O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-574 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR MIŠKO PRAMONĖS MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-574

2010-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariatas (1941-02-14–1941 m. birželio mėn., 1944-01-01–1946-03-24)

Lietuvos TSR miško pramonės ministerija (1946-03-25–1948-08-24)

Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerija (1948-08-25–1951-04-05)

Lietuvos TSR miško pramonės ministerija (1951-04-06–1953-04-22)

Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerija (1953-04-23–1954-05-10)

Lietuvos TSR miško pramonės ministerija (1954-05-11–1957-06-14)

Lietuvos TSR celiuliozės, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija (1965-10-20–1968-09-11)

Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerija (1968-09-12–1986-04-27)

Lietuvos TSR baldų ir popieriaus pramonės ministerija (1986-04-28–1988-05-26)

Lietuvos TSR miško pramonės ministerija (1988-05-27–1990-03-23)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1941-02-14 įsaku „Dėl Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariato įsteigimo“ įsteigtas sąjunginis-respublikinis Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariatas.1

Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariato veiklą nutraukė 1941 m. birželio mėn. prasidėjęs Vokietijos ir Sovietų Sąjungos karas.

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1944-01-25 nutarimu Nr. 32 „Dėl Lietuvos TSR liaudies komisariatų ir centrinių įstaigų veiklos atkūrimo bei jų komplektavimo“ nuo 1944-01-01 Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariatas atkūrė veiklą.2

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1946-03-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą“ Lietuvos TSR miškų pramonės liaudies komisariatas pertvarkytas į Lietuvos TSR miško pramonės ministeriją.3

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1948-08-25 įsaku „Dėl Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos pertvarkymo į Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministeriją“ Lietuvos TSR miško pramonės ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministeriją.4

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1951-04-06 įsaku „Dėl Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerijos pertvarkymo į Lietuvos TSR miško pramonės ministeriją“ Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR miško pramonės ministeriją.5

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1953-04-23 įsaku „Dėl Lietuvos TSR sąjunginių-respublikinių ministerijų pertvarkymo“ Lietuvos TSR miško pramonės ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministeriją.6

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1954-05-11 įsaku „Dėl Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerijos pertvarkymo“ Lietuvos TSR miško ir popieriaus pramonės ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR miško pramonės ministeriją.7

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1957-06-14 nutarimu Nr. 272 „Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerijos organizavimo klausimai“ Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos ir Vyriausiosios miškų ūkio valdybos pagrindu buvo įsteigta Lietuvos TSR miškų ūkio ir miško pramonės ministerija.8

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto 1965-10-20 nutarimu Nr. 466 „Dėl pramonės valdymo gerinimo“ Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos Popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės valdybos pagrindu buvo įsteigta Lietuvos TSR celiuliozės, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija.9

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1968-09-12 įsaku „Dėl sąjunginės-respublikinės Lietuvos TSR celiuliozės, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos pertvarkymo į sąjunginę-respublikinę Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministeriją“ Lietuvos TSR celiuliozės, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministeriją.10

Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1986-04-28 nutarimu Nr. 159 „Dėl Lietuvos TSR baldų ir popieriaus pramonės ministerijos valdymo schemos“ Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerija buvo pertvarkyta į Lietuvos TSR baldų ir popieriaus pramonės ministeriją.11

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1988-05-27 įsaku Nr. ХI-2353 „Dėl Lietuvos TSR valstybinio valdymo organų sistemos pakeitimų“ Lietuvos TSR baldų ir popieriaus pramonės ministerija pertvarkyta į Lietuvos TSR miško pramonės ministeriją.12

Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos 1990-03-23 nutarimu Nr. 76 Lietuvos TSR miško pramonės ministerija buvo likviduota.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos TSR miško pramonės ministerijaLietuvos TSR celiuliozės, popieriaus ir medžio apdirbimo pramonės ministerija, Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerija, Lietuvos TSR baldų ir popieriaus pramonės ministerija vadovavo miško pramonės įmonių ir organizacijų, gaminusių baldus, celiuliozę, popierių, kartoną, pjautinę miško medžiagą, fanerą, degtukus, medienos plokštes, medinę ir kartono tarą bei kitus medžio dirbinius, veiklai.

Ministerija buvo atsakinga už baldų ir medžio apdirbimo pramonės vystymą, mokslo ir technikos pažangos diegimą gamyboje, gaminamos produkcijos kokybę, gyventojų bei įmonių, įstaigų ir organizacijų poreikio baldų ir medžio apdirbimo pramonės produkcijai tenkinimą.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1990-05-10 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos perėmė 31 bylą, įrašytą apyraše Nr. 1s.

