O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 864 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE TAIKOS TEISMO KAMOJYSE FONDĄ NR. 864

2005-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I.  INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju III Okręgu Powiatu Święciańskiego) (1920-01-20 – 1920-07-23)

Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjas (Sędzia Pokoju III Okręgu Powiatu Święciańskiego) (1920-11-25 – 1923-04-30)

Taikos teismas Kamojyse (Sąd Pokoju w Komajach) (1923-05-01 - 1926-12-31)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vilniaus apygardos teismo 1919-07-11 nutarimu Švenčionių apskritis buvo suskirstyta į 4 taikos teisėjų apygardas. III apygardą sudarė Adutiškio, Jasionių, Kabilninko, Kamojų, Mielagėnų ir Tverečiaus valsčiai.[1] Rytų žemių generalinis komisaras 1920-01-09 paskyrė III apygardos taikos teisėją, kuris 1920-01-20 pradėjo veiklą.[2]

Lenkijos kariuomenei 1920 m. vasarą traukiantis iš Rytų žemių, Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjas, vadovaudamasis Rytų žemių generalinio komisaro 1920-07-23 potvarkiu, veiklą nutraukė.[3]

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktorius 1920-11-25 potvarkiu paskyrė į Švenčionių apskritį taikos teisėją [4], kuris atnaujino veiklą buvusioje III taikos teisėjo apygardos teritorijoje.

Remiantis Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos teisingumo departamento direktoriaus 1921-09-24 potvarkiu, nuo 1921-10-01 Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjo jurisdikcijoje buvo Adutiškio, Jasionių, Kabilninko, Kamojų, Mielagėnų ir Tverečiaus valsčiai.[5]

Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1922-05-06 potvarkiu visos Vilniaus krašte veikusios teisėtvarkos institucijos buvo paliktos veikti iki pertvarkymo.[6]

Vadovaujantis Teisingumo ministerijos 1923-03-17 raštu dėl teismų pavadinimų suvienodinimo, Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjo institucija nuo 1923-05-01 vadinosi Taikos teismu Kamojyse.[7]

Remiantis Lenkijos Respublikos teisingumo ministro 1926-11-06 potvarkiu, Taikos teismas Kamojyse nuo 1927-01-01 perkeltas į Adutiškį.[8]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Teismas sprendė civilines bylas dėl turto ir jo padalinimo, jeigu turto vertė neviršijo įstatymuose nurodytos vertės, globos paskyrimo turtui, likusiam be šeimininko, tėvystės nustatymo, globos paskyrimo našlaičiams bei jų turto apsaugos, nuomos sutarčių vykdymo arba nutraukimo, prarasto turto grąžinimo, ginčytino turto apsaugos ir kt.; baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų (chuliganizmo, smulkių vagysčių, miško kirtimo be leidimo, svetimo turto niokojimo ir kt.) už kuriuos buvo numatyta bausmė iki 1-2 metų laisvės atėmimo arba skiriama atitinkama piniginė bauda, atliko pirminius tardymo veiksmus, kuriuos jam pavesdavo apygardos teismas.

Taikos teisėjas, vėliau miesto teismo teisėjas, sprendė bylas vienas. Teisėjo sprendimai galėjo būti apskųsti Vilniaus apygardos teismui.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Taikos teismo Kamojyse dokumentai Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve gauti 1970-07-24. Dokumentų perdavimo akto fondo byloje nėra. Apyrašas Nr. 1 sudarytas 1968 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Švenčionių filiale.

Į apskaitos dokumentus 1970-08-27 buvo įrašytas 1 apyrašas, 449 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 864 yra 1 apyrašas, 449 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923-1929 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Fondas nepilnas, nėra teismo veiklos dokumentų. Fonde yra Taikos teismo Adutiškyje dokumentų.

