O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 676 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRANCŪZIJOJE FONDĄ NR. 676

2012-09- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos pasiuntinybė Prancūzijoje (1919-12-01–1990-04-13)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos pasiuntinybė Prancūzijoje įsteigta 1919-12-01, veikė Paryžiuje. Pirmuoju atstovu laikinojo reikalų patikėtinio titulu paskirtas Oskaras Milašius (O. V. Liubič-Miloš).1

Nuo 1925-05-20 Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro pareigas ėjo Petras Klimas. Jis taip pat buvo akredituotas Belgijoje, Liuksemburge, Ispanijoje ir Portugalijoje.2

Lietuvos pasiuntinybė Prancūzijoje iki 1940-06-15 buvo pavaldi Lietuvos užsienio reikalų ministerijai.

Vokiečių kariuomenei artėjant prie Paryžiaus, P. Klimas kartu su Prancūzijos vyriausybe pasitraukė į Viši (Vichy), tvarkyti visus su pasiuntinybės darbu susijusius reikalus liko pasiuntinybės patarėjas Stasys Antanas Bačkis.3

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos generalinis sekretorius 1940-08-08 telegramoje Lietuvos pasiuntinybėms nurodė nuo 1940-08-08 nutraukti visų Lietuvos diplomatinių atstovybių veiklą, atstovybes likviduoti, jų turtą ir archyvus perduoti toje šalyje esančiai sovietų pasiuntinybei ar konsulatui, o visam personalui grįžti į Lietuvą.4

P. Klimas, gavęs Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos įspėjimą apleisti pasiuntinybę, nurodė S. A. Bačkiui nuo 1940-08-01 laikinai suspenduoti pasiuntinybės veikimą, darbuotojus išleisti nemokamų atostogų, pasiuntinybę perduoti tik Prancūzijos vyriausybės dispozicijon.5 Prancūzijos vyriausybė Lietuvos pasiuntinybės pastatą perdavė sovietų pareigūnams. Visus diplomatinius formalumus S. A. Bačkiui atlikinėti teko savo nuomojamame bute, kuris tapo neoficialia Lietuvos pasiuntinybe.

Vokiečių gestapui 1943-09-18 suėmus P. Klimą, vadovauti Lietuvos pasiuntinybei liko S. A. Bačkis, kuris savo pareigas ėjo iki 1960-06-15.

Lietuvos pasiuntinybė Prancūzijoje veikė pusiau oficialiai, Lietuvos atstovai nebuvo įtraukiami į viešus Prancūzijoje reziduojančių diplomatų sąrašus, nebuvo kviečiami į oficialius priėmimus, tačiau Prancūzijos užsienio reikalų ministerija kasmet pratęsdavo jų diplomatines korteles.6

Nuo 1960-06-15 S. A. Bačkiui persikėlus į Vašingtoną, Lietuvos atstovavimą Prancūzijoje perėmė Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis, turėjęs diplomatinį statusą ir rezidavęs Romoje. Tačiau 1966 m. sausio mėn. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija sulaikė jo diplomatinės kortelės išdavimą. Pasiuntinybėje dirbti liko patarėjas Jurgis Baltrušaitis, kuris rūpinosi diplomatine veikla, sekretorius Antanas Liutkus bei karo atašė plk. Juozas Lanskoronskis.7

1988-01-25 mirus J. Baltrušaičiui, jo pareigas 1989-12-12 perėmė S. A. Bačkis, tačiau realiai eiti šias pareigas jam beveik neteko.8

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990-04-13 nutarimu Lietuvos Respublikos delegatu Prancūzijoje paskirtas Ričardas Bačkis9.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991-11-27 įsaku Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Prancūzijos Respublikoje paskiras Osvaldas Balakauskas, atkurtas oficialus valstybės atstovavimas.10

 

Sudarytojo funkcijos

 

Lietuvos pasiuntinybė Prancūzijoje atstovavo Lietuvai Prancūzijoje, vadovavo Lietuvos garbės konsulatų (Bordo, Lilyje, Lione, Marselyje, Nicoje, Ruane) veiklai, palaikė ryšius su Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, įstaigomis bei organizacijomis, kitų valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Prancūzijoje.

Iki Lietuvos valstybingumo praradimo 1940-06-15 pasiuntinybė rūpinosi Lietuvos Respublikos tarptautiniu pripažinimu, dalyvavo plėtojant jos ryšius su užsienio valstybėmis, sprendžiant Lietuvos ir Lenkijos ginčą bei Klaipėdos klausimą Tautų Sąjungoje, tarpininkavo perkant ginklus Lietuvos kariuomenei.

