O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1731 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PASVALIO APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 1731

2005-11-            Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Biržų apskrities Pasvalio nuovados taikos teisėjas (1920-01-26– 1924-01-31)

Pasvalio nuovados taikos teisėjas (1924-02-01 – 1933-11-30)

Pasvalio apylinkės teismas (1933-12-01 – 1940 m.)

Pasvalio liaudies teismas (1940 m. gruodžio mėn. – 1941 m.)

Pasvalio apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. – 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-01-16 Laikinasis Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymas įteisino bendrųjų teismų sistemą Lietuvos Respublikoje. Žemiausia grandis teismų sistemoje buvo taikos teisėjai, kuriuos skyrė teisingumo ministras. Nuovados taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo keletas valsčių.[1]

Biržų apskrities Pasvalio nuovada įsteigta 1920-01-26. [2]

Teisingumo ministerijos 1920-02-06 aplinkraštyje Nr.14 nurodyta, kad nuo 1920-02-01 Biržų apskrities Pasvalio nuovados taikos teisėjo jurisdikcijai priskiriami Daujėnų, Joniškėlio, Krinčino (Paversmės), Pasvalio, Pumpėnų, Pušaloto, Vaškų ir Žeimių valsčiai.[3]

Teisingumo ministro 1924-02-23 įsakymu Nr. 54 nustatyta, kad Pasvalio nuovados taikos teisėjo jurisdikciją nuo 1924-02-01 sudarys Pasvalio miestas, Pasvalio, Joniškėlio, Pušaloto, Vaškų, Linkuvos ir Saločių valsčiai.[4]

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[5] Žemutine teisminės sistemos grandimi, vietoje taikos teisėjų tapo apylinkių teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.[6]

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymu Nr. 384 nuo 1933-12-01 įsteigtas Pasvalio apylinkės teismas,[7]o 1937-12-24 įsakymu Nr. 419 nustatyta, kad nuo 1938-01-01 Pasvalio apylinkės teismo (Pasvalyje) jurisdikciją sudarys Pasvalio miestas, Pasvalio, Krinčino, Joniškėlio, Saločių ir Vaškų valsčiai.[8] 1940 m. teismo jurisdikcija nepasikeitė.[9]

Tiksli data, kada 1940 m. Pasvalio apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku ,,Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo“ apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[10]Pasvalio apylinkės teismas buvo pertvarkytas į Pasvalio ir Vaškų liaudies teismus. Pakeista ir buvusio Pasvalio apylinkės teismo jurisdikcija.[11]

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Pasvalio liaudies teismas. Jo jurisdikcijoje buvo Pasvalio ir Krinčino valsčiai.[12]

Tikslios datos, kada 1940 m. Pasvalio liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. ją baigė, nenustatytos.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.[13]

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas ir pradėjo veiklą Pasvalio apylinkės teismas nenustatyta.

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[14]

Pasvalio apylinkės teismo jurisdikcijoje 1942-07-01 buvo Pasvalio miestas, Joniškėlio, Krinčino, Pasvalio, Saločių ir Vaškų valsčiai. Teisingumo generalinio tarėjo 1943 m gegužės mėn. įsakymu Pasvalio apylinkės teismui nuo 1943-06-01 nustatyta nauja jurisdikcija - Pasvalio miestas, Pasvalio, Daujėnų, Krinčino, Joniškėlio, Saločių ir Vaškų valsčiai.[15]

Tiksli data, kada 1944 m. Pasvalio apylinkės teismas baigė veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Taikos teisėjas bylas sprendė vienas. Taikos teisėjo kompetencijai priklausė civilinės bylos ir ginčai dėl kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, jeigu ginčijamojo dalyko kaina nebuvo didesnė kaip penki tūkstančiai rublių (10 000 markių). Taikos teisėjai sprendė ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos skiriama bausmė buvo ne didesnė, kaip kalėti kalėjime.[16]

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus[17] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismo kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veiklos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.[18]

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismas sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Sutvarkius 1964 m. rastas 659 Pasvalio apylinkės teismo bylas ir 0,5 kg pabirų, į Lietuvos TSR centriniame valstybės archyve sudarytą apyrašą Nr. 1 1965-01-04 buvo įrašyta 660 apskaitos vienetų. Nurodyti iš kur gauti dokumentai negalima, nes Dokumentų perdavimo - perėmimo akto nėra.

Sutvarkius rastas 72 bylas, papildomai į apyrašą Nr. 1 1967-06-07 buvo įrašyti 22 apskaitos vienetai, 50 saugojimo vienetų atrinkta naikinti.

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Panevėžio filialas 1970-12-22 perdavė archyvui 3957 Pasvalio apylinkės ir liaudies teismų bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1-3: apyraše Nr.1 - 1290, apyraše Nr. 2 –2439 ir apyraše Nr. 3 – 228 apskaitos vienetai. Gautas apyrašas Nr. 1 sujungtas su archyve sudarytu apyrašu Nr. 1.

