O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 664 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KONSULATO SAN PAULE FONDĄ NR. 664

2006-02-     Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos konsulatas San Paule (1929-05-19–1966 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 1929-03-26 įsakymu Nr. 69 nuo1929-04-01 paskirtas konsulas San Paule.[1]

Lietuvos konsulatas San Paule (toliau – konsulatas) atidarytas 1929-05-19.[2]Konsulato jurisdikcijai priklausė San Paulas ir Brazilijos 4 valstijos.[3] 

Iki 1940-06-15 konsulatas buvo pavaldus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos pasiuntinybei Pietų Amerikai (veikė Buenos Airėse). Sovietų Sąjungai 1940-06-15 okupavus Lietuvą, konulatas nepakluso prosovietinės vyriausybės reikalavimui nutraukti veiklą. Lietuvos konsulatas San Paule perėjo Lietuvos diplomatijos šefo žinion ir liko pavaldus nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui, rezidavusiam Buenos Airėse, nuo 1947 m. persikėlusiam į Montevidėjų.[4]

Brazilijos užsienio reikalų ministerija 1961-03-11 nota informavo Lietuvos įgaliotąjį ministrą apie konsulato San Paule uždarymą. [5]

Konsulatas nutraukė oficialią veiklą, tačiau jam buvo palikta teisė ir toliau rūpintis Brazilijos lietuvių reikalais, legalizuoti dokumentus, išduoti liudijimus ir kt.[6] Tokiomis sąlygomis konsulatas veikė iki konsulo mirties 1966 m.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Konsulatas rūpinosi Brazilijos lietuvių reikalais ir gynė jų interesus, išduodavo užsienio pasus, vizas, legalizavo dokumentus, tvarkė palikimų reikalus ir kt. Konsulato iniciatyva buvo kuriamos lietuvių katalikų parapijos, steigiamos mokyklos, perkami sklypai lietuvių bendruomenės pastatams statyti. Konsulatas bendradarbiavo su lietuvių išeivių organizacijomis, lankė lietuvių kolonijas, rūpinosi emigrantų darbo sąlygomis ir socialine apsauga.

Konsulatas atstovavo Lietuvai, propagavo jos kultūrą, rengė informacinius pranešimus apie Brazilijos vidaus ir užsienio politiką, ekonomiką, prekybą, lietuvių emigrantų padėtį ir veiklą.

Sovietų okupacijos metais svarbiausias konsulato veiklos tikslas buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Konsulatas palaikė ryšius su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone ir Lietuvos archyvų departamentas 1994–1996 m. perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui 297 dėžes neaprašytų 1940–1993 m. Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone dokumentų. Iš jų buvo 47 dėžės neaprašytų 1919–1966 m. Lietuvos konsulato San Paule dokumentų.

1999-02-17 dokumentai sutvarkyti ir sudarytas apyrašas Nr.1, į kurį įrašyti 455 apskaitos vienetai. Konsulate sudarytos bylos nepertvarkytos, patikslintos tik jų antraštės. Pertvarkytos asmenų pilietybės ir pasų prašymų bylos, sudaryti vidaus apyrašai. Atrinkta naikinti 2020 lapų, 31 spaudos leidinys perduotas archyvo bibliotekai.

Iš viso fonde Nr.664 yra 1 apyrašas, 455 apskaitos vienetai. Dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminio Katalogo ir vardinio Asmenų katalogo duomenų bazes.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1966 m. Dokumentai lietuvių, portugalų, prancūzų, anglų, vokiečių, rusų, lenkų, italų kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti konsulato, kitų Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinių tarnybų pranešimai, susirašinėjimo veiklos, vidaus ir užsienio politikos, ekonominių ir kultūrinių ryšių, konsulinio darbo klausimais dokumentai, asmenų pilietybės patikrinimo ir užsienio pasų išdavimo, palikimų, įgaliojimų turtui valdyti, asmenų ir jų turto paieškos, dokumentų legalizavimo bylos, konsulato personalo, finansų dokumentai, organizacijų veiklos bylos.

Bylos į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją, asmenų pilietybės patikrinimo ir užsienio pasų išdavimo bylos – pagal asmenų pavardes abėcėlės tvarka.

Iš viso apyraše Nr.1 įrašyti 455 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1966 m. Dokumentai lietuvių, portugalų, prancūzų, anglų, vokiečių, rusų, lenkų, italų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis, yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Birutė Daračiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau-LCVA), F. 383, ap. 2, b. 585, l. 35.
[2] LCVA. F. 664, ap. 1, b. 186, l. 104.
[3] LCVA. F. 664, ap. 1, b. 186, l. 276.
[4] LCVA. F. 664, ap. 1, b. 193, l. 389.
[5] LCVA. F. 656, ap. 2, b. 130, l. 203.
[6] LCVA. F. 656, ap. 2, b. 130, l. 241.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS KONSULATO SAN PAULE FONDO NR. 664 PAPILDYMĄ

2012- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos konsulato San Paule fondą Nr. 664 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-02-09 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-69.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2008-02-25 aktu Nr. GF-4 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo sukauptus neaprašytus dokumentus.

Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos konsulato San Paule 1930–1957 m. veiklos dokumentai.

2012 m. Lietuvos konsulato San Paule dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 18 bylų, kurios įrašytos į Lietuvos konsulato San Paule fondo Nr. 664 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 456–473).

Išviso fonde Nr. 664 yra 1 apyrašas, 473 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1966 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos užsienio reikalų ministerijos įsakymai personalo klausimais, Lietuvos konsulato San Paule susirašinėjimo su Lietuvos užsienio reikalų ministerija, įstaigomis, organizacijomis ir asmenimis informacijos apie lietuvius Brazilijoje suteikimo, dokumentų legalizavimo, užsienio pasų, liudijimų išdavimo ir kitais konsulato veiklos klausimais dokumentai,

Lietuvos finansų ministerijos Finansų departamento apžvalga apie Lietuvos ekonominę ir finansinę padėtį, Lietuvos pasiuntinybės Šveicarijoje biuleteniai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 18 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1930–1957 m.

Iš viso fondo Nr. 664 apyraše Nr. 1 įrašyti 473 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1966 m. Dokumentai lietuvių, anglų, portugalų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpos, fotokopijos. Yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Inga Klypšienė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-14 08:06