O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

lcva fondo 23 pažyma

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS VIDAUS REIKALŲ DEPARTAMENTO FONDĄ NR. 23

2005-11- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Sudarytojo pavadinimo pasikeitimai

 

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamentas (Departament Spraw Wewnętrznych Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej) (1920-10-12 - 1922-04-06)

Sudarytojo įsteigimas, pavaldumas

Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamentas įsteigtas Vidurio Lietuvos Vyriausiajam kariuomenės vadui 1920-10-12 dekretu Nr. 2 apie Laikinosios Valdymo Komisijos sudarymą paskyrus departamento direktorių.1

Departamento veiklą reglamentavo Vidurio Lietuvos Vyriausiojo kariuomenės vado 1920-11-23 dekretas Nr. 25 „Dėl Vidurio LietuvosLaikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų organizacijos ir kompetencijos“2 ir laikinai einančio Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos pirmininko pareigas 1921-10-06 potvarkis Nr. 379 „Dėl departamentų organizacijos ir veiklos pagrindų“.3

Lenkijos Respublikos 1922-04-06 įstatymu Vidurio Lietuvos teritorijoje įvesta Lenkijos valdžia. Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos ir jos departamentų veikla buvo nutraukta.4

 

Sudarytojo veiklos sritis

 

Departamento kompetencijai priklausė krašto administravimas, viešojo saugumo užtikrinimas, savivaldybių, šaukimo į karinę tarnybą, tikybų, spaudos, sveikatos apsaugos, nuo 1921-01-16, panaikinus Darbo ir socialinės apsaugos departamentą, ir socialinės apsaugos klausimai,5 visuomeninių organizacijų registravimas.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

Vilniaus vaivadijos valdybos Saugumo skyrius pagal 1927-06-21 perdavimo aktą perdavė Vilniaus vaivadijos valdybos archyvui Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento dokumentus. Dokumentų perdavimo Lietuvos TSR centriniam valstybiniam archyvui data nenustatyta, perdavimo-perėmimo akto nėra. Neaprašyti departamento dokumentai – 305 saugojimo vienetai - į archyvo apskaitos dokumentus įrašyti 1949 m.

1951–1954 m. buvo sudaryti fondo Nr. 23 apyrašai Nr. 1–6, į kuriuos įrašyta 815 apskaitos vienetų. 1954, 1955 m. atrinkti naikinti 26 saugojimo vienetai.

Sutvarkius rastus neaprašytus dokumentus, 1961–1968 m. į fondo apyrašus papildomai įrašyta 113 apskaitos vienetų. 1966 m. atrinkti naikinti 7 saugojimo vienetai.

1976 m. fondas pertvarkytas: į fondą Nr. 1221 perkelta 218 apskaitos vienetų, į fondą Nr. 20 – 91 apskaitos vienetas, patikslintos bylų antraštės, bylos susistemintos, peršifruotos, sudaryti nauji apyrašai Nr. 1 ir Nr. 2, į kuriuos įrašyta 515 apskaitos vienetų.

Iš viso fonde Nr. 23 yra 2 apyrašai, 515 apskaitos vienetų. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentai lenkų kalba.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Apyraše įrašyti Vidurio Lietuvos valdžios institucijų teisės aktai, departamento, vyriausiojo policijos komendanto tvarkomieji dokumentai, Laikinosios Valdymo Komisijos posėdžių, seniūnų suvažiavimų protokolai, departamento padalinių ir pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitos, savivaldybių ir seimelių veiklos, šaukimo į kariuomenę, demobilizuotų karių įdarbinimo dokumentai, susirašinėjimo spaudos, sveikatos apsaugos, socialinės rūpybos, administracinių baudų skyrimo, religinių bendruomenių veiklos, visuomeninių ir profesinių organizacijų registracijos, vietos tarybų rinkimų, butų rekvizavimo, asmens liudijimų išdavimo klausimais dokumentai, statistinės žinios apie nusikalstamumą, registruotų visuomeninių, politinių organizacijų, įmonių, vaistinių, maldos namų, gydytojų, pasienio gyventojų, pensininkų, našlaičių, administracinių bylų sąrašai, finansinės veiklos dokumentai.

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos chronologine tvarka pagal metus, metų ribose – pagal įstaigos struktūrą ir dokumentų svarbumą. Sudaryta struktūrinė-chronologinė rodyklė.

Iš viso fondo Nr. 23 apyraše Nr. 1 įrašyti 462 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų kalba. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis, yra žemėlapių. Yra dokumentų blunkančiu tekstu.

 

Personalo bylų apyrašas Nr. 2

 

Apyraše įrašyti departamento ir jam pavaldžių įstaigų (policijos, archyvo) tarnautojų asmens bylos, pavieniai susirašinėjimo dėl priėmimo į darbą dokumentai, algalapiai.

Asmens bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal pavardes abėcėlės tvarka, kitos bylos - pagal chronologiją. Dokumentai lenkų kalba.

