O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 658 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NIUJORKE FONDĄ NR. 658

2006-04-        Nr. SA

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimų pasikeitimai

 

Lietuvos konsulatas Niujorke (1923-07-16–1926-10-31)

Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke (1926-11-01–1990 m.)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 1923-05-25 įsakymu Nr.142 nuo 1923-06-01 paskirtas Lietuvos konsulinis agentas Niujorke. Lietuvos konsulatas Niujorke įsteigtas 1923-07-16. Konsulinis agentas nuo 1924-01-01 paskirtas Lietuvos konsulu.[1]

Nuo 1926-11-01 Lietuvos konsulatas Niujorke tapo Lietuvos generaliniu konsulatu. Konsulato jurisdikcijoje buvo 17 JAV valstijų ir Kanada (iki konsulato Toronte įsteigimo 1937 m.), nuo 1971 m. – visa JAV teritorija.[2]

Iki 1940-06-15 konsulatas buvo pavaldus Užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone. Sovietų Sąjungai 1940-06-15 okupavus Lietuvą, konsulatas nepakluso prosovietinės vyriausybės reikalavimui nutraukti veiklą. Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke tapo pavaldus Lietuvos diplomatijos šefui ir Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone.

1990-03-11 Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir atgavus tarptautinį pripažinimą, Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke pavaldus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Konsulatas teikė pagalbą lietuviams JAV ir Kanadoje, gynė jų interesus, išduodavo ir pratęsdavo užsienio pasus, vizas, legalizavo dokumentus, tvarkė pilietybės, palikimų reikalus, užsiėmė asmenų paieška, rūpinosi lietuviais tremtiniais ir pabėgėliais, teikė ir platino informaciją apie Lietuvą, bendradarbiavo su lietuvių organizacijomis.

Rengė pranešimus apie JAV ir Lietuvos vidaus padėtį, skatino ekonominių, prekybinių, kultūrinių ryšių plėtrą, turizmą ir kt.

Dalyvavo užsienio diplomatų kolegijos veikloje, bendradarbiavo su kitų Baltijos valstybių diplomatais, dalyvavo pasiuntinių pasitarimuose ir kt.

Sovietų okupacijos metais svarbiausias konsulato veiklos tikslas buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Konsulatas palaikė ryšius su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, parengė sovietų ištremtų Lietuvos gyventojų sąrašus ir per pasiuntinybę Vašingtone perdavė juos Jungtinių Tautų Organizacijai.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija 1996 m. perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 17 dėžių neaprašytų Lietuvos generalinio konsulato Niujorke 1923–1994 m. veiklos dokumentų, 1997 m. papildomai perdavė 58 lapus neprašytų dokumentų.

1999-08-02 dokumentai sutvarkyti, sudaryti 2 apyrašai. Konsulate sudarytos bylos nepertvarkytos, patikslintos tik jų antraštės, vienarūšėms byloms parašytos tipinės antraštės. Buvo atrinkta naikinti 3763 lapai dokumentų.

Užsienio reikalų ministerija 2000-09-13 archyvui perdavė 7 neaprašytas Lietuvos pasiuntinybių užsienyje bylas. Bylas aprašius, į apyrašą Nr. 1 buvo papildomai įrašytos 3 bylos.

Iš viso fonde Nr. 658 yra 2 apyrašai, į kuriuos įrašyta 616 apskaitos vienetų.

Dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminio Katalogo ir vardinio Asmenų katalogo duomenų bazes.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1994 m. Dokumentai lietuvių, estų, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti konsulato politiniai pranešimai, Lietuvos diplomatijos šefo, pasiuntinybių ir konsulatų veiklos dokumentai, JAV lietuvių ir tarptautinių organizacijų dokumentai, susirašinėjimo konsulato veiklos klausimais dokumentai, žymių asmenų bei personalo veiklos bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal konsulato veiklos sritis ir chronologiją.

Iš viso fondo Nr. 658 apyraše Nr. 1 įrašyti 325 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1923–1994 m. Dokumentai lietuvių, latvių, estų, anglų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, yra nuotraukų.

 

Palikimų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos palikimų bylos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr.658 apyraše Nr.2 įrašytas 291 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1923—1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų k. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis, rankraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Birutė Daračiūtė

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau LCVA), F. 383, ap. 2, b.575, b.576; F. 658, ap. 1, b. 289.
[2] LCVA. F.656, ap. 1, b. 100, b. 106; F.656, ap. 2, b. 122. 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

 PAŽYMA APIE

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO NIUJORKE FONDO NR. 658 PERTVARKYMĄ (PAPILDYMĄ)

2020-12-23 Nr. SA-63

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos generalinį konsulatą Niujorke buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2006-04-25 Pažymoje apie fondą Nr. SA-194/1.

Pakeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2011-05-16 aktu Nr. GF-16 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomatų Lozoraičių šeimos archyve Romoje sukauptus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirtas 1 sąlyginis vienetas (dėžė) dokumentų, priklausančių Lietuvos generaliniam konsulatui Niujorke.

LCVA 2011-12-05 aktu Nr. GF-46 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 1 sąlyginį vienetą (dėžę) Lietuvos generalinio konsulato Niujorke dokumentų.

LCVA 2016-02-25 aktu Nr. GF-2 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 61 sąlyginį vienetą (dėžę) Lietuvos generalinio konsulato Niujorke dokumentų. Dokumentai iki perdavimo archyvui buvo saugomi Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) Putname, JAV.