Lietuvos sovietinės okupacijos laikotarpiu pasiuntinybė organizavo Vasario 16-osios minėjimus, kėlė Baltijos valstybių okupacijos, baltų pabėgėlių padėties klausimus, bendradarbiavo su Lietuvos ir užsienio valstybių diplomatais, politikos veikėjais, organizacijomis, lietuvių išeivija, rengė straipsnius ir leidinius, platino informaciją apie Lietuvą.

Pasiuntinybės konsulinė veikla buvo glaudžiai susijusi su pagalbos lietuviams tremtiniams, pabėgėliams, emigrantams, legionieriams teikimu. Pasiuntinybė kartu su Prancūzijos lietuvių šalpos draugija ir Bendruoju Amerikos lietuvių fondu tarpininkavo tvarkant jų asmens dokumentus, rūpinosi emigracijos reikalais, finansinės ir materialinės paramos teikimu.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2008-02-25 aktu Nr. GF-4 išLietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – URM) perėmė Stasio Lozoraičio jaunesniojo sukauptus neaprašytus dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirti Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje dokumentai.

LCVA 2010-04-28 aktu Nr. GF-6 išURM perėmė 27 aplankus diplomato Antano Liutkaus dokumentų.

LCVA 2010-05-04 aktu Nr. GF-7 iš URM perėmė 8 dėžes neaprašytų diplomatų tėvo ir sūnaus Jurgių Baltrušaičių dokumentų.

LCVA 2011-05-11 aktu Nr. GF-15 iš URM perėmė 1 aplanką neaprašytų diplomato Antano Liutkaus dokumentų.

Peržiūrėjus gautus dokumentus nustatyta, kad tai Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje veiklos ir surinkti dokumentai.

LCVA 2012-07-05 aktu Nr. GF-3 iš URM perėmė 2 aplankus neaprašytų Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje dokumentų. Peržiūrėjus dokumentus nustatyta, kad tai Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje veiklos keliant buvusio Lietuvos pasiuntinybės pastato Paryžiuje atgavimo klausimą ir surinktų dokumentų kopijos.

2012 m. dokumentai sutvarkyti. Sudarytas Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje fondas Nr. 676. Sudaryti du apyrašai, parengtos apyrašų bylų sisteminimo schemos (priedai).

Į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1 įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje 1919–1940 m. veiklos dokumentai, 98 apskaitos vienetai. Dokumentų apie pasiuntinybės automobilių išlaikymą bylos baigiasi 1941 m. Yra 1877–1886 m., 1917–1918 m. dokumentų.

Į Veiklos bylų apyrašą Nr. 2 įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje 1940–1970 m. veiklos dokumentai, 246 apskaitos vienetai. Yra Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje 1991–2000 m. veiklos ir surinktų 1925–1932 m., 1940–1990 m. dokumentų kopijų.

Iš viso fonde Nr. 676 yra 2 apyrašai, 344 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1877–1886 m., 1917–2000 m.

Fondas nepilnas.

Dokumentų apie Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje veiklą yra Užsienio reikalų ministerijos fonde Nr. 383 ir kitų Lietuvos diplomatinių atstovybių fonduose.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje ir Lietuvos garbės konsulatų veiklos organizavimą, aprūpinimą, tarnautojus, pasiuntinybės pastatą, automobilių išlaikymą, finansų dokumentai,

dokumentai apie padėtį Lietuvoje, Vilniaus ir Klaipėdos kraštuose, Vilniaus ir Klaipėdos klausimų svarstymą Tautų Sąjungoje, Lietuvos užsienio politiką, diplomatų dalyvavimą organizacijų veikloje, svetimšalių apdovanojimą, leidinių, straipsnių apie Lietuvą rengimą ir platinimą.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir bylos baigimo datą.

Iš viso fondo Nr. 676 apyraše Nr. 1 įrašyti 98 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1877–1886 m., 1917–1941 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie pasiuntinybės tarnautojus, padėtį ir finansavimą, Vasario 16-osios minėjimų organizavimą,

Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje pro memorijos, susirašinėjimo su Lietuvos diplomatine tarnyba veiklos klausimais dokumentai, dokumentai apie padėtį okupuotoje Lietuvoje ir okupacijos klausimo kėlimą, bendradarbiavimą su tarptautinėmis, užsienio valstybių organizacijomis ir įstaigomis, informacijos apie Lietuvą platinimą, leidinių rengimą, konsulinę veiklą teikiant pagalbą lietuviams pabėgėliams, emigrantams ir tremtiniams,

dokumentai apie Lietuvos Respublikos ambasados Prancūzijoje veiklą keliant buvusio Lietuvos pasiuntinybės pastato Paryžiuje grąžinimo klausimą,

lietuvių išeivijos ir užsienio organizacijų leidiniai, straipsnių spaudoje apie Baltijos valstybes, padėtį TSRS ir pasaulyje iškarpos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir bylos baigimo datą. Susirašinėjimo su Lietuvos pasiuntinybėmis ir konsulatais dokumentų bylos įrašytos pagal atstovybių pavadinimus abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. 676 apyraše Nr. 2 įrašyti 246 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1932 m., 1940–2000 m. Dokumentai lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai: mašinraštis, rankraštis, spaudinys. Yra nuotraukų.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja   Inga Klypšienė

 

1Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau - LCVA). F. 383, ap. 7, b. 18, l. 77; b. 66, l. 12-14.

2Užsienio reikalų ministerijos žinynas, - Kaunas, 1939 m., l. 440.

3LCVA. F. 383, ap. 7, b. 2211, l. 16.

4LCVA. F. R-1019, ap. 1, b. 26, l. 70.

5LCVA. F. 676, ap. 1, b. 13, l. 167.

6LCVA. F. 668, ap. 1, b. 31, l. 1.

7LCVA. F. 668, ap. 1, b. 31, l. 207, 211; F. 648, ap. 2, b. 211, l. 31.

8Arūnas Streikus „Diplomatas Stasys Antanas Bačkis“, - Vilnius, 2007 m., l. 196–198.

9LCVA. F. 658, ap. 1, b. 8, l. 103–104; Stasys Antanas Bačkis „Lietuvos diplomatinė tarnyba (1940-06-15–1990-03-11)“, - Vilnius, 1999 m., l. 19.

10Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. I – 2180.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRANCŪZIJOJE FONDO NR. 676 PAPILDYMĄ

2017-03-06 Nr. SA-17

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybę Prancūzijoje buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2012-09-10 Pažymoje apie fondą Nr. SA-87.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas 2011-05-16 aktu Nr. GF-16 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė diplomatų Lozoraičių šeimos archyve Romoje sukauptus Lietuvos diplomatinės tarnybos dokumentus. Tvarkant dokumentus buvo atskirtas 1 sąlyginis vienetas Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje dokumentų.

2017 m. Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje dokumentai sutvarkyti.

Sudarytos 4 bylos: 3 bylos įrašytos į Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje fondo Nr. 676 apyrašo Nr. 1 tęsinį (bylų Nr. 99–101) ir 1 byla įrašyta į apyrašo Nr. 2 tęsinį (bylos Nr. 247).

Tvarkant dokumentus rasta dokumentų, priklausančių jau anksčiau sudarytoms Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje byloms. Jais papildytos fondo Nr. 676 apyrašo Nr. 1 bylos Nr. 9, 90 ir apyrašo Nr. 2 bylos Nr. 5, 199, 242, parašytas Bylų papildymo dokumentais aktas.

Iš viso fonde Nr. 676 yra 2 apyrašai, 348 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1877–1886 m., 1917–2000 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti Lietuvos atstovo Prancūzijoje P. Klimo pranešimai, raštai apie veiklą ir tarptautinę politiką, jo vaikų auklės E. Grabauskaitės užsienio pasas, pasiuntinybės pastato nuosavybės dokumentai.

Bylos susistemintos pagal dokumentų temas ir į apyrašo tęsinį įrašytos pagal bylos pabaigos datą.

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyti 3 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1925 m., 1932–1940 m.

Iš viso fondo Nr. 676 apyraše Nr. 1 įrašytas 101 apskaitos vienetas.

Dokumentų chronologinės ribos 1877–1886 m., 1917–1941 m. Dokumentai anglų, baltarusių, ispanų, italų, lenkų, lietuvių, prancūzų, rusų, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – brėžinys, fotografija, kopija, mašinraštis, periodikos iškarpa, rankraštis, spaudinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti užsienio valstybių veikėjų, diplomatų raštai Lietuvos diplomatijos šefui ir atstovui Prancūzijoje S. Lozoraičiui bei jo žmonai apie dalyvavimą Vasario 16-osios minėjimo šventėje Paryžiuje, veikėjų vizitinės kortelės.

Į apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašytas 1 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1961–1962 m.

