O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 656 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS VAŠINGTONE FONDĄ NR. 656

2006-07-       Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos atstovybė Amerikoje (1920-02-16–1924-08-05)

Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone (1924-08-06–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

1919-11-02 Lietuvos Vyriausybė įgaliojo Lietuvos misijos Amerikoje pirmininką būti Lietuvos generaliniu atstovu Amerikoje. Užsienio reikalų ministerija 1920-01-30 raštu Nr.214 pavedė jam organizuoti Lietuvos atstovybę. JAV dar nebuvo pripažinusios Lietuvos valstybingumo, todėl atstovybė negalėjo turėti diplomatinio statuso. Neoficiali Lietuvos atstovybė Amerikoje įsteigta 1920-02-16.[1]

Pirmasis oficialus Lietuvos atstovas Amerikoje paskirtas 1921-05-21. JAV de jure pripažinus Lietuvos valstybę, Lietuvos atstovui Amerikoje 1922-09-08 suteiktas reikalų patikėtinio laipsnis. Atstovybė veiklą pradėjo 1922-10-11.

Lietuvos atstovybė Amerikoje 1924-08-06 pavadinta Lietuvos pasiuntinybe Vašingtone.[2]

Iki 1940-06-15 pasiuntinybė buvo pavaldi Užsienio reikalų ministerijai. Sovietų Sąjungai 1940-06-15 okupavus Lietuvą, pasiuntinybė tapo pavaldi Lietuvos diplomatijos šefui.

1990-03-11 atkūrus nepriklausomybę Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone yra pavaldi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone buvo pagrindinė Lietuvos diplomatinė institucija JAV. Pasiuntinybė atstovavo Lietuvai, rūpinosi jos nepriklausomybės pripažinimu, karo skolų grąžinimu, Lietuvos laisvės paskolos platinimu, Lietuvos politinių, ekonominių, prekybinių ir kultūrinių ryšių su JAV ir kitomis valstybėmis plėtra, rengė pranešimus apie JAV ir Lietuvą, rūpinosi Lietuvos reprezentacija, skatino domėjimąsi jos istorija ir kultūra, kaupė ir platino informaciją apie Lietuvą.

Dalyvavo JAV rezidavusių užsienio diplomatų kolegijos veikloje, palaikė ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, politiniais veikėjais ir kt.

Vadovavo Lietuvos konsulatų veiklai JAV.

Teikė konsulinę pagalbą lietuviams JAV, gynė jų interesus, rėmė lietuvių bendruomenės švietimą, spaudą ir kultūrą, bendradarbiavo su lietuvių išeivių organizacijomis, katalikų parapijomis.

Sovietų okupacijos metais svarbiausias pasiuntinybės tikslas buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas.

Pasiuntinybė kartu su Lietuvos diplomatijos šefu skirstė finansus Lietuvos diplomatinėms tarnyboms užsienyje išlaikyti ir kontroliavo jų naudojimą, rūpinosi Lietuvos diplomatinio atstovavimo tęstinumu, Lietuvos aukso fondo JAV likimu.

Bendradarbiavo su JAV valstybės departamentu, kitų užsienio valstybių diplomatinėmis tarnybomis, palaikė ryšius su išeivijos, pavergtųjų Europos šalių organizacijomis. Jos pastangų dėka JAV Senate ir Atstovų rūmuose kasmet buvo minima Vasario 16-oji, primenamas tautos sovietinis genocidas ir keliamas Lietuvos išlaisvinimo klausimas.

Pasiuntinys dalyvavo Baltijos šalių diplomatų pasitarimuose, kuriuose buvo koordinuojama diplomatų veikla ir nustatomos jos politinės gairės.

Pasiuntinybė leido ir platino informacinius biuletenius, rūpinosi pabėgėliais iš okupuotųjų Baltijos šalių, informavo laisvąjį pasaulį apie padėtį Lietuvoje.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone ir Lietuvos archyvų departamentas 1994–1996 m. perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 297 dėžes neaprašytų 1918–1993 m. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentų. Iš jų buvo atskirtos 95 dėžės neaprašytų Lietuvos konsulatų San Paule, Niujorke ir Čikagoje dokumentų.

1999 m. dokumentai sutvarkyti, sudaryti 2 apyrašai. Pasiuntinybėje sudarytos bylos nepertvarkytos. Atrinkta naikinti 79328 lapai dokumentų.

