O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 383 pažyma

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS FONDĄ NR. 383

2008-02-   Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Užsienio reikalų ministerija (1918-11-11–1940-09-15)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Valstybės Tarybos 1918-11-03 posėdyje nutarta įsteigti Užsienio reikalų ministeriją.[1] Valstybės Tarybos Prezidiumui 1918-11-11 patvirtinus Ministrų Kabinetą, užsienio reikalų ministro pareigas ėjo prof. Augustinas Voldemaras.

Užsienio reikalų ministerijos veiklą reglamentavo Lietuvos valstybės įstatymai.

Lietuvos TSR Ministrų Taryba 1940-08-09 posėdyje sudarė Užsienio reikalų ministerijos likvidacinę komisiją.[2] Komisijos sprendimu Užsienio reikalų ministerijos veikla nuo 1940-09-07 sustabdyta. Likvidavimas tęsėsi iki 1940-09-15. [3]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Užsienio reikalų ministerija formavo ir įgyvendino valstybės užsienio politiką, atstovavo Lietuvos Respublikai užsienyje, palaikė diplomatinius ir konsulinius santykius su užsienio valstybėmis, ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, vadovavo Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje ir konsulinių įstaigų veiklai, pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikos vardu vedė derybas ir sudarinėjo tarptautines sutartisprižiūrėjo jų vykdymą, rinko ir teikė žinias apie užsienio valstybes, rūpinosi prekybinių ir ekonominių santykių plėtojimu, gynė Lietuvos Respublikos piliečių interesus užsienio valstybėse bei sprendė svetimšalių padėties Lietuvoje klausimus, rengė įstatymus ir kitus teisės aktus veiklos klausimais.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

1940 m. gruodžio mėn. Užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) dokumentai buvo išvežti į TSRS užsienio reikalų liaudies komisariato Politinį archyvą.[4]

Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo (toliau – LCVA) apskaitos dokumentuose 1949-11-21 įrašyta, kad URM fonde Nr. 383 yra 1 apyrašas, 3 apskaitos vienetai ir 5 neaprašyti saugojimo vienetai.

1951-09-05 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė URM 1918–1940 m. neaprašytų 5000 saugojimo vienetų.

1951 m. dokumentai sutvarkyti: sudaryti du apyrašai, į kuriuos įrašyti 3148 apskaitos vienetai, atrinkti naikinti 1487 saugojimo vienetai.

1960-05-18 LCVA iš TSRS URM perėmė URM veiklos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienyje 7771 bylą, įrašytą į 16 apyrašų.

1960-06-24 LCVA iš Latvijos TSR centrinio valstybinio archyvo perėmė Lietuvos pasiuntinybės Latvijoje 9 saugojimo vienetus.

1961–1962 m. papildomai į apyrašus Nr. 5, 6, 12, 13, 15–18 buvo įrašyti 2025 apskaitos vienetai.

1965–1969 m. papildomai į apyrašus Nr. 1, 2–4, 6–8, 10, 15 įrašyti 597 apskaitos vienetai.

1971-04-30 LCVA iš Latvijos TSR istorijos archyvo perėmė 18 neaprašytų saugojimo vienetų.

1972 m. papildomai į apyrašą Nr. 8 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

1973-10-30 LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 8 saugojimo vienetus, kurie 1974 m. įrašyti į apyrašus Nr. 7 ir Nr. 13.

1974 m. iš fondo Nr. R-1019 atkelti 48 apskaitos vienetai įrašyti į apyrašą Nr. 7. Tikslinant apskaitos duomenis, papildomai į apyrašą Nr. 13 įrašyti 4 apskaitos vienetai.

1976 m. papildomai į apyrašus Nr. 1–7, 9, 10, 13, 15–18 įrašyti 73 apskaitos vienetai.

1978 m. papildomai į apyrašą Nr. 10 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

1980 m. LCVA iš Lietuvos TSR centrinio valstybinio archyvo Kauno filialo perėmė 52 Lietuvos generalinio konsulato Niujorke 1926–1934 m. bylas, įrašytas į apyrašą Nr. 13.

