O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 672 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ITALIJOJE FONDĄ NR. 672

2011-03-     Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos pasiuntinybė Italijoje (1921-02-11–1940-08-26)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos pasiuntinybė Italijoje įsteigta 1921 m. vasario 11 d.[1] Pasiuntinybė veikė Romoje. 1921-02-01 pirmuoju Lietuvos Respublikos atstovu Italijai paskirtas Jurgis Šaulys. Iki tol nuo 1919 m. Lietuvai Italijoje atstovavo Lietuvos atstovas prie Šventojo Sosto Jurgis Narjauskas.[2]

1923-09-15 nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Italijai paskirtas Petras Klimas.[3] 1925-11-07 nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Italijai paskirtas Voldemaras Vytautas Čarneckis.[4] 1939-04-16 nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru paskirtas Stasys Lozoraitis.[5]

Lietuvos pasiuntinybė Italijoje iki 1940-06-15 buvo pavaldi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius 1940-08-08 telegramoje Lietuvos pasiuntinybėms nurodė nuo 1940-08-08 nutraukti visų Lietuvos diplomatinių atstovybių veiklą, atstovybes likviduoti, jų turtą ir archyvus perduoti toje šalyje esančiai sovietų pasiuntinybei ar konsulatui, o visam personalui grįžti į Lietuvą.[6] S. Lozoraitis nurodymui nepakluso. Tik Italijos užsienio reikalų ministerijos Protokolo skyriui pareikalavus perduoti Lietuvos pasiuntinybės pastatą TSRS ambasadai, S. Lozoraitis pasiuntinybės raktus 1940-08-26 perdavė Italijos užsienio reikalų ministerijos atstovams ir Lietuvos pasiuntinybė Italijoje veiklą nutraukė. Pasiuntinybės baldai ir archyvas buvo perduotas Lietuvos pasiuntinybei prie Šventojo Sosto.[7]

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos pasiuntinybė Italijoje atstovavo Lietuvai Italijoje, vadovavo Lietuvos konsulato Romoje veiklai. Pasiuntinybė palaikė ryšius su Italijos užsienio reikalų ministerija, įstaigomis bei organizacijomis, kitų valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Romoje.

Lietuvos pasiuntinybė Italijoje bendradarbiavo su Lietuvos diplomatais, platino informaciją apie Lietuvą, gynė Lietuvos piliečių interesus Italijoje: išdavė Lietuvos Respublikos užsienio pasus, vizas, legalizavo dokumentus, tvarkė palikimų ir pilietybės reikalus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2006-09-23 aktu Nr. GF-25 iš diplomato, buvusio Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus prie Šventojo Sosto ir Italijos lietuvių bendruomenės valdybos nario Kazio Lozoraičio perėmė Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Lietuvos diplomatinės tarnybos užsienyje neaprašytus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos pasiuntinybės Italijoje 1918–1940 m. veiklos dokumentai.

LCVA 2008-02-25 aktu Nr. GF-4/4-675 ir 2010-04-28 aktu GF-5 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė S. Lozoraičio jaunesniojo sukauptus neaprašytus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo nustatyta, kad sukaupti dokumentai yra Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone, Lietuvos pasiuntinybės ir ambasados Italijoje, Lietuvos pasiuntinybės ir ambasados prie Šventojo Sosto, Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje, Lietuvos pasiuntinybės Montevidėjuje, Lietuvos konsulato San Paule veiklos dokumentai. Atsižvelgiant į tai, sudaryti atskiri Lietuvos pasiuntinybės Italijoje, Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto ir Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje fondai bei atskiri Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone fondo Nr. 656 apyrašai Nr. 3–5.

2011 m. Lietuvos pasiuntinybės Italijoje dokumentai sutvarkyti. Lietuvos pasiuntinybės Italijoje fondui duotas Nr. 672.

Parengta apyrašo Nr.1 bylų sisteminimo schema (priedas).

Apyrašo Nr. 1 bylos susistemintos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir chronologiją. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos baigimo datą. Byloje apie diplomatinės korespondencijos šifravimą palikti 1941–1946 m. dokumentai, gauti buvusio Nepaprastojo ir įgaliotojo ministro Stasio Lozoraičio jau nutraukus Lietuvos pasiuntinybės Italijoje veiklą.

