O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1635 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO IR KLAIPĖDOS VALSČIAUS TEISMO FONDĄ NR. 1635

2008-06-        Nr. SA-

Vilnius

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJUS

Sudarytojų pavadinimų pasikeitimai

1. Karališkasis apygardos teismas Klaipėdoje (Das Königliche Landgericht zu Memel) ([1885]–1918 m.)

Klaipėdos apygardos teismas (Das Landgericht Memel) (1919–1922 m.)

Klaipėdos apygardos ir aukščiausiasis teismas (Das Landgericht und Obergericht Memel) (1922–1924 m.)

Klaipėdos apygardos teismas (Das Landgericht Memel) (1924–[1944] m.)

2. Karališkasis apskrities teismas Klaipėdoje (Das Königliche Kreisgericht in Memel) ([1849–1879]m.)

Klaipėdos karališkasis valsčiaus teismas (Das Königliche Amtsgericht Memel) ([1879]–1918 m.)

Klaipėdos valsčiaus teismas (Das Amtsgericht Memel) (1919–[1944] m.)

Sudarytojų įsteigimas, pavaldumas

1. Karališkojo apygardos teismo Klaipėdoje tiksli veiklos pradžios data nenustatyta. 1885 m. teismas jau veikė.[1]

Nuo 1919 m. teismas vadinosi Klaipėdos apygardos teismu. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta.

Teismo administracinę veiklą prižiūrėjo Karaliaučiaus aukščiausiojo apygardos teismo (Das Oberlandesgericht Königsberg) prezidentas.

Pagal 1920-01-10 įsigaliojusią Versalio taikos sutartį Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos. Kraštui administruoti Antantės valstybių paskirtas prancūzų generolas D. Odri 1920-03-03 potvarkiu sudarė atskirą Klaipėdos krašto teismų apygardą su apygardos teismo būstine Klaipėdoje, o 1920-03-15 potvarkiu nustatė teismų kompetenciją ir nurodė, kad artimiausiu metu turi būti įsteigtas Aukščiausiasis teismas Klaipėdos kraštui.[2]

1922–1924 m. dokumentuose teismas buvo vadinamas „Klaipėdos apygardos ir aukščiausiasis teismas“. Pavadinimo pasikeitimo tiksli data nenustatyta.

Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos autonomine dalimi, 1924-03-01 įsigaliojusiu Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo pakeitimu Klaipėdos kraštui buvo išplėsta Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo jurisdikcija.[3] Krašte liko veikti Vokietijos teisė, vokiškoji teismų sistema ir teismų proceso įstatymai. Klaipėdos apygardos teismas veikė vadovaudamasis 1877 m. Teismų santvarkos įstatymu, 1877 m. Civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso įstatymais, jų pakeitimais ir kitais teisės aktais.[4] Teisėjus skyrė Klaipėdos krašto direktorija.

Pagal 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymą Klaipėdos krašto teismus prižiūrėjo Vyriausiojo tribunolo Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas.[5]

Klaipėdos apygardos teismo jurisdikcijoje buvo Klaipėdos, Priekulės, Rusnės, Šilutės ir Viešvilės valsčių teismai.

Vokietijos reichui prisijungus Klaipėdos kraštą, 1939-05-01 Klaipėdos krašte įsigaliojo Vokietijos reicho įstatymai.[6] Klaipėdos apygardos teismą prižiūrėjo Karaliaučiaus aukščiausiojo apygardos teismo prezidentas.

Klaipėdos apygardos teismo veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. teismas dar veikė.

2. Vadovaujantis Prūsijos karaliaus 1849-01-02 potvarkiu apie privačios jurisdikcijos panaikinimą ir teismų sistemos pertvarkymą, įsteigtas Karališkasis apskrities teismas Klaipėdoje. Tiksli teismo veiklos pradžios data, veiklos teritorija nenustatytos. Teismas priklausė Karališkojo apeliacinio teismo Karaliaučiuje apygardai.[7]

Vadovaujantis 1877-01-27 Teismų santvarkos įstatymu, įsigaliojusiu 1879-10-01[8], Karališkasis apskrities teismas Klaipėdoje pertvarkytas į Klaipėdos karališkąjį valsčiaus teismą. Tiksli pertvarkymo data nenustatyta.