1990-12-28 LCVA iš Lietuvos gamybinės-komercinės asociacijos „Medė“ perėmė 2347 Lietuvos TSR baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1.

1991-05-08 LCVA iš Lietuvos Respublikos pramonės ministerijos perėmė 16 Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos bylų, įrašytų apyraše Nr. 1.

1994-06-06 fondo apyrašas Nr. 1s peršifruotas į apyrašą Nr. 2.

1998-10-16 LCVA iš Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos perėmė 50 Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos bylų, įrašytų apyrašo Nr. 2 tęsinyje.

2001-05-24 LCVA iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perėmė 756 Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos bylas, įrašytas apyraše Nr. 1a.

Iš viso fonde Nr. R-574 yra 3 apyrašai, 3200 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m., 1965–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis.

Apyraše Nr. 1a įrašytos bylos priklauso Lietuvos TSR miškų ūkio ministerijos fondui Nr. R-767. Šiame fonde įrašytos Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos 1949–1957 m. slaptos raštvedybos bylos.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti TSRS baldų ir medžio apdirbimo pramonės ministerijos, TSRS baldų ir popieriaus pramonės ministerijos tvarkomieji dokumentai, ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos, Techninės-ekonominės tarybos ir Meno tarybos posėdžių protokolai, gamybos, finansų, baldų eksporto, naujos technikos įdiegimo planai, darbo, finansų ir kadrų ataskaitos, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, kolektyvinių sutarčių patikrinimo aktai ir protokolai, žaliavų ir medžiagų normos naujos produkcijos gamybai, įmonių darbo techniniai-ekonominiai rodikliai, jaunųjų specialistų su aukštuoju ir specialiuoju viduriniu išsilavinimu sąrašai, ministerijos paruošti kainoraščiai, kuro, vandens ir elektros energijos sunaudojimo normos, užbaigtų statybos objektų priėmimo aktai, išradimų ir racionalizacijos, kapitalinės statybos, darbuotojų apdovanojimų, sąjunginių ir respublikinių parodų, buhalterijos, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai, ministerijos ir pavaldžių įmonių etatų sąrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 2363 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1965–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1a

 

Apyraše įrašyti TSRS Ministrų Tarybos nutarimai, TSRS miško pramonės ministerijos įsakymai ir potvarkiai, Lietuvos TSR miško pramonės ministro įsakymai veiklos klausimais, ministerijos Kolegijos posėdžių protokolai, miško kultūrų želdymo, metų gamybos, finansų, ūkinės veiklos, miško išvežimo, darbo jėgos planai, Lietuvos miškų geografiniai planai ir charakteristikos, darbo ir kadrų ataskaitos ir ataskaitos apie nelaimingus atsitikimus, susirašinėjimo veiklos ir personalo klausimais dokumentai, ministerijos ir pavaldžių įmonių etatų sąrašai, metų balansai ir sąmatos, saugumo technikos, kapitalinės statybos, išradimų ir racionalizacijos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal ministerijos struktūrinius padalinius ir dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 1a įrašyti 756 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1944–1957 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Lietuvos TSR miško pramonės ministerijos 1949–1957 m. slaptos raštvedybos bylos įrašytos Lietuvos TSR miškų ūkio ministerijos fondo Nr. R-767 apyraše Nr. 3.

 

Buvusių įslaptintų veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti sąjunginių ministerijų tvarkomieji dokumentai, ministerijos įsakymai veiklos klausimais, slaptų bylų priėmimo-perdavimo ir naikinimo aktai, ministerijos mobilizaciniai planai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, ataskaitos apie karo prievolininkų rezervą ir duomenys apie autotransporto paruošimą mobilizacijai, įmonių pasiruošimo mobilizacijai patikrinimo aktai, slaptos raštvedybos bylų nomenklatūros.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose – pagal dokumentų rūšis.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašytas 81 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1966–1990 m. Dokumentai rusų kalba. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Liudmila Funikova

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 1, b. 44, l. 31.

2 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 15, l. 13.

3 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 12, l. 189.

4 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 28, l. 87.

5 LCVA. F. 758, ap. 2, b. 40, l. 83.

6 LCVA. F. 758, ap. 2, b. 51, l. 7.

7 LCVA. F. 758, ap. 2, b. 57, l. 112.

8 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 427, l. 126.

9 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 812, l. 165.

10 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 217, l. 179.

11 LCVA. F. R-754, ap. 1, b. 1505, l. 1.

12 LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 753, l. 159.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-29 14:51