O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo R-1019 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

LIETUVOS TSR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS FONDĄ NR. R-1019

2006-10-       Nr. SA -

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Lietuvos TSR užsienio reikalų liaudies komisariatas (1944-08-30–1946-03-24)

Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerija (1946-03-25–1990-03-11)

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Lietuvos TSR užsienio reikalų liaudies komisariatas (toliau – LTSR URLK) įsteigtas Sąjunginio respublikinio Lietuvos TSR užsienio reikalų liaudies komisariato įstatymu 1944-08-30.[1]

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1944-12-01 įsaku paskirtas Lietuvos TSR užsienio reikalų liaudies komisaras.[2]

Remiantis TSRS Aukščiausiosios Tarybos 1946-03-15 priimtu įstatymu „Dėl TSRS Liaudies Komisarų Tarybos pertvarkymo į TSRS Ministrų Tarybą ir sąjunginių ir autonominių respublikų Liaudies Komisarų Tarybų pertvarkymo į sąjunginių ir autonominių respublikų Ministrų Tarybas“, Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumas 1946-03-25 priėmė įsaką, kuriuo vadovaujantis Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba pertvarkyta į Lietuvos TSR Ministrų Tarybą, o Lietuvos TSR liaudies komisariatai – į Lietuvos TSR ministerijas.

LTSR užsienio reikalų ministro 1946-03-25 įsakymu Nr. 92 LTSR URLK pavadintas Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerija (toliau – LTSR URM).[3]

LTSR URM buvo atskaitinga TSRS užsienio reikalų ministerijai ir Lietuvos TSR Ministrų Tarybai.

LTSR URM įgaliojimai baigėsi 1990-03-11, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę.

 

Sudarytojo funkcijos

 

LTSR URM buvo vykdomosios valdžios institucija, sprendusi LTSR kompetencijai priklausiusius užsienio politikos klausimus.

Vykdė propagandinę veiklą šalyje ir užsienyje, bendradarbiavo su komunistinių pažiūrų lietuvių išeivijos organizacijomis, rėmė jų spaudą. Rengė pranešimus ir apžvalgas apie užsienio spaudoje paskelbtą informaciją apie LTSR, tarptautinę padėtį, partijų ir organizacijų veiklą, lietuvių išeiviją, jos spaudą ir teikė jas aukščiausiosioms valstybės institucijoms.

Kontroliavo TSRS ir LTSR aukščiausiųjų valdžios institucijų nurodymų bendravimo su užsieniečiais, užsienio delegacijų, žurnalistų ir turistų priėmimo, LTSR piliečių darbo užsienyje tvarkos vykdymą.

Plėtojo šalies tarptautinius ekonominius ir kultūrinius ryšius, analizavo įstaigų ir organizacijų, palaikančių ekonominius, kultūrinius, mokslinius ryšius su užsienio šalimis, darbo planus ir ataskaitas bei kontroliavo jų vykdymą.

Rengė užsienio diplomatų, akredituotų Maskvoje, vizitų į LTSR programas.

Tvarkė LTSR piliečių išvažiavimo į socialistines šalis (išskyrus Albaniją ir Jugoslaviją) dokumentus, norinčių apsigyventi LTSR asmenų dokumentus.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Tiksli LTSR URM dokumentų pirmojo perdavimo archyvui data nenustatyta, dokumentų perdavimo akto nėra. Archyvui perduotas nepilnas fondas, manoma, kad dalis dokumentų buvo išvežta į TSRS.

1959 m. fonde buvo 1 apyrašas, 450 apskaitos vienetų.

1974 m. fondas buvo pertvarkytas. Sudaryti 2 apyrašai, į kuriuos įrašyti 408 apskaitos vienetai.

1976–1979 m. papildomai įrašytos 7 bylos.

Lietuvos Respublikos URM 1998-10-27 perdavė archyvui 736 bylas, įrašytas į apyrašus Nr.1, Nr.4, Nr.6. Archyve apyrašas Nr.1 buvo peršifruotas į apyrašą Nr.3.

