O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-521 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR VALSTYBINIO GAMYBINIO TECHNINIO ŽEMĖS ŪKIO APRŪRINIMO KOMITETO FONDĄ NR. R-521

2010-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Respublikinis susivienijimas ,,Lietuvos žemės ūkio technika“ (1961-03-31–1978-09-04)

Lietuvos TSR valstybinis gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komitetas (1978-09-05–1985-12-16)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1961-03-31 nutarimu Nr. 185 buvo įsteigtas Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Respublikinis susivienijimas ,,Lietuvos žemės ūkio technika“. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1964-04-07 nutarimu Nr. 163 patvirtinti susivienijimo nuostatai.1 Susivienijimas buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai ir Visasąjunginiam susivienijimui ,,Sąjungos žemės ūkio technika“.

Dokumentuose susivienijimas taip pat buvo vadinamas Respublikiniu susivienijimu ,,Lietuvos žemės ūkio technika“.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1978-09-05 įsaku Nr. IX-2908 Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Respublikinis susivienijimas ,,Lietuvos žemės ūkio technika“ pertvarkytas į Lietuvos TSR valstybinį gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komitetą.2 Komitetas buvo pavaldus Lietuvos TSR Ministrų Tarybai, TSRSvalstybiniam gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komitetui.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1985-12-16 įsaku Nr. XI-554 „Dėl agropramoninio komplekso valdymo organų sistemos pakeitimų“ bei Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1985-12-16 nutarimu Nr. 334 Lietuvos TSR valstybinis gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komitetas buvo panaikintas.3

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Respublikinis susivienijimas ,,Lietuvos žemės ūkio technika“, vėliau Lietuvos TSR valstybinis gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komitetas aprūpino kolūkius, tarybinius ūkius ir kitas žemės ūkio įmones technika, mineralinėmis trąšomis ir kitomis materialinėmis-techninėmis priemonėmis, vykdė žemės ūkio technikos valstybinę priežiūrą, organizavo technikos remontą, žemės ūkio darbų mechanizavimą, pažangių technologijų diegimą.

Iki 1964-10-28 susivienijimas ,,Lietuvos žemės ūkio technika“ rengė melioravimo darbų projektus bei planus, vykdė melioracijos ir vandens ūkio objektų projektavimą, statybą bei eksploatavimą, taip pat nusausintų žemių įsisavinimo ir gerinimo darbus, rūpinosi durpių ir kalkių gavyba bei išvežimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas (toliau – archyvas) 1986-01-15 iš Lietuvos TSR valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komiteto perėmė 806 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Archyvas 1986-03-05 iš Lietuvos TSR valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komiteto perėmė 1748 bylas, įrašytas į apyrašo Nr. 1 tęsinį. 1986-04-21 perėmė 224 bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 4.

1990-12-11 Lietuvos valstybinis archyvas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Lietuvos TSR valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komiteto 85 buvusias įslaptintas bylas, kurios buvo įrašytos į fondo Nr. R-600 apyrašą Nr. 8. 2001-01-15 minėtos bylos su apyrašu buvo prijungtos prie fondo Nr. R-521 apyrašu Nr. 5, bylos peršifruotos.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2000-04-11 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Lietuvos TSR valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komiteto 1112 bylų, įrašytų į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2006-08-28 iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė Lietuvos TSR valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komiteto 2 bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

Iš viso fonde Nr. R-521 yra 3 apyrašai, 3977 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1986 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai žemės ūkio techninio aprūpinimo klausimais, Visasąjunginio susivienijimo ,,Sąjungos žemės ūkio technika“, TSRS valstybinio gamybinio techninio žemės ūkio aprūpinimo komiteto tvarkomieji dokumentai, susivienijimo (vėliau komiteto) pirmininko įsakymai, kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, Mokslinės-techninės ekonominės tarybos posėdžių protokolai, komiteto nurodymai pavaldžioms organizacijoms, komiteto ir pavaldžių organizacijų veiklos planai ir ataskaitos, fondų paskirstymo planai, statybos objektų sąrašai ir priėmimo aktai, dokumentai apie priimtus racionalizacinius pasiūlymus,

susirašinėjimo žemės ūkio aprūpinimo technika, atsarginėmis dalimis, autotransportu, medžiagomis, technikos remonto, statybos, personalo, civilinės gynybos ir kitais klausimais dokumentai, naujos technikos įdiegimo, parodų, seminarų ir kitų renginių organizavimo, darbuotojų apdovanojimo dokumentai,

susivienijimo (komiteto) ir pavaldžių organizacijų gamybiniai-finansiniai planai, išlaidų sąmatos, metų ir likvidaciniai balansai, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal komiteto struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 3668 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1986 m. Dokumentai rusų, lietuviųkalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti komiteto skyrių veiklos planai, dokumentai apie priimtus racionalizacinius pasiūlymus, susirašinėjimo importinių atsarginių dalių tiekimo, naujos technikos įdiegimo, finansų, personalo ir kitais klausimais dokumentai, konkursų ir apžiūrų organizavimo, juriskonsultų pasitarimų ir seminarų dokumentai, įstatyminių aktų projektai, komiteto ir pavaldžių organizacijų finansiniai-gamybiniai, darbo jėgos planai, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal komiteto struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 224 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1960–1983 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti komiteto pirmininko įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo veiklos, automobilių kolonų parengimo karo atveju klausimais dokumentai, slaptų bylų perėmimo ir naikinimo aktai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyti 85 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1986 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Danuta Bruzgul

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 571, l. 70; b. 754, l. 7-24.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 438, l. 11, 12.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 677, l. 71; F. R-754, ap. 1, b. 1488, l. 31.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-08-10 09:53