O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 665 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO TORONTE FONDĄ NR. 665

2006-01-26  Nr. SA -37/1

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos generalinis konsulatas Toronte (1937 m.–1990 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras 1937-05-05 įsakymu Nr. 50 nuo 1937-04-15 paskyrė Lietuvos garbės konsulą Toronte.[1]

Tiksli data, kada generalinis konsulatas pradėjo savo veiklą, nenustatyta. Kanados lietuvių reikalus iki konsulato įsteigimo tvarkė Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke ir Lietuvos pasiuntinybė Londone.

Lietuvos generalinis konsulatas Toronte buvo pavaldus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos pasiuntinybei Londone.

Sovietų Sąjungai 1940-06-15 okupavus Lietuvą, konsulatas nepakluso prosovietinės vyriausybės reikalavimui nutraukti veiklą. Lietuvos generalinis konsulatas Toronte perėjo Lietuvos diplomatijos šefo ir Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone žinion.

Nuo 1949 m. Lietuvos konsulai Toronte nebuvo įrašyti į užsienio diplomatų Toronte sąrašą ir nepriklausė konsulų kolegijai, bet konsulato veikla nebuvo ribojama.

1959 m. birželio mėn.–1962 m. sausio mėn. Lietuvos konsulas Toronte nebuvo paskirtas, bet konsulato veikla nenutrūko.

Lietuvos diplomatijos šefas 1962-01-15 paskyrė Lietuvos konsulą Toronte[2]. Jam suteiktas Lietuvos garbės generalinio konsulo laipsnis. Lietuvos garbės generalinis konsulas įrašytas į užsienio diplomatų, rezidavusių Toronte, sąrašą.[3]

1990-03-11 Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir atgavus pripažinimą, Lietuvos generalinis  konsulatas Toronte perėjo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos žinion.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos generalinis konsulatas Toronte rūpinosi Kanados lietuvių reikalais, gynė jų interesus, legalizavo dokumentus, išduodavo užsienio pasus, vizas, teikė informaciją apie lietuvius Kanadoje ir Lietuvoje, taip pat apie Lietuvos istoriją ir kultūrą, rengė informacinius pranešimus apie Kanados ekonomiką, pramonę, prekybą ir kt.

Sovietų okupacijos metais svarbiausias konsulato veiklos tikslas buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Konsulatas palaikė ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis, politinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos archyvų departamentas 2002-02-27 perdavė Lietuvos centriniam valstybės archyvui Lietuvos generalinio konsulato Toronte 1962–1986 m. veiklos neaprašytus dokumentus, gautus iš Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovo Gabrieliaus Žemkalnio. Iš viso perduotos 8 bylos.

2002 m. dokumentai sutvarkyti, sudarytas apyrašas Nr. 1, į kurį įrašyta 11 apskaitos vienetų. Atrinkti naikinti 38 lapai.

Fondas nepilnas, nėra 1937–1961 m., 1988–1990 m. konsulato veiklos dokumentų.

Iš viso fonde Nr. 665 yra 1 apyrašas, 11 apskaitos vienetų. Fondo dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminio Katalogo duomenų bazę.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1987 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis.

Lietuvos generalinio konsulato Toronte veiklos dokumentų yra kitų Lietuvos diplomatinių atstovybių fonduose.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašytos pranešimų politiniais, ekonominiais ir konsulato veiklos klausimais, raštų konsulato veiklos atnaujinimo, konsulinio, kultūrinio ir informacinio darbo klausimais bei generalinio konsulo J. Žmuidzino kalbų bylos.

Į apyrašą bylos įrašytos pagal konsulato veiklos sritis ir chronologiją - bylų užbaigimo datą.

Iš viso fondo Nr. 665 apyraše Nr. 1 įrašyta 11 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1962–1987 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Birutė Daračiūtė

 


[1] LCVA. F. 383, ap. 2, b. 592, l. 29.
[2] LCVA. F. 665, ap. 1, b. 2, l. 30.
[3] LCVA. F. 658, ap. 1. b.  36, l. 48.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO TORONTE FONDO NR. 665 PAPILDYMĄ

2012-11 - Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos generalinį konsulatą Toronte ir fondą Nr. 665 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-37/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2007-10-08 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos aktu Nr. GF-16 ir 2011-12-05 aktu Nr. GF-47 perėmė neaprašytus Lietuvos generalinio konsulato Toronte dokumentus – iš viso 22 dėžes dokumentų.