1980 m. iš apskaitos išbraukta 16 nerastų apskaitos vienetų.

1990 m. buvo tikslinamas fondo apyrašuose įrašytų apskaitos vienetų skaičius: iš apyrašo Nr. 7 išbraukti 546 apskaitos vienetai, į apyrašą Nr. 8 įrašyti 1132, į apyrašą Nr. 9 – 1, į apyrašą Nr. 15 – 2, į apyrašą Nr. 18 – 1 apskaitos vienetas.

1994, 1997, 1998 m. papildomai į apyrašus Nr. 2–6, 8 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

2000 m. papildomai į apyrašą Nr. 7 įrašyti 3 apskaitos vienetai.

2000–2002 m. LCVA iš Lietuvos archyvų departamento perėmė Petro Klimo perduotus 25 sąlyginius vienetus neaprašytų dokumentų. Sutvarkius dokumentus, papildomai į apyrašą Nr. 18 įrašyti 23 apskaitos vienetai.

2004-01-22 LCVA iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 1 aplanką Lietuvos Respublikos konsulato Palestinoje 1937–1939 m. neaprašytų dokumentų, kuriuos sutvarkius, į apyrašą Nr. 12 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2005-03-18 LCVA iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 1 aplanką dokumentų, kuriuos sutvarkius, papildomai į apyrašą Nr. 7 įrašytas 1 apskaitos vienetas.

2006 m. LCVA iš Petro Klimo perėmė 6 sąlyginius vienetus neaprašytų dokumentų.

Apyrašų Nr. 2–12, 14, 16–18 dokumentai mikrofilmuoti.

Apyrašų Nr. 1–12, 16–18 dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Dalis apyrašų Nr. 2, 8, 12 dokumentų ir apyrašo Nr. 13 dokumentai kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Apyrašo Nr. 15 byloms sudaryta rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso fonde Nr. 383 yra 18 apyrašų, 13329 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1943 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lenkų, danų, švedų ir kt. kalbomis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

Fonde yra Pildomojo lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvoje 1917–1919 m. bei Centralinio komiteto ,,Lituania“ nukentėjusiems nuo karo šelpti Lietuvoje 1915–1916 m. veiklos dokumentų (apyrašuose Nr. 3–5).

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie incidentus su TSRS kariuomenės įgulomis Lietuvoje, Lietuvos diplomatinių atstovybių bei jų tarnautojų sąrašai, adresai, telefonai, nuotraukos, Rusijos TFSR pasiuntinybės Kaune tarnautojų sąrašas ir nuotraukos.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyti 6 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921, 1930–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Politikos departamento veiklos dokumentai: aplinkraščiai, instrukcijos; tarptautinės sutartys, konvencijos, notos; Lietuvos – Latvijos sienos arbitražo komisijos protokolai; dokumentai apie Klaipėdos kraštą; susirašinėjimo su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis veiklos klausimais dokumentai;

Teisių–administracijos departamento susirašinėjimo Lietuvos Respublikos piliečių paieškos, palikimų, dokumentų tvarkymo, vizų išdavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės ir kitais klausimais dokumentai; užsienio reikalų ministro įsakymai personalo ir veiklos klausimais; URM tarnautojų asmens bylos;

Ekonomikos departamento biuleteniai, susirašinėjimo importo–eksporto, paskolų užsienyje gavimo, geležinkelių tiesimo ir kitais klausimais dokumentai;

Lietuvos atstovybės Klaipėdos krašte susirašinėjimo su URM ir Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis veiklos, politinės ir ekonominės padėties Klaipėdos krašte, pilietybės, vizų, pasų išdavimo, palikimų tvarkymo ir kitais klausimais dokumentai;

Lietuvos atstovybės Latvijoje susirašinėjimo vizų išdavimo klausimais dokumentai ir išduotų vizų bylos;

