O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1716 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UKMERGĖS APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 1716

2005-11-            Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

1. Ukmergės apskrities Ukmergės I nuovados taikos teisėjas (1918-12-10 – 1924-01-31)

Ukmergės I nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 - 1933-12-01)

2. Ukmergės apskrities Ukmergės II nuovados taikos teisėjas (1918 m.–1924-01-31)

Ukmergės II nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 - 1933-12-01)

Ukmergės apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Ukmergės liaudies teismas (1940 m. gruodžio mėn. – 1941 m.)

Ukmergės apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. -1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas įteisino bendrųjų teismų sistemą Lietuvos Respublikoje. Žemiausia grandis teismų sistemoje buvo taikos teisėjai, kuriuos skyrė teisingumo ministras. Nuovados taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo keletas valsčių.[1]

Ukmergės apskrities Ukmergės I nuovada įsteigta 1918-12-10.[2] Tiksli data, kada 1918 m. įsteigta Ukmergės apskrities Ukmergės II nuovada, nenustatyta.

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad nuo 1920-02-01 Ukmergės apskrities Ukmergės I nuovados taikos teisėjo jurisdikcijai priskiriami Deltuvos, Kavarsko, Kurklių, Pagirių, Panoterių, Siesikų, Taujėnų, Traupio, Ukmergės valsčiai ir Ukmergės miestas, o Ukmergės II nuovados taikos teisėjo - Balninkų, Čiobiškio, Gelvonių, Pabaisko, Šešuolių, Širvintų, Veprių, Želvos ir Žemaitkiemio valsčiai.[3]

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr.54 nustatyta, kad Ukmergės I nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Ukmergės miestas, Ukmergės, Deltuvos, Panoterių, Veprių, Siesikų ir Pagirių valsčiai, o Ukmergės II nuovados taikosteisėjo - Taujėnų, Kavarsko, Žemaitkiemio, Balninkų, Pabaisko ir Želvos valsčiai.[4]

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[5] Žemutine teisminės sistemos grandimi, vietoje taikos teisėjų tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.[6]

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 382 nuo 1933-12-01 įsteigtas Ukmergės apylinkės teismas ir nurodyta, kad jo jurisdikciją sudarys Ukmergės miestas, Deltuvos, Panoterių, Siesikų, Pagirių, Taujėnų, Kovarsko, Pabaisko, Žemaitkiemio ir Veprių valsčiai.[7] Teisingumo ministro 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nustatyta, kad nuo 1938-01-01 Ukmergės apylinkės teismo (Ukmergėje) jurisdikciją sudarys Ukmergės miestas, Deltuvos, Panoterių, Siesikų, Pagirių, Taujėnų, Kovarsko, Pabaisko ir Veprių valsčiai.[8]

1940 m. Ukmergės apylinkės teismo jurisdikciją sudarė Ukmergės miestas, Deltuvos, Panoterių, Siesikų, Pagirių, Taujėnų, Kovarsko, Pabaisko, Veprių, Želvos, Balninkų, Šešuolių, Žemaitkiemio valsčiai.[9]

Tiksli data, kada 1940 m. Ukmergės apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[10]Ukmergės apylinkės teismas buvo pertvarkytas į Ukmergės, Siesikų, Želvos, Kovarsko liaudies teismus, o jo jurisdikcijoje buvę valsčiai paskirstyti atskiriems liaudies teismams.[11]

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Ukmergės liaudies teismas (Ukmergėje). Jo jurisdikcijoje buvo Ukmergės miestas ir Žemaitkiemio valsčius.[12]

Teisingumo liaudies komisaras 1941-01-03 rašte Nr.22 nurodė, kad Ukmergės apskrities liaudies teismai pertvarkyti ir pakeista jų jurisdikcija. Ukmergės liaudies teismo jurisdikcijai 1941 m. buvo priskirti Ukmergės miestas ir Pabaisko valsčius.[13]

Tikslios datos, kada 1940 m. Ukmergės liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. baigė ją, nenustatytos.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.[14]

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Ukmergės apylinkės teismas, nenustatyta. Teisingumo ministro 1941 m. liepos mėn. įsakymu Nr. 51 nuo 1941-07-11 paskirtas Ukmergės apylinkės teismo tvarkytojas.[15]

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[16]

Ukmergės apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Ukmergės miestas, Balninkų, Deltuvos, Kovarsko, Pagirių, Panoterių, Pabaisko, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Veprių, Žemaitkiemio, Želvos valsčiai.[17] 1943 m. Ukmergės apylinkės teismo veikimo teritorija nepasikeitė.[18]

Tiksli data, kada 1944 m. Ukmergės apylinkės teismas nutraukė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Taikos teisėjas bylas sprendė vienas. Taikos teisėjo kompetencijai priklausė civilinės bylos ir ginčai dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, jeigu ginčijamojo dalyko kaina nebuvo didesnė kaip penki tūkstančiai rublių (10 000 markių). Taikos teisėjai sprendė ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos skiriama bausmė buvo ne didesnė, kaip kalėti kalėjime.[19]

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus.[20] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismo kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veiklos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.[21]

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismas sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1965-03-23 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 17983 Ukmergės apylinkės teismo bylas:

13145 Ukmergės I nuovados taikos teisėjo bylas: apyraše Nr. 1 įrašytus 5510, apyraše Nr. 2 - 4360, apyraše Nr. 3 - 1792, apyraše Nr. - 807, apyraše Nr. 5 - 579, apyraše Nr.6 – 58 ir apyraše Nr.7 - 39 saugojimo vienetus;

4830 Ukmergės II nuovados taikos teisėjo bylų: apyraše Nr. 1 įrašytus 4662, apyraše Nr. 2 - 84, apyraše Nr.3 - 69, apyraše Nr.4 - 23 saugojimo vienetus.

