O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 671 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS VOKIETIJOJE FONDĄ NR. 671

2008-05-15   Nr. SA-205

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos pasiuntinybė Vokietijoje (1918 m. lapkričio mėn.–1940-08-14)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos pasiuntinybė Vokietijoje (toliau – pasiuntinybė) buvo įsteigta 1918 m. lapkričio mėn. Tiksli pasiuntinybės įsteigimo data nenustatyta. Pasiuntinybė veikė Berlyne. Pirmuoju Lietuvos Respublikos atstovu Vokietijoje paskirtas Jurgis Šaulys.[1]Jam buvo suteiktas įgaliotojo ministro ir pasiuntinio rangas.

Lietuvos pasiuntinybė Vokietijoje buvo pirmasis ir vienas svarbiausių Lietuvos Respublikos diplomatinių postų.

Pasiuntinybę 1919 m. sudarė Politikos, Konsulinis (dokumentuose – Konsuliaris), Pasų, Prekybos ir Administracijos skyriai. Nuo 1920 m. rugsėjo mėn. pasiuntinybėje veikė Berlyno Eltos skyrius, pavaldus pasiuntinybei ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai. [2]

Pasiuntinybę 1921 m. sudarė Bendras (dokumentuose – Konsularis), Pasų, Juridinis, Prekybos ir Berlyno Eltos skyriai.[3]

Pasiuntinybės Prekybos ir Berlyno Eltos skyriai nuo 1922-06-01 likviduoti.[4]

Pasiuntinybės 1939 m. rugsėjo mėn. etatuose buvo įrašyti įgaliotojo ministro, patarėjo, prekybos patarėjo, atašė, raštvedžių etatai.[5]

Lietuvos pasiuntinybė Vokietijoje iki 1940-06-15 buvo pavaldi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius 1940-08-08 telegramoje Lietuvos pasiuntinybėms nurodė nuo 1940-08-08 nutraukti visų Lietuvos diplomatinių atstovybių veiklą, atstovybes likviduoti, jų turtą ir archyvus perduoti toje šalyje esančiai TSRS pasiuntinybei ar konsulatui, o visam personalui grįžti į Lietuvą.[6]

Nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotas ministras Berlyne Kazys Škirpa atsisakė likviduoti pasiuntinybę. Tik Vokietijos užsienio reikalų ministerijai pareikalavus perduoti Lietuvos pasiuntinybės turtą TSRS ambasadai, K. Škirpa pasiuntinybės raktus 1940-08-14 perdavė Vokietijos užsienio reikalų ministerijos atstovams ir Lietuvos pasiuntinybė Vokietijoje veiklą nutraukė.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos pasiuntinybė Vokietijoje atstovavo Lietuvai Vokietijoje, vadovavo Lietuvos konsulatams Berlyne, Drezdene, Leipcige, Miunchene, Kelne, Štetine, Breslau, Karaliaučiuje, Tilžėje, Hamburge, Liubeke. Įvairiu laiku nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Berlyne buvo skiriamas atstovauti Lietuvai Šveicarijoje, Vengrijoje, Austrijoje bei vadovauti ten veikusių Lietuvos diplomatinių atstovybių veiklai.

Pasiuntinybė rūpinosi Lietuvos nepriklausomybės pripažinimu, dalyvavo derybose su Vokietija politinių ir ekonominių sutarčių su Lietuva sudarymo klausimais, palaikė ryšius su Vokietijos užsienio reikalų ministerija, kitų valstybių atstovybėmis Berlyne, žurnalistais, įstaigomis ir organizacijomis, rūpinosi Klaipėdos krašto klausimo reguliavimu, paskolomis ir karo skolų grąžinimu, eksportu-importu, platino informaciją apie Lietuvą.

Pasiuntinybė gynė Lietuvos piliečių interesus Vokietijoje: išduodavo Lietuvos Respublikos užsienio pasus, vizas, legalizavo dokumentus, tvarkė palikimų ir pilietybės reikalus, rūpinosi lietuviais studentais užsienyje, bendradarbiavo su lietuvių organizacijomis.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2006-09-23 aktu Nr. GF-25 iš diplomato, buvusio Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Šventojo Sosto ir Italijos lietuvių bendruomenės valdybos nario Kazio Lozoraičio perėmė Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje neaprašytus dokumentus.

Pradėjus tvarkyti S. Lozoraičio dokumentus nustatyta, kad tarp jų buvo ir Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje 1921–1940 m. veiklos dokumentų (1 sąlyginis vienetas (maišas) į segtuvus ir aplankus sudėtų neaprašytų dokumentų). Kaziui Lozoraičiui 2007-07-04 lankantis LCVA buvo gautas jo žodinis leidimas sudaryti atskirą Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje fondą.

LCVA 2008-01-18 Dokumentų perdavimo aktu Nr. GF-1 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 1 aplanką neaprašytų Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje dokumentų.

2008 m. Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje dokumentai sutvarkyti. Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje fondui suteiktas Nr. 671. Sudaryta apyrašo Nr. 1 dokumentų sisteminimo schema (priedas). Buvo sudaryti 73 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1.