Iš viso fonde Nr. 656 yra 2 apyrašai, 2107 apskaitos vienetai. Dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminio Katalogo duomenų bazę.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1993 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų, leidinių.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti pasiuntinybės ir kitų Lietuvos diplomatinių tarnybų veiklos dokumentai, susirašinėjimo Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, diplomatinių tarnybų steigimo ir veiklos, Lietuvos ir JAV užsienio politikos, prekybos, ekonomikos, kultūros ir kt. klausimais bylos, Lietuvos finansinės misijos Amerikoje, Lietuvos laisvės paskolos platinimo, karo skolų grąžinimo, finansinės ir karinės pagalbos Lietuvai teikimo, Amerikos lietuvių brigados organizavimo, pasiuntinybės konsulinės veiklos dokumentai, JAV lietuvių ir kitų organizacijų veiklos bylos, renginių organizavimo dokumentai, pasiuntinybės finansinės ūkinės veiklos, personalo dokumentai, žymių asmenų veiklos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 656 apyraše Nr. 1 įrašyti 744 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti pasiuntinybės ir kitų Lietuvos diplomatinių tarnybų, Lietuvos diplomatijos šefo, užsienio diplomatinių tarnybų pranešimai, notos, susirašinėjimo Lietuvos diplomatų paskyrimų ir jų įgaliojimų, pasiuntinybių ir konsulatų veiklos ir jos finansavimo, spaudos, leidybos ir informacijos ir kt klausimais bylos, JAV lietuvių ir kitų organizacijų veiklos, Vasario 16-osios minėjimų ir kitų renginių organizavimo dokumentai, pasiuntinybės konsulinės bylos, pasiuntinybės pastato remonto ir draudimo dokumentai, surinkti dokumentai apie išeivijos veikėjus, finansų dokumentai,

Iš viso fondo Nr.656 apyraše Nr. 2 įrašyti 1363 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1993 m. Dokumentai lietuvių, anglų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Birutė Daračiūtė[1]Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 383, ap, 7, b. 48, l. 133; ap. 3, b. 32, l. 39; F. 656, ap. 1, b. 2, l. 44.
[2] LCVA. F. 656, ap. 1, b. 1, l. 12; b. 5, l. 28; F. 383, ap. 7, b. 260, l. 73.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS VAŠINGTONE FONDO NR. 656 PAPILDYMĄ

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone ir fondą Nr. 656 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-07-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-274.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2007-04-20 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos aktu Nr. GF-1 perėmė neaprašytus Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone ir Lietuvos Respublikos ambasados JAV dokumentus – iš viso 10 aplankų dokumentų.

2010 m. lapkričio mėn. dokumentai sutvarkyti. Bylos sudarytos pagal temas, dokumentų rūšis. Sudaryta 19 apskaitos vienetų, kurie įrašyti į Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fondo Nr. 656 apyrašo Nr. 2 tęsinį (bylų Nr. 1364–1382). Dokumentų chronologinės ribos 1940–1997 m.

Iš viso fonde Nr. 656 yra 2 apyrašai, 2126 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1997 m.

Yra Lietuvos Respublikos ambasados JAV 1992–1997 m. dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone, Lietuvos Respublikos ambasados JAV susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos, Baltijos valstybių diplomatais, lietuvių išeivijos veikėjais, institucijomis, JAV žydų organizacijomis bendradarbiavimo, lietuvių ir žydų santykių, holokausto, karo nusikaltimais kaltinamų asmenų, Lietuvos Respublikos ambasados JAV tarnautojų ir kitais veiklos klausimais dokumentai,

dokumentai apie Lietuvos nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Italijoje Stasį Lozoraitį, straipsniai apie diplomatą Alfonsą Eidintą, politikos veikėjus, žydų padėtį Lietuvoje, lietuvių ir žydų santykius, Artimųjų Rytų konfliktą, holokaustą, karo nusikaltimais kaltinamus asmenis, Lietuvos ir Baltarusijos santykius, padėtį Kaliningrado srityje, Rusijos Federacijos karinį tranzitą per Lietuvą, Lietuvos siekimą tapti NATO nare ir NATO veiklą, žydų organizacijų leidiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 19 apskaitos vienetų, dokumentų chronologinės ribos 1940–1997 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, jidiš kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos, nuotrauka.

