ir kalėjimo pastatų statybos ir remonto, teismo kasos revizijų, skundų dėl teismo vykdytojų veiksmų nagrinėjimo dokumentai, civilinės metrikacijos dokumentai,

aukštesniųjų teismų sprendimų, varžytinių bylų sprendimų ištraukos, civilinės metrikacijos įstaigų pranešimai apie gimusius nesantuokinius vaikus; teisinių institucijų ir asmenų prašymai išduoti teisme saugomus notarų dokumentus ar jų nuorašus; teismo tarnautojų, prokurorų, ekspertų, prisiekusiųjų teismo narių, kandidatų į posėdininkus, žandarų, asmenų, kuriems atidėtas bausmės vykdymas, nesantuokinių vaikų, jų motinų ir globėjų, depozitų, civilinės metrikacijos įstaigų, bendrovių ir firmų, įsiskolinusių ūkių, teismo jurisdikcijoje esančių gyvenviečių, kitiems teismams perduotų ir iš kitų teismų gautų bylų sąrašai, testamentų ir bylų registracijos knygos, finansų, personalo dokumentai, advokatų asmens bylos.

Karališkosios teisingumo įstaigos Šilutėje (Das Königliche Justizamt zu Heydekrug) 1832–1838 m. veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 320 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1832–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos bylos dėl testamentų sudarymo, perdavimo saugoti teismui ir paskelbimo, palikimo tvarkymo, turto paveldėjimo, perleidimo, padalinimo, vedybų sutarčių sudarymo ir įregistravimo, varžytinių, deponuotų vertybių išpardavimo, nesantuokinių vaikų įteisinimo, leidimo tuoktis išsituokusiesiems, ne ginčo bylų rinkiniai ir kt.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją. 

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2141 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1772–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Globos ir rūpybos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos bylos dėl globos ir rūpybos steigimo, vaikų priverstinio auklėjimo vaikų namuose.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją. 

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 2689 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1841–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos bylos dėl palikimo tvarkymo, turto padalinimo, sutuoktinių sutarčių dėl turto valdymo įregistravimo, leidimų tuoktis nepilnamečiams ar mirus sutuoktiniui suteikimo, žemės vertės, sklypų ribų nustatymo, žemės pardavimo įteisinimo ar atšaukimo, nesutarimų tarp nuomininkų ir savininkų, atlyginimo už darbą sumokėjimo, turto valdymo teisės atėmimo, ištuokos, įvaikinimo, išimtinės ir tėvų žemės dalies, alimentų, turto deponavimo, turto arešto už skolas, žalos atlyginimo, beturčio teisės suteikimo, ariškos kilmės pažymėjimo išdavimo, pavardės pakeitimo ir kt.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal temas. 

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 2303 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1883–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl vagystės, apgavystės, pasipriešinimo valdžios atstovams, kontrabandos, brakonieriavimo, kūno sužalojimo, dokumentų klastojimo, melagingos priesaikos, naminės degtinės gaminimo ir pardavinėjimo, amoralaus elgesio, kapinių išniekinimo, prekiavimo sugedusiais produktais, nelegalaus verslo, žiauraus elgesio su gyvuliais ir kt.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal temas. 

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 1088 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Išstojimo iš bažnyčios, įmonių bei organizacijų įrašymo į Prekybos, Sąjungų ir Bendrovių registrus bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos bylos dėl išstojimo iš sinagogos bendruomenės ir iš evangelikų bažnyčios, dėl įmonių, bendrovių įrašymo į Prekybos registrą (Handelsregister), sąjungų, draugijų įrašymo į Sąjungų registrą (Vereinsregister), taupomųjų ir skolinimo kasų, smulkaus kredito draugijų, akcinių bendrovių įrašymo į Bendrovių registrą (Genossenschaftsregister).

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją. 

