O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 648 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS LONDONE FONDĄ NR. 648

2006-06-   Nr. SA –

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos valstybės delegacija Didžiojoje Britanijoje (1919 m. kovo mėn.—1919 m. gruodžio mėn.)

Lietuvos pasiuntinybė Londone (1920 m. sausio mėn.—1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetas 1918-12-27 paskyrė Laikinosios Lietuvos vyriausybės įgaliotinį Londone, kuris savo veiklą pradėjo 1919 m. kovo mėn.[1] Tiksli atstovybės įsteigimo data nenustatyta. Lietuvos atstovybė vadinosi Lietuvos valstybės delegacija Didžiojoje Britanijoje.

Nuo 1920 m. pradžios atstovybė vadinama Lietuvos pasiuntinybe Londone. Pasiuntinybei vadovavo įgaliotasis atstovas (Plenipotentiory Delegate), vėliau - reikalų patikėtinis (Charge d’Affaires).

Lietuvos Respublikos Prezidentas 1924-08-22 E. Galvanauską paskyrė Nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Didžiajai Britanijai.[2]

Iki 1940-06-15 pasiuntinybė buvo pavaldi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai. Sovietų Sąjungai 1940-06-15 okupavus Lietuvą, pasiuntinybė tęsė savo veiklą ir buvo pavaldi Lietuvos diplomatijos šefui.[3]

1990-03-11 Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir atgavus tarptautinį pripažinimą, Lietuvos pasiuntinybė Londone yra pavaldi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Pasiuntinybė atstovavo Lietuvai Didžiojoje Britanijoje, vadovavo Lietuvos konsulatams Didžiojoje Britanijoje ir jai priklausančiose dominijose bei (įvairiu laiku) - konsulatams Tel-Avive, Ciuriche.

Pasiuntinybė ruošė politinius ir ekonominius pranešimus, rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės pripažinimu, paskolomis, karo skolų grąžinimu, eksportu-importu; gynė Lietuvos piliečių interesus Didžiojoje Britanijoje, išduodavo Lietuvos užsienio pasus, vizas, legalizavo dokumentus, tvarkė palikimų ir pilietybės reikalus, rūpinosi lietuviais studentais užsienyje, bendradarbiavo su užsienio lietuvių organizacijomis.

Sovietų okupacijos metais svarbiausias pasiuntinybės veiklos tikslas buvo informuoti pasaulio visuomenę apie padėtį Lietuvoje ir kelti Lietuvos išlaisvinimo klausimą. Pasiuntinybė palaikė ryšius su išeivijos ir pavergtų Europos šalių organizacijomis bei politiniais veikėjais, kitų Baltijos šalių diplomatais; rūpinosi Lietuvos aukso fondo Didžiojoje Britanijoje likimu; teikė konsulines paslaugas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems Didžiojoje Britanijoje ir kitose Europos valstybėse, Australijoje, Palestinoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau - URM) 1993-12-07 perdavė archyvui  18 dėžių neaprašytų Lietuvos Respublikos ambasados Londone dokumentų. Papildomai 1995—1996 m. perdavė 41 dėžę neaprašytų dokumentų.

1997 m. dokumentai sutvarkyti. Sudaryti 3 apyrašai, į kuriuos įrašyti 1105 apskaitos vienetai, atrinkti naikinti 6774 lapai dokumentų.

1998 m. URM perdavė dar 13 dėžių ir 37 bylas neaprašytų dokumentų. 1999 m., tvarkant dokumentus, buvo patobulinti ir papildyti apyrašai Nr.1 ir Nr. 2.  Į apyrašą Nr. 1 papildomai įrašyti 99, į apyrašą Nr. 2 – 91 apskaitos vienetas, atrinkti naikinti 1147 lapai dokumentų.

2000 m. URM papildomai perdavė 7 neaprašytas Lietuvos pasiuntinybių užsienyje bylas, iš kurių 1 byla papildomai įrašyta į apyrašą Nr. 2.

Apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminio Katalogo duomenų bazę.

Iš viso fonde Nr. 648 yra 3 apyrašai, 1296 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917—1993 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis.

Dokumentų apie Lietuvos pasiuntinybės Londone veiklą yra Užsienio reikalų ministerijos ir kitų Lietuvos diplomatinių atstovybių fonduose.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Londone ir kitų diplomatinių atstovybių politiniai - ekonominiai pranešimai; susirašinėjimo Lietuvos valstybės kūrimo, nepriklausomybės pripažinimo, konflikto su Lenkija, Klaipėdos klausimo sprendimo, ekonominių ryšių plėtimo, kultūrinio bendradarbiavimo ir kitais klausimais dokumentai; pasiuntinybės konsulinės ir finansinės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 1 įrašyta 659 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1917—1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Londone politiniai pranešimai, memorandumai, notos; susirašinėjimo su kitomis diplomatinėmis įstaigomis, visuomeninėmis organizacijomis, Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministerija Lietuvos okupacijos nepripažinimo ir Lietuvos išlaisvinimo, lietuvių pabėgėlių padėties ir jų emigracijos, pagalbos suteikimo ir kitais klausimais dokumentai; Lietuvos diplomatijos šefo, kitų Lietuvos diplomatinių įstaigų, visuomeninių organizacijų dokumentai; pasiuntinybės konsulinės ir finansinės veiklos dokumentai; Lietuvos diplomato B. K. Balučio dienoraščiai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Iš viso apyraše Nr. 2 įrašyta 615 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1940—1993 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Personalo asmens bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašytos pasiuntinybės Londone tarnautojų asmens bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr. 3 įrašyti 22 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919—1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnioji archyvistė   Inga Klypšienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 923, ap. 1, b.9, l. 46, F. 648, ap. 1, b.1, l. 2
[2] LCVA. F. 648, ap. 1, b. 336, l. 8
[3] LCVA. F. 648, ap. 2, b. 437, l. 370 - 373
Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 10:26