URM ir Lietuvos diplomatinių atstovybių finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą, skyrių ribose – pagal dokumentų rūšis, temas ir chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 900 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1941 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti Politikos departamento susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetu, ministerijomis, Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis veiklos klausimais dokumentai; Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje veiklos dokumentai; dokumentai apie Pildomojo lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti (įsteigtas Lozanoje) veiklą, Lietuvos santykius su Tarybų Rusija, Vilniaus ir Klaipėdos krašto padėtį; Lietuvos monarchinės konstitucijos projektas;

Teisių–administracijos departamento įsakymai, susirašinėjimo Lietuvos Respublikos pilietybės, užsienio pasų išdavimo, palikimų, tremtinių iš Rusijos ir Ukrainos grąžinimo ir kitais klausimais dokumentai; diplomatinių ir tarnybinių pasų registravimo knygos; emigravusiųjų į Pietų Ameriką ir JAV sąrašai;

Ekonomikos departamento susirašinėjimo su ministerijomis ir Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis importo–eksporto, Lietuvos Respublikos piliečių likusio TSRS turto grąžinimo ir kitais klausimais dokumentai;

asmenų, gyvenančių užsienyje ir norinčių gauti Lietuvos Respublikos pilietybę bei užsienio pasus ir piliečių, prašančių išreikalauti indėlius iš TSRS, Vokietijos karo belaisvių asmens bylos; URM ir Lietuvos diplomatinių atstovybių finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal įstaigos struktūrą, skyrių ribose – pagal chronologiją, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 3494 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis Yra nuotraukų, žemėlapių.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti dokumentai apie Pildomojo lietuvių komiteto nukentėjusiems nuo karo šelpti ir Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje veiklą; Lietuvos diplomatinių atstovybių pranešimai politinės, ekonominės veiklos klausimais, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro S. Lozoraičio sakytų kalbų tekstai; Baltijos Antantės posėdžių protokolai; žinios apie karo belaisvius Vokietijoje; Ekonomikos departamento biuleteniai, pranešimai apie žemės ūkį, prekybą; lietuvių spaudos biuro Šveicarijoje biuleteniai; URM tarnautojų algalapiai, Lietuvos diplomatinių atstovybių finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 4 įrašyti 158 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Apyraše įrašytos Lietuvos tarptautinės sutartys, konvencijos, derybų protokolai; URM susirašinėjimo su ministerijomis veiklos, finansų ir kitais klausimais dokumentai; Teisių-administracijos departamento susirašinėjimo tremtinių grąžinimo, pašalpų suteikimo ir kitais klausimais dokumentai;

Pildomojo lietuvių komiteto nukentėjusiems dėl karo šelpti finansinės ataskaitos; vyskupo P.Karevičiaus atsišaukimas pagalbos nukentėjusiems dėl karo suteikimo klausimu; Amerikos lietuvių, užsienio valstybių spaudos straipsniai apie Klaipėdos kraštą, politinę ir ekonominę padėtį Lietuvoje, Lietuvos telegramų agentūros „ELTA“ biuleteniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją ir dokumentų rūšis.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 5 įrašyta 115 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, lotynų, rusų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti aplinkraščiai, susirašinėjimo importo–eksporto, Lietuvos Respublikos užsienio pasų išdavimo, dalyvavimo tarptautinėse konferencijose, informacijos apie Lietuvą platinimo ir kitais klausimais dokumentai; Žydų reikalų ministerijos biuleteniai; URM įsakymai personalo klausimais; vizas gavusių asmenų bylos; URM ir Lietuvos diplomatinių atstovybių finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, asmens bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 6 įrašyti 96 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, danų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Politikos departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 7

 

Apyraše įrašytos Lietuvos tarptautinės sutartys, konvencijos; dokumentai apie ministerijų, Lietuvos diplomatinių atstovybių, Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje, Tautų Sąjungos veiklą, Lietuvos ir užsienio valstybių vidaus, ekonominę ir užsienio politiką, padėtį Vilniaus ir Klaipėdos kraštuose.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, dokumentų rūšis, bet ši tvarka nėra griežtai išlaikyta.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 7 įrašyti 2399 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1941 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lenkų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis Yra nuotraukų, žemėlapių.

