O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-138 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRAMONĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-138

2008-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vyriausioji statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos (1945-10-30–1946-03-24)

Vyriausioji statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (1946-03-25–1946-07-24)

Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerija (1946-07-25–1957-07-29, 1965-10-20–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1945-10-30 nutarimu Nr. 622 „Dėl Vyriausiosios statybos ir statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos padalinimo“ buvo įsteigta Vyriausioji statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos.1

Vadovaujantis Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Vyriausioji statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pavadinta Vyriausiąja statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-07-25 įsaku „Dėl Vyriausiosios statybinių medžiagų pramonės valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministeriją“ Vyriausioji statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pertvarkyta į sąjunginę – respublikinę Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministeriją.3

1957-06-06 pramonės ir statybos valdymui respublikoje buvo sudaryta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.4 Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė šakinės valdybos, viena iš jų – Statybinių medžiagų pramonės valdyba.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 276 „Dėl priemonių Įstatymui „Dėl pramonės ir statybos valdymo organizavimo tolesnio tobulinimo Lietuvos TSR“ įvykdyti“ Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerija savo įmones ir organizacijas perdavė Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybai ir rajonų bei respublikinės priklausomybės miestų DŽDT vykdomiesiems komitetams.5

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-07-29 nutarimu Nr. 374 Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos veikla buvo nutraukta.6 Jos funkcijas perėmė Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų pramonės valdyba.

1965 m. Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo likviduota. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos KP CK 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ vietoje Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų pramonės valdybos įsteigta sąjunginė – respublikinė Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerija.7

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerija buvo likviduota.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Vyriausioji statybinių medžiagų pramonės valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerija organizavo statybinių medžiagų gamybą respublikoje, vadovavo ministerijos žinioje esančių įmonių bei organizacijų veiklai ir kontroliavo jų darbą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1959-01-20 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Statybinių medžiagų pramonės valdybos perėmė 74 Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos 1945–1957 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 2s ir Nr. 2l.

1966 m. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 912 Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos 1944–1957 m. bylų, įrašytų apyrašuose Nr. 1 ir Nr. 1l: apyraše Nr. 1 buvo įrašyta 870, apyraše Nr. 1l – 42 apskaitos vienetai.

1977 m. atrinkta naikinti apyraše Nr. 1l įrašyta 41 byla.

1978-02-22 apyrašo Nr. 1l likusi 1 byla buvo perkelta į apyrašą Nr. 1, apyrašas Nr. 1l – sunaikintas.

1980 m. kituose archyvo fonduose buvo surastos 74 Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos darbuotojų darbo knygelės ir fabrikinio gamybinio apmokymo mokyklų baigimo atestatai. 1980-04-11 74 bylos buvo sutvarkytos ir įrašytos į sudarytą naują apyrašą Nr. 3.

1986 m. Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui buvo perduotos Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos 1952–1955 m. tarnautojų asmens bylos. Dokumentų perdavimo akto nėra. 1986-06-19 dokumentai sutvarkyti: buvo sudarytos 27 bylos ir įrašytos į apyrašą Nr. 3a.

1990-06-29 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos statybinių medžiagų pramonės ministerijos perėmė 2335 Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos 1965–1985 m. bylas, įrašytas apyraše Nr. 2.

1994-06-06 fondo apyrašas Nr. 2s buvo peršifruotas į apyrašą Nr. 4.

1996-08-01 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Akcinės bendrovės „Statybinių medžiagų centras“ perėmė 304 Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministerijos 1986–1990 m. bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 2 ir Nr. 4.

Iš viso fonde Nr. R-138 yra 6 apyrašai, 3685 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m., 1965–1991 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministro įsakymai veiklos ir personalo klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai ir nutarimai, techninių pasitarimų protokolai, darbo, finansų planai, metų darbo ir užmokesčio, kadrų ataskaitos, kapitalinių statybų planai, ataskaitos ir tituliniai sąrašai, pavaldžių įmonių metų darbo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, nelaimingų atsitikimų gamyboje aktai, protokolai, kolektyvinės sutartys, atleistų tarnautojų asmens bylos, etatų sąrašai, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą. Atleistų tarnautojų asmens bylos įrašytos abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašytas 871 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR statybinių medžiagų pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos, Techninės-ekonominės tarybos posėdžių protokolai ir nutarimai, ministerijos tvarkomieji dokumentai pavaldžioms įmonėms, respublikinių pasitarimų, seminarų dokumentai, penkmečio, metų gamybos, finansų, kapitalinės statybos ir jaunųjų specialistų paskirstymo planai ir ataskaitos, mokslinio-tiriamojo, projektavimo-konstravimo bei eksperimentinių darbų vykdymo, naujosios technikos įdiegimo gamyboje metų ataskaitos, saugumo technikos priemonių metų planai ir ataskaitos, nelaimingų atsitikimų gamyboje ataskaitos, įmonių ir organizacijų metų ataskaitos apie kadrus, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išleidžiamos produkcijos dalyvavimo kokybės konkursuose ir Visasąjunginėje liaudies ūkio pasiekimų parodoje dokumentai, išradimų ir racionalizacijos dokumentai, buhalterijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 2565 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2l

 

Apyraše įrašyti TSRS statybos medžiagų pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, susirašinėjimo su pavaldžiomis įmonėmis veiklos klausimais dokumentai, slaptos raštvedybos patikrinimo aktai, ataskaitos apie karo prievolininkus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 2l įrašyta 14 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1954–1957 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti ministerijos tarnautojų ir darbininkų darbo knygelės ir fabrikinio gamyklinio apmokymo mokyklų baigimo atestatai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 74 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1947–1950 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Tarnautojų asmens bylų apyrašas Nr. 3a

 

Apyraše įrašytos ministerijos tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3a įrašyti 27 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1952–1955 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybų, TSRS statybinių medžiagų pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, ministerijos įsakymai ir potvarkiai veiklos klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Lietuvos TSR rajonų naudingų iškasenų telkinių žemėlapiai, inžinerinių pastatų techniniai projektai, slaptos raštvedybos dokumentų naikinimo aktai, bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 134 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1945–1957 m., 1965–1991 m. Dokumentai rusų kalba.

Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 37, l. 116.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 13, l. 74.

4 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66, 170.

6 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 429, l. 140.

7 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:27