2000-09-13 Lietuvos Respublikos URM perdavė archyvui 1 bylą, kuri buvo įrašyta į apyrašą Nr.3.

Iš viso fonde Nr. R-1019 yra 5 apyrašai, 1152 apskaitos vienetai.

Apyrašo Nr.1 dokumentai kataloguoti ir įtraukti į teminio Katalogo duomenų bazę. Apyrašo Nr.2 dokumentai mikrofilmuoti.

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų ir kt. kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

Fonde yra 1938-1941 m. Tauragės muitinės veiklos dokumentų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti užsienio valstybių pasiuntinybių ir konsulatų Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos diplomatinių tarnybų užsienyje likvidavimo dokumentai, susirašinėjimo užsienio piliečių turto nacionalizavimo, tranzitinių vizų išdavimo klausimais dokumentai, Lietuvoje gyvenančių Anglijos piliečių ir norinčių iš Lietuvos išvykti JAV piliečių sąrašai.

Apyraše įrašyti Tauragės muitinės 1938–1941 m.veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal dokumentų svarbumą.

Iš viso fondo Nr. R-1019 apyraše Nr. 1 įrašyti 43 apskaitos vienetai

Dokumentų chronologinės ribos 1938–1941 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis.

 

Užsienio pasų ir vizų išdavimo, pilietybės pripažinimo ir asmenų palikimų bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašytos asmenų bylos dėl užsienio pasų ir vizų išdavimo, pilietybės pripažinimo, užsienyje gyvenusių asmenų palikimo bylos.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal asmenų pavardes, abėcėlės tvarka.

Iš viso fondo Nr. R-1019 apyraše Nr. 2 įrašyti 372 apskaitos vienetai.

Dokumentų chronologinės ribos 1939–1940 m. Dokumentai lietuvių, lenkų, latvių, vokiečių, prancūzų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – mašinraštis, rankraštis. Yra asmenų nuotraukų.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 3

 

Apyraše įrašyti TSRS ir Lietuvos TSR Aukščiausiųjų Tarybų Prezidiumų įsakai, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos, Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto potvarkiai ir nutarimai, TSRS ir LTSR URM įsakymai, susirašinėjimo politikos ir kultūros, pilietybės suteikimo, civilinės metrikacijos dokumentų, darbo, mokslo pažymėjimų siuntimo ir legalizavimo, giminių paieškos, laikino įvažiavimo į LTSR klausimais dokumentai; Lietuvos ir Lenkijos piliečių evakuacijos bei valstybinės sienos nustatymo dokumentai; ataskaitos ir pranešimai apie LTSR ryšius su užsienio šalimis, keliones į užsienį, užsienio šalių diplomatų bei žurnalistų lankymąsi respublikoje, pokalbius su užsieniečiais; pažymos apie lietuvių emigrantų veiklą, užsienio lietuvių spaudą; užsieniečių lankymosi programos; etatų sąrašai, finansų dokumentai; profsąjungos vietos komiteto veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose- pagal svarbumą.

Iš viso F. R-1019 apyraše Nr.3 įrašyta 415 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1944–1989 m. Dokumentai lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 4

 

Apyraše įrašyti TSRS Liaudies Komisarų Tarybos nutarimai, potvarkiai, TSRS ir LTSR URM veiklos įsakymai, aplinkraščiai, instrukcijos; TSRS užsienio reikalų ministerijos apžvalgos, pranešimai apie Europos, Azijos, Afrikos, Lotynų Amerikos valstybių vidaus ir užsienio politiką, tarptautinius santykius, Jungtinių Tautų veiklą; susirašinėjimo politikos ir kultūros, konsulinio darbo, piliečių repatriacijos į Lenkiją, Vokietiją, kultūros ir prekybos ryšių su užsienio valstybėmis plėtojimo, užsienio lietuvių organizacijų, lietuvių išeivijos veiklos, pasikeitimo kultūros vertybėmis su Lenkija, A. Geručio archyvo pargabenimo iš Šveicarijos į Lietuvą ir kt. klausimais dokumentai; TSRS pasiuntinybių užsienyje darbuotojų išvykų darbo ataskaitos, susitikimų ir pokalbių dokumentai; ministerijos darbo planai ir ataskaitos, finansų dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją, o metų ribose- pagal svarbumą.