 

Teisų–administracijos departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Apyraše įrašytos Lietuvos tarptautinės sutartys, konvencijos, aktai, protokolai; dokumentai apie Lietuvos–Rusijos mišrios komisijos taikos sutarčiai vykdyti, Lietuvos–Vokietijos komisijos piliečių optacijos sutarčiai vykdyti bei Lietuvos–Latvijos sienų arbitražo komisijos veiklą; dokumentai apie užsienio firmų veiklą, geležinkelio Saldutiškis–Panevėžys bylos svartymą Hagos tribunole, karo metais į Rusiją evakuotų įstaigų ir organizacijų bylas bei turtą, Lietuvos pasienio ūkiams latvių, lenkų padarytus nuostolius; susirašinėjimo Lietuvos piliečių pabėgėlių padėties TSRS, palikimų, turto grąžinimo, pilietybės, vizų išdavimo ir kitais klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 8 įrašyti 1306 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1895–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Ekonomikos departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 9

 

Apyraše įrašytos Lietuvos ir užsienio valstybių prekybos, susisiekimo, bendradarbiavimo sutartys, konvencijos; susirašinėjimo su Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis, užsienio valstybių bendrovėmis ekonomikos klausimais dokumentai; statistinės žinios apie prekių importą‑eksportą; Ekonomikos departamento biuleteniai; URM, Lietuvos diplomatinių atstovybių, Lietuvos telegramų agentūros „ELTA“ finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 9 įrašyti 757 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 10

 

Apyraše įrašytos Lietuvos tarptautinės sutartys, konvencijos spaudos klausimais; URM, Lietuvos diplomatinių atstovybių pranešimai, susirašinėjimo informacijos apie Lietuvą platinimo, tarptautinių renginių organizavimo klausimais dokumentai; Lietuvos spaudos biuro pranešimai; užsienio valstybių spaudos straipsnių apie Lietuvą iškarpos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas, skyrių viduje – pagal chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 10 įrašyta 517 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų.

 

Protokolo skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 11

 

Apyraše įrašyti Protokolo skyriaus nuostatai, susirašinėjimo su Lietuvos ir Lietuvoje veikusių užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis konsulinės veiklos, apdovanojimų, personalo ir kitais klausimais dokumentai; URM tarnautojų ir užsienio diplomatų sąrašai, biografijos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 11 įrašyti 48 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Lietuvos diplomatinių atstovybių Čikagoje, Italijoje, Karaliaučiuje, Londone, Palestinoje, prie Šventojo Sosto, Vokietijoje veiklos bylų apyrašas Nr. 12

 

Apyraše įrašytos Lietuvos ir užsienio valstybių prekybos, susisiekimo, politinės sutartys; URM instrukcijos, aplinkraščiai, įsakymai veiklos ir personalo klausimais; Lietuvos konsulato Karaliaučiuje organizacinės–tvarkomosios, konsulinės veiklos, Lietuvos pasiuntinybių Italijoje, prie Šventojo Sosto, Vokietijoje ir Londone finansų dokumentai; Lietuvos generalinio konsulato Palestinoje veiklos dokumentai; Lietuvos konsulato Čikagoje susirašinėjimo su URM asmenų palikimų tvarkymo klausimais dokumentai; Ekonomikos departamento bei Lietuvos telegramų agentūros „ELTA“ biuleteniai.

Bylos į apyrašą įrašytos be sistemos.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Dalis dokumentų kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 12 įrašyti 53 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1942 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų, anglų, jidiš ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Palikimų bylų apyrašas Nr. 13

 

Apyraše įrašytos Lietuvos generaliniame konsulate Niujorke tvarkytos asmenų palikimų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, bet ši tvarka nėra griežtai išlaikyta.

