O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1524 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1524

2007-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Panevėžio apskrities ipotekos įstaiga (1938-01-01–1941-01-01)

Panevėžio apskrities ipotekos įstaiga (1941 m. liepos mėn.–1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1936-12-03 Teismų santvarkos įstatymo papildymu 1938-01-01 įsteigta Panevėžio apskrities ipotekos įstaiga.[1]

Ipotekos įstaiga veikė prie Panevėžio apylinkės teismo, vadovaujama apylinkės teismo teisėjo.

Ipotekos įstaigos veiklą reglamentavo 1936-12-04 Ipotekos įstatymas, pradėjęs veikti nuo 1938-01-01,[2] Apygardos teismo statutas ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-10-31 įsaku dėl ipotekos įstaigų likvidavimo Panevėžio apskrities ipotekos įstaiga 1941-01-01 buvo likviduota.[3]Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-09 nutarimu Nr. 19 nekilnojamojo turto ipotekos knygos ir bylos, pripažinimo registrai bei draudžiamųjų straipsnių rinkiniai buvo perduoti Panevėžio miesto ir apskrities vykdomiesiems komitetams.[4]

Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu ir teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Nr. 1, iki sovietų okupacijos veikusios teisminės įstaigos buvo atkurtos.[5] Tiksli data, kada Panevėžio ipotekos įstaiga atkūrė veiklą, nenustatyta.

Panevėžio apskrities ipotekos įstaiga baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Panevėžio apskrities ipotekos įstaiga iš Vyriausiojo notaro įstaigos Kaune perėmė Panevėžio apskrities nebaigtas nekilnojamojo turto įteisinimo ir kt. su turtu susijusias bylas, notarinių aktų pripažinimo registrus, draudžiamųjų ir atleidžiamųjų straipsnių rinkinius, protestus.[6]

Ipotekos įstaiga tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą, nuomos bei įkeitimo teisę, tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus, priėmė nutarimus dėl turto įrašymo į ipotekos knygas, skolų, mokesčių, baudų, alimentų išieškojimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, tvirtino turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, nuomos, įkeitimo ir kitus aktus, įrašė turtą į aktų pripažinimo registrus, išdavė asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų, turto įkeitimo liudijimus ir kt.

Ipotekos įstaiga 1941–1944 m. nedarė naujų įrašų ipotekos knygose, tačiau galėjo išbraukti iš ipotekos knygų apmokėtas skolas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Panevėžio apskrities ipotekos įstaigos dokumentus valstybės archyvų sistemai, ir perdavimo data nenustatyti.

1970-12-22 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Panevėžio valstybinio archyvo perėmė 6171 Panevėžio apskrities ipotekos įstaigos fondo bylą, įrašytą į apyrašus Nr. 1 - Nr. 4.

1991 m. ir 1995 m. papildomai įrašyta 13 apskaitos vienetų.

2005 m. patikslintas apskaitos vienetų skaičius fonde.  

Iš viso fonde Nr. 1524 yra 4 apyrašai, 6173 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos bylų ir notarinių aktų rejestrų knygų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Panevėžio apskrities miesto ir valsčių savininkų nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, įkeitimo aktų patvirtinimo, skolų, mokesčių išieškojimo bylos, notarinių aktų išrašų pripažinimo, notarinių aktų rejestrų ir nekilnojamojo turto ipotekos knygos, nekilnojamojo turto draudimų aktų ir jų panaikinimo rinkiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų rūšį: nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo ir kitos bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, notarinių aktų rejestrų ir nekilnojamojo turto ipotekos knygos, nekilnojamojo turto draudimų aktų rinkiniai - pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1524 apyraše Nr. 1 įrašyti 1055 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Panevėžio apskrities savininkų nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo aktų, naminių testamentų tvirtinimo, turto įkeitimo liudijimų išdavimo, nekilnojamojo turto įrašymo į pripažinimo rejestrą, skolų, mokesčių išieškojimo ipotekos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1524 apyraše Nr. 2 įrašyti 4945 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1943 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos Panevėžio apskrities savininkų pirkimo ir pardavimo, dovanojimo aktų, naminių testamentų tvirtinimo, turto įkeitimo liudijimų išdavimo, nekilnojamojo turto įrašymo į pripažinimo rejestrą, skolų, mokesčių išieškojimo bylos, nekilnojamojo turto ipotekos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1524 apyraše Nr. 3 įrašyti 133 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Notarinių aktų pripažinimo rejestrų knygų ir draudimų rinkinių bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti Panevėžio notaro notarinių aktų rejestrų knygos ir draudimų turtui bei jų panaikinimo rinkiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 1524 apyraše Nr. 4 įrašyta 40 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1927 m., 1932–1940 m., 1942–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau-VŽ), 1936, Nr. 559-3887.
[2] V.Ž., 1936, Nr. 560-3892.
[3] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau- LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 80 a.p.
[4] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941, Nr. 6(9) – 153.
[5] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 6.
[6] LCVA. F.1511, ap. 1, b. 2339, l. 109.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

PANEVĖŽIO APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDO NR. 1524 PAPILDYMĄ

2022-04-25 Nr. SA-44

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Panevėžio apskrities ipotekos įstaigos fondą Nr. 1524 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2007-12-14 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-357.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2022-02-28 Dokumentų perdavimo-priėmimo aktu Nr. GF-6 iš Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo perėmė 1 sąlyginį vienetą neaprašytų Panevėžio apskrities ipotekos įstaigos dokumentų.

2022 m. balandžio mėn. dokumentai aprašyti, sudarytas ir į fondo Nr. 1524 apyrašo Nr. 3 tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas (byla Nr. 134).

Iš viso fonde Nr. 1524 yra 4 apyrašai, 6174 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1921–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba.

 

Ipotekos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Viešintų valsčiaus ipotekos dokumentai.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1939 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 3 įrašyti 134 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1937–1944 m. Dokumentai lietuvių kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, spaudinys, brėžinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Liudmila Funikova

 
Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2022-05-16 08:52