Archyve apyrašų numeriai buvo pakeisti.

Papildomai į apyrašus Nr.4 ir Nr.8 1975-01-06 įrašyti 7 apskaitos vienetai, atkelti iš fondo Nr.1696.

Atlikus fondo bylų kiekio ir būklės patikrinimus, papildomai į apyrašus Nr.1 ir Nr.8 1996-1997 m. įrašyti 25 apskaitos vienetai, o iš apyrašo Nr.4 išbrauktas 1 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1716 yra 10 apyrašų, 18014 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1941 m.

Ukmergės liaudies teisme 1940-1941 m. spręstos bylos yra įrašytos fonde Nr. R-824, o Ukmergės apylinkės teisme 1941-1944 m. spręstos bylos – fonde Nr. R-1699.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Ukmergės I nuovados taikos teisėjo spręstos civilinės bylos dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisių pripažinimo, įpėdinystės teisių patvirtinimo, turto padalijimo, globos paskyrimo, skolų išieškojimo, nuostolių atlyginimo, alimentų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 1 įrašytas 5531 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1933 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Ukmergės I nuovados taikos teisėjo spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, savavališko miško kirtimo, naminės degtinės varymo, kūno sužalojimo, kontrabandos ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 2 įrašyti 807 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1933 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Spręstų bylų registracijos ir abėcėlinių knygų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Ukmergės I nuovados taikos teisėjo civilinių, kriminalinių ir baudžiamųjų bylų registracijos, vestų bylų abėcėlinės knygos ir depozitų knygos

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšį ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 3 įrašyti 58 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1934 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašytos Ukmergės II nuovados taikos teisėjo spręstos civilinės bylos dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisių pripažinimo, testamento ir įpėdinystės teisių patvirtinimo, nuostolių atlyginimo, globos paskyrimo, alimentų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 4 įrašyti 4663 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1933 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Ukmergės II nuovados taikos teisėjo spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, žmogžudysčių, sukčiavimo, kontrabandos, degtinės varymo ir pardavimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 5 įrašyti 84 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924-1933 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos Ukmergės II nuovados taikos teisėjo civilinių, kriminalinių ir baudžiamųjų bylų registracijos, vestų bylų abėcėlinės knygos ir depozitų knygos, Ukmergės apylinkės teismo antstolio vykdomųjų bylų rejestrai, pajamų-išlaidų žurnalai, tarnautojos asmens byla.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšį.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 6 įrašyti 92 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1937 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos Ukmergės apylinkės teisme spręstos civilinės bylos dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisių pripažinimo, įpėdinystės teisių patvirtinimo, nuostolių atlyginimo, globos paskyrimo, skolų išieškojimo, alimentų ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 7 įrašyti 4364 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Apsaugos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos Ukmergės apylinkės teisme spręstos apsaugos bylos dėl nekilnojamojo turto nuosavybės teisių pripažinimo, testamento ir įpėdinystės teisių patvirtinimo, skolų išieškojimo, globos paskyrimo, įvaikinimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 8 įrašyti 1797 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1924-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos Ukmergės apylinkės ir liaudies teismuose spręstos baudžiamosios bylos dėl vagysčių, viešosios tvarkos pažeidimo, naminės degtinės varymo ir pardavimo, spirito laikymo, savavališko miško kirtimo, nužudymo, grasinimo, karinės prievolės vengimo ir kt.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 9 įrašyti 579 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1927-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas rankraštis, mašinraštis.

 

Spręstų bylų registracijos ir abėcėlinių knygų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos Ukmergės apylinkės teismo civilinių, kriminalinių ir baudžiamųjų bylų registracijos, vestų bylų abėcėlinės knygos ir depozitų knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal bylų rūšį ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1716 apyraše Nr. 10 įrašyti 39 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1922-1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė


[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau – LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.

[2] Lietuvos teismas 1918-1928 m., K., 1930 m., p. 92 - 93.

[3] LVŽ, 1920 m., Nr. 19, p. 7

[4] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1924 m., Nr. 151 - 1080.

[5] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.

[6] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.

[7] VŽ, 1933 m., Nr. 431 – 2996, 2998.

[8] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 912, ap.1, b. 15, l. 36.

[9] LCVA, F. R-761, ap.1, b. 3, l. 18.

[10] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.

[11] LCVA, F. R-761, ap. 1 b. 3, l. 83.

[12] LCVA, F. R-761, ap. 1 b. 3, l. 83.

[13] LCVA, F. R-761, ap. 1 b. 3, l. 83, 82.

[14] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.

[15] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 1, l. 23, 873.

[16] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941 - 1944), V.,1998 m., psl. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.

[17] LCVA, F. R-624,ap. 1, b. 225, l. 93.

[18] Teisininkų kalendorius 1943 metams, p. 135.

[19] LVŽ, 1919 m., Nr. 2/3 - 26.

[20] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.

[21] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37; F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:16