O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-239 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR LIAUDIES ŪKIO TARYBOS FONDĄ NR. R-239

2009-02- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba (1957-06-06–1965-10-21)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Vadovaujantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos Plenumo priimtu 1957-05-10 įstatymu „Dėl pramonės ir statybos valdymo tobulinimo“ TSRS buvo likviduotos šakinės ministerijos. Pramonės ir statybos valdymas buvo organizuotas teritoriniu principu, sudarant ekonominius administracinius rajonus.

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-06 nutarimu Nr. 261 „Dėl Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos sudarymo“ buvo įsteigta Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba.1

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybą sudarė pirmininkas, jo pavaduotojai ir penkiolika tarybos narių. Prie Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos patariamosios institucijos teisėmis veikė Technikos-ekonomikos taryba.

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybai buvo pavaldžios šakinės mašinų gamybos, prietaisų gamybos, kuro pramonės, energetikos ūkio, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės, statybinių medžiagų pramonės, lengvosios pramonės, maisto pramonės, mėsos ir pieno pramonės, žuvies pramonės, medžiaginio-techninio tiekimo ir realizavimo valdybos.

Vadovaujantis Lietuvos TSR 1965-10-21 įstatymu „Dėl pramonės valdymo organų sistemos pakeitimo ir dėl kai kurių kitų valstybės valdymo organų pertvarkymo“ Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba buvo panaikinta.2

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR liaudies ūkio taryba vadovavo pramonės ir statybos įmonių ir organizacijų veiklai Lietuvos TSR ekonominiame administraciniame rajone. Taryba buvo atsakinga už produkcijos gamybos, pramonės ir socialinės paskirties objektų beigyvenamųjų namų statybos, darbo našumo didinimo, produkcijos savikainos mažinimo planų įvykdymą, rūpinosi pramonės ir statybos techniniu tobulinimu, gamtos išteklių racionaliu naudojimu, organizavo ir kontroliavo šakinių valdybų, pavaldžių įmonių ir organizacijų veiklą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1966-03-09 ir 1967-11-02 Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas iš Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos perėmė 5605 bylas, įrašytas apyrašuose Nr. 1ss, Nr. 2s, Nr. 1ls, Nr. 3 – Nr. 9.

1978-03-20 iš kitų fondų buvo atkeltos 58 bylos, kurios papildomai įrašytos į apyrašus Nr. 4, Nr. 7, Nr. 9.

1994-04-29 apyrašai Nr. 1ss, Nr. 2s ir Nr. 1ls buvo peršifruoti į apyrašus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 1l.

Iš viso fonde Nr. R-239 yra 10 apyrašų, 5663 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1966 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 2 yra 1953 m. ir 1956 m. Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos ir Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerijos dokumentų.

Dalis apyraše Nr. 7 įrašytų bylų mikrofilmuota.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, karinės technikos ir produkcijos gamybos planai, slaptų dokumentų apskaitos žurnalai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 18 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1958–1965 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 1l

 

Apyraše įrašyti TSRS komunistų partijos Centro komiteto ir TSRS Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimai ir potvarkiai, susirašinėjimo prekių importo ir eksporto, kapitalinės statybos, finansų bei kitais klausimais dokumentai, medžiagų, įrengimų ir gaminių tiekimo sutartys, mobilizacinių rezervų patikrinimo aktai, karinės produkcijos gamybos plano įvykdymo ataskaitos, slaptų dokumentų apskaitos žurnalai, žinios apie karo prievolininkus.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1l įrašyti 203 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai, šakinių valdybų viršininkų įsakymai veiklos klausimais, liaudies ūkio tarybos pasitarimų protokolai, Vilniaus gamyklos Nr. 555 priėmimo, Kaliningrado gamyklos Nr. 820 priėmimo-perdavimo bei Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos įmonių perdavimo TSRS radijo pramonės ministerijai ir TSRS elektronikos pramonės ministerijai aktai, slaptų dokumentų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, medžiagų ir įrengimų importo-eksporto bei mobilizacinių rezervų dokumentai, mobilizaciniai bei karinės produkcijos gamybos planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai.

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR mėsos ir pieno pramonės ministerijos 1953 m. ir Lietuvos TSR mėsos ir pieno produktų pramonės ministerijos 1956 m. įsakymai ir potvarkiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyti 99 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1953 m., 1956–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis.

Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Gamybos-planavimovaldybos veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos pasitarimų protokolai, metų gamybos, darbo jėgos ir prekinės produkcijos savikainos planai, pranešimai, pažymos ir ataskaitos apie Liaudies ūkio tarybos įmonių gamybos planų įvykdymą, Lietuvos TSR liaudies ūkio vystymo plano pagrindiniai rodikliai, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, pavaldžių įmonių produkcijos kainų nustatymo dokumentai, Liaudies ūkio tarybos ir šakinių valdybų etatų sąrašai, išlaidų sąmatos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal temas ir valdybos struktūrinius padalinius.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 606 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1966 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Apyraše sudaryta teminė bylų rodyklė.

 

Technikos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio išradimų ir atradimų komiteto, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai, pavaldžių įmonių Techninių tarybų posėdžių protokolai, teminiai darbo planai, mokslinių-tiriamųjų darbų metų ataskaitos, naujos technikos įdiegimo metų planai ir ataskaitos, išradimų bei racionalizacinių pasiūlymų dokumentai, mokslinių darbų anotacijos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, išradimų įdiegimo liaudies ūkyje finansavimo planai ir sąmatos, Lietuvos TSR liaudies ūkio pasiekimo parodų organizavimo dokumentai, įmonių išleidžiamos produkcijos techninės sąlygos ir standartai, medžiagų ir žaliavų normavimo ir sunaudojimo patikrinimo dokumentai, Meno tarybos veiklos dokumentai, žinios apie nelaimingus atsitikimus gamyboje.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal valdybos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyta 617 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1966 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Kapitalinės statybos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašyti TSRS valstybinio statybos reikalų komiteto, TSRS valstybinės plano komisijos, Lietuvos TSR valstybinio statybos ir architektūros reikalų komiteto, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos tvarkomieji dokumentai, gamybinių techninių pasitarimų protokolai, LTSR liaudies ūkio tarybos valdybų ir įmonių kapitalinės statybos planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, Liaudies ūkio tarybos kapitalinės statybos planų įvykdymo suvestinės ir valdybų metų ataskaitos, gyvenamųjų namų ir pramonės objektų statybos perspektyviniai planai, kapitalinių darbų tituliniai sąrašai, projektavimo-tyrinėjimo darbų dokumentai, žinios apie įmonių techninių dokumentų tvirtinimą, įmonių kapitalinės statybos dokumentai, metų balansai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal valdybos struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 511 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai - rankraštis, mašinraštis.

Apyraše sudaryta struktūrinė bylų rodyklė.

 

Kapitalinės statybos valdybos veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašytos įmonių kapitalinės statybos ir rekonstrukcijos projektinės užduotys, sąmatos, finansų apyskaitos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal respublikos miestų pavadinimus.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 607 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1949–1964 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, TSRS Aukščiausiosios liaudies ūkio tarybos, TSRS liaudies ūkio tarybos ir Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos nutarimai ir potvarkiai, Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos posėdžių protokolai, kadrų, jaunų specialistų paruošimo, kvalifikacijos kėlimo ataskaitos, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, žinios apie Liaudies ūkio tarybos ir šakinių valdybų personalą, jaunų specialistų paskirstymo, gamybos, finansų, darbo jėgos ir užmokesčio planai, produkcijos eksporto ataskaitos, įmonių kolektyvinių sutarčių vykdymo aktai ir pažymos, darbo užmokesčio fondo naudojimo patikrinimo aktai, dokumentai apie įmonių perėjimą prie sutrumpintos 7 valandų darbo dienos, išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų bei įmonių priėmimo-perdavimo dokumentai, valdybų biudžeto projektai, darbuotojų sąrašai, buhalterijos ir Techninės-ekonominės tarybos veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal institucijos struktūrinius padalinius, chronologiją ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 1263 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1965 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Dalis bylų mikrofilmuota.

Apyraše sudaryta struktūrinė bylų rodyklė.

Personalo bylų apyrašas Nr. 8

Apyraše įrašyti Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos reikalų valdytojo įsakymai personalo klausimais, Atestacinės komisijos posėdžių protokolai, darbuotojų charakteristikos, algų išmokėjimo lapai, asmens sąskaitų kortelės ir sąrašai, darbuotojų apdovanojimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 103 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Darbuotojų asmens bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos LTSR liaudies ūkio tarybos ir šakinių valdybų darbuotojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 1636 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1957–1966 m. Dokumentai rusų, lietuvių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 66.

2 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 174, l. 139.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 15:15