Nuo 1919 m. teismas vadinosi Klaipėdos valsčiaus teismu. Tiksli pavadinimo pasikeitimo data nenustatyta. Teismo administracinę veiklą prižiūrėjo Klaipėdos apygardos teismo prezidentas.

Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos autonomine dalimi, 1924-03-01 įsigaliojusiu Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo pakeitimu Klaipėdos kraštui buvo išplėsta Vyriausiojo Lietuvos Tribunolo jurisdikcija. Krašte liko veikti Vokietijos teisė, vokiškoji teismų sistema ir teismų proceso įstatymai. Klaipėdos valsčiaus teismas tęsė veiklą vadovaudamasis 1877 m. Teismų santvarkos įstatymu, 1877 m. Civilinio proceso ir Baudžiamojo proceso įstatymais, jų pakeitimais ir kitais teisės aktais. 

Teismą prižiūrėjo Klaipėdos apygardos teismo prezidentas.

Pagal 1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymą Klaipėdos krašto teismus prižiūrėjo Vyriausiojo tribunolo Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas.

Klaipėdos valsčiaus teismo veiklos teritorija buvo Klaipėdos miestas ir dalis Klaipėdos apskrities.[9]

1939-03-23 Vokietijos reichas prisijungė Klaipėdos kraštą. Klaipėdos valsčiaus teismas tęsė veiklą vadovaudamasis Vokietijos reicho įstatymais, kurie Klaipėdos krašte įsigaliojo 1939-05-01.[10] Teismą prižiūrėjo Klaipėdos apygardos teismo prezidentas.

Klaipėdos valsčiaus teismo veiklos pabaigos data nenustatyta. 1944 m. teismas dar veikė.

Sudarytojų funkcijos

1. Karališkasis apygardos teismas Klaipėdoje buvo pirmoji instancija nagrinėti civilinėms ir baudžiamosioms byloms, įstatymais nepriskirtoms valsčių ir kitų teismų kompetencijai; sprendė civilines bylas dėl valdininkų tarnybinių įgaliojimų viršijimo ar netinkamo pareigų atlikimo, dėl žalos valstybės iždui padarymo, prekybos ginčų, vekselių bylas; baudžiamąsias bylas dėl sunkių nusikaltimų, dėl nepilnamečių įvykdytų nusikaltimų, dėl baustinų veiksmų, numatytų Bankų, Akcijų įstatymuose ir kt. Teismas buvo apeliacinė instancija valsčių teismų sprendimams.

Teismas buvo kolegialus: bylas sprendė trys teisėjai. Prekybos ginčų, vekselių bylas sprendė Prekybos teismas, kurį sudarė teisėjas ir iš prekybininkų išrinkti prekybos teisėjai. Baudžiamąsias bylas dėl sunkių nusikaltimų sprendė prisiekusiųjų teismas. Prie apygardos teismo veikė prokuratūra.

Apygardos teismo prezidentas organizavo ir kontroliavo jo veiklos teritorijoje esančių valsčių teismų administracinę veiklą.

Keičiantis teismo pavadinimui, jo funkcijos iš esmės nesikeitė.

2. Karališkojo apskrities teismo Klaipėdoje jurisdikcija nenustatyta.

Klaipėdos karališkasis valsčiaus teismas sprendė civilines bylas dėl turto, jei turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos sumos, dėl ginčų, susijusių su nuomos, darbo santykiais, dėl skolų grąžinimo, palikimų tvarkymo, turto valdymo teisės atėmimo, globos ir rūpybos steigimo, varžytinių ir kitas bylas; nagrinėjo bylas šaukiamosios teisenos tvarka; sprendė teisės aktais jam priskirtas baudžiamąsias bylas bei atliko pirminius tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Civilines bylas valsčiaus teismo teisėjas sprendė vienas, baudžiamąsias bylas – vienas arba su posėdininkais, renkamais iš gyventojų.

Teisme buvo tvarkomi Prekybos, Sąjungų, Bendrovių, Turtinių teisių, Laivų ir kiti registrai, tvarkomos ir saugomos žemės knygos, saugomi civilinės metrikacijos įstaigų registrų antrieji egzemplioriai bei bažnytinių aktų knygų dublikatai, notarų dokumentai.

