O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 846 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

DUSETŲ APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. 846

2005-10-      Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Dusetų apylinkės teismas (1933-12-01–1940 m. gruodžio mėn.)

Dusetų liaudies teismas (1940-12-04–1941 m.)

Dusetų apylinkės teismas (1941 m. liepos mėn. –1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1933-07-11 Teismų santvarkos įstatymas nustatė Lietuvos Respublikos teismų organizacijos ir veiklos principus.[1] Žemutine teisminės sistemos grandimi vietoje Taikos teisėjų tapo apylinkės teismai, steigiami įstatymu. Apylinkės teismo būstinę ir apylinkės ribas nustatė teisingumo ministras, o teisėjus skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentas teisingumo ministro teikimu.[2]

1933-10-10 Apylinkių teismams steigti įstatyme nurodyta, kad steigiamas Dusetų apylinkės teismas.[3]

Teisingumo ministro 1933-11-18 įsakymais nustatyta Dusetų apylinkės teismą įsteigti iki 1933-12-01 ir, kad Dusetų apylinkės teismo jurisdikciją sudarys Zarasų apskrities Antalieptės, Antazavės, Dusetų ir Jūžintų valsčiai.[4] Dusetų apylinkės teismo veikimo teritorija iki 1940 m. nesikeitė.[5] Tiksli data, kada 1940 m. Dusetų apylinkės teismas baigė savo veiklą, nenustatyta.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940-11-30 įsaku „Dėl Lietuvos TSR teismų sistemos pertvarkymo” apylinkių teismai pertvarkyti į liaudies teismus.[6]

Teisingumo liaudies komisaro 1940-12-04 patvirtintame Lietuvos TSR liaudies teismų sąraše įrašytas Dusetų liaudies teismas. Teismo jurisdikcijoje buvo Dusetų, Antazavės ir Antalieptės valsčiai.[7]

Tikslios datos, kada 1940 m. Dusetų liaudies teismas pradėjo veiklą ir kada 1941 m. baigė ją, nenustatytos.

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės bei teisminės santvarkos įstatymus, kitus teisės aktus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismų įstaigos.[8]

Tiksli data, kada 1941 m. liepos mėn. buvo atkurtas Dusetų apylinkės teismas, nenustatyta.

1942 m. pradžioje Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais teisės aktais. Galiojo tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.[9]

1941-10-03 Dusetų apylinkės teismo jurisdikcijoje buvo Antalieptės, Antazavės, Dusetų ir Jūžintų valsčiai. Teismo jurisdikcija 1942-07-01 nepasikeitė.[10]

Tiksli data, kada 1944 m. Dusetų apylinkės teismas baigė savo veiklą, nenustatyta.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Apylinkės teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas ir baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamuosiuose įstatymuose nustatyta bausmė, lengvesnė kaip sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės ir vietos savivaldybės tarnautojų tarnybinių nusikaltimų ir dėl nusikaltimų prieš valstybės saugumą. Taip pat apylinkės teismas sprendė bylas, kurios jam buvo priskirtos pagal kitus įstatymus.[11] Apylinkės teisme teisėjas bylas sprendė vienas.

Teisingumo ministras 1934-10-10 įsakymu Nr.988 Dusetų apylinkės teisėjui pavedė atlikti notarams skirtą darbą.[12]

Nuo 1942-07-15 apylinkės teismo kompetencijai priklausė civilinės ginčo bylos dėl turtinių teisių, būstų naudojimo, darbo arba mokymo santykių, nuostolių atlyginimo, kaimyninės teisės pažeidimo, išlaikymo ir baudžiamosios bylos, už kurias buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veiklos. Apylinkės teismų kompetencijai priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai.[13]

Liaudies teismas buvo pirmoji teismo instancija sprendusi civilines bylas dėl turtinių ginčų, įpėdinystės teisių pripažinimo, atlyginimo už darbą, nuomos, skolų, alimentų išieškojimo, padarytų nuostolių atlyginimo, ištuokos ir kt., taip pat baudžiamąsias bylas dėl kūno sužalojimo, muštynių, chuliganizmo, išžaginimo, padirbtų pinigų platinimo, garbės ir orumo įžeidimo, svetimo turto pasisavinimo, spekuliacijos, valstybinės prievolės neatlikimo, piktnaudžiavimo pareigomis, šmeižto, kyšio davimo, sukčiavimo, kerštavimo ir kt. Bylas teismas sprendė kolegialiai, kartu su liaudies tarėjais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Ukmergės filialas 1967-10-19 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 717 Dusetų apylinkės teismo bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 - 3.

Iš viso fonde Nr. 846 yra 3 apyrašai, 720 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1934-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Veiklos, civilinių, apsaugos ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos Dusetų apylinkės teismo susirašinėjimo organizaciniais klausimais dokumentai, piliečių prašymai išduoti pažymėjimus apie neiškeltas teismines bylas; teisme spręstos civilinės ir apsaugos bylos dėl testamento ir teisių į turtą patvirtinimo, alimentų, nuostolių, skolų, mokesčių išieškojimo, atlyginimo išmokėjimo, ištuokos, išlaikymo, įpėdinystės, įvaikinimo, gimimo, mirimo metrikų sudarymo ir kt.,baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kūno sužalojimo, viešosios tvarkos pažeidimo ir kt.,

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 846 apyraše Nr. 1 įrašyti 448 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1934 - 1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos, civilinių ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Dusetų apylinkės ir liaudies teismuose spręstos civilinės bylos dėl teisių į turtą patvirtinimo, skolų išieškojimo, atlyginimo išmokėjimo, santuokos nutraukimo, gimimo, mirimo metrikų sudarymo ir baudžiamosios bylos dėl vagysčių, kūno sužalojimo, viešosios tvarkos pažeidimo ir kt., susirašinėjimo organizaciniais klausimais dokumentai bei piliečių prašymai išduoti pažymėjimus apie neiškeltas teismines bylas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 846 apyraše Nr. 2 įrašyta 120 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1937-1941 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Civilinių, apsaugos ir baudžiamųjų bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Dusetų apylinkės teisme spręstos civilinės ir apsaugos bylos dėl testamento patvirtinimo, algos išmokėjimo, gimimo metrikų sudarymo, įvaikinimo, tėvystės nustatymo ir kt. bei baudžiamosios bylos dėl kūno sužalojimo; Zarasų notaro gauti raštai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo 846 apyraše Nr. 3 įrašyti 152 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1938 m., 1941-1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdas - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Ona Lomanaitė[1] Vyriausybės žinios (toliau – VŽ), 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[2] Ten pat.
[3] VŽ, 1933 m., Nr.427 - 2942.
[4] VŽ, 1933 m., Nr 431 - 2996, 2997, 2998.
[5] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. R- 761, ap. 1, b. 3, l. 21.
[6] LCVA, F. R-758, ap. 1, b. 42, l. 97.
[7] LCVA, F. R-761, ap. 1, b. 3, l. 86.
[8] LCVA, F.R-624, ap. 2, b. 49, l. 1.
[9] Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941 - 1944), V., 1998 m., p. 157, 163, 177 - 179; LCVA, F. R-624, ap. 2,b. 49, l. 22 - 24.
[10] LCVA, F. R-624, ap. 1, b. 225, l. 98.
[11] VŽ, 1933 m., Nr. 419 - 2900.
[12] VŽ, 1934 m., Nr. 460 – 3215.
[13] LCVA, F. R-1549, ap. 1, b. 29, l. 37, F. R-624, ap. 2, b. 39, l. 18.  
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-01 16:07