Švenčionių apskrities III apygardos taikos teisėjo spręstų bylų yra Švenčionių apskrities I, II ir III apygardų taikos teisėjų fonde Nr. 865 ir Miesto teismo Švenčionyse fonde Nr. 43.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl nepaklusimo valdžios atstovams ir jų įžeidinėjimo, karinės tarnybos vengimo, nelegalaus ginklų laikymo, savavališko miško kirtimo, žvejybos be leidimo, chuliganizmo, vagysčių, svetimo turto gadinimo, naminės degtinės varymo ir slaptos prekybos ja ir kt.;

civilinės bylos dėl nuosavybės teisių į nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą pripažinimo, neteisėtai pasisavintos žemės grąžinimo, teisių į palikimą pripažinimo ir palikimo padalinimo, dėl globos našlaičiams ar neįgaliems asmenims paskyrimo ir jų turto apsaugos ir kt.

Apyrašas suminis. Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, temų ribose – pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 864 apyraše Nr. 1 įrašyti 449 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1929 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA). F. 129, ap. Nr. 1, b. 2873, l. 11, 15, 64 a.p., 95.
[2] Ten pat, ap. 6, b. 1207, l. 10, 12.
[3] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 50, l. 1, b. 2840, l. 41a.
[4] Dziennik Urzędowy Tymczsowej Komisji Rządzącej (toliau – DU TKR), 1920, Nr. 7-21.
[5] DU TKR,1921, Nr. 31-354 .
[6] LCVA. F. 129, ap. 1, b. 23, l. 39.
[7] Ten pat, b. 55, l. 89.
[8] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (toliau-DU RP), 1926, Nr. 115-670, LCVA. F. 129, ap.1, b. 264, l. 74.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

TAIKOS TEISMO KAMOJUOSE FONDO NR. 864 PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 1 BYLŲ ANTRAŠČIŲ TOBULINIMĄ)

2016-07-04 Nr. SA-19

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Taikos teismo Kamojuose fondą Nr. 864 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-12-28 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-388/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Iš viso fonde Nr. 864 buvo 1 apyrašas, 453 apskaitos vienetai. Apyrašas buvo suminis.

2015 m. patobulintos fondo Nr. 864 apyrašo Nr. 1 bylų antraštės, patikslintas bylų skaičius. Į patobulintą apyrašą Nr. 1 įrašytos 2 bylos: Nr. 436a ir Nr. 450 (senas fondo Nr. 864 apyrašas Nr. 1).

Fondo pertvarkymo metu 3 fondui nepriklausančios bylos buvo perkeltos į kitus fondus:

byla Nr. 366 perkelta į Miesto teismo Švenčionyse fondą Nr. 43,

bylos Nr. 250, 293 – į Miesto teismo Švenčionėliuose fondą Nr. 866.

Bylos kataloguotos, duomenys įtraukti į vardinę Asmenų duomenų bazę, bylų sisteminimas apyraše nekeistas. Baudžiamųjų bylų antraštėse nurodyta kaltinamojo pavardė, civilinių bylų antraštėse pirmąja nurodyta ieškovo pavardė.

Į Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašą Nr. 1 įrašytos Taikos teismo Kamojuose 1921–1926 m. spręstos bylos.

Iš viso fonde Nr. 864 yra 1 apyrašas, 452 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, vokiečių, rusų ir jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.

Fonde yra Miesto teismų Adutiškyje ir Švenčionyse 1927–1939 m. dokumentų.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašytos baudžiamosios bylos dėl karinės tarnybos vengimo, ginklo laikymo be leidimo, vagysčių, įžeidimo, šmeižto, kūno sužalojimo, miško kirtimo, gyvulių ganymo svetimuose laukuose, turto pasisavinimo ir kt.;

civilinės bylos dėl globos turtui, nepilnamečiams vaikams skyrimo, palikimo, nuosavybės teisių į žemę ir pastatus pripažinimo bei patvirtinimo, iškeldinimo, nuostolių atlyginimo ir kt.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 452 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m. Dokumentai lenkų, lietuvių, rusų, vokiečių, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, brėžinys.Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Elena Vydrina

  

  

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 07:49