Klaipėdos valsčiaus teismo funkcijos iš esmės nepasikeitė. Prie teismo veikusi Vertės atkūrimo įstaiga (Aufwertugsstelle) nagrinėjo per infliaciją po Pirmojo pasaulinio karo nuvertėjusių skolų ir ipotekų vertės atkūrimo bylas.

Prie Klaipėdos apygardos ir valsčiaus teismų veikė kalėjimas.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

Dokumentų įsigijimo šaltinis ir perdavimo į valstybės archyvų sistemą data nenustatyti. Dokumentų perėmimo akto nėra. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo apskaitos dokumentuose nurodyta fondo gavimo data – 1958 m.

1962-05-28 apskaitos dokumentuose buvo įrašyti Klaipėdos apygardos teismo fondo Nr. 1635 apyrašai Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, 1600 apskaitos vienetų.

1966 m. fondas pertvarkytas. Sudaryti Klaipėdos krašto teismų ir teisminių įstaigų fondo Nr. 1635 apyrašai Nr. 1 – 5, į kuriuos įrašyti 1445 apskaitos vienetai. Atrinkta naikinti 4 bylos ir 1 kg pabirų.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialas 1973-10-30 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 28 Klaipėdos apygardos teismo bylas, 8 Priekulės valsčiaus teismo bylas ir 5 Viešvilės valsčiaus teismo bylas.

Sutvarkius gautus dokumentus, 1974-05-20 į apyrašus Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4 ir Nr. 5 papildomai įrašyti 77 apskaitos vienetai.

2008 m. patikslintas fondo pavadinimas. Fondas pavadintas Klaipėdos apygardos teismo ir Klaipėdos valsčiaus teismo fondu.

Iš viso fonde Nr. 1635 yra 5 apyrašai, 1522 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1796–1943 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis.

Fondo Nr.1635 apyraše Nr. 2 įrašytose bylose yra pavienių Klaipėdos teisingumo įstaigos (Das Justiz Amt Memel) 1796 m. dokumentų. Apyraše Nr. 4 yra įrašytų Prokuratūros prie Klaipėdos apygardos teismo (Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Memel) bylų, Klaipėdos teismo iždinės byla. Apyraše Nr. 5 yra įrašytos Priekulės valsčiaus teismo tarnautojo asmens byla ir Viešvilės valsčiaus teismo tarnautojo asmens byla.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Klaipėdos apygardos teismo veiklos bylų apyrašas Nr. 1

Apyraše įrašyti valdymo, aukštesniųjų teisinių institucijų, Klaipėdos apygardos teismo prezidento tvarkomieji dokumentai, teismo prezidiumo nutarimai dėl tarnautojų pareigų paskirstymo, teismo ir teismo vykdytojų veiklos apžvalgos, Klaipėdos, Priekulės, Rusnės, Šilutės valsčių teismų priežiūros bylos, Vyriausiojo tribunolo sprendimų ištraukos.

Susirašinėjimo teismo darbo, prisiekusiųjų teismo posėdžių organizavimo, įstatymų taikymo, kalėjimo, teismo vykdytojų veiklos, prekybos teisėjų, prisiekusiųjų teismo narių ir valsčių teismų posėdininkų rinkimo ir tvirtinimo, statistinių žinių teikimo, teismo bibliotekos komplektavimo, ūkio, personalo ir kitais klausimais dokumentai.

Statistinės žinios apie Klaipėdos krašto bendroves ir draugijas, krašto teismuose spręstas bylas, nusikalstamumą ir nuteistuosius, žemės savininkų pasikeitimus ir kt., advokatų ir privačių asmenų skundai dėl teismų tarnautojų, teismo vykdytojų darbo, advokatų pareiškimai dėl teisėjų nušalinimo, teisės uždaviniai kandidatams į teismo tarnautojus ir jų sprendimai.

