O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 1604 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

ALYTAUS APSKRITIES IPOTEKOS ĮSTAIGOS FONDĄ NR. 1604

2007-12-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Alytaus apskrities ipotekos skyrius prie Alytaus II nuovados taikos teisėjo (1924-02-01–1933-11-30)

Alytaus apskrities ipotekos skyrius prie Alytaus II apylinkės teismo (1933-12-01–1935-10-31)

Alytaus apskrities ipotekos skyrius (1935-11-01–1937-12-31)

Alytaus apskrities ipotekos įstaiga (1938-01-01–1941-01-01)

Alytaus apskrities ipotekos įstaiga (1941 m. liepos mėn.– 1944 m. liepos mėn.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Alytaus apskrities ipotekos skyrius nuo 1924-02-01 veikė prie Alytaus II nuovados taikos teisėjo, o nuo 1933-12-01 – prie Alytaus II apylinkės teismo.

Ipotekos skyrius tvarkė Alytaus II mieste, Alytaus II, Antnemunio, Krokialaukio, Liškiavos, Metelių, Miroslavo, Seirijų, Simno ir Ūdrijos valsčiuose gyvenusių asmenų nekilnojamojo turto dokumentus.[1]

Alytaus apskrities ipotekos skyriaus veiklą reglamentavo 1818 m. Ipotekos įstatai.

Vadovaujantis 1935-09-27 Ipotekos įstaigų įstatymu nuo 1935-11-01 Alytaus apskrities ipotekos skyrius veikė prie Alytaus II apylinkės teismo, vadovaujamas apylinkės teisėjo.[2]

Teisingumo ministro 1935-10-10 įsakymu Alytaus apskrities ipotekos skyrius iš likviduoto Marijampolės apygardos teismo ipotekos skyriaus 1935-11-01 perėmė Alytaus apskrities dokumentus ir nekilnojamojo turto bylas.[3]

Vadovaujantis 1938-01-01 Alytaus ir Pakruojo apylinkės teismams steigti įstatymu, panaikinti Alytaus I apylinkės bei Alytaus II apylinkės teismai ir įsteigtas Alytaus apylinkės teismas.[4] Alytaus apskrities ipotekos skyrius prie Alytaus II apylinkės teismo 1937-12-31 baigė veiklą.

Vadovaujantis 1936-12-03 Teismų santvarkos įstatymo papildymu 1938-01-01 įsteigta Alytaus apskrities ipotekos įstaiga.[5] Ipotekos įstaiga veikė prie Alytaus apylinkės teismo, vadovaujama apylinkės teismo teisėjo ir tvarkė visos Alytaus apskrities: Alytaus mieste (Vilniaus ir Suvalkų pusės) ir Jiezno, Butrimonių, Birštono, Merkinės, Daugų, Alovės, Miroslavo, Stakliškių, Simno ir Varėnos valsčiuose,[6] o 1938-02-14 įsakymu Nr.67 ir Alytaus valsčiuje gyvenusių asmenų nekilnojamojo turto dokumentus.[7]

Alytaus apskrities ipotekos įstaigos veiklą reglamentavo 1935-09-27 Ipotekos įstaigų įstatymas, 1936-12-04 Ipotekos įstatymas, pradėjęs veikti nuo 1938-01-01,[8]Apygardos teismo statutas ir kiti teisės aktai.

Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1940-10-31 įsaku dėl ipotekos įstaigų likvidavimo Alytaus apskrities ipotekos įstaiga 1941-01-01 buvo likviduota.[9] Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1941-01-09 nutarimu Nr. 19 nekilnojamojo turto ipotekos knygos ir bylos, pripažinimo registrai bei draudžiamųjų straipsnių rinkiniai buvo perduoti Alytaus apskrities vykdomajam komitetui.[10]

Vadovaujantis Laikinosios Lietuvos Vyriausybės 1941-07-02 nutarimu ir teisingumo ministro 1941-07-16 aplinkraščiu Nr. 1, buvo atkurtos iki sovietų okupacijos veikusios teismo įstaigos.[11] Tiksli data, kada Alytaus apskrities ipotekos įstaiga atkūrė veiklą, nenustatyta.