LCVA 2018-12-12 aktu Nr. GF-17 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 1 sąlyginį vienetą (dėžę) Lietuvos generalinio konsulato Niujorke dokumentų.

2020 m. Lietuvos generalinio konsulato Niujorke dokumentai sutvarkyti ir aprašyti. Sutvarkius dokumentus sudarytos 1177 bylos, kurios įrašytos į apyrašus Nr. 3–7:

Į Veiklos bylų apyrašą Nr. 3 įrašyti 106 apskaitos vienetai,

į Veiklos bylų apyrašą Nr. 4 įrašyti 306 apskaitos vienetai,

į Konsulinės veiklos bylų apyrašą Nr. 5 įrašyti 563 apskaitos vienetai,

į Palikimų bylų apyrašą Nr. 6 įrašyta 140 apskaitos vienetų,

į Surinktų dokumentų bylų apyrašą Nr. 7 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Parengtos apyrašų Nr. 3–5, 7 bylų sisteminimo schemos (1–4 priedai).

Dalis bylų nepertvarkytos, paliktos tokios, kokios buvo sudarytos generaliniame konsulate. Tai į Konsulinės veiklos apyrašą Nr. 5 įrašytos asmenų prašymų Lietuvos Respublikos vizai gauti bylos.

Iš viso fonde Nr. 658 yra 7 apyrašai, 1793 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1999 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie Lietuvos generalinio konsulato Niujorke organizacinę veiklą, konsulato išsiųstų raštų nuorašai, pranešimai, raštai, dokumentai apie padėtį Lietuvoje, santykius su užsienio valstybėmis, karo pabėgėlius, bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos, lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių organizacijomis, įstaigomis, veikėjais, Lietuvos diplomatų dalyvavimą renginiuose, parodose, leidinių, straipsnių apie Lietuvą rengimą ir platinimą, apdovanojimus, sveikinimai, padėkos, užuojautos, kvietimai, dokumentai apie Lietuvos pramonę, žemės ūkį ir finansinę padėtį, prekybinių santykių su JAV plėtrą, bankus ir bendroves, Amerikos lietuvių ekonominį centrą ir JAV lietuvių Vaizbos butus (prekybos susivienijimus), konsulato turto ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal konsulato veiklos sritis, dokumentų temas. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą. Susirašinėjimo su įstaigomis, organizacijomis, asmenimis bylos įrašytos pagal pavadinimus arba asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 3 įrašyti 106 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1940 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija, fotokopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie Lietuvos generalinio konsulato Niujorke organizacinę veiklą, konsulato išsiųstų raštų nuorašai, pro memorijos, raštai, dokumentai apie Lietuvos diplomatinės tarnybos padėtį ir veiklą, Lietuvos okupaciją ir Baltijos valstybių okupacijos klausimo kėlimą, karo belaisvius, pabėgėlius ir tremtinius, bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos, lietuvių išeivijos, tarptautinėmis ir užsienio valstybių organizacijomis, įstaigomis, veikėjais, Lietuvos diplomatų dalyvavimą renginiuose, parodose, leidinių, straipsnių, radijo laidų apie Lietuvą, Baltijos valstybes rengimą ir platinimą, sveikinimai, kvietimai, prekybinių santykių su JAV, konsulato turto ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal konsulato veiklos sritis, dokumentų temas. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą. Susirašinėjimo su įstaigomis, organizacijomis, asmenimis bylos įrašytos pagal pavadinimus arba asmenų pavardes abėcėlės tvarka. Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų pro memorijų, raštų bylose palikti pavieniai Lietuvos generalinio konsulato atsakomieji raštai.

Iš viso į apyrašą Nr. 4 įrašyti 306 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1940–1999 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, turkų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spausdintas tekstas, kopija, fotokopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Konsulinės veiklos bylų apyrašas Nr. 5

 

Į apyrašą įrašyti pažymėjimų, liudijimų ir kitų dokumentų išdavimo, vertimo ir legalizavimo, Lietuvos Respublikos užsienio pasų ir vizų išdavimo, pasų galiojimo pratęsimo, pilietybės nustatymo bei susirašinėjimo asmenų deportacijos į Lietuvą, pagalbos suteikimo, išmokų gavimo ir asmenų paieškos klausimais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal konsulinės veiklos sritis, dokumentų temas, asmenų pavardes abėcėlės tvarka, bylos pabaigos datą.

Iš viso į apyrašą Nr. 5 įrašyti 563 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1998 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spausdintas tekstas, kopija, fotokopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Palikimų bylų apyrašas Nr. 6

 

Į apyrašą įrašytos asmenų palikimų bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso į apyrašą Nr. 6 įrašyta 140 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1923–1980 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 7

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie lietuvius karo pabėgėlius Vokietijoje, A. J. Rumšą, Rusijos Federacijos kariuomenės išvedimą iš Baltijos valstybių, straipsniai apie Lietuvos istoriją, diplomatinę tarnybą, veikėjus, organizacijas, Baltijos valstybes, tarptautinę politinę padėtį, tremtinius, pabėgėlius, disidentus, įstaigų ir organizacijų leidiniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir bylos pabaigos datą.

Iš viso į apyrašą Nr. 7 įrašyti 62 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1930–1997 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, lenkų, prancūzų, rusų, turkų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus patarėja Neringa Betingienė

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-01-04 08:49