Prisiekusiųjų teismo narių, prekybos teisėjų, valsčių teismų posėdininkų sąrašai ir prisaikdinimo aktai, Klaipėdos krašto teismų etatų, darbuotojų, valsčių teismuose spręstų baudžiamųjų bylų dėl muitų taisyklių pažeidimo, registruotų firmų, bendrovių, Klaipėdos apygardos teismo žemės sklypų ir inventoriaus sąrašai, teisėjų ir teismo tarnautojų skyrimo, teismo ir kalėjimo statybos ir remonto, finansų dokumentai, civilinių ir apeliacinių bylų registracijos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 107 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1885–1940 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Klaipėdos apygardos teismo sprendimų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 2

Apyraše įrašyti Klaipėdos apygardos teismo sprendimai apeliacinėse bylose dėl apskųstų valsčių teismų sprendimų, prisiekusiųjų teismo sprendimai baudžiamosiose bylose, prekybos teismo sprendimai; pirmąja instancija nagrinėtos civilinės bylos dėl  piniginio ar daiktinio ieškinio, nuosavybės teisių pripažinimo, žemės valdymo teisės perleidimo, turto pasidalinimo, atlyginimo išmokėjimo, sutarties nesilaikymo, nuostolių atlyginimo, alimentų, skyrybų, leidimo antrą kartą tuoktis ir kt., civilinių bylų registracijos knyga.

Karaliaučiaus aukščiausiojo apygardos teismo Civilinio senato sprendimai dėl apskųstų Klaipėdos apygardos teismo sprendimų.

Klaipėdos apygardos teismo pirmininko drausmės byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir pagal chronologiją. Civilinės bylos metų ribose susistemintos pagal temas ir pagal ieškovų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 984 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1796–1852 m., 1896–1943 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Klaipėdos ir Priekulės notarų dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

Apyraše įrašyti Klaipėdos ir Priekulės notarų surašyti notariniai aktai ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašytas 31 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1864–1898 m. Dokumentai vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, spaudinys.

Klaipėdos valsčiaus teismo veiklos ir civilinių bylų apyrašas Nr. 4

Apyraše įrašyti Klaipėdos apygardos teismo prezidento tvarkomieji dokumentai, Klaipėdos valsčiaus teismo posėdžių, posėdininkų teismo posėdžių protokolai, susirašinėjimo posėdininkų teismo veiklos klausimais dokumentai, posėdininkų sąrašai.

Civilinės bylos dėl nuomos už žemę apmokėjimo, piniginio ieškinio, kliūties tuoktis panaikinimo ir kt., žemės aktai.

Klaipėdos teismo iždinės dokumentų byla dėl varžytinių, Prokuratūros prie Klaipėdos apygardos teismo veiklos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1824–1866 m., 1896–1897 m., 1922–1941 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kandidatų į teismo tarnautojus bandomųjų ir praktikos darbų, teismų tarnautojų asmens, tarnybos ir drausmės bylų apyrašas Nr. 5

Apyraše įrašyti kandidatų į teismo tarnautojus (stažuotojų) bandomieji darbai - teisės uždavinių sprendimai, praktikos darbai – kandidatų surašyti Klaipėdos apygardos teismo ir Klaipėdos, Šilutės, Rusnės ir Priekulės valsčių teismų posėdžių protokolai.

Klaipėdos apygardos teismo ir Klaipėdos valsčiaus teismo tarnautojų asmens bylos, apygardos ir valsčių teismų tarnautojų tarnybos bei drausmės bylos.

Priekulės valsčiaus teismo tarnautojo asmens byla, Viešvilės valsčiaus teismo tarnautojo asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšis. Bandomųjų darbų bylos ir drausmės bylos susistemintos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, praktikos darbų bylos - pagal chronologiją ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Dauguma asmens ir tarnybos bylų susisteminta pagal teismų pavadinimus ir asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 378 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1852-1941 m. Dokumentai vokiečių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja   Laimutė Breslavskienė


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F.1573, ap. 1, 20, l. 65, 66; F. 1635, ap. 1, b. 1.

[2] LCVA. F. 1631, ap. 1, b. 9, l. 203; b. 27, l.171.

[3] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1924, Nr. 51-1078.

[4] P. Žostautaitė. Klaipėdos kraštas 1923–1939, 1992, psl. 92, 100.

[5] VŽ, 1933, Nr. 419-2900.

[6] LCVA. F. 1573, ap. 7, b.36, l. 1.

[7] M. Toeppen. Historisch-comparative Geographie von Preussen.www.books.google.de.

[8] Meyers Konversationslexikon, www.retrobibliothek.de; www.uni-giessen.de.

[9] Teisininkų kalendorius 1930 m., psl. 200; Teisininkų kalendorius 1938 m., psl. 207.

[10] LCVA. F. 1573, ap. 7, b. 36, l. 1.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2014-09-29 13:08