O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1631 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

RUSNĖS VALSČIAUS TEISMO FONDĄ NR. 1631

2008-06-        Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Rusnės karališkoji teismo komisija (Die Königliche Gerichts Kommission Russ) ([1840–1849] m.)

Rusnės karališkoji apskrities teismo komisija (Die Königliche Kreisgerichts Kommission Russ) ([1849–1879] m.)

Rusnės karališkasis valsčiaus teismas (Das Königliche Amtsgericht Russ) ([1879]–1918 m.)

Rusnės valsčiaus teismas (Das Amtsgericht Russ) (1919 m.–1943-06-14)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Rusnės karališkosios teismo komisijos veiklos pradžios data, veiklos teritorija nenustatytos. 1840 m. komisija jau veikė.[1]

Vadovaujantis Prūsijos karaliaus 1849-01-02 potvarkiu apie privačios jurisdikcijos panaikinimą ir teismų sistemos pertvarkymą, įsteigta Rusnės karališkoji apskrities teismo komisija. Komisija veikė prie Karališkojo apskrities teismo Šilutėje.[2] Tiksli komisijos veiklos pradžios data, veiklos teritorija nenustatytos. Dokumentuose komisija dar vadinama Prūsijos karališkąja apskrities teismo komisija Rusnėje (Die Königliche Preussische Kreis-Gericht-Kommission in Russ).

Vadovaujantis 1877-01-27 Teismų santvarkos įstatymu, įsigaliojusiu 1879-10-01[3], Rusnės karališkoji apskrities teismo komisija pertvarkyta į Rusnės karališkąjį valsčiaus teismą. Tiksli pertvarkymo data nenustatyta. Dokumentuose teismas taip pat vadinamas Prūsijos karališkuoju valsčiaus teismu Rusnėje (Das Königliche Preussische Amtsgericht in Russ).

Teismą prižiūrėjo Klaipėdos apygardos teismo prezidentas.

1917 m. Rusnės karališkojo valsčiaus teismo jurisdikcijoje buvo dalis Šilutės apskrities.[4]

Nuo 1919 m. teismas vadinosi Rusnės valsčiaus teismu [5]. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.

Pagal 1920-01-10 įsigaliojusią Versalio taikos sutartį Klaipėdos kraštą atskyrus nuo Vokietijos, buvo pakeistos valsčių teismų jurisdikcijos teritorijų ribos. Dalis Rusnės valsčiaus teismo jurisdikcijoje buvusios teritorijos perėjo Kaukiemio valsčiaus teismo jurisdikcijon, o dalis Kaukiemio valsčiaus teismo ir Šilutės valsčiaus teismo jurisdikcijoje buvusios teritorijos perėjo Rusnės valsčiaus teismo jurisdikcijon.[6]

1924-03-01 įsigaliojusiu Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo pakeitimu Klaipėdos kraštui buvo išplėsta Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo jurisdikcija.[7] Krašte liko veikti Vokietijos teisė, vokiškoji teismų sistema ir teismų proceso įstatymai. Rusnės valsčiaus teismas tęsė veiklą vadovaudamasis 1877 m. Teismų santvarkos įstatymu, 1877 m. Civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso įstatymais bei jų pakeitimais.[8]

Teismą prižiūrėjo Klaipėdos apygardos teismo prezidentas.

Pagal 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymą Klaipėdos krašto teismus prižiūrėjo Vyriausiojo tribunolo Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas.[9]

Rusnės valsčiaus teismo veiklos teritorija buvo dalis Šilutės apskrities.[10]

1939-03-23 Vokietijos reichas prisijungė Klaipėdos kraštą. Rusnės valsčiaus teismas tęsė veiklą vadovaudamasis Vokietijos reicho įstatymais, kurie Klaipėdos krašte įsigaliojo 1939-05-01.[11] Rusnės valsčiaus teismą prižiūrėjo Klaipėdos apygardos teismo prezidentas.

Remiantis Vokietijos reicho teisingumo ministro 1942-02-11 potvarkiu dėl teismų santvarkos supaprastinimo, Rusnės valsčiaus teismas nuo 1943-06-15 likviduotas. Jo veiklos sritis 1943-06-23 perėmė Šilutės valsčiaus teismas.[12]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Rusnės karališkosios teismo komisijos, Rusnės karališkosios apskrities teismo komisijos jurisdikcija nenustatyta.

Rusnės karališkasis valsčiaus teismas sprendė civilines bylas dėl turto, jei turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos sumos, dėl ginčų, susijusių su nuomos, darbo santykiais, dėl skolų grąžinimo, palikimų tvarkymo, turto valdymo teisės atėmimo, globos ir rūpybos steigimo, varžytinių ir kitas bylas; nagrinėjo bylas šaukiamosios teisenos tvarka; sprendė teisės aktais jam priskirtas baudžiamąsias bylas bei atliko pirminius tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Civilines bylas valsčiaus teismo teisėjas sprendė vienas, baudžiamąsias bylas – vienas arba su posėdininkais, renkamais iš gyventojų.

