O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 669 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS MONTEVIDĖJUJE FONDĄ NR. 669

2008-    -     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos konsulatas Argentinoje (1926 m. balandžio mėn.–1931 m. vasario mėn.)

Lietuvos pasiuntinybė Pietų Amerikai (1931 m. vasario mėn.–1946-11-30)

Lietuvos pasiuntinybė Montevidėjuje (1947 m. sausio mėn.–1977-01-01)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos konsulatas Argentinoje įsteigtas 1926 m. balandžio mėn. Tiksli konsulato įsteigimo data nenustatyta. Konsulatas veikė Buenos Airėse. 1926-04-13 pirmuoju Lietuvos Respublikos konsulu Argentinai paskirtas Jonas Skinkis.[1]

Nuo 1931 m. vasario mėn. konsulatas pertvarkytas į Lietuvos pasiuntinybę Pietų Amerikai. 1931-02-23 nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Argentinai, Paragvajui ir Urugvajui paskirtas Teodoras Daukantas.[2] 1934-09-03 nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Argentinai (nuo 1934-10-20 – ir Urugvajui) paskirtas Jonas Aukštuolis.[3] 1939-09-20 nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Argentinai, Brazilijai ir Urugvajui paskirtas Kazimieras Graužinis.[4]

Lietuvos pasiuntinybė Pietų Amerikai iki 1940-06-15 buvo pavaldi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius 1940-08-08 telegramoje Lietuvos pasiuntinybėms nurodė nuo 1940-08-08 nutraukti visų Lietuvos diplomatinių atstovybių veiklą, atstovybes likviduoti, jų turtą ir archyvus perduoti toje šalyje esančiai sovietų pasiuntinybei ar konsulatui, o visam personalui grįžti į Lietuvą.[5] Tačiau Argentinos vyriausybei nepripažinus Baltijos valstybių okupacijos, Lietuvos pasiuntinybė Pietų Amerikai Buenos Airėse tęsė veiklą. Pasiuntinybė buvo pavaldi Lietuvos diplomatijos šefui.

1946-11-30 Argentina suspendavo diplomatinius santykius su Baltijos šalimis, todėl Lietuvos pasiuntinybė Pietų Amerikai 1947 m. pradžioje buvo perkelta į Montevidėjų (Urugvajus). Nuo 1947 m. pasiuntinybė vadinama Lietuvos pasiuntinybe Montevidėjuje.

1962-06-05, mirus nepaprastajam pasiuntiniui ir įgaliotajam ministrui K. Graužiniui, laikinuoju reikalų patikėtiniu Montevidėjuje paskirtas A. Grišonas. Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje veikla nutrūko 1977-01-01 mirus A. Grišonui.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos pasiuntinybė Pietų Amerikai atstovavo Lietuvai Argentinoje ir Urugvajuje, iki 1940 m. vadovavo Lietuvos garbės konsulatui Montevidėjuje. Įvairiu laiku nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Pietų Amerikai buvo skiriamas atstovauti Lietuvai ir Brazilijoje bei Paragvajuje.

Pasiuntinybė palaikė ryšius su Argentinos ir Urugvajaus užsienio reikalų ministerijomis, įstaigomis bei organizacijomis, kitų valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Buenos Airėse ir Montevidėjuje.

Bendradarbiavo su Lietuvos diplomatais, Pasaulio lietuvių bendruomenės Pietų Amerikoje skyriais ir kitomis lietuvių išeivijos organizacijomis, Lietuvos okupacijos metais rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės klausimo kėlimu, platino informaciją apie Lietuvą.

Pasiuntinybė gynė Lietuvos piliečių interesus Argentinoje ir Urugvajuje: išdavė Lietuvos Respublikos užsienio pasus, vizas, legalizavo dokumentus, tvarkė palikimų ir pilietybės reikalus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2006-10-25 aktu Nr. GF-32 iš Lietuvos Respublikos ambasados Argentinoje perėmė 3 sąlyginius vienetus (dėžes) Lietuvos pasiuntinybės Argentinoje (vėliau – Urugvajuje) neaprašytų dokumentų.