Iš viso fondo Nr. 656 apyraše Nr. 2 įrašyti 1382 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1997 m. Dokumentai lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, jidiš ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos. Yra nuotraukų.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Salomėja Loskutova

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS VAŠINGTONE FONDO NR. 656 PAPILDYMĄ

2011-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone ir fondą Nr. 656 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2006-07-26 Pažymoje apie fondą Nr. SA-274 ir 2011-03-10 Pažymoje apie fondo papildymą Nr. SA-66.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2008-02-25 aktu Nr. GF-4 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo sukauptus neaprašytus dokumentus. Iš viso perimta 174 sąlyginiai vienetai (dėžės) dokumentų.

Tvarkant dokumentus buvo nustatyta, kad sukaupti dokumentai yra Lietuvos pasiuntinybės ir ambasados Vašingtone, Lietuvos pasiuntinybės ir ambasados Italijoje, Lietuvos pasiuntinybės ir ambasados prie Šventojo Sosto, Lietuvos pasiuntinybių Prancūzijoje, Montevidėjuje, Vokietijoje bei Lietuvos konsulato San Paule veiklos dokumentai. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fondui nepriklausantys dokumentai buvo atskirti ir iš jų sudaryti nauji Lietuvos pasiuntinybės Italijoje, Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto ir Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje fondai, taip pat papildyti Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio, Lietuvos pasiuntinybių Vokietijoje ir Montevidėjuje, Lietuvos konsulato San Paule fondai.

2011 m. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentai sutvarkyti. Bylos suskirstytos ir apyrašai sudaryti pagal Lietuvos valstybės istorinius laikotarpius. Iš viso sudaryti 3 nauji fondo Nr. 656 apyrašai Nr. 3–5. Parengtos apyrašų bylų sisteminimo schemos (Pažymos apie fondo papildymą 1–3 priedai).

Atrinkti ir Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai 2011-06-13 Diplomatų Lozoraičių sukauptų dokumentų perdavimo aktu Nr. PF-1 perduoti 177 aplankai leidinių.

Į Veiklos bylų apyrašą Nr. 3 įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone 1919–1940 m. veiklos dokumentai, 173 apskaitos vienetai. Yra 1913–1918 m. dokumentų.

Į Veiklos bylų apyrašą Nr. 4 įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone 1940–1991 m. veiklos dokumentai, įrašyta 512 apskaitos vienetų. Yra 1912–1939 m. ir Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone (JAV) 1992–1994 m. dokumentų.

Į Surinktų dokumentų bylų apyrašą Nr. 5 įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone surinkti 1889–1994 m. dokumentai, 282 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 656 yra 5 apyrašai, 3093 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1889–1997 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą įrašyti pasiuntinybės įsakymai veiklos klausimais, dokumentai apie Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulatų steigimą JAV ir jų veiklos organizavimą, Lietuvos santykius su užsienio valstybėmis, padėtį Lietuvoje, Vilniaus ir Klaipėdos klausimų svarstymą Tautų Sąjungoje,

dokumentai apie pasiuntinybės bendradarbiavimą su lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių organizacijomis ir dalyvavimą jų renginiuose, informacijos apie Lietuvą platinimą spaudoje, radijo laidose, kultūriniuose renginiuose, leidinių rengimą, lietuvių išeivijos ir užsienio veikėjų apdovanojimus, pagalbos asmenims teikimą,

dokumentai apie Lietuvos finansų misijos veiklą ir Lietuvos laisvės paskolos platinimą, pasiuntinybės veiklą plečiant Lietuvos prekybinius ryšius su JAV, susirašinėjimo finansinės pagalbos Lietuvai ir Lietuvos bendrovėms teikimo užsienyje, bankų veiklos klausimais dokumentai bei dokumentai apie pasiuntinybės konsulinę veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas bei rūšis. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Iš viso fondo Nr. 656 apyraše Nr. 3 įrašyti 173 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos. Yra nuotraukų, fotokopijų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašą įrašyti pasiuntinybės įsakymai veiklos klausimais, dokumentai apie pasiuntinybės tarnautojus, Lietuvos atstovybių veiklos organizavimą sovietinės okupacijos metais, aprūpinimą ir finansavimą,