2012 m. dokumentai sutvarkyti. Dokumentai susisteminti ir bylos sudarytos pagal temas, dokumentų rūšis. Dalis bylų nepertvarkytos, paliktos tokios, kokios buvo sudarytos iki dokumentų perdavimo į LCVA, tik bylose dokumentai susisteminti pagal chronologiją. Tai daugiausia į Konsulinės veiklos skyrių įrašytos bylos. Sudaryta į apyrašo tęsinį įrašytų bylų sisteminimo schema (Pažymos apie fondo papildymą priedas). Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos pagal konsulato veiklos sritis, skyriuose – pagal temas, dokumentų rūšis ir chronologiją. Atstovybių pro memorijos įrašytos pagal vietovardį abėcėlės tvarka.

Yra bylų Nr. 118–127, 140–143 dokumentų skaitmeninės kopijos, darytos Kanadoje.

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašytos 144 bylos (bylų Nr. 12–155). Dokumentų chronologinės ribos 1913–1989 m.

Iš viso fonde Nr. 665 yra 1 apyrašas, 155 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1913–1989 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos generalinio konsulato Toronte raštai, pranešimai apie konsulato veiklos atnaujinimą, pripažinimą, finansavimą ir diplomatinės tarnybos archyvų saugojimą, tvarkymą ir naudojimą, Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų pro memorijos apie atstovybių, lietuvių išeivijos veiklą, tarptautinę politinę padėtį, konsulato Toronte susirašinėjimo su Kanados valdžios institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, užsienio valstybių konsulatais Kanadoje, lietuvių išeivijos, Baltijos bei Rytų ir Vidurio Europos valstybių išeivijos organizacijomis, lietuvių išeivijos leidinių redakcijomis bendradarbiavimo, veiklos, informacijos apie Lietuvą teikimo ir kitais klausimais dokumentai, J. Žmuidzino kalbų tekstai, konsulinės veiklos ir surinkti dokumentai.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 144 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1913–1989 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpos. Yra nuotraukų.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo

Dokumentų sklaidos skyriaus vyriausiasis archyvistas  Vaidas Agurkis

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO TORONTE FONDO NR. 665 PAPILDYMĄ

2015-04-28 Nr. SA-60

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos generalinio konsulato Toronte fondą Nr. 665 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2006-01-26 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-37/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje 2014-11-24 Dokumentų priėmimo aktu Nr. GF-10 perėmė 1 sąlyginį vienetą neaprašytų Lietuvos generalinio konsulo Toronte Vytauto Jono Gylio dokumentų.

2015 m. dokumentai buvo aprašyti, sudarytos 5 bylos įrašytos į apyrašo Nr. 1 tęsinį.

Sudarytas fondo tvarkymo aktas.

Iš viso fonde Nr. 665 yra 1 apyrašas, 160 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1810 m., 1876 m., 1893 m., 1913–1989 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti dokumentai apie Vytauto Jono Gylio skyrimus į Lietuvos diplomatinę ir konsulinę tarnybą, jo asmens dokumentai, laiškai, užrašai, asmenų sveikinimai ir kvietimai į renginius, V. J. Gylio žmonos Vandos Jadvygos Aleksandravičaitės-Gylienės asmens ir šeimos dokumentai, Lietuvos Respublikos Prezidento A. Smetonos ir jo šeimos narių pro memorijos ir liudijimai apie 1940 m. birželio mėn. įvykius Lietuvoje, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos tarnautojų, pasiuntinybių, konsulatų sąrašai ir adresai.

Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Į apyrašo tęsinį įrašytas 5 (penki) apskaitos vienetai Nr. 156–160. Dokumentų chronologinės ribos 1810 m., 1876 m., 1893 m., 1917–1955 m.

Iš viso fondo Nr. 665 apyraše Nr. 1 įrašyta 160 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1810 m., 1876 m., 1893 m., 1913–1989 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, kopija, periodikos iškarpa, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė  Neringa Betingienė

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 16:14