Dalis bylų nepertvarkytos, paliktos tokios, kokios buvo sudarytos iki dokumentų perdavimo LCVA, tik bylose dokumentai sudėti pagal chronologiją. Tai daugiausia į Politinės ir Organizacinės veiklos skyrius įrašytos bylos.

Yra Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje 1991–1994 m. dokumentų.

Į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1 įrašyta 117 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 672 yra 1 apyrašas, 117 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m., 1991–1994 m.

Fondas nepilnas.

Dokumentų apie Lietuvos pasiuntinybės Italijoje veiklą yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos fonde Nr. 383 ir kitų Lietuvos diplomatinių atstovybių fonduose.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Italijoje raštai, pranešimai veiklos klausimais, dokumentai apie atstovybių veiklos organizavimą, diplomatinės korespondencijos tvarkymą, pasiuntinybės tarnautojus, pasiuntinybių finansavimą, susirašinėjimo su Užsienio reikalų ministerija, kitomis Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos tarptautinio pripažinimo, diplomatinių santykių su užsienio valstybėmis, Lietuvos užsienio politikos, padėties Lietuvoje, ginklų Lietuvos kariuomenei pirkimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, visuomeninės kultūrinės veiklos, pasiuntinybės pastato ir inventoriaus dokumentai.

Yra Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir chronologiją – bylos baigimo datą.

Iš viso fondo Nr. 672 apyraše Nr. 1 įrašyta 117 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m., 1991–1994 m. Dokumentai lietuvių, italų, anglų, prancūzų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Lietuvos centrinio valstybės archyvo Dokumentų sklaidos skyriaus vyresnysis archyvistas   Vaidas Agurkis

 


[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. 648, ap. 1, b. 65, l. 114.
[2] LCVA. F. 383, ap. 7, b. 160, l. 170.
[3] LCVA. F. 383, ap. 7, b. 414, l. 73.
[4] LCVA. F. 383, ap. 7, b. 557, l. 9-11.
[5] LCVA. F. 383, ap. 2, b. 596, l.121.
[6] LCVA. F. R-1019, ap. 1, b. 26, l. 70.
[7] LCVA. F. 658, ap. 1, b. 3, l. 3.
 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ITALIJOJE FONDO NR. 672 PAPILDYMĄ

2017-03-06 Nr. SA-15

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybę Italijoje buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2011-04-22 Pažymoje apie fondą Nr. SA-105.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2008-08-08 aktu Nr. GF-9 iš Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto perėmė Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto veiklos ir sukauptus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos pasiuntinybės Italijoje dokumentai.

LCVA 2011-05-16 aktu Nr. GF-16 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomatų Lozoraičių šeimos archyve Romoje sukauptus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti 2 sąlyginiai vienetai Lietuvos pasiuntinybės Italijoje dokumentų.

LCVA 2012-07-05 aktu Nr. GF-3 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 1 aplanką dokumentų apie Lietuvos pasiuntinybės Italijoje pastatą.

2017 m. Lietuvos pasiuntinybės Italijoje dokumentai sutvarkyti. Sudarytos 34 bylos, kurios įrašytos į Lietuvos pasiuntinybės Italijoje fondo Nr. 672 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 118-151).

Iš viso fonde Nr. 672 yra 1 apyrašas, 151 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m., 1991–1994 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Italijoje tarnautojus, organizacinę veiklą, pasiuntinybės pranešimai, susirašinėjimo politinės-diplomatinės veiklos, informacijos apie Lietuvą, Italijoje gyvenančius lietuvius, organizacijas suteikimo, straipsnių rengimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, pasiuntinybės konsulinės veiklos, turto ir finansų dokumentai.

Yra Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje dokumentų.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Į apyrašo tęsinį įrašyti 34 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1919–1940 m., 1991–1994 m.

Iš viso fondo Nr. 672 apyraše Nr. 1 įrašyti 151 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1946 m., 1991–1994 m. Dokumentai lietuvių, italų, anglų, prancūzų ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, kopija, periodikos iškarpa, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja  Neringa Betingienė

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 16:10