O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-518 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ŠVENČIONIŲ APYLINKĖS TEISMO FONDĄ NR. R-518

2004-12-15    Nr.SA-89/1

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Švenčionių apylinkės teismas (1941-07-16– 1944 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Laikinoji Lietuvos Vyriausybė 1941-07-02 nutarimu panaikino  Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo baudžiamosios ir civilinės teisės įstatymus bei teisminės santvarkos ir advokatūros įstatymus, išleistus po 1940-06-15. Šiuo nutarimu taip pat  buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios  teismų įstaigos. Apylinkių teismai perėmė buvusių liaudies teismų bylas, raštus ir turtą.Teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Švenčionių apylinkės teismui priskirti Švenčionių, Adutiškio, Vydžių ir Svyrių rajonai, teismo būstinė perkelta į Švenčionis ir teismas pavadintas Švenčionių apylinkės teismu.1 Švenčionių apylinkės teismo teisėju nuo 1941-10-01 laikinai paskirtas Vilniaus apygardos teismo kandidatas  Alfonsas Jakubėnas. 2

Nuo 1942-01-01 Vokietija įvedė savo teisę ir kraštą tvarkė vadovaudamasi okupacinės valdžios institucijų leidžiamais potvarkiais. Buvo palikti galioti tik tie Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie neprieštaravo Vokietijos teisei ir interesams.3

1941-10-01 buvo patvirtinti šie Švenčionių apylinkės teismo etatai: teisėjas tvarkytojas  - 1, teisėjas – 1,  antstoliai I eilės -1,  sekretoriai  I eilės - 1, ipotekos knygų vedėjas – 1, sekretoriai III eilės -1,  mašininkės II eilės - 1, raštininkai  I eilės  - 2, sargai - 1.4

Švenčionių apylinkės teismo teisėjui A. Jakubėnui nuo 1942-07-16 pavedamos teismo tvarkytojo pareigos. Stasys Volungė nuo 1942-07-16 paskiriamas Švenčionių apylinkės teismo teisėju. 5

1942-07-01 Švenčionių apylinkės teismo veikimo teritoriją sudarė Švenčionių miestas, Adutiškio, Daugėliškio, Melagėnų, Švenčionių, Tverečiaus, Vydžių, Lentupio valsčiai. Švenčionių apylinkės teismas buvo pavaldus Vilniaus apygardos teismui.

Švenčionėlių apylinkės teismas 1942-07-31 kreipėsi į Teisingumo generalinį tarėją prašydamas išskirti Pabradės valsčių iš Švenčionėlių apylinkės teismo veikimo teritorijos ir prijungti jį prie Švenčionių apylinkės teismo veikimo teritorijos.6 Tikslios datos, kada Pabradės valsčius buvo priskirtas Švenčionių apylinkės teismo veikimo teritorijai, archyvo saugomuose dokumentų fonduose rasti nepavyko.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Švenčionių apylinkės teismas, kaip ir kiti apylinkių teismai, sprendė visas civilines bylas kaip pirma teismo instancija ir tas baudžiamąsias bylas, už kurias buvo galima skirti didžiausią bausmę 1 ½ metų paprastojo kalėjimo. 7

Nuo 1942-07-15 apylinkių teismų bylų priklausomybė civilinės teisės ginčuose apėmė ginčus dėl iš turtinių teisių kilusių pretenzijų, kai turto piniginė vertė neviršijo 1000 RM, jeigu jie, neatsižvelgiant į turto vertę, nebuvo pavesti apygardų teismams; ginčus tarp būstų nuomotojų ir nuomininkų dėl būstų naudojimo; ginčus tarp darbdavių ir dirbančiųjų dėl darbo arba mokymo santykių, taip pat dėl nuostolių atlyginimo pretenzijų, susijusių su šiais santykiais; ginčus dėl naminių gyvulių, turto valdymo arba dėl kaimyninės teisės pažeidimo; pretenzijas dėl įstatyminės išlaikymo pareigos, pagrįstos santuoka arba giminyste, atlikimo bei dėl nesantuokinio lytinio bendravimo.

