O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 673 pažyma

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRIE ŠVENTOJO SOSTO FONDĄ NR. 673

2013-11- 18 Nr. SA-70

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos pasiuntinybė prie Šventojo Sosto (1919-09-15–1991 m.)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos pasiuntinybė prie Šventojo Sosto įsteigta 1919-09-15. Pirmuoju Lietuvos atstovu (reikalų patikėtinio titulu) paskirtas kanauninkas dr. Jurgis Narjauskas, kurį Vatikanas pripažino neoficialiu Lietuvos atstovu. 1922-11-10 popiežius Pijus XI pripažino de jure nepriklausomą Lietuvos Respubliką, ši data laikoma oficialia Lietuvos ir Vatikano diplomatinių santykių pradžia.

1922–1923 m. pasiuntinybei vadovavo laikinasis reikalų patikėtinis Kazimieras Bizauskas,1

1924–1926 m. – laikinasis reikalų patikėtinis Juozas Macevičius,2

1927–1931 m. – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras J. Šaulys,3

1931–1932 m. – laikinasis reikalų patikėtinis Stasys Lozoraitis,4

1932–1939 m. – patarėjas, reikalų patikėtinis Kazimieras Graužinis,5

1939–1970 m. – nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras, reikalų patikėtinis Stasys Girdvainis,6

1970–1992 m. – patarėjas, Lietuvos Respublikos ypatingasis pasiuntinys ir atstovas Stasys Lozoraitis jaunesnysis.7

1992–2004 m. – Lietuvos Respublikos ambasadorius Kazys Lozoraitis.8

Lietuvos pasiuntinybė prie Šventojo Sosto iki 1940-06-15 buvo pavaldi Lietuvos užsienio reikalų ministerijai.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius 1940-08-08 telegramoje Lietuvos pasiuntinybėms nurodė nuo 1940-08-08 nutraukti visų Lietuvos diplomatinių atstovybių veiklą, atstovybes likviduoti, jų turtą ir archyvus perduoti toje šalyje esančiai sovietų pasiuntinybei ar konsulatui, o visam personalui grįžti į Lietuvą.9

Vatikanas nepripažino Lietuvos aneksijos ir leido Lietuvos pasiuntinybei prie Šventojo Sosto tęsti savo veiklą.

Sovietinės okupacijos metais Lietuvos pasiuntinybių veiklą užsienio valstybėse koordinavo Lietuvos diplomatijos šefas.

1958 m. popiežiui Jonui XXIII pareikalavus atnaujinti diplomatų įgaliojimus (kredencialus) buvo iškilusi Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto uždarymo grėsmė, tačiau pasiuntinybės statusą pavyko išsaugoti.

1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Lietuvos pasiuntinybė prie Šventojo Sosto tapo pavaldi Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai. Buvo atkurti oficialūs Lietuvos Respublikos ir Vatikano santykiai. 1992 m. Kazys Lozoraitis paskirtas pirmuoju Lietuvos Respublikos ambasadoriumi prie Šventojo Sosto.

 

Sudarytojo funkcijos

 

Tarpukario laikotarpiu Lietuvos pasiuntinybė prie Šventojo Sosto atstovavo Lietuvai Vatikane, palaikė ryšius su Vatikano valstybės sekretoriatu, Italijos užsienio reikalų ministerija, užsienio valstybių diplomatiniu korpusu, rūpinosi Lietuvos teisiniu pripažinimu, tarpininkavo sudarant ir vykdant Lietuvos ir Vatikano konkordatą, keliant Vilniaus arkivyskupijos priklausomybės klausimus, informavo Lietuvos Vyriausybę apie Vatikano vidaus ir užsienio politiką,10

atstovavo Lietuvai bažnytinėse iškilmėse, dalyvavo audiencijose pas popiežių ir teikė pagalbą organizuojant maldininkų, asmenų audiencijas, rengė priėmimus Vasario 16-osios proga, bendradarbiavo užsienio valstybių organizacijomis.