dokumentai apie Lietuvos diplomatinės tarnybos padėtį ir veiklą, Baltijos valstybių okupacijos ir jų valstybingumo atkūrimo klausimo kėlimą, Lietuvos diplomatų pagalbą tremtiniams, pabėgėliams ir emigrantams iš Baltijos valstybių, bendradarbiavimą su kitų Baltijos ir užsienio valstybių diplomatais, veikėjais, organizacijomis, informacijos apie Baltijos valstybes platinimą, leidinių, radijo ir televizijos laidų rengimą, pasiuntinybės pastatą,

dokumentai apie Lietuvos Respublikos ambasados Vašingtone veiklą Lietuvos Respublikos teisėkūros, ūkio plėtros, krašto apsaugos srityse, pagalbą organizuojant vizitus, dalykines keliones, konsulinę veiklą,

kvietimai ir sveikinimai S.Lozoraičiui jaunesniajam, jo užrašai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas bei rūšis. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą, poskyriuose apie Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų veiklą bylos įrašytos pagal atstovybių (ar vietovardžių, kur atstovybės veikė) pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 656 apyraše Nr. 4 įrašyta 512 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1912–1994 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos. Yra nuotraukų, žemėlapių.

 

Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie Lietuvos Respubliką, jos santykius su užsienio valstybėmis, Klaipėdos kraštą, Mažąją Lietuvą ir Rytų Prūsiją, Baltijos valstybių okupaciją ir okupacijos klausimo kėlimą, demokratinius judėjimus Baltijos valstybėse, santykius su TSRS ir valstybingumo atkūrimą,

dokumentai apie kultūrą, švietimą, religiją, ekonomiką, ekologiją, lietuvių išeivijos organizacijų veiklą, užsienio valstybių istoriją,

Lietuvos telegramų agentūros ELTA Londone, Lietuvos atstovybių, tremtinių, pabėgėlių ir išeivijos organizacijų leidiniai,

straipsniai apie Lietuvos istoriją, santykius su Lenkija, diplomatinę tarnybą, veikėjus ir organizacijas, Baltijos valstybes, tarptautinę politinę padėtį,

žemėlapiai, ženkliukai, gairelės.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų temas bei rūšis. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Iš viso fondo Nr. 656 apyraše Nr. 5 įrašyti 282 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1889–1994 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė    Inga Klypšienė

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS VAŠINGTONE FONDO NR. 656 PAPILDYMĄ

2017-05-10 Nr. SA-20

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2006-07-26 Pažymoje apie fondą Nr. SA-274.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2008-08-08 aktu Nr. GF-9 iš Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto perėmė Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto veiklos ir sukauptus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentai.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus 2008-10-02 raštu Nr. R-01-369 perdavė LCVA vieną dėžę Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto dokumentų. Tvarkant dokumentus nustatyta, kad tai Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentai.

LCVA 2011-05-16 aktu Nr. GF-16 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė Lozoraičių šeimos archyve Romoje sukauptus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti 7 sąlyginiai vienetai Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentų.

LCVA 2011-12-05 aktu Nr. GF-46 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 1 dėžę neaprašytų Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentų.

2017 m. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 142 bylos, kurios įrašytos į Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fondo Nr. 656 apyrašų Nr. 3–5 tęsinius:

į apyrašo Nr. 3 tęsinį įrašyta 30 bylų (bylų Nr. 174–203), į apyrašo Nr. 4 tęsinį - 98 bylos (Nr. 513–610), į apyrašo Nr. 5 tęsinį – 14 bylų (Nr. 283–296).

Iš viso fonde Nr. 656 yra 5 apyrašai, 3235 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1889–1997 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone organizacinę veiklą, susirašinėjimo Lietuvos Respublikos įgaliotinių Sibire skyrimo ir jų veiklos, Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo, santykių su Lenkija ir Vokietija sureguliavimo, išeivijos organizacijų veiklos, finansinės paramos Lietuvai organizavimo klausimais dokumentai, dokumentai apie Lietuvos laisvės paskolos platinimą, pasiuntinybės turto ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Į apyrašo Nr. 3 tęsinį įrašyta 30 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1941 m.