Iš viso fondo Nr. 23 apyraše Nr. 2 įrašyti 53 apskaitos vienetai. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m. Dokumentų sukūrimo būdai - mašinraštis, rankraštis.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Tamara Justickaja

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laima Breslavskienė

 

1 Dziennik Urzędowy Tymczasowej Komisji Rządzącej (toliau - DU TKR), 1920, Nr. 1, psl. 2.

2 DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34.

3 DU TKR, 1921, Nr. 33 (43), psl. 450.

4 DU TKR, 1922, Nr. 14 (64), psl. 282.

5 DU TKR, 1920, Nr. 5, psl. 34, dekretas Nr. 25, Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F .21, ap. 1, b. 2, l. 2.

 

 

LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBĖS ARCHYVAS

PAŽYMA APIE

VIDURIO LIETUVOS LAIKINOSIOS VALDYMO KOMISIJOS VIDAUS REIKALŲ DEPARTAMENTO FONDO NR. 23 PAPILDYMĄ

2012-06- Nr. SA-

Vilnius

 

I. INFORMACIJA APIE FONDO SUDARYTOJĄ

 

Informacija apie Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento fondą Nr. 23 buvo pateikta Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2005-11-21 parengtoje Pažymoje apie fondą Nr. SA-181/1.

Pasikeitimų nebuvo.

 

II. DOKUMENTŲ SUTVARKYMAS

 

Bendrosios žinios apie fondo dokumentus

 

2011 m. Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugyklose rasti netvarkyti Vidurio Lietuvos Laikinosios Valdymo Komisijos Vidaus reikalų departamento dokumentai.

2012 m. dokumentai sutvarkyti.

Į Veiklos bylų apyrašo Nr. 1 tęsinį įrašyta 11 bylų (bylų Nr. 463–473). Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m.

Tvarkant dokumentus nustatyta, kad fondo Nr. 23 apyraše Nr. 1 įrašytos bylos Nr. 204 ir Nr. 226 anksčiau (data nenustatyta) buvo iškeltos į Sienos perėjimo kontrolės skyriaus fondo Nr. 1221 apyrašą Nr. 1 (bylų Nr. 185 ir Nr. 81). Taip pat nustatyta, kad fondo Nr. 23 apyraše Nr. 1 įrašytos bylos Nr. 239 - 241 priklauso fondui Nr. 1221. Bylos perkeltos į F. Nr.1221 apyrašą Nr. 1 (bylų Nr. 272, 273, 287).

Tvarkant dokumentus nustatyta, kad Personalo bylų apyraše Nr. 2 buvo įrašytos ne tik personalo bylos, bet ir vaistininkų padėjėjų asmens bylos.

Į Personalo bylų apyrašo Nr. 2 tęsinį įrašyta 60 vaistininkų padėjėjų asmens bylų (bylų Nr. 54-113).

Patikslintas apyrašo Nr. 2 pavadinimas. Apyrašas Nr. 2 pavadintas „Personalo dokumentų ir vaistininkų padėjėjų asmens bylų apyrašas“.

Iš viso fonde Nr. 23 yra 2 apyrašai, 581 apskaitos vienetas. Dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių kalbomis.

 

Veiklos bylų apyrašas Nr. 1

 

Į apyrašo tęsinį įrašyti įmonių, laboratorijų, vaistinių ir vaistinių sandėlių patikrinimo protokolai, susirašinėjimo su įstaigomis ir organizacijomis veiklos klausimais dokumentai, įmonių ir gyventojų prašymai išduoti leidimus steigti chemijos, parfumerijos, kosmetikos laboratorijas ir įmones bei pirkti žaliavas, gaminti gaiviuosius ir gazuotus gėrimus, saldainius, skirti pašalpas, išduotų leidimų ir įgaliojimų nuorašai, gautų ir siųstų raštų registracijos žurnalai.

Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos pagal įstaigos struktūrinius padalinius, dokumentų svarbumą ir bylų baigimo datas.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 11 apskaitos vienetų, dokumentų chronologinės ribos 1920–1923 m. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

Iš viso fondo Nr. 23 apyraše Nr. 1 įrašyti 468 apskaitos vienetai. Dokumentai lenkų, rusų kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdas – rankraštis, mašinraštis.

 

Personalo dokumentų ir vaistininkų padėjėjų asmens bylų apyrašas Nr. 2

 

Į apyrašo tęsinį įrašytos vaistininkų padėjėjų asmens bylos.

Bylos į apyrašo tęsinį įrašytos abėcėlės tvarka, pagal asmenų pavardes.

Į apyrašo tęsinį įrašyta 60apskaitos vienetų, dokumentų chronologinės ribos 1920–1922m.

Iš viso fondo Nr. 23 apyraše Nr. 2 įrašyta 113 apskaitos vienetų.

Dokumentų chronologinės ribos 1920–1922 m.

Dokumentai lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Dokumentų sukūrimo būdai–rankraštis, mašinraštis, spaudinys, nuotraukos.

 

Rašytinių dokumentų skyriaus vyriausioji specialistė Elžbieta Šimelevičienė

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-07-09 10:08