Alytaus apskrities ipotekos įstaiga baigė veiklą 1944 m. liepos mėn.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Alytaus apskrities ipotekos įstaiga iš Vyriausiojo notaro įstaigos Kaune perėmė Alytaus apskrities nebaigtas nekilnojamojo turto įteisinimo ir kt. su turtu susijusias bylas, notarinių aktų pripažinimo registrus, draudžiamųjų ir atleidžiamųjų straipsnių rinkinius, protestus.[12]

Ipotekos įstaiga tvarkė ir saugojo nekilnojamojo turto ipotekos knygas, kuriose buvo įrašomi duomenys apie nuosavybės teisę, jos panaikinimą arba apribojimą, nuomos bei įkeitimo teisę, tikrino pateikiamus nuosavybės įgijimo, įkeitimo ir kitus dokumentus, priėmė nutarimus dėl turto įrašymo į ipotekos knygas, skolų, mokesčių, baudų, alimentų išieškojimo, pinigų, gautų už išvaržytą turtą, padalinimo kreditoriams, tvirtino turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo, padalinimo, nuomos, įkeitimo ir kitus aktus, įrašė turtą į aktų pripažinimo registrus, išdavė asmenims ir institucijoms dokumentų nuorašus, išrašus iš ipotekos knygų, turto įkeitimo liudijimus ir kt.

Ipotekos įstaiga 1941–1944 m. nedarė naujų įrašų ipotekos knygose, tačiau galėjo išbraukti iš ipotekos knygų apmokėtas skolas.

 

IIDOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Šaltinis, perdavęs Alytaus apskrities ipotekos įstaigos dokumentus archyvų sistemai, nenustatytas. Lietuvos TSR centriniame valstybiniame archyve dokumentai gauti 1960 m.

Sutvarkius dokumentus, 1962-01-13 sudarytas Alytaus apskrities ipotekos įstaigos fondo Nr.1604 apyrašas Nr. 1, kuriame buvo įrašytas 861 apskaitos vienetas.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1965–1995 m. papildomai įrašytas 101 apskaitos vienetas.

1995-03-28, sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, sudarytas apyrašas Nr. 2, kuriame įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Iš viso fonde Nr. 1604 yra 2 apyrašai, 1033 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1797–1944 m. Dokumentai rusų, lenkų, vokiečių, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžiniai.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos bylų ir žemės planų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Alytaus apskrities ipotekos teisėjo nutarimai dėl draudimo uždėjimo ir jo panaikinimo nekilnojamajam turtui, teisių į nuosavybę pripažinimo, nekilnojamojo turto ipotekos knygos, turto padalinimo bylos, miestų ir kaimų išskirstymo viensėdžiais, nekilnojamojo turto padalinimo planai, planų ištraukos bei ūkininkų sąrašai, išrašai iš turto pirkimo ir pardavimo, dovanojimo bei kt. notarinių aktų rejestrų knygų, ipotekuoto turto savininkų sąrašas ir adresai, pirkimo ir pardavimo aktų įrašų, žemės perleidimo aktų, patvirtintų pirkimo-pardavimo aktų išrašų registracijos knygos.

Kauno vyresniojo notaro įstaigos ir Alytaus notaro įstaigos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos: kaimų išskirstymo viensėdžiais žemės planai - pagal valsčių pavadinimus abėcėlės tvarka, ipotekos bylos - dalis pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka, dalis - pagal valsčių pavadinimus, o valsčių ribose pagal vietovardžius abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 1604 apyraše Nr. 1 įrašyti 962 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1867–1944 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ipotekos knygų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos Alytaus apskrities dvarų, palivarkų, kaimų nekilnojamojo turto ipotekos knygos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valsčių pavadinimus, valsčių ribose - pagal vietovardžių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo apyraše Nr. 2 įrašytas 71 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1797–1944 m. Dokumentai rusų, lenkų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyresnioji archyvistė   Edita Motiejūnienė[1] Vyriausybės žinios (toliau -V.Ž.). 1924 m., Nr. 151-1080.
[2] V.Ž. 1935 m., Nr. 499-3475.
[3] V.Ž. 1935, Nr. 505-3512.
[4] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 923, ap. 1, b. 960, I t., l. 12.
[5] V.Ž. 1936 m., Nr. 559-3887.
[6] LCVA, F. 912, ap. 1, b. 15, l. 36.
[7] V.Ž. 1938 m., Nr. 602 – 4218.
[8] V.Ž. 1936 m., Nr. 560-3892.
[9] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 2, l. 80 a.p.
[10] Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys, 1941 m., Nr. 6 (9) – 153.
[11] LCVA. F. R-624, ap. 2, b. 49, l. 6.
[12] LCVA. F.1511, ap. 1, b. 2339, l. 109.
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 08:47