Iš viso fondo Nr. 656 apyraše Nr. 3 įrašyti 203 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1913–1941 m. Dokumentai lietuvių, anglų, ispanų, jidiš, lenkų, prancūzų, rusų, ukrainiečių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, fotografija, fotokopija, periodikos iškarpa, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone organizacinę veiklą, pasiuntinybės Vašingtone pranešimai, pro memorijos, raštai, dokumentai apie Lietuvos diplomatinės tarnybos padėtį ir veiklą, Lietuvos okupaciją, antisovietinę rezistenciją, okupacijos ir nepriklausomybės atkūrimo klausimų kėlimą, bendradarbiavimą su lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių organizacijomis, įstaigomis ir veikėjais, Vilniaus ir Lietuvos laisvės paskolų platinimą, straipsnių, leidinių, radijo laidų apie Lietuvą, Baltijos valstybes rengimą, S. Lozoraičio jaunesniojo dalyvavimą Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kvietimai, sveikinimai, padėkos.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą. Asmenų prašymai, dokumentai Lietuvos Respublikos vizai gauti įrašyti pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Į apyrašo Nr. 4 tęsinį įrašyti 98 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1996 m.

Iš viso fondo Nr. 656 apyraše Nr. 4 įrašyta 610 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1912–1996 m. Dokumentai lietuvių, anglų, estų, ispanų, italų, jidiš, latvių, lenkų, portugalų, prancūzų, rusų, suomių, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, piešinys, spaudinys, žemėlapis.

 

Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti dokumentai apie Lietuvos ir lietuvių išeivijos organizacijas, jų veiklą, straipsniai apie Lietuvos ir Lenkijos istoriją, veikėjus ir jų veiklą.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal dokumentų temas ir rūšis. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Į apyrašo Nr. 5 tęsinį įrašyta 14 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1917–1939 m., 1952–1994 m.

Iš viso fondo Nr. 656 apyraše Nr. 5 įrašyti 296 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1889–1994 m. Dokumentai lietuvių, anglų, estų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lotynų, portugalų, prancūzų, rusų, suomių, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija, fotografija, periodikos iškarpa, piešinys, spaudinys, žemėlapis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja  Neringa Betingienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS VAŠINGTONE FONDO NR. 656 PERTVARKYMĄ (APYRAŠO NR. 4 PAPILDYMĄ)

2021-12-17 Nr. SA-50

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybę Vašingtone buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2006-07-26 Pažymoje apie fondą Nr. SA-274.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2020-01-21 aktu Nr. GF-3 iš Kardinolo Audrio Juozo Bačkio perėmė 7 sąlyginius vienetus (dėžes) neaprašytų diplomato S. A. Bačkio, pedagogės O. Bačkienės bei A. J. Bačkio veiklos ir surinktų dokumentų. Tvarkant dokumentus buvo atskirtas 1 sąlyginis vienetas (dėžė) dokumentų, priklausančių Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone.

2021 m. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentai sutvarkyti ir aprašyti. Sutvarkius dokumentus sudaryta 11 bylų, kurios įrašytos į apyrašo Nr. 4 tęsinį (bylų Nr. 611–621).

Iš viso fonde Nr. 656 yra 5 apyrašai, 3246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1889–1997 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie Lietuvos atstovus Vašingtone J. Kajecką, S. A. Bačkį, S. Lozoraitį jaunesnįjį ir jų tarnybinę veiklą, Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone pro memorijos, raštai, pranešimai spaudai veiklos ir tarptautinės politinės padėties klausimais, Lietuvos diplomatų pro memorijos, raštai Lietuvos diplomatinės tarnybos padėties ir veiklos klausimais, pasiuntinybės susirašinėjimo su lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių įstaigomis, organizacijomis, veikėjais, asmenimis veiklos, bendradarbiavimo, dalyvavimo renginiuose klausimais dokumentai, sveikinimai, padėkos, kvietimai į renginius, pasiuntinybės inventoriaus sąrašas.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir bylos pabaigos datą.

Į apyrašo Nr. 4 tęsinį įrašyta 11 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1960–1990 m.

Iš viso fondo Nr. 656 apyraše Nr. 4 įrašytas 621 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1912–1996 m. Dokumentai lietuvių, anglų, estų, ispanų, italų, jidiš, latvių, lenkų, portugalų, prancūzų, rusų, suomių, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija, periodikos iškarpa, fotografija, piešinys, spaudinys, žemėlapis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus patarėja Neringa Betingienė

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-12-17 12:33