Apylinkių teismams priklausė baudžiamosios bylos dėl baudžiamosios veikos, už kurią buvo nustatyta mažesnė bausmė negu sunkiųjų darbų kalėjimas, išskyrus bylas dėl valstybės bei savivaldybių tarnautojų tarnybinės baudžiamosios veikos. Apylinkių teismams taip pat priklausė apsaugos (ne ginčo) bylos ir tos bylos, kurias jiems pavesdavo kiti teismai. 8

Tikslios datos, kada 1944 m. Švenčionių apylinkės teismas baigė savo darbą, archyve saugomų fondų dokumentuose nerasta.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Švenčionių filialas 1970-07-24 perdavimo aktu Nr.1 perdavė Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui 264 Švenčionių apylinkės teismo 1941-1944 m. baudžiamąsias ir civilines bylas, kurios 1970-08-26 įrašytos į apskaitos dokumentus.

2004 m. fonde Nr. R-518 buvo vienas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašytos 264 bylos.

2004 m. asmenų duomenų paieškai pagreitinti sudaryta apyrašo Nr.1 rodyklė. Kartu buvo patikslintos 1968 m. Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Švenčionių filiale sudaryto suminio apyrašo bylų antraštės, dokumentų datos. Bylų sisteminimas nepakeistas, bylos neperšifruotos. Atliktas fondo bylų skaičiaus ir būklės patikrinimas. Patobulinus bylų antraštes, sudaryta ir į apyrašą papildomai įrašyta 1 byla – senas fondo Nr.R-518 apyrašas Nr.1. CDEK protokoliniu sprendimu (2004-12-27 protokolas Nr. 9) bylų antraštės buvo papildytos skliausteliuose nurodant, ar įrašyta byla yra civilinė ar baudžiamoji, kadangi į apyrašą yra įrašytos dviejų rūšių bylos.

Iš viso fondo Nr. R-518 apyraše Nr. 1 yra 265 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m.

 

Baudžiamųjų ir civilinių bylų nuolatinio saugojimo apyrašas Nr. 1

 

Fondo Nr. R-518 baudžiamųjų ir civilinių bylų nuolatinio saugojimo apyraše Nr. 1 įrašytos Švenčionių apylinkės teisme nagrinėtos baudžiamosios bylos dėl vogtų daiktų slėpimo, valdiško turto pasisavinimo, įtarimo palaikant ryšį su partizanais, sumušimo, sužalojimo, įžeidimo, smulkaus chuliganizmo, viešosios tvarkos pažeidimo, savavališko miško kirtimo bei naminės degtinės gaminimo, laikymo ar gabenimo, teismo antstolio nurodymo nevykdymo; civilinės bylos dėl kilnojamo ir nekilnojamo turto, testamento patvirtinimo ar panaikinimo, nuostolių atlyginimo, skolos grąžinimo, atlyginimo už darbą, iškeldinimo iš buto, globėjo paskyrimo, alimentų, gimimo metrikų sudarymo.

Bylos apyraše įrašytos teminiu – chronologiniu principu, kuris nėra jis griežtai išlaikytas. Apyrašas nepertvarkytas, bylos neperšifruotos, todėl sudaryta apyrašo bylų rodyklė (rodyklė pridedama).

Iš viso fondo Nr. R-518 apyraše Nr. 1 įrašyti 265 apskaitos vienetai nuo Nr. 1 iki Nr. 265. Dokumentų chronologinės ribos 1941-1944 m.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė   Zita Zakrevskaitė

____________________________

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F.R-624,ap.2, b.49, l.1, 5.

Ten pat, b.128, l.55.

Bubnys A., Vokiečių okupuota Lietuva (1941-1944),V.1998, l.157,163, 177-179.

LCVA, F.R-624, ap.1, b.74, l.9.

Ten pat, ap. 2, b.1, l.480, 484.

Ten pat, ap.1, b.225, l.94,192.

Ten pat, F.R-1549, ap.1. b.29, l.37.

LCVA, F.R-624, ap.2, b.39, l.18

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-02 08:10