Teisme buvo tvarkomi Prekybos, Sąjungų, Bendrovių, Turtinių teisių, Laivų ir kiti registrai, tvarkomos ir saugomos žemės knygos, saugomi civilinės metrikacijos įstaigų papildomieji registrai bei bažnytinių aktų knygų dublikatai, notarų dokumentai. Teismo žinioje veikė kalėjimas.

Rusnės valsčiaus teismo funkcijos iš esmės nepasikeitė. Prie teismo veikusi Vertės atkūrimo įstaiga (dokumentuose – „Atvertinimo įstaiga“, „Aufwertugsstelle“) nagrinėjo per infliaciją po Pirmojo pasaulinio karo nuvertėjusių skolų ir ipotekų vertės atkūrimo bylas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perėmimo akto nėra.

1966 m. sudaryti Rusnės valsčiaus teismo fondo Nr. 1631 apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyti 1098 apskaitos vienetai.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-10-30 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 4 Rusnės valsčiaus teismo bylas.

2002-05-08 į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašytas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1631 yra 2 apyrašai, 1099 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1782–1943 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fonde yra Domenų teisingumo įstaigos Rusnėje (Das Domänen Justiz Amt Russ), Teisingumo įstaigos Rusnėje (Das Justiz Amt Russ) 1782–1839 m. veiklos dokumentų.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Teismo kanceliarijos veiklos, civilinių, baudžiamųjų bylų ir tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos:

Teismo kanceliarijos veiklos bylos – valdžios, valdymo ir aukštesniųjų teisinių institucijų tvarkomieji dokumentai; teismo kasos, nekilnojamojo turto, inventoriaus ir dokumentų perdavimo prancūzų administracijos atstovui 1920 m. protokolas; teismo revizijų, teismui priklausančio turto inventorizacijos aktai, teismo veiklos apžvalgos; susirašinėjimo teismo veiklos teritorijos nustatymo, kompetencijos, darbo organizavimo, įstatymų taikymo, bylų nagrinėjimo tvarkos, teismo vykdytojų, kalėjimo, Vertės atkūrimo įstaigos, našlaičių reikalų tarėjų veiklos, registrų tvarkymo, įrašų civilinės metrikacijos dokumentuose ištaisymo, statistinių žinių teikimo, teismo sklypo įsigijimo, tarnautojų ariškos kilmės patikrinimo, ūkio, finansų, personalo klausimais dokumentai; teismo ir kalėjimo pastatų statybos ir remonto, civilinės metrikacijos, personalo dokumentai; teismo jurisdikcijoje esančių vietovių, deponuotų sumų ir dokumentų, teisme saugotų civilinės metrikacijos įstaigų papildomųjų registrų bei bažnytinių aktų knygų dublikatų, teismui priklausiusių pastatų ir žemės sklypų, kitiems teismams perduotų bylų ir dokumentų, teismo tarnautojų sąrašai.

Civilinės bylos dėl testamentų sudarymo, perdavimo saugoti teismui ir paskelbimo, vedybų sutarčių įregistravimo, išstojimo iš bažnyčios, palikimo tvarkymo, turto surašymo ir padalinimo mirus savininkui, paveldėjimo įteisinimo, paveldėjimo liudijimo išdavimo, nesantuokinių vaikų įteisinimo, globos ir rūpybos steigimo, žemės ribų nustatymo, nuostolių atlyginimo, įmonių, bendrovių, organizacijų įrašymo į Prekybos, Sąjungų, Bendrovių registrus, leidimo tuoktis antrą kartą ir tuoktis nepilnamečiams, piniginių ieškinių, alimentų, turto pardavimo iš varžytinių, pirkimo sutarties paliudijimo, žemės perleidimo sutarties pripažinimo, priverstinio teismo sprendimo vykdymo, skolos išreikalavimo ir kt.; ne ginčo bylų rinkiniai.

Baudžiamosios bylos dėl vagystės, įžeidimo, išvaržomo turto nuslėpimo.

Teismo tarnautojų asmens bylos.

Teismo kanceliarijos veiklos bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją. Teismo spręstos bylos susistemintos pagal chronologiją, metų ribose - pagal temas ir pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Teismo tarnautojų asmens bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 1071 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1782–1943 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rusnės notarų dokumentų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašti Rusnės notarų surašyti notariniai aktai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 28 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1866–1924 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1631, ap. 1, b. 144.

[2] M. Toeppen. Historisch-comparative Geographie von Preussen.www.books.google.de.

[3] Meyers Konversationslexikon, www.retrobibliothek.de; www.uni-giessen.de.

[4] LCVA. F. 1631, ap. 1, b.26.

[5] LCVA. F. 1631, ap. 1, b.9, l. 200, 201.

[6] LCVA. F. 1631, ap. 1, b. 27, l. 107, 303; b. 9, l. 203.

[7] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1924, Nr. 51-1078.

[8] P. Žostautaitė. Klaipėdos kraštas 1923–1939, 1992, psl. 92, 100.

[9] VŽ, 1933, Nr. 419- 900.

[10] Teisininkų kalendorius, 1930 m., psl. 200, 1937 m., psl. 212.

[11] LCVA. F. 1573, ap. 7, b.36, l. 1.

[12] LCVA. F. 1573, ap. 7, b. 13, l. 48, 60, 68a., 70.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:41