Dokumentai kataloguoti vardinėje „Asmenų“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 13 įrašyti 1102 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1932 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje veiklos bylų apyrašas Nr. 14

 

Apyraše įrašyti pasiuntinybės susirašinėjimo lietuvių pabėgėlių TSRS klausimais dokumentai, pabėgėlių prašymai, anketos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 14 įrašyti 33 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1924–1925 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis Yra asmenų nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Lietuvos pasiuntinybės Rygoje Konsulinio skyriaus veiklos bylų apyrašas Nr. 15

 

Apyraše įrašytos asmenų, gavusių užsienio pasus ir vizas, asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Byloms Nr. 1–76 sudaryta rodyklė skaitmeninėje laikmenoje.

Iš viso apyraše Nr. 15 įrašyti 1833 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m. Dokumentai lietuvių, rusų, latvių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų.

Priėjimas prie asmens dokumentų ribojamas.

 

Lietuvos generalinio konsulato Vienoje veiklos bylų apyrašas Nr. 16

 

Apyraše įrašyti konsulato susirašinėjimo su URM, Lietuvos pasiuntinybe Vokietijoje, valstybinėmis įstaigomis konsulinės veiklos, prekybinių ryšių plėtimo, Vasario 16-osios minėjimo organizavimo ir kitais klausimais dokumentai; konsulato ekonominiai pranešimai, Lietuvos ir užsienio valstybių prekybinės sutartys; URM įsakymai personalo klausimais; URM ir Prekybos departamento aplinkraščiai, žinios apie konsulato tarnautojus, Lietuvos Respublikos piliečius Vokietijoje, Vienoje; finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 16 įrašytas 131 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1922–1939 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 17

 

Apyraše įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Kopenhagoje susirašinėjimo su URM, Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis organizacinės, konsulinės veiklos, finansų ir kitais klausimais dokumentai; dokumentai apie Lietuvos atstovybių Skandinavijos šalyse veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos be sistemos.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 17 įrašytas 61 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1923, 1925, 1937 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, danų, norvegų, švedų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 18

 

Apyraše įrašyti Lietuvos pasiuntinybių Paryžiuje ir Helsinkyje organizacinės, politinės, konsulinės veiklos, susirašinėjimo su Prancūzijos ir Skandinavijos šalių įstaigomis bei bendrovėmis politikos, ekonomikos, kultūros ir kitais klausimais dokumentai; Lietuvos diplomatų O. Milašiaus ir P. Klimo rankraščiai, surinkti dokumentai apie Lietuvos istoriją, etnografiją; spaudos straipsniai apie Lietuvos santykius su Vokietija, Lenkija, padėtį Klaipėdos krašte, pasiuntinybių finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas.

Dokumentai kataloguoti teminėje „Katalogo“ duomenų bazėje.

Iš viso apyraše Nr. 18 įrašyta 320 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra nuotraukų, žemėlapių.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Klypšienė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 57.
[2] LCVA. F. 923, ap. 1, b. 1391, l. 44.
[3] LCVA. F. R-754, ap. 3, b. 339, l. 107- 109; ap.1, b.1, l. 2.
[4] LCVA. R-234, ap. 2, b. 8, l. 7ap.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS FONDO NR. 383 PAPILDYMĄ

2009- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Užsienio reikalų ministeriją ir fondą Nr. 383 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-02-04 parengtoje pažymoje apie fondą.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2006-06-16 ir 2006-11-02 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Petro Klimo perėmė neaprašytus Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje ir diplomato Petro Klimo bei jo šeimos narių dokumentus – iš viso 6 sąlyginius vienetus.

2009-11-24 Lietuvos centrinis valstybės archyvas iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė Martyno Yčo asmens liudijimą.

2009 m. gruodžio mėn. dokumentai sutvarkyti. Sudaryti 5 apskaitos vienetai, kurie buvo įrašyti į Užsienio reikalų ministerijos fondo Nr. 383 apyrašo Nr. 18 tęsinį (bylų Nr. 320–324).