Sovietams okupavus Lietuvą, pasiuntinybė ir toliau palaikė ryšius su oficialiomis Vatikano ir Italijos institucijomis ir užsienio diplomatiniu korpusu, bendradarbiavo su lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių organizacijomis, rengė Vasario 16-osios minėjimus,

didelį dėmesį skyrė Lietuvos okupacijos klausimo kėlimui, rinko ir skleidė informaciją spaudoje, radijo laidose apie okupuotą Lietuvą, bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį joje, organizavo lietuviškus skyrius tarptautinėse katalikiškose parodose,

tarpininkavo asmenims ir įstaigoms bažnytiniais klausimais, teikė konsulinę pagalbą Lietuvos piliečiams Italijoje, Ispanijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, tvarkė jų dokumentus, išdavinėjo Lietuvos užsienio pasus, vizas, rūpinosi emigracijos reikalais, asmenų paieška ir pagalbos suteikimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) iš diplomato Kazio Lozoraičio 2006-09-23 aktu Nr. GF-25 perėmė Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio dokumentus.

LCVA iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2008-02-25 aktu Nr. GF-4 perėmė diplomato Stasio Lozoraičio jaunesniojo dokumentus.

Tvarkant Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio ir Stasio Lozoraičio jaunesniojo dokumentus buvo atskirti Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto dokumentai.

LCVA iš Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto 2008-08-08 aktu Nr. GF-9 perėmė 48 sąlyginius vienetus (280 aplankų) Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto veiklos ir surinktų 1920–1990 m. dokumentų.

2013 m. dokumentai sutvarkyti. Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto fondui suteiktas Nr. 673. Sudaryti 3 apyrašai, parengtos apyrašų bylų sisteminimo schemos (1–3 priedai).

Į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1 įrašyti Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto 1919–1940 m. veiklos dokumentai, 240 apskaitos vienetai. Yra 1941 m. dokumentų.

Į Veiklos bylų apyrašą Nr. 2 įrašyti Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto 1940–1991 m. veiklos dokumentai, 566 apskaitos vienetai. Yra pasiuntinybės 1919–1939 m. ir Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto 1992–1998 m. dokumentų.

Į Surinktų dokumentų bylų apyrašą Nr. 3 įrašyti Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto surinkti 1916–1994 m. dokumentai, 246 apskaitos vienetai.

Iš viso fonde Nr. 673 yra 3 apyrašai, 1052 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1998 m.

Dokumentų apie Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto veiklą yra Užsienio reikalų ministerijos fonde Nr. 383, Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio fonde Nr. 668, Lietuvos diplomatinių atstovybių ir konsulatų fonduose. Dokumentų apie Lietuvos atstovo prie Šventojo Sosto kunigo Jurgio Narjausko veiklą yra Lietuvos vienuolių marijonų fonde Nr. 1674.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti Lietuvos užsienio reikalų ministerijos aplinkraščiai, instrukcijos, įsakymai, pasiuntinybės susirašinėjimo su Vatikano valstybės sekretoriatu, Italijos užsienio reikalų ministerija dokumentai, dokumentai apie pasiuntinybės tarnautojus, pasiuntinybės raštų veiklos klausimais nuorašai, raštų registracijos knygos,

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir pasiuntinybės pranešimai politinės-diplomatinės veiklos klausimais, dokumentai apie pasiuntinybės bendradarbiavimą su užsienio valstybių diplomatais, padėtį Lietuvoje, Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, santykius su Lenkija, Lietuvos ir Vatikano konkordato sudarymą ir jo vykdymą, informacijos ir pagalbos įstaigoms, organizacijoms, asmenims teikimą,

pasiuntinybės konsulinės veiklos, turto, finansų ir aprūpinimo dokumentai.

Sisteminant dokumentus ir sudarant bylas buvo siekiama išlaikyti jų autentiškumą ir palikti jas tokias, kokios buvo perduotos archyvui. Todėl į organizacinės veiklos skyrių įrašytose pasiuntinybės raštų veiklos klausimais nuorašų ir į politinės-diplomatinės veiklos skyrių įrašytose pasiuntinybės pranešimų, pro memorijų bylose yra panašių temų.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir bylos baigimo datą.

Iš viso fondo Nr. 673 apyraše Nr. 1 įrašyti 240 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, nuotrauka, spaudinys, periodikos iškarpa.