LCVA 2008-01-18 aktu Nr. GF-1 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 3 sąlyginius vienetus (aplankus) Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje neaprašytų dokumentų.

2008 m. dokumentai sutvarkyti. Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje fondui suteiktas Nr. 669. Parengta apyrašo Nr.1 bylų sisteminimo schema (priedas). Buvo sudaryti 92 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1.

Dokumentai susisteminti pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir chronologiją. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos baigimo datą, raštų bei pasų registracijos knygos įrašytos skyrelių pabaigoje. Susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais ir Vyriausiuoju Lietuvos išlaisvinimo komitetu (toliau – VLIK’u) Lietuvos laisvinimo klausimais dokumentų bylos įrašytos grupėmis ir pagal paskutinės bylos pabaigos datą.

Dalis bylų nepertvarkytos, paliktos tokios, kokios buvo sudarytos iki dokumentų perdavimo LCVA, tik bylose susisteminti dokumentai. Tai daugiausia į Politinės-diplomatinės veiklos skyrių įrašytos bylos.

Iš viso fonde Nr. 669 yra 1 apyrašas, 92 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1978 m.

Fondas nepilnas. Fondo papildymas nenumatomas.

Dokumentų apie Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje veiklą yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos fonde Nr. 383 ir kitų Lietuvos diplomatinių atstovybių fonduose.

Priėjimas prie asmens dokumentų ir palikimų bylų ribojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje raštai apie pasiuntinybės veiklą, Lietuvos santykius su Argentina ir Urugvajumi, Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje susirašinėjimo su Lietuvos diplomatais, VLIK’u, Urugvajaus užsienio reikalų ministerija, užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Urugvajuje pasiuntinybės veiklos, Lietuvos okupacijos ir Lietuvos laisvinimo, tarptautinės padėties, Urugvajaus vidaus ir užsienio politikos bei kitais klausimais dokumentai, pasiuntinybės organizacinės ir konsulinės veiklos dokumentai, Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų užsienyje pranešimai veiklos klausimais, pasiuntinybės finansų dokumentai, dokumentai apie Argentinos ir Urugvajaus lietuvių peticijų dėl Lietuvos sovietinės okupacijos ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įteikimą užsienio valstybių vadovams, Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje spaudos atstovo K.Čibiro asmens dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir chronologiją (bylos baigimo datą), raštų bei pasų registracijos knygos įrašytos skyrelių pabaigoje.

Iš viso fondo Nr. 669 apyraše Nr. 1 įrašyti 92 apskaitos vienetai nuo Nr. 1 iki Nr. 92.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1978 m. Dokumentai lietuvių, ispanų, prancūzų, anglų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus vyresnysis archyvistas   Vaidas Agurkis[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 383, ap. 2, b. 578, l. 64.
[2] LCVA. F.383, ap. 3, b. 283, l. 512.
[3] LCVA. F.383, ap. 2, b. 589, l. 118, 147.
[4] LCVA. F.383, ap. 2, b. 596, l. 179.
[5] LCVA. F. R-1019, ap. 1, b. 26, l. 70.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS MONTEVIDĖJUJE FONDO NR. 669 PAPILDYMĄ

2012- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje fondą Nr. 669 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-05-15 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-204.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2008-02-25 aktu Nr. GF-4 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo sukauptus neaprašytus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos pasiuntinybės Pietų Amerikai (vėliau Montevidėjuje) 1940–1974 m. veiklos dokumentai.

2011 m. Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 6 bylos, kurios įrašytos į Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje fondo Nr. 669 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 93–98).

Iš viso fonde Nr. 669 yra 1 apyrašas, 98 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1978 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje susirašinėjimo su Lietuvos konsulatu San Paule veiklos klausimais dokumentai, dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje, lietuvių išeivijos veiklą, Pietų Amerikos valstybių vidaus bei užsienio politiką.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1974 m.

Iš viso fondo Nr. 669 apyraše Nr. 1 įrašyti 98 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1926–1978 m. Dokumentai lietuvių, ispanų, prancūzų, anglų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Inga Klypšienė

Informaciją atnaujino: Tomas Sakalauskas, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 16:13