Iš viso fondo R-1019 apyraše Nr.4 įrašyta 316 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1943–1990 m. Dokumentai lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai – rankraštis, mašinraštis.

 

Profsąjungos vietos komiteto veiklos bylų apyrašas Nr. 6

 

Apyraše įrašyti komiteto posėdžių, profsąjungos narių susirinkimų protokolai, veiklos ir finansinės ataskaitos, revizijų aktai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal chronologiją.

Iš viso F. R-1019 apyraše Nr. 6 įrašyti 6 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1949–1980 m. Dokumentai lietuvių, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – mašinraštis.

 

Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė   Birutė Daračiūtė[1] Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA). F. R-758, ap. 2, b. 4, l. 8 - 9.er
[2] LCVA. F. R-758, ap. 2, b. 5, l. 35.
[3] LCVA. F. R-1019, ap. 3, b. 6, l. 8; b. 13, l. 1.
 


LIETUVOS RESPUBLIKOS 
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

PAŽYMA APIE LIETUVOS TSR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS FONDO R-1019 PAPILDYMĄ

2012-07-11 Nr. 40-19

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE DOKUMENTŲ (BYLŲ) SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Pasikeitimų nebuvo.

 

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

 

Pasikeitimų nebuvo.

 

Sudarytojo funkcijos ar veiklos kryptys

 

Pasikeitimų nebuvo.

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendros žinios apie dokumentus

 

Perkeliant Užsienio reikalų ministerijos archyvą į naujas patalpas buvo rastos Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerijos 1984–1990 m. nuolat saugomos veiklos bylos. 2012 m. bylos sutvarkytos, atlikta jų vertės ekspertizė. Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerijos dokumentai buvo sutvarkyti vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 88-4230; 2012, Nr. 44-2147) ir Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 (Žin., 2011, Nr. 32-1534).

Sutvarkytos bylos perduotos į Lietuvos centrinį valstybės archyvą ir įrašytos į Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerijos fondo R-1019 apyrašo Nr. 4 tęsinį.

Dokumentų fizinė būklė gera.

 

Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerijos veiklos bylų apyrašas Nr.4

 

Į fondo R-1019 apyrašo Nr. 4 tęsinį įrašyti Lietuvos TSR užsienio reikalų ministerijos įsakymai, Lietuvos TSR civilinės gynybos štabo nurodymai, TSRS užsienio reikalų ministerijos įsakymai, instrukcijos ir aplinkraščiai, TSRS užsienio reikalų ministerijos informaciniai pranešimai ir pažymos bendrais politiniais klausimais, TSRS užsienio reikalų ministerijos informaciniai pranešimai ir pažymos Azijos, Afrikos, Amerikos, Europos valstybių ir Australijos politiniais ir ekonominiais klausimais, TSRS užsienio reikalų ministerijos politinių įvykių suvestinės, TSKP Generalinio sekretoriaus M.Gorbačiovo, TSRS pasiuntinių užsienio valstybėse ir aukštų pareigūnų susirinkimo medžiaga ir pasisakymų tekstai, TSRS pasiuntinybės Jungtinėse Amerikos Valstijose politinės veiklos ataskaitų apžvalgos, susirašinėjimo su Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerija, Lietuvos TSR saugumo komitetu ir kitomis įstaigomis administraciniais ir organizaciniais klausimais dokumentai, gautos ir siunčiamos šifruotos telegramos.

Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos teminiu–chronologiniu principu, dokumentai bylose susisteminti chronologiniu principu. Į apyrašo tęsinį įrašytos 1984–1991 metų veiklos nuolat saugomos 43 (keturiasdešimt trys) bylos.

Iš viso į apyrašą Nr. 4 įrašytos 359 (trys šimtai penkiasdešimt devynios) bylos. Dokumentų chronologinės ribos 1943–1991 m.

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Diplomatinio archyvo vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas   Agnė Čeporiūtė

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-13 16:03