Papildomai į apyrašą Nr. 1 1980-04-19 įrašyti 2 apskaitos vienetai.

Panevėžio valstybinis archyvas 1992-03-18 perdavė Biržų apylinkės teismo bylas. Patikslinus šių bylų fondinę priklausomybę 1994-01-28 rastos 46 Pasvalio apylinkės teismui priklausančios bylos, kurios 1994-05-09 įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Patikslinus iš Panevėžio valstybinio archyvo 1992-03-18 gautų Panevėžio apygardos teismo antstolio Kupiškyje bylų fondinę priklausomybę, 14 bylų priskirta Pasvalio apylinkės teismo fondui. Šios bylos 1994-09-28 įrašytos į apyrašą Nr. 1.

1994-14-10 patikslintas bylų skaičius fonde.

Iš fondo Nr.1795 1995-12-12 atkelti 3 apskaitos vienetai įrašyti apyrašuose Nr.2 ir Nr.3

Iš viso fonde Nr. 1731 yra 3 apyrašai, 4724 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

Fondo apyraše Nr. 2 yra 1919-1920 m. Joniškėlio apskrities Joniškėlio nuovados taikos teisėjo pradėtų spręsti bylų.

 

Veiklos, civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti teismo susirašinėjimo organizaciniais klausimais dokumentai, teisiamųjų posėdžių dienoraščiai, turto perdavimo-priėmimo aktai, išlaidų apyskaitos, asmenų prašymai priimti į darbą teisme, tarnautojų asmens bylos, algų lapai; teisme spręstos apsaugos bylos dėl neteisėtų teismo antstolio veiksmų, varžytinių sustabdymo, turto padalinimo, globos paskyrimo, įpėdinystės teisių, testamento patvirtinimo, nuosavybės teisių pripažinimo, vaikų įteisinimo, pavardės ištaisymo ir kt., civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, įpėdinystės teisių patvirtinimo, turto padalijimo, globos paskyrimo, skolos išieškojimo ir kt., baudžiamosios bylos dėl įstatymų ir viešosios tvarkos pažeidimo, svetimo turto pasisavinimo ir slėpimo, vagysčių, sukčiavimo ir kt., apeliacijos bylos dėl dalies grąžinimo, nuomos sutarties nevykdymo, nuostolių atlyginimo, skolos išieškojimo, teismo antstolio vykdomosios bylos.

Apyrašas dalinai suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją. Metų ribose – dalis civilinių ir baudžiamųjų bylų susistemintos pagal ieškovų ar kaltinamų asmenų pavardes, abėcėlės tvarka, dalis - pagal temas, nenurodant asmenų vardų ir pavardžių. Sudaryta chronologinė ir teminė rodyklės.

Iš viso fondo Nr. 1731 apyraše Nr. 1 įrašyti 2042 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos teisme spręstos civilinės bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, įpėdinystės teisių, testamento patvirtinimo, turto padalijimo, globos paskyrimo, skolos išieškojimo, algos ir nuostolių atlyginimo, įpėdinystės teisės atsisakymo, įsūnijimo, dokumentų gavimo ir išreikalavimo, dokumentų galios panaikinimo, sprendimo pripažinimo vykdytinu, neteisėtų pareigūnų veiksmų, sutarties nepildymo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją. Ieškovų vardai ir pavardės nenurodytos. Sudaryta chronologinė ir teminė rodyklės.

Iš viso fondo Nr. 1731 apyraše Nr. 2 įrašyti 2452 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Apsaugos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos teisme spręstos apsaugos bylos dėl nuosavybės teisių pripažinimo, testamento patvirtinimo, turto padalinimo, įpėdinystės teisių patvirtinimo, globos paskyrimo, skolos išieškojimo ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją. Ieškovų vardai ir pavardės nenurodytos. Sudaryta chronologinė ir teminė rodyklės.

Iš viso fondo Nr. 1731 apyraše Nr. 3 įrašyta 230 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1933-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1] Laikinosios Vyriausybės žinios (toliau - LVŽ), 1919 m., Nr. 2 - 3.
[2] Lietuvos teismas 1918 - 1928 m., K., 1930 m., p. 112.
[3] LVŽ, 1920 m., Nr. 19.
[4] VŽ, 1924 m., Nr. 151-1080.
[5] Vyriausybės žinios (toliau - VŽ), 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[6] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[7] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA), F. 1715, ap. 4, b. 1, l.. 107.
[8] LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l..39.
[9] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 20 a.p.
[10] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
[11] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 86.
[12] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 86.
[13] LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
[14] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944), V., 1998 m., p. 157, 163, 177-179; LCVA, F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 22 - 24.
[15] LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 99, 51.
[16] LVŽ, 1919 m., Nr. 2/3 - 26.
[17] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[18] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37; F. R-.624, ap. 2, b. 39, l. 18.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 15:13