Dokumentai susisteminti pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir chronologiją. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą, Lietuvos diplomatinių atstovybių pranešimų skyriuje bylos įrašytos abėcėlės tvarka pagal atstovybių pavadinimuose nurodytus vietovardžius. Dokumentų apie Lietuvos ir Lenkijos konflikto svarstymą Tautų Sąjungoje ir Ambasadorių konferencijoje bylų grupė įrašyta pagal paskutinės bylos pabaigos datą.

Iš viso fonde Nr. 671 yra 1 apyrašas, 73 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m.

Fondas nepilnas. Fondo papildymas nenumatomas.

Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje veiklos dokumentų yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos fonde Nr. 383, dokumentų apie pasiuntinybės veiklą yra kitų Lietuvos diplomatinių atstovybių fonduose.

Priėjimas prie dokumentų neribojamas.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje buvę slapti pranešimai apie pasiuntinybės veiklą, Lietuvos politinius ir ekonominius santykius su Vokietija bei Lenkija, Lietuvos-Lenkijos sienų ir Klaipėdos klausimo svarstymą Tautų Sąjungoje, tarptautinę politinę padėtį ir padėtį Klaipėdos krašte, susirašinėjimo su užsienio diplomatinėmis atstovybėmis Vokietijoje, Vengrijoje, Šveicarijoje, Austrijoje atstovų skyrimo, kredencialų teikimo ir veiklos klausimais dokumentai, pasiuntinybės organizacinės bei konsulinės veiklos dokumentai, Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų užsienyje pranešimai veiklos klausimais, dokumentai apie rusų, baltarusių, ukrainiečių politines organizacijas ir veikėjus, pasiuntinybės slaptojo archyvo bylų sąrašas, agentų asmens bylos, periodikos straipsnių apie Lietuvą ir Klaipėdos kraštą iškarpos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir chronologiją (bylos pabaigos datą). Lietuvos diplomatinių atstovybių pranešimų skyriuje bylos įrašytos abėcėlės tvarka pagal atstovybių pavadinimuose nurodytus vietovardžius.

Iš viso fondo Nr. 671 apyraše Nr. 1 įrašyti 73 apskaitos vienetai nuo Nr.1 iki Nr.73.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m. Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Inga Klypšienė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 1014, ap. 1, b. 21, l. 81; F. 923, ap. 1, b. 40, l. 467.
[2] LCVA. F.383, ap. 3, b. 234, l. 98–100; ap. 2, b. 30 a, l. 124.
[3] LCVA. F. 383, ap. 2, b. 30 a, l. 79.
[4] Vyriausybės žinios, 1922 m., Nr. 111-874.
[5] LCVA. F. 383, ap. 7, b. 2148, l. 462
[6] LCVA. F. R-1019, ap. 1, b. 26, l. 70.
[7] Kazys Škirpa. „Lietuvos nepriklausomybės sutemos“, Vilnius, 1996 m., l. 450–458.
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS VOKIETIJOJE FONDO NR. 671 PAPILDYMĄ

2011-03- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje fondą Nr. 671 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2008-05-15 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-205.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2008-02-25 aktu Nr. GF-4 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo sukauptus neaprašytus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje dokumentai.

2011 m. Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje dokumentai sutvarkyti. Sudaryti 4 apskaitos vienetai, kurie įrašyti į Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje fondo Nr.671 apyrašo Nr.1 tęsinį (bylų Nr. 74–77).

Iš viso fonde Nr.671 yra 1 apyrašas, 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje slaptojo archyvo bylų sąrašas, dokumentai apie Baltijos valstybių užsienio reikalų ministrų konferencijas, A.Geručio pranešimas apie jo kelionę į Lenkiją, dokumentai apie padėtį Lietuvoje 1940 m. birželio mėnesį ir santykius su TSRS.

Bylos susistemintos pagal temas ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal chronologiją.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 4 apskaitos vienetai, dokumentų chronologinės ribos 1932–1940 m.

Iš viso fondo Nr. 671 apyraše Nr. 1 įrašyti 77 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1921–1940 m.

Dokumentai lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Informacijos ir apskaitos skyriaus specialistė   Inga Klypšienė

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS VOKIETIJOJE FONDO NR. 671 PAPILDYMĄ

2017-03-06 Nr. SA-13

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybę Vokietijoje buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2008-05-15 Pažymoje apie fondą Nr. SA-205.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2008-08-08 aktu Nr. GF-9 iš Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto perėmė neaprašytus Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto veiklos ir sukauptus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje dokumentai.

LCVA 2011-05-16 aktu Nr. GF-16 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomatų Lozoraičių šeimos archyve sukauptus neaprašytus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti 2 sąlyginiai vienetai Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje dokumentų.

2017 m. Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 23 bylos, kurios įrašytos į Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje fondo Nr. 671 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 78-100).

Iš viso fonde Nr. 671 yra 1 apyrašas, 100 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje organizacinės veiklos dokumentai, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, diplomatų, veikėjų raštai apie Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą, santykius su Lenkija ir Rusija, teritorinių konfliktų sprendimo klausimų svarstymą Taikos konferencijoje Paryžiuje ir Tautų Sąjungoje, tarptautinę politinę padėtį, susirašinėjimo su užsienio valstybių diplomatais jų skyrimo, kredencialų teikimo ir veiklos klausimais dokumentai, pasiuntinybės finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 23 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m.

Iš viso fondo Nr. 671apyraše Nr. 1 įrašyta 100 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1940 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja  Neringa Betingienė

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 16:11