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 199 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1862–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Teismo kanceliarijos veiklos, civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos:

Teismo kanceliarijos veiklos bylos - valdymo ir aukštesniųjų teisinių institucijų, Šilutės valsčiaus teismo direktoriaus tvarkomieji dokumentai, taikintojų (trečiųjų teismo teisėjų) veiklos ataskaitos ir apžvalgos, Klaipėdos krašte galiojusios politinės baudžiamosios teisės apžvalga, susirašinėjimo teismo veiklos teritorijos, darbo organizavimo, įstatymų taikymo, taikintojų prisaikdinimo, registrų ir teisme saugomų civilinės metrikacijos dokumentų (papildomųjų registrų) tvarkymo, depozitų saugojimo, tarnautojų ariškos kilmės įrodymo, apdovanojimo, mobilizavimo darbams, finansų, ūkio klausimais dokumentai, Šilutės apskrities vietovių, Šilutės valsčiaus teismo jurisdikcijoje esančių vietovių, teismo tarnautojų, Tilžės valsčiaus teismui perduotų bylų sąrašai, personalo dokumentai.

Civilinės bylos dėl turto valdymo teisės atėmimo, ištuokos ir turto pasidalinimo, išimtinės ir tėvų žemės dalies, sklypų ribų nustatymo, alimentų, pasogos išmokėjimo, nuomos mokesčio išreikalavimo, iškeldinimo iš buto, skolų išieškojimo, žalos atlyginimo, turto pardavimo iš varžytinių ar arešto už skolas, dėl išstojimo iš bažnyčios, įrašymo į Draugijų ir Prekybos registrus, valdytojų paskyrimo ūkiams, turto deponavimo, testamentų perdavimo saugoti teismui ir jų paskelbimo, paveldėjimo liudijimo išdavimo, turto surašymo mirus tėvams, palikimo padalinimo, išimtinės, sutuoktinių sutarčių dėl turto valdymo įregistravimo, globos ir rūpybos steigimo, leidimų tuoktis suteikimo, tėvystės pripažinimo, įvaikinimo; bylos dėl valstiečių ūkių įrašymo į nedalomų ūkių sąrašus, leidimo parduoti, paveldėti ūkį, įkeisti žemę ir kt.

Baudžiamosios bylos dėl lenkų, žydų atpažinimo ženklų nenešiojimo, dezertyrų rėmimo, darbo sutarčių, darbo drausmės pažeidimo, nelegalaus svetimšalių įdarbinimo, pasipriešinimo valdžiai ir jos atstovams, nusižengimo karo meto ūkio įstatymams, nelegalaus verslo, valkatavimo, brakonieriavimo, ginklo laikymo be leidimo, valstybės sienos pažeidimo ir kontrabandos, vagystės, kūno sužalojimo, gaisro sukėlimo, įžeidimo, apgavystės, dokumentų klastojimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą ir temas, dalis bylų susisteminta abėcėlės tvarka pagal asmenų pavardes.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 2345 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1929–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos tarnautojų asmens bylos, anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašytas 91 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1867–1944 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Šilutės notarų dokumentų bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašti Šilutės notarų surašyti notariniai aktai, aktų registrai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 43 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1839–1943 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Vertės atkūrimo įstaigos veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos Vertės atkūrimo įstaigos bylos dėl skolų ir ipotekų, nuvertėjusių per infliaciją, vertės atkūrimo.

Apyrašas iš dalies suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Metų ribose įstaigų bei organizacijų prašymų atkurti skolų ir ipotekų vertę nagrinėjimo bylos susistemintos pagal įstaigų bei organizacijų pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyti 242 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1942 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1573, ap. 1, b. 1a.

[2] M. Toeppen. Historisch-comparative Geographie von Preussen.www.books.google.de.

[3] LCVA. F. 1573, ap. 1, b.42.

[4] Meyers Konversationslexikon, www.retrobibliothek.de; www.uni-giessen.de.

[5] LCVA. F. 1573, ap. 1, 20, l. 65, 66, b.69, l. 123.

[6] LCVA. F. 1573, ap. 1, b.202, l. 150, 153.

[7] LCVA. F. 1631, ap. 1, b. 27, l. 303; b. 9, l. 203.

[8] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1924, Nr. 51-1078.

[9] P. Žostautaitė. Klaipėdos kraštas 1923–1939, 1992, psl. 92, 100.

[10] VŽ, 1933, Nr. 419-2900.

[11] Teisininkų kalendorius, 1930 m., psl. 200, 1937 m., psl. 212.

[12] LCVA. F. 1573, ap. 7, b.36, l. 1.

[13] LCVA. F. 1573, ap. 7, b. 21, l. 12.

[14] LCVA. F. 1573, ap. 7, b. 13, l. 68a, 70.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:44