Iš viso fonde Nr. 383 yra 18 apyrašų, 13334 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1915–1943 m., 1951–1968 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 18

 

Į apyrašo tęsinį įrašytas Lietuvos Respublikos finansų ministro M. Yčo asmens liudijimas, Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje svečių registracijos knyga, dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje 1937 m. vykusį priėmimą, diplomato P. Klimo, jo žmonos ir sūnaus diplomatiniai pasai, laiškų dukrai Eglei byla.

Į apyrašo tęsinį įrašytų dokumentų chronologinės ribos 1919 m., 1927–1941 m., 1951–1968 m. Dokumentai lietuvių, prancūzų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos.

Iš viso fondo Nr. 383 apyraše Nr.18 įrašyti 325 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1943 m., 1951–1968 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos. Yra nuotraukų, žemėlapių.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė   Inga Klypšienė

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS FONDO NR. 383 PAPILDYMĄ

 

2020-02-17 Nr. SA-5

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Užsienio reikalų ministerijos fondo Nr. 383 dokumentus buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-02-04 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-59 ir 2009-12-23 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-388.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2019 m. kataloguojant į Užsienio reikalų ministerijos fondo Nr. 383 Veiklos bylų apyrašą Nr. 3 įrašytas užsienio pasus norinčių gauti asmenų bylas, rasti Užsienio reikalų ministerijos Teisių-administracijos departamentui priklausantys dokumentai.

2020 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas 1 apskaitos vienetas, kuris įrašytas į apyrašo Nr. 8 tęsinį Nr. 1297.

Iš viso fonde Nr. 383 yra 18 apyrašų, 13341 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1895–1943 m., 1951–1968 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija.

 

Teisių-administracijos departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti įstaigų ir organizacijų raštai dėl į Rusiją evakuoto turto, indėlių grąžinimo.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 1 (vienas) apskaitos vienetas Nr. 1297. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1922 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 8 įrašyti 1308 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1895–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė  Ligija Augūnienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS FONDO NR. 383 PERTVARKYMĄ

(APYRAŠO NR. 8 PAPILDYMĄ)

2021-12-06 Nr. SA-46

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Užsienio reikalų ministerijos fondo Nr. 383 sudarytoją buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-02-04 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-59.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2021-07-01 Dokumentų perdavimo-priėmimo aktu Nr. GF-2 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje perduotus tarpukario Lietuvos sutarčių su kitomis valstybėmis, jų ratifikavimo dokumentų originalus bei nuorašus, susirašinėjimo sutarčių rengimo, siuntimo klausimais dokumentus. Po II pasaulinio karo šiuos dokumentus iš Švedijos į Kanadą išvežė Lietuvos diplomatas Vytautas Jonas Gylys.

Perduoti 58 sąlyginiai vienetai (aplankai) dokumentų.

2021 m. lapkričio mėn. dokumentai sutvarkyti, sudaryti ir į apyrašo Nr. 8 tęsinį įrašyti 96 apskaitos vienetai (bylos Nr. 1298–1393).

Iš viso fonde Nr. 383 yra 18 apyrašų, 13437 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1895–1943 m., 1951–1968 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, fotografija, antspaudas, žemėlapis.

 

Teisių-administracijos departamento veiklos bylų apyrašas Nr. 8

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos politinės, prekybos, konsulinių, teisinių santykių reguliavimo ir kitos sutartys, konvencijos su Argentina, Austrija, Brazilija, Čekoslovakija, Čile, Danija, Didžiąja Britanija, Estija, Islandija, Japonija, JAV, Latvija, Meksika, Norvegija, Olandija, Portugalija, Rusija, SSRS, Švedija, Šveicarija, Šventuoju Sostu, Turkija, Ukraina, Urugvajumi, Vengrija, Vokietija ir kt. valstybėmis, jų rengimo, ratifikavimo, registravimo Tautų Sąjungos Sekretoriate dokumentai.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal valstybių pavadinimus (abėcėlės tvarka) ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašytos 96 bylos Nr. 1298–1393. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1939 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 8 įrašyti 1404 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1895–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, antspaudas, žemėlapis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėja Inga Klypšienė

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-12-10 13:57