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

Į apyrašą įrašyti Vatikano valstybės sekretoriato, Italijos užsienio reikalų ministerijos notos, pasiuntinybės susirašinėjimo su Vatikano valstybės sekretoriatu, Vatikano ir Italijos įstaigomis dokumentai, dokumentai apie pasiuntinybės tarnautojus, pasiuntinybės raštų veiklos klausimais nuorašai, raštų registracijos knygos, bylų sąrašai,

pasiuntinybės pro memorijos, dokumentai apie Lietuvos diplomatinę tarnybą, jos padėtį ir veiklą, Baltijos valstybių okupacijos klausimo kėlimą ir užsienio valstybių požiūrį į okupaciją, Baltijos valstybių disidentus, politinius kalinius, karo nusikaltimais įtariamus asmenis, bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį okupuotoje Lietuvoje, Lietuvos diplomatų pagalbą pabėgėliams, emigrantams ir karo belaisviams, bendradarbiavimą su užsienio valstybių diplomatais, lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių organizacijomis ir dalyvavimą jų renginiuose,

pasiuntinybės susirašinėjimo su lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių veikėjais, asmenimis dokumentai, sveikinimai, kvietimai, asmenų vizitinės kortelės,

susirašinėjimo bažnytiniais-religiniais klausimais dokumentai, dokumentai apie Lietuvos diplomatų, lietuvių išeivijos veikėjų dalyvavimą bažnytiniuose ir religiniuose renginiuose, informacijos apie Lietuvą teikimą, straipsnių ir leidinių, radijo laidų rengimą,

pasiuntinybės konsulinės veiklos bei turto, finansavimo ir aprūpinimo dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir bylos baigimo datą. Lietuvos pasiuntinybių ir konsulatų bylos įrašytos pagal atstovybės pavadinime įrašytus vietovardžius abėcėlės tvarka ir bylos baigimo datą.

Iš viso fondo Nr. 673 apyraše Nr. 2 įrašyti 566 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1998 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, spaudinys, periodikos iškarpa.

 

Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašą įrašyti leidiniai apie Lietuvos ir kitų valstybių istoriją, politiką, diplomatiją, ekonomiką, tarptautinių, lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių organizacijų leidiniai, dokumentai apie jų veiklą,

straipsniai apie Lietuvos diplomatijos, politikos ir kultūros veikėjus, dvasininkus ir jų veiklą, Klaipėdos kraštą, Vilniaus kraštą, Lietuvos santykius su Vatikanu, Vatikano vidaus ir užsienio politiką, bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį Lietuvoje ir kitose valstybėse, Baltijos valstybių santykius, Baltijos valstybių okupaciją,

straipsnių Lietuvos Respublikos, Lietuvos TSR, užsienio valstybių periodikos leidiniuose iškarpos, užsienio valstybių informacinių agentūrų, radijo pranešimai politikos, kultūros, istorijos, religijos temomis.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų temas ir bylos baigimo datą.

Iš viso fondo Nr. 673 apyraše Nr. 3 įrašyti 246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1994 m. Dokumentai lietuvių, anglų, italų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, spaudinys, periodikos iškarpa.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja Inga Klypšienė

 

1LCVA.F. 383, ap. 2, b. 574, l. 340; b. 575, l. 20.

2LCVA. F. 673, ap. 1, b. 42, l. 10, 12,14; 383, ap. 2, b. 577, l. 10.

3LCVA. F. 383, ap.2, b. 580, l. 20; ap. 3, b. 283, l. 266.

4Užsienio reikalų ministerijos žinynas 1939, Kaunas, l. 441–442. 

5LCVA. F. 383, ap. 2, b. 587, l. 319; b. 596, l. 179.

6LCVA. F. 383, ap. 2, b. 596, l. 181; F. 648, ap. 2, b. 222, l. 63.

7LCVA.F. 656, ap. 4, b. 5, l. 30, 35, 44.

8Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1992-05-06 įsakas Nr. I-2550, Lietuvos Respublikos Prezidento 2004-11-15 dekretas Nr. 133.

9LCVA. F. R-1019, ap. 1, b. 26, l. 70.