Iš viso fondo Nr. 676 apyraše Nr. 2 įrašyti 247 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1932 m., 1940–2000 m. Dokumentai anglų, ispanų, italų, lenkų, lietuvių, portugalų, prancūzų, rusų, suomių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – fotografija, mašinraštis, periodikos iškarpa, rankraštis, spaudinys.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja  Neringa Betingienė

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PRANCŪZIJOJE FONDO NR. 676 PERTVARKYMĄ (APYRAŠŲ NR. 1, NR. 2 PAPILDYMĄ)

2021-12-17 Nr. SA-52

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Lietuvos pasiuntinybę Prancūzijoje buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje 2012-09-10 Pažymoje apie fondą Nr. SA-87.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA) 2019-05-02 aktu Nr. GF-41 iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos perėmė 10 sąlyginių vienetų (dėžių) Petro Klimo jaunesniojo perduotų neaprašytų Klimų šeimos rašytinių dokumentų. Tvarkant dokumentus buvo atskirti 2 sąlyginiai vienetai (dėžės) dokumentų, priklausančių Lietuvos pasiuntinybei Prancūzijoje.

LCVA 2020-01-21 aktu Nr. GF-3 iš Kardinolo Audrio Juozo Bačkio perėmė 7 sąlyginius vienetus (dėžes) neaprašytų diplomato S. A. Bačkio, pedagogės O. Bačkienės bei A. J. Bačkio veiklos ir surinktų dokumentų. Tvarkant dokumentus buvo atskirti 2 sąlyginiai vienetai (dėžės) dokumentų, priklausančių Lietuvos pasiuntinybei Prancūzijoje.

2021 m. Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje dokumentai sutvarkyti ir aprašyti. Sutvarkius dokumentus sudarytos 34 bylos, kurios įrašytos į apyrašų Nr. 1 ir Nr. 2 tęsinius:

į Veiklos bylų apyrašą Nr. 1 įrašyta 10 apskaitos vienetų (bylų Nr. 102–111),

į Veiklos bylų apyrašą Nr. 2 įrašyti 24 apskaitos vienetai (bylų Nr. 248–271).

Iš viso fonde Nr. 676 yra 2 apyrašai, 382 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1877–1886 m., 1917–2000 m.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašą įrašyti dokumentai apie P. Klimo ir S. A. Bačkio skyrimą pareigoms, pasiuntinybės politiniai pranešimai ir raštai, pasiuntinybės tarnautojų, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir diplomatų, Lietuvos, lietuvių išeivijos, tarptautinių ir užsienio valstybių įstaigų, organizacijų, asmenų raštai, laiškai veiklos ir asmeniniais klausimais, konsulinės veiklos ir kiti dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir bylos pabaigos datą.

Į apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta 10 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1925–1940 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 1 įrašyta 111 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1877–1886 m., 1917–1941 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, baltarusių, ispanų, italų, lenkų, prancūzų, rusų, švedų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija, brėžinys.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašą įrašyti Lietuvos pasiuntinybės Prancūzijoje ir Lietuvos diplomatų pro memorijos, raštai tarptautinės politinės ir Lietuvos diplomatinės tarnybos padėties, veiklos klausimais, dokumentai apie lietuvių karo belaisvių ir pabėgėlių padėtį, pagalbos suteikimą, bendradarbiavimą su Lietuvos, lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių įstaigomis, organizacijomis, veikėjais ir asmenimis, raštai užsienio pasų, vizų, pilietybės ir kilmės liudijimų išdavimo, vertimo klausimais, turto dokumentai;

dokumentai apie R. Bačkio, O. Balakausko skyrimą Lietuvos Respublikos ambasadoriais Prancūzijoje, kitų ambasados tarnautojų skyrimą ir veiklą, tarnautojų sąrašai, bendradarbiavimo su Lietuvos, lietuvių išeivijos ir užsienio valstybių įstaigomis, organizacijomis, veikėjais ir asmenimis, susirašinėjimo pasų ir vizų išdavimo, dokumentų vertimo klausimais, turto ir finansų dokumentai bei dokumentai apie pasiuntinybės pastatą Paryžiuje.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pasiuntinybės veiklos sritis, dokumentų temas ir bylos pabaigos datą.

Į apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašyti 24 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1940–1960 m., 1990–2000 m.

Iš viso į apyrašą Nr. 2 įrašyti 271 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1925–1932 m., 1940–2000 m.

Dokumentai lietuvių, anglų, ispanų, italų, lenkų, portugalų, prancūzų, rusų, suomių, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis, spausdintas tekstas, kopija, spaudinys, periodikos iškarpa, fotografija.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus patarėja Neringa Betingienė

 

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-12-17 12:39