10LCVA. F. 673, ap. 1, b. 12.

 
 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRIE ŠVENTOJO SOSTO FONDO NR. 673 PAPILDYMĄ

2017-05-15 Nr. SA-26

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybę prie Šventojo Sosto buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2013-11-18 Pažymoje apie fondą Nr. SA-70.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-05-16 aktu Nr. GF-16 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomatų Lozoraičių šeimos archyve sukauptus neaprašytus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti 4 sąlyginiai vienetai Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto dokumentų.

2017 m. Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto dokumentai sutvarkyti. Sudaryta 119 bylų, kurios įrašytos į Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto fondo Nr. 673 apyrašų Nr. 1–3 tęsinius:

į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta 12 bylų (bylų Nr. 241-252), į apyrašo Nr. 2 tęsinį – 100 bylų (bylų Nr. 567-666), į apyrašo Nr. 3 tęsinį – 7 bylos (bylų Nr. 247-253).

Iš viso fonde Nr. 673 yra 3 apyrašai, 1171 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1998 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos aplinkraščiai, raštai veiklos klausimais, dokumentai apie pasiuntinybės prie Šventojo Sosto tarnautojus, jų tarnybinę veiklą, Lietuvos santykius su Vatikanu, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, draugijomis, asmenimis, užsienio valstybių diplomatais ir politikos veikėjais jų skyrimo, kredencialų įteikimo, informacijos suteikimo, leidinių persiuntimo ir kitais veiklos klausimais dokumentai, pasiuntinybės turto ir finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 12 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1927–1940 m.

Iš viso fondo Nr. 673 apyraše Nr. 1 įrašyti 252 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1918–1941 m. Dokumentai lietuvių, anglų, baltarusių, italų, latvių, lenkų, lotynų, prancūzų, rusų, vengrų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, fotografija, kopija, periodikos iškarpa, spaudinys, žemėlapis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto pro memorijos, pranešimai spaudai veiklos klausimais, S. Lozoraičio jaunesniojo skyrimo pareigoms dokumentai, dokumentai apie bendradarbiavimą su lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių veikėjais, asmenimis, organizacijomis jų veiklos, straipsnių, leidinių, lietuviškų radijo laidų rengimo, platinimo, informacijos teikimo klausimais, užuojautos, padėkos, kvietimai ir sveikinimai S. Lozoraičiui jaunesniajam, pasiuntinybės konsulinės veiklos, turto, finansų ir aprūpinimo bei S. Lozoraičio jaunesniojo asmens, finansų ir susirašinėjimo su giminėmis, draugais dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas. Skyriuose ir poskyriuose bylos įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Į apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašyta 100 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1993 m.

Iš viso fondo Nr. 673 apyraše Nr. 2 įrašyti 666 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1919–1998 m. Dokumentai lietuvių, anglų, baltarusių, danų, estų, graikų, ispanų, italų, jidiš, latvių, lenkų, lietuvių, lotynų, norvegų, olandų, portugalų, prancūzų, suomių, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, brėžinys, fotografija, kopija, periodikos iškarpa, piešinys, spaudinys.

 

Surinktų dokumentų bylų apyrašas Nr. 3

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti pranešimai apie Lietuvos ir Latvijos istoriją, dokumentai apie Pasaulio liberalų sąjungos kongresą Liucernoje, straipsniai apie S. Lozoraitį jaunesnįjį ir jo veiklą, padėtį Lietuvoje, asmenų asmens dokumentai, laiškai.

Bylos susistemintos ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal dokumentų temas ir bylos pabaigos datą.

Į apyrašo Nr. 3 tęsinį įrašyti 7 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1918–1982 m.

Iš viso fondo Nr. 673 apyraše Nr. 3 įrašyti 253 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1916–1994 m. Dokumentai lietuvių, anglų, estų, ispanų, italų, jidiš, latvių, lenkų, lietuvių, lotynų, norvegų, olandų, portugalų, prancūzų, rusų, suomių, švedų, ukrainiečių, vengrų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis, brėžinys, fotografija, kopija, periodikos iškarpa, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